referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Živnosť
Dátum pridania: 24.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 316
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
ŽIVNOSŤ

Pojem živnosť

Je to sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Živnostenským zákonom č. 455/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Pojem podnikanie, že koncipovaný širšie než pojem živnostenské podnikanie. Každý oprávnený živnostenský podnikateľ je zároveň podnikateľom podľa Obchodného zákonníka. Okruh oprávnených podnikateľských subjektov však presahuje rámec určený v živnostenskom zákone. Niektoré činnosti, živnostenský zákon vylučuje z okruhu živnosti, /napr. činnosť bánk, sporiteľní, búrz.../ avšak možno ich považovať za podnikanie v zmysle obchodného zákonníka, a tým aj ich nositeľov za podnikateľov. Živnosťou nie je napr.: činnosť pri výkone povolaní lekárov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, patentových zástupcov, súdnych exekútorov, činnosť bánk, sporiteľní, rozhlasové a televízne vysielanie....

Subjekty

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom. Koncesia sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.Všeobecné podmienky : /u FO, u PO ich musí spĺňať osoba, ktorá je štatutárnym orgánom/-dosiahnutie 18 rokov-spôsobilosť na PÚ-bezúhonnosť /ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace/Osobitné podmienky: /u FO, u PO ju musí spĺňať zodpovedný zástupca/-odborná alebo iná spôsobilosť, ak ju tento zákon alebo iný vyžaduje -osobitnú odbornú spôsobilosť /osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto prevádzkuje živnosti uvedené v prílohe č. 4 Živnostenského zákona/Rozdelenie živností

A, OHLASOVACIE- smú sa prevádzkovať na základe ohlásenia
B, KONCESOVANÉ- smú sa prevádzkovať na základe koncesie

Oprávnením na prevádzkovanie živnosti je:-zápis do obchodného registra-pri ohlasovacích je to deň ohlásenia, poprípade neskorší-pri koncesovaných deň doručenia koncesnej listiny. Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie. Živnosť možno prevádzkovať na celom území SR. Druhy ohlasovacích živností

A, remeselné – podmienkou je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore /príloha č. 1 – napr. zámočníctvo, kožušníctvo, klampiarstvo, hodinárstvo, holičstvo, kaderníctvo.../ Preukazuje sa výučným listom alebo iným dokladom o ukončení odboru a najmenej 3 ročnou praxou/

B, viazané – podmienkou je odborná spôsobilosť získaná inak /príloha č. 2 – letecká škola, vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, masérske služby, poskytovanie poštových služieb.../ Ku každému je stanovené, čo sa vyžaduje, alebo odkaz na príslušný zákon. Napr. pri vyučovaní cudzích jazykov, preukázať ukončené vysokoškolské štúdium daného jazyka alebo osvedčenie o štátnej skúške, alebo aspoň 10 ročný pobyt v štáte, kde je tento jazyk úradný. Napr. pri prevádzkovaní cestovnej kancelárie 1. vysokoškolské vzdelanie ekon. alebo právn. smeru a 2 roky praxe, 2. vyššie odborné vzdelanie a 3 roky praxe, 3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonom. a 5 rokov praxe.

C, voľné – odborná spôsobilosť nie je ustanovená /ak nie sú uvedené v prílohách 1-3/


Koncesované živnosti

Sú uvedené v prílohe č. 3 k zákonu. Napr. nákup a predaj streliva, zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc, prevádzkovanie pohrebísk, zmenárne....Osobitné podmienky sú stanovené buď v prílohe alebo v osobitných zákonoch. Osobitnou podmienkou je spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov. Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živností.Z hľadiska predmetu členíme živnosti na:

A, obchodné /Sú to najmä kúpa tovaru na účel jeho predaja a pohostinská činnosť/

B, výrobné /Pri ktorých má podnikateľ právo vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu, zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu, predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti a ďalšie/
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Živnosť SOŠ 2.9850 812 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.