Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Národné hospodárstvo

Národné hospodárstvo


Národné hospodárstvo nemožno chápať izolovane, ale ako vzájomne závislé a prepojené organizačné jednotky, ktoré možno spájať do určitých skupín podľa spoločných znakov.
A tak možno sledovať štruktúru ( zloženie ) NH :
1.odvetvová:
Tvoria ju hosp.jednotky alebo organizácie s rovnakým alebo približne rovnakým zameraním. Medzi nimi existujú vzájomné väzby a vzťahy.
1.) výrobné odvetvia: priemysel, poľnohospodárstvo, výrobné služby ( stavebníctvo, nákl.doprava )
2.) nevýrobné odvetvia :zdravotníctvo, školstvo, kultúra, šport, osobná doprava

2.sektorová:
Jednotlivé odvetvia sa v procese ekon.rozvoja nevyvíjali rovnako, dôsledkom čoho sa vytvorilo viacero sektorov ekon.činností.
Rozdiely sú v :
- tempe vedecko – technického pokroku
- v raste produktivity práce
- v investičnej náročnosti
- vo vývoji zamestnanosti
- v úrovni deľby práce a špecializácie
Na základe uvedených znakov členíme NH na :
1.)primárny sektor – najvýznamnejší sektor ekonomiky, dotovaný ( podporovaný ) štátom. Tvoria ho odvetvia produkujúce zákl. suroviny a materiál - napr. ťaž. Priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo, energetika
Znaky primárneho sektoru :
- nízke prac. Tempo
- pomalý rast produktivity práce ( PP )
- vysoká investičná náročnost
- relatívne malá ziskovosť
- súktomný sektor oň nemá záujem

2.)sekundárny sektor – je závislý od prim. Sektoru, tvoria ho odvetvia spracovateľského priemyslu- kožiarsky, potrav., stroj.,...a stavebníctvo
Znaky sekundárneho sektoru :
- rýchle tempo vedecko – technického pokroku
- rast PP
- rýchla obmena sortimentu výrobkov
- vysoká investičná náročnosť

3.) terciárny sektor – zahŕňa všetky druhy služieb, obchod, doprava a spoje
Najvyspelejší sektor vo vyspelých krajinách
Znaky terciárneho sektoru:
- rýchle tempo vedecko – technického pokroku
- rýchly rast PP
- najnižšia investičná náročnosť

4.) kvarciárny sektor – zahŕňa oblasť vedy a techniky, výskum a vývoj, školstvo a zdravotníctvo
je tiež dotovaný štátom
Osamostatnenie týchto činností si vyžaduje :
-rýchly rozvoj vedy a techniky
-rast vzdelanosti
-zvyšovanie kvalifikácie
-rozvoj zdravotnej starostlivosti

3.z hľadiska klasifikácie produkcie:
Klasifikácia produkcie podľa ekon. činnosti je záväzná pre všetky členské štáty EÚ. Je určená na kategorizáciu produktov – výrobkov, tovarov a služieb. Ide o tieto ekon. činnosti :
- pôdohospodárska produkcia
- priemyselná produkcia
- stavebníctvo
- obchod
- hotelové a reštauračné služby
- doprava a spoje
- peňažníctvo a poisťovníctvo
- služby v oblasti nehnuteľností
- verejná správa a obrana
- školstvo
- zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
- ostatné služby
- súkromné domácnosti s dom. Personálom

4. z hľadiska územného:
Členenie NH podľa jednotlivých územných celkov alebo oblastí.
Z hľadiska územno – správneho členenia SR s platnosťou od 1. júla 1996 sa SR člení na 8 základných územno – správnych celkov – krajov a v rámci nich na 79 okresov.
Vyššie územné celky ( kraje ) :
- Bratislavská kraj
- Trnavský kraj
- Nitriansky kraj
- Trenčiansky kraj
- Banskobystrický kraj
- Žilinský kraj
- Prešovská kraj
- Košický kraj

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk