Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Živnosť

ŽIVNOSŤ

Pojem živnosť

Je to sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Živnostenským zákonom č. 455/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Pojem podnikanie, že koncipovaný širšie než pojem živnostenské podnikanie. Každý oprávnený živnostenský podnikateľ je zároveň podnikateľom podľa Obchodného zákonníka. Okruh oprávnených podnikateľských subjektov však presahuje rámec určený v živnostenskom zákone. Niektoré činnosti, živnostenský zákon vylučuje z okruhu živnosti, /napr. činnosť bánk, sporiteľní, búrz.../ avšak možno ich považovať za podnikanie v zmysle obchodného zákonníka, a tým aj ich nositeľov za podnikateľov. Živnosťou nie je napr.: činnosť pri výkone povolaní lekárov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, patentových zástupcov, súdnych exekútorov, činnosť bánk, sporiteľní, rozhlasové a televízne vysielanie....

Subjekty

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom. Koncesia sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.Všeobecné podmienky : /u FO, u PO ich musí spĺňať osoba, ktorá je štatutárnym orgánom/-dosiahnutie 18 rokov-spôsobilosť na PÚ-bezúhonnosť /ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace/Osobitné podmienky: /u FO, u PO ju musí spĺňať zodpovedný zástupca/-odborná alebo iná spôsobilosť, ak ju tento zákon alebo iný vyžaduje -osobitnú odbornú spôsobilosť /osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto prevádzkuje živnosti uvedené v prílohe č. 4 Živnostenského zákona/Rozdelenie živností

A, OHLASOVACIE- smú sa prevádzkovať na základe ohlásenia
B, KONCESOVANÉ- smú sa prevádzkovať na základe koncesie

Oprávnením na prevádzkovanie živnosti je:-zápis do obchodného registra-pri ohlasovacích je to deň ohlásenia, poprípade neskorší-pri koncesovaných deň doručenia koncesnej listiny. Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie. Živnosť možno prevádzkovať na celom území SR. Druhy ohlasovacích živností

A, remeselné – podmienkou je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore /príloha č. 1 – napr. zámočníctvo, kožušníctvo, klampiarstvo, hodinárstvo, holičstvo, kaderníctvo.../ Preukazuje sa výučným listom alebo iným dokladom o ukončení odboru a najmenej 3 ročnou praxou/

B, viazané – podmienkou je odborná spôsobilosť získaná inak /príloha č. 2 – letecká škola, vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, masérske služby, poskytovanie poštových služieb.../ Ku každému je stanovené, čo sa vyžaduje, alebo odkaz na príslušný zákon. Napr. pri vyučovaní cudzích jazykov, preukázať ukončené vysokoškolské štúdium daného jazyka alebo osvedčenie o štátnej skúške, alebo aspoň 10 ročný pobyt v štáte, kde je tento jazyk úradný. Napr. pri prevádzkovaní cestovnej kancelárie 1. vysokoškolské vzdelanie ekon. alebo právn. smeru a 2 roky praxe, 2. vyššie odborné vzdelanie a 3 roky praxe, 3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonom. a 5 rokov praxe.

C, voľné – odborná spôsobilosť nie je ustanovená /ak nie sú uvedené v prílohách 1-3/


Koncesované živnosti

Sú uvedené v prílohe č. 3 k zákonu. Napr. nákup a predaj streliva, zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc, prevádzkovanie pohrebísk, zmenárne....Osobitné podmienky sú stanovené buď v prílohe alebo v osobitných zákonoch. Osobitnou podmienkou je spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov. Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živností.Z hľadiska predmetu členíme živnosti na:

A, obchodné /Sú to najmä kúpa tovaru na účel jeho predaja a pohostinská činnosť/

B, výrobné /Pri ktorých má podnikateľ právo vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu, zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu, predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti a ďalšie/
C, poskytujúce služby /Opravy a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb/Čo obsahuje živnostenský list /pre F.O./

A, osobné údaje, poprípade údaje zodpovedného zástupcu
B, obchodné meno
C, IČO
D, predmet podnikania
E, miesto podnikania
F, dobu, na ktorú sa vydáva
G, deň začatia živnostiH, dátum vydania živnostenského listu

Čo obsahuje koncesná listina /pre F.O./

A, osobné údaje, poprípade zodpovedného zástupcu
B, obchodné meno
C, IČO
D, predmet podnikania
E, miesto podnikania
F, podmienky na prevádzkovanie živnosti
G, dobu, na ktorú sa vydávaH, dátum vydania koncesnej listiny

Zánik živnostenského oprávnenia

A, smrťou fyzickej osoby /pokiaľ nepokračujú napr. dedičia/
B, zánikom právnickej osoby /pokiaľ nepokračuje napr. pri zlúčení novovzniknutá spoločnosť/
C, rozhodnutím živnostenského úradu
D, ak tak ustanovuje osobitný zákon
E, uplynutím lehoty na prechodný alebo trvalý pobyt alebo jeho zrušením
F, pri ohlásení, dňom uvedeným v oznámení o ukončení živnosti
G, uplynutím času, ak bola vydaná živnosť na určitý čas

Živnostenský úrad môže z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti, avšak musí to byť na obdobie najmenej šiestich mesiacov.


Prevádzkareň

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Prevádzkarňou nie je:

1, Priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti /napr. priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže, výstavné priestory.../

2, Technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti /napr. pojazdné predajne, predajné automaty, vozidlá cestnej motorovej dopravy, stánky, pulty..../


Povinnosti podnikateľa

Podnikateľ je povinný:

A, prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne
B, označiť svoju prevádzkareň
C, niesť zodpovednosť za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu
D, niesť zodpovednosť za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania, dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy
E, používať obchodné meno zapísané v živnostenskom registri
F, v prevádzkarni a na trhovom mieste viesť inšpekčnú knihu /pozn. Inšpekčná kniha slúži ako doklad podnikateľa, do ktorého zapisujú živnostenské úrady a ďalšie orgány záznamy o zisteniach a kontroly dodržiavania povinností a podmienok prevádzkovania živnosti. Zapisujú sa do nej navrhnuté opatrenia alebo uložené opatrenia, ako aj lehoty na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou./
G, oznamovať živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti alebo ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o koncesiu
Kontrola a pokuty

Živnostenský úrad môže uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu za neoprávnené podnikanie až do výšky:-pri voľných živnostiach až do 50 000 Sk-pri remeselných alebo viazaných až do 100 000 Sk-pri koncesovaných až do 200 000 Sk

Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, spácha tak trestný čin Neoprávneného podnikania podľa Trestného zákona a možno mu uložiť trest odňatia slobody až na jeden rok.

Štátna správa v živnostenskom podnikaní

Vykonávajú ju:A, živnostenské úrady, ktorými sú obvodné a okresné úradyB, Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk