Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podniková ekonomika - Daňová sústava - priame a nepriame dane

Daňová sústava

Daň – je to povinná, zákonom určená, spravidla opakujúca sa platba, ktorú odvádzajú FO a PO štátu v určenej výške a stanovenej lehote
Daňová sústava – súhrn daní, ktoré možno vyberať na území štátu


Daňová sústava v Slovenskej republike:

NEPRIAME DANE: DPH

Spotrebné dane

Daň z vína
Daň z piva
Daň z liehu
Daň z tabaku a tabakových výrobkov
Daň z minerálnych olejov

PRIAME DANE

Dane z príjmov

Daň z príjmov FO
Daň z príjmov PO
Dane z nehnuteľností
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov

Miestne dane

Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie
Daň za nevýherné hracie prístroje a iné
Daň z motorových vozidiel


Priame dane

- vyrubujú sa priamo z príjmu alebo majetku fyzickej alebo právnickej osoby
- platenie sa nepresúva na niekoho iného
- FO alebo PO znáša daňovú povinnosť sama, vypočíta ju a odvedie správcovi dane

Nepriame dane

- sú platby viazané na výrobky alebo služby
- znáša ich spotrebiteľ nepriamo v cene nakupovaných tovarov alebo poskytovaných služieb

Daňová sústava a štátny rozpočet

- Štátny rozpočet je centralizovaný fond peňažných prostriedkov v rukách štátu
- z účtovného hľadiska je št. rozpočet bilanciou príjmov a výdavkov
- na strane príjmov sú daňové príjmy, ktoré tvoria jeho rozhodujúcu časť (viac ako 80%)

Rozpočtový proces

- je to súhrn prác, ktoré súvisia so štátnym rozpočtom na príslušný kalendárny rok, môžeme ich rozdeliť do týchto etáp:

1) Vypracovanie návrhu štátneho rozpočtu – robí ho Ministerstvo financií na základe požiadaviek jednotlivých rezortov a očakávaných výsledkov budúceho obdobia
2) Schválenie návrhu štátneho rozpočtu – návrh sa posúdi vo vláde, prerokuje a schváli na schôdzi parlamentu
3) Plnenie štátneho rozpočtu a kontrola plnenia štátneho rozpočtu – v prípade nepriaznivej situácie sa prijímajú opatrenia
4) Vypracovanie a schválenie štátneho záverečného účtu – vypracúva ho Ministerstvo financií a schvaľuje ho parlament
- konečný výsledok môže byť:
- VYROVNANÝ
- PREBYTKOVÝ (príjmy sú väčšie ako výdavky)
- SCHODKOVÝ (deficitný)
- v prípade schodkového štátneho rozpočtu musí byť uvedené akým spôsobom sa schodok pokryje: vydaním štátnych dlhopisov, pôžičkou od emisnej banky

Štátny rozpočet

Príjmy - Výdavky

- Sústava daní- Financovanie nevýrobnej sféry
- Colné nástroje- Dotácie do výrobnej sféry
- Správne, súdne a miestne poplatky- Prídely do fondov
- Štátne dlhopisy a obligácie- Financovanie verejných prác
- Splácanie štátnych dlhovTransferové platby

- sú to platby obyvateľstvu zo strany štátu, za ktoré nie je odplata (dávky nezamestnanosti, sociálna starostlivosť, prídavky na deti ...)


Základné daňové pojmy

Subjekt dane (kto daň platí alebo odvádza)

- je to FO alebo PO, ktorá je povinná podať daňové priznanie a zaplatiť daň
- subjektom môže byť:
- DAŇOVNÍK – ktorého daň v skutočnosti zaťažuje, odvádza daň správcovi dane sám (napr. daň z príjmov FO, daň z nehnuteľností)
- PLATITEĽ – je zodpovedný za odvedenie dane správcovi, ale daňové zaťaženie neznáša, znáša ho daňovník (napr. pri DPH daňovníkom je kupujúci a platiteľom je obchodná organizácia, prípadne výrobca)

Objekt dane (predmet dane, to z čoho sa daň vyrubuje)
- objektom môže byť príjem, majetok, predaj tovaru alebo služieb

Základ dane (z čoho sa vypočíta daň)
- je to kvantitatívne vyjadrenie predmetu dane, z ktorého daňovník alebo platiteľ vypočítava svoju daňovú povinnosť

Sadzba dane

- je to nástroj pomocou ktorého sa z daňového základu vypočíta výška daňovej povinnosti
- môže byť vyjadrená:
- pevnou sumou – napr. 250 Sk / 1 l
- pohyblivo – sadzba je vyjadrená percentuálne k daňovému základu – napr. daň z príjmov 19%PRIAME DANE

Daň z príjmov FO:

daňovník – subjekt dane:
- FO, ktoré majú na území SR trvalý pobyt alebo sa tu dlhodobo zdržujú
- zdaňujú sa príjmy zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí
- FO, ktoré nemajú na území SR trvalé bydlisko a ani sa tu dlhodobo nezdržiavajú
- zdaňujú sa príjmy zo zdrojov na území SR
- FO, ktoré sa obvykle zdržiavajú na území SR, aspoň 183 dní v roku
- zdaňujú sa príjmy zo zdrojov na území SR aj v zahraničí
predmet dane:
- PRÍJMY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI – z pracovnoprávneho vzťahu, zo služobného pomeru, odmeny štatutárnych orgánov, za prácu členov družstiev, platy ústavných činiteľov a prokurátorov SR
- PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI A PRÍJMY Z PRENÁJMU – príjmy poľnohospodárskej výroby, lesné, vodné hospodárstvo, zo živností, podiely spoločníkov v.o.s. a k. s., príjmy znalcov a tlmočníkov, prenájom hnuteľného alebo nehnuteľného majetku
- PRÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU – úroky a výnosy z cenných papierov
- OSTATNÉ PRÍJMY – príjmy z príležitostných činností, náhodné a jednorázové, výhry v lotériách a iné

oslobodenie od dane:
- zákon uvádza príjmy, ktoré sú oslobodené od dane napr. z predaja bytu alebo obytného domu, dávky a podpory zdravotného poistenia, štipendiá

základ dane:
- je to suma, o ktorú príjmy presahujú výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržiavanie príjmov
- ak má daňovník 2 alebo viac druhov príjmov, je základom dane súčet čiastkových základov

odpočítateľné položky dane:
- príspevky zamestnancov do poistných fondov (zdravotné, nemocenské, starobné a invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti

nezdaniteľné časti základu dane:
- sú to sumy, o ktoré sa upravuje základ dane


VÝPOČET DANE: znížený základ dane x daňová sadzba

Odvody:

Starobné poistenie: 4,0%
Nemocenské poistenie: 1,4%
Invalidné poistenie: 3,0%
Zdravotné poistenie: 4,0%
Poistenie. v nezamestnanosti: 1,0%
13,4%


Výplatná páska:

TARIFNÁ MZDA – je to mesačná mzda, ktorú má zamestnanec uvedenú v pracovnej zmluve
HRUBÁ MZDA – príjem v danom mesiaci
CENA PRÁCE – vyjadruje koľko stojí zamestnanec firmu, je to súčet hrubej mzdy a odvodu, ktorý platí zamestnávateľ
ZDANITEĽNÝ ZÁKLAD – je to časť mzdy, ktorá podlieha dani
VZ – vymeriavací základ – suma, z ktorej sa vypočítavajú sociálne odvody
POISTENIE – sú to povinné odvody, ktoré platí zamestnanec do sociálnej a zdravotne poisťovne
ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE – je to zdaniteľná mzda po odpočítaní odvodov
NEZDANITEĽNÁ ČASŤ – je časť mzdy, ktorá je oslobodená od dane, mesačne je to 1,6 násobok životného minima, ročne 19,2 násobok životného minima (rok 2006 – 7568 Sk)
ZÁKLAD DANE – suma, z ktorej sa počíta 19% daň
VYPOČÍTANÝ PREDDAVOK DANE – je to daň, ktorú má občan zaplatiť v danom mesiaci
DAŇOVÝ BONUS NA DETI – suma, o ktorú sa znižuje daň, za každé vyživované dieťa klesá o 540 Sk
ČISTÁ MZDA – mzda po zaplatení dane a odvodov
PND – prídavok na dieťa – od roku 2004 je jednotný 500 Sk na každé dieťa (rok 2006 540 Sk)


sadzba dane:
- 19%

zdaňovacie obdobie:
- jeden kalendárny rok
daňové priznanie:
- je povinný podať daňovník do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok
- daňovník, ktorý má príjmy len od jedného platiteľa dane, nie je povinný podať daňové priznanie

preddavky na daň FO:
- ak daňová povinnosť presiahla 20 000 Sk, platia sa preddavky štvrťročne – dopredu
- ak daňová povinnosť presiahla 500 000 Sk a viac, preddavky sa platia mesačne
- ak daňovník má príjmy zo závislej činnosti viac ako 50%, neplatí preddavky na daň
- ak má príjmy zo závislej činnosti menej ako 50%, platí preddavky na daň v 1/8


PRÍKLAD č. 1:

Výpočet dane z príjmu FO a mzdy.
Pracovník má hrubú mzdu 30 000 Sk a 2 nezaopatrené deti v roku 2006

Tarifná mzda 30 000 Sk
- Odvody do fondov (13,4%) 4 020 Sk–
Čiastkový základ dane 25 980 Sk
- Nezdaniteľná časť  7 568 Sk
Základ dane 18 412 Sk
Daň 19%  3 498 Sk
Daňový bonus  1 080 Sk
Daňová povinnosť  2 418 Sk–
Čistá mzda  23 562 Sk
Prídavky na deti 1 080 Sk+
K výplate 24 642 SkPRÍKLAD č. 2:

Pracovník má hrubú mzdu 50 000 Sk a 4 deti v roku 2006.

Tarifná mzda 50 000 Sk
- Odvody do fondov (13,4%) 6 700 Sk–
Čiastkový základ dane 43 300 Sk
- Nezdaniteľná časť  7 568 Sk
Základ dane 35 732 Sk
Daň 19%  6 789 Sk
Daňový bonus 2 160 Sk
Daňová povinnosť  4 629 Sk–
Čistá mzda 38 671 Sk
Prídavky na deti  2 160 Sk+
K výplate 40 831 Sk


Daň z príjmov PO:

daňovníci:
- sú to osoby, ktoré neboli zriadené na podnikanie, napr. príspevkové a rozpočtové organizácie

predmet dane:
- sú to všetky príjmy dosiahnuté na území SR aj príjmy dosiahnuté v zahraničí, pri daňovníkoch, ktorí majú sídlo na území SR
- PO, ktoré neboli zaradené na podnikanie v SR sú predmetom dane len príjmy dosahované z podnikateľskej činnosti

oslobodenie od dane:
- zákon uvádza príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, napr. príjmy záujmových združení do 300 000 Sk, príjmy VÚC a obcí z prenájmu a predaja majetku, výnosy z kostolných zbierok

základ dane:
a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva sa základ zistí z rozdielu medzi príjmami a výdavkami
b) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa základ určí z výsledkov hospodárenia
- základ dane sa upraví o pripočitateľné a odpočitateľné položky
sadzba dane:
- 19%

daňové výdavky:
- sú to výdavky daňovníka preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

odpisy:
- hmotný a nehmotný majetok

Odpisové skupiny Doba odpisovania Ročné odpisy
1. 4 roky 1/4
2. 6 rokov 1/6
3. 12 rokov 1/12
4. 20 rokov 1/20

- Zrýchlené odpisy:

Odpisová skupina  1. rok  Ďalšie roky  Zvýšená zostatková cena
1.4 5 4
2.6 7 6
3.12 13 12
4.20 21 20

zdaňovacie obdobie:
- 1 kalendárny rok

daňové priznanie:
- podáva daňovník za predchádzajúce daňové obdobie do 31. marca

preddavky na daň z príjmu PO:
- ak je daňová povinnosť vyššia ako 50 000 Sk a nižšia ako 500 000 Sk, platia sa preddavky štvrťročne
- ak je daňová povinnosť vyššia ako 500 000 Sk, platia sa preddavky na daň mesačneDANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z pozemkov

daňovníci:
- vlastník, správca pozemku alebo nájomca

predmet dane:
- pozemky na území SR (orná pôda, záhrady, vinice, lesné pozemky, rybníky)

oslobodenie od dane:
- napr. pozemky vo vlastníctve štátu

základ dane:
- cena pôdy (hodnota 1 m2 x výmera pozemku)

sadzba dane:
- ročná sadzba
- výšku sadzby a koeficient určí obec každoročne všeobecne záväzným nariadením
- koeficient obce je vyšší pri väčšom meste

daňové priznanie:
- podáva sa do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia (pri vzniku daňovej povinnosti alebo ak nastali zmeny)

platenie dane:
- daň je splatná do 31. marca daný rok
- platí sa jednorázovo, ak u FO nepresiahla 500 Sk a u PO 15 000 Sk
- inak sa platí na 4 splátky


Daň zo stavieb

daňovník:
- je to vlastník alebo správca stavby

predmet dane:
- sú to stavby spojené so zemou pevným základom (rodinné domy, chaty, garáže)
oslobodenie od dane:
- stavby vo vlastníctve štátu
- na 15 rokov je oslobodený 1. vlastník domu

základ dane:
- celková výmera zastavaných plôch v m2

sadzba dane:
- ročná sadzba
- výšku sadzby aj koeficient určí obec každoročne všeobecne záväzným nariadením

daňové priznanie:
- podáva sa do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia (pri vzniku daňovej povinnosti alebo ak nastali zmeny)

platenie dane:
- daň je splatná do 31. marca daný rok
- platí sa jednorázovo, ak u FO nepresiahla 500 Sk a u PO 15 000 Sk
- inak sa platí na 4 splátky


Daň z bytov

daňovník:
- je to vlastník bytu, vlastník nebytového priestoru alebo správca bytu

predmet dane:
- byty a nebytové priestory

oslobodenie od dane:
- na 5 rokov je oslobodený 1. vlastník bytu

základ dane:
- celková výmera v m2

sadzba dane:
- ročná sadzba
- výšku sadzby aj koeficient určí obec každoročne všeobecne záväzným nariadením

daňové priznanie:
- podáva sa do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia (pri vzniku daňovej povinnosti alebo ak nastali zmeny)

platenie dane:
- daň je splatná do 31. marca daný rok
- platí sa jednorázovo, ak u FO nepresiahla 500 Sk a u PO 15 000 Sk
- inak sa platí na 4 splátky


Daň z motorových vozidiel

daňovník:
- je to FO alebo PO, ktorá:
- je držiteľ motorového vozidla
- užíva vozidlo
- v medzinárodnej premávke je daňovníkom vodič, ktorý tieto vozidlá na území SR používa

predmet dane:
- je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním

oslobodenie od dane:
- sú to vozidlá zdravotnej a sociálnej starostlivosti:
- vozidlá požiarnych zborov
- vozidlá na prepravu poštových zásielok
- vozidlá banskej, horskej, leteckej záchrannej služby
- vozidlá diplomatov
- vozidlá na odvoz komunálneho odpadu
- vozidlá linkovej osobnej dopravy
- poľnohospodárske a lesné vozidlá
základ dane:
- pri úžitkových vozidlách a autobusoch je to ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav
- pri automobiloch ich zdvihový objem motora v cm3

sadzba dane:
- používajú sa ročné sadzby dane uvedené v sadzobníku dane, stanovuje ich VÚC, napr. ročná sadzba dane je:
- pre osobné automobily do 900 cm3 je to 1600 Sk, nad 3000 cm3 je to 5600 Sk
- pre úžitkové vozidlá a autobusy do 1 t je to 1800 Sk, do 16 t je to 23 900 Sk, nad 30 t je to 63 800 Sk

správca dane:
- VÚC

zdaňovacie obdobie:
- pre vozidlá evidované v tuzemsku je to kalendárny rok

platenie dane:
- daň za zdaňovanie obdobie platí daňovník vopred a to do 31. januára alebo v 4 rovnakých splátkach, ak je celková daň viac ako 50 000 Sk alebo v mesačných splátkach, ak je celková daň vyššia ako 250 000 SkNEPRIAME DANE

DPH (daň z pridanej hodnoty)

- je to nepriama daň, ktorú zaplatí konečný spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru
- DPH sa vyberá po častiach v jednotlivých fázach výroby a odbytu
- ide o univerzálnu a neutrálnu daň
- odvádza ju platiteľ, ale zaťažuje spotrebiteľa

predmet dane:
- je to zdaniteľné plnenie v tuzemsku, dovoz tovaru a medzinárodná autobusová doprava (príležitostná preprava osôb)

zdaniteľné plnenie:
- je dodanie tovaru, pri ktorom sa mení vlastnícke právo, dodanie stavby, poskytovanie služieb, prevod práv, prevod a prechod nehnuteľností a podobne

platiteľ dane:
- je osoba podliehajúca dani, ktorá je registrovaná ako platiteľ

REGISTRÁCIA – žiadosť o registráciu je povinná podať osoba, ktorá za 12 predchádzajúcich mesiacov dosiahne obrat 1,5 milióna Sk (platné od 1.5.2004) najneskôr sa musí zaregistrovať do 20 dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom obrat dosiahla
- o registrácii platiteľa vydá Daňový úrad osvedčenie

DOBROVOĽNÁ REGISTRÁCIA – aj osoby, ktoré nedosiahli zákonom stanovený obrat môžu požiadať Daňový úrad o registráciu za platiteľa DPH

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE - o zrušenie registrácie môže požiadať platiteľ najskôr po uplynutí 12 mesiacov od kedy sa stal platiteľom, ak splní 2 podmienky:
- jeho obrat nedosiahol za 3 po seba idúce mesiace 750 000 Sk a súčasne za posledných 12 mesiacov po seba nedosiahol obrat 3 000 000 Sk

základ dane:
- je to cena, ktorá neobsahuje daň pri bezhotovostnom platobnom styku a cena vrátane dane pri platbách v hotovosti
- pri predaji použitého tovaru v nezmenenom stave je základom dane rozdiel medzi cenou predaja a cenou nákupu

sadzba dane:
- 19%

oslobodenie od dane:
- zákon o DPH uvádza plnenia, ktoré sú do dane oslobodené napr. poštové, finančné, poisťovacie služby a pod.

výpočet dane:
- daň je povinný vypočítať platiteľ dane
a) pri bezhotovostnom platobnom styku (cena neobsahuje daň)

DAŇ = Cena bez dane x Sadzba dane (%)

b) pri hotovostnom platobnom styku (cena obsahuje daň)

            cena s daňou x sadzba dane
DAŇ = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
                 100 + sadzba dane


c) pri predaji použitého tovaru

                     (cena predaja – cena nákupu) x sadzba dane
DAŇ = ––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––-
                                       100 + sadzba dane


Daň na vstupe:
- je to daň, ktorú platiteľ dane zaplatí za dodávku tovaru alebo služby dodávateľovi
- je súčasťou nákupnej ceny výrobku
- v prípade dovozu tovaru je to daň vyrúbená colným orgánom

Daň na výstupe:
- je to daň, ktorú je platiteľ povinný uplatniť pri vzniku daňovej povinnosti
- je to daň vyfakturovaná odberateľom

Odpočítanie dane (daňový odpočet):
- je to odpočítanie dane na vstupe od dane na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie
- platiteľ dane odvádza správcovi dane len tú výšku dane, ktorá sa nevzťahuje na ním vytvorenú hodnotu

Správca dane:
- je to príslušný daňový úrad
- pri dovoze tovaru a príležitostnej autobusovej doprave je správcom dane colný orgán

Daňové priznanie:
- platiteľ je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie
- podáva ho aj vtedy, ak mu nevznikla daňová povinnosť

Zdaňovacie obdobie:
- je 1 kalendárny mesiac
- ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci rok obrat nižší ako 10 miliónov Sk je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

Uplatnenie dane pri dovoze tovaru:
- dovážaný tovar podlieha DPH
- správcom dane je Colný úrad

ZÁKLAD DANE PRI DOVEZENOM TOVARE = Colná hodnota tovaru+Clo+Spotrebná daň+Ostatné colné poplatky

Uplatnenie dane pri príležitostnej autobusovej doprave:
- daňová povinnosť vzniká dňom prekročenia štátnej hranice do tuzemska
- daň je splatná ako preddavok pri prekročení hranice a vyúčtováva sa pri opustení SR

ZÁKLAD DANE PRI PREPRAVE = Počet prepravovaných osôb x Počet prejazdených km v tuzemskuPríklad na výpočet DPH:

Výrobok prechádza dvoma výrobnými podnikmi a maloobchodom.

1. výrobca
- nákupná cena bez DPH  1000,-
- DPH na vstupe  190,-
- nákupná cena vstupov s DPH  1190,-
- hodnota pridaná 1. výrobcom   800,-
VÝPOČET DAŇOVEJ POVINNOSTI 1. VÝROBCU:

- daňový základ (1000+800) 1800,-
- daň zaúčtovaná na výstupe (19% z 1800) 342,-
- odpočet DPH, ktorý zaplatil na vstupe 190,-
Daňová povinnosť 1. výrobcu 152,-

VÝPOČET PREDAJNEJ CENY 1. VÝROBCU:

- daňový základ 1800,-
- celková DPH 342,-
Predajná cena 1. výrobcu  2142,-


2. výrobca
- nákupná cena vstupov bez DPH 1800,-
- DPH na vstupe 342,-
- nákupná cena s DPH  2142,-
- hodnota pridaná 2. výrobcom 500,-

VÝPOČET DAŇOVEJ POVINNOSTI 2. VÝROBCU:

- daňový základ (1800+500) 2300,-
- daň zaúčtovaná na výstupe (19% z 2300) 437,-
- odpočet DPH, ktorý zaplatil 1. výrobcovi 342,-
Daňová povinnosť 2. výrobcu (437 – 342) 95,-

VÝPOČET PREDAJNEJ CENY 2. VÝROBCU:

- daňový základ 2300,-
- celková DPH 437,-
Predajná cena 2. výrobcu 2737,-Maloobchod

- nákupná cena bez DPH  2300,-
- DPH na vstupe 437,-
- nákupná cena s DPH  2737,-
- obchodná prirážka 400,-

VÝPOČET DAŇOVEJ POVINNOSTI MALOOBCHODU:

- daňový základ (2300+400)  2700,-
- daň zaúčtovaná na výstupe (19% z 2700) 513,-
- odpočet DPH, ktorý zaplatil 2. výrobcovi 437,-
Daňová povinnosť maloobchodu (513 - 437) 76,-

VÝPOČET PREDAJNEJ CENY MALOOBCHODU:

- daňový základ 2700,-
- celková DPH 513,-
Predajná cena 2. výrobcu  3213,-


Ak druhý výrobca nie je platiteľ DPH:

2. výrobca
- nákupná cena s DPH 2142,-
- hodnota pridaná 2. výrobcom 500,-

VÝPOČET DAŇOVEJ POVINNOSTI 2. VÝROBCU:

Daňová povinnosť 2. výrobcu 0,-
VÝPOČET PREDAJNEJ CENY 2. VÝROBCU:

- nákupná cena vstupov s DPH 2142,-
- hodnota pridaná 2. výrobcom 500,-
Predajná cena 2. výrobcu 2642,-


Maloobchod

- nákupná cena s DPH 2642,-
- obchodná prirážka 400,-

VÝPOČET DAŇOVEJ POVINNOSTI MALOOBCHODU:

- daňový základ (2642+400) 3042,-
- odpočet DPH (nedá sa odpočítať) 0,-
Daňová povinnosť maloobchodu (19% z 3042,-) 578,-

VÝPOČET PREDAJNEJ CENY MALOOBCHODU:

- daňový základ 3042,-
- DPH 578,-
Predajná cena 2. výrobcu 3620,-
SPOTREBNÉ DANE

- sú to nepriame dane, ktoré zaťažujú konečnú spotrebu a spotrebiteľ ich zaplatí v cene nakúpeného tovaru.

Spotrebná daň z vína

predmet dane:
- je to víno v tuzemsku vyrobené alebo dovezené, rozlišujeme tiché, šumivé víno a medziprodukty

platiteľ dane:
- je to PO alebo FO, ktorá vyrába víno, dováža do tuzemska alebo ho vyváža

základ dane:
- množstvo vína vyjadrené v hl

sadzba dane:
- pri tichom víne je sadzba 0 Sk/hl
- pri šumivom a medziproduktoch 2400 Sk/hl

výpočet dane:
- súčin základu dane a sadzby dane

vznik daňovej povinnosti:
- vyskladnením vína a pri dovoze dňom vzniku colného dlhu

oslobodenie od dane:
- napr. víno spotrebované vo výrobe na technologické skúšky

zdaňovacie obdobie:
- 1 kalendárny mesiac

daňové priznanie:
- platiteľ podáva mesačne do 15 dňa nasledujúceho mesiaca aj v prípade, že nevznikla daňová povinnosť.
- daň je splatná do 25 dňa nasledujúceho mesiaca

správca dane:
- pri tuzemskej výrobe príslušný daňový úrad
- pri dovoze colný úrad
Spotrebná daň z piva

predmet dane:
- pivo vyrobené v tuzemsku alebo dovezené do tuzemska

platiteľ dane:
- PO alebo FO, ktorá pivo vyrába alebo dováža a vyváža

základ dane:
- množstvo piva vyjadrené v hl

sadzba dane:
- základná sadzba dane je 50 Sk/Stupeň Plato/hl
- stupeň Plato – obsah extraktu pôvodnej mladiny vyjadrená v hmotnosti %
- znížená sadzba je na pivo vyskladnené malým pivovarom a je 37 Sk ( stupeň Plato ) hl
- pivo vyrobené v licencii sa zdaňuje základnou sadzbou

výpočet dane:
- súčin množstva piva v hl, koncentrácie piva v stupňoch Plato a príslušná sadzba dane

vznik daňovej povinnosti:
- vzniká výrobcovi dňom vyskladnenia alebo výčapu piva a dovozcovi dňom vzniku colného dlhu

oslobodenie dane:
- napr. pivo vyvážané výrobcom alebo pivo spotrebované vo výrobe na technologické skúšky

zdaňovacie obdobie:
- 1 kalendárny mesiac

daňové priznanie:
- platiteľ podáva mesačne do 15 dňa nasleduj. mesiaca
- daň je splatná do 25 dňa nasleduj. mesiaca

správca dane:
- pri tuzemskej výrobe – príslušný daňový úrad
- pri dovoze – colný úrad


Spotrebná daň z liehu

predmet dane:
- lieh vyrobený v tuzemsku a lieh do tuzemska dovezený

platiteľ dane:
- výrobca, kupujúci, dovozca, vývozca
- aj správa štátnych hmotných rezerv SR

základ dane:
- množstvo liehu vyjadrené v l absolútneho alkoholu ( la)

sadzba dane:
- 250 Sk/la

výpočet dane:
- súčin základu dane a sadzba dane

vznik daňovej povinnosti:
- dňom vyskladnenia liehu, alebo dňom prevodu vlastníckeho práva k liehu

označenie spotrebného obalu balenia liehu:
- platiteľ je povinný každé spotrebné balenie liehu označiť kontrolnou páskou, tiež je povinný požiadať MFSR o pridelenie registračného odborného čísla.
oslobodenie od dane:
- lieh pri vývoze, ak je vývozcom výrobca, lieh použitý ako surovina pri potravinárskych, farmaceutických, kozmetických výrobkov a pod.

zdaňovancie obdobie:
- 1 kalendárny mesiac

daňové priznanie:
- platiteľ podáva do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia
- daň je splatná do 25 dňa po zdaňovacom období

správca dane:
- pri tuzemskej výrobe – daňový úrad
- pri dovoze – colný úrad


Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov

predmet dane:
- tabakové výrobky vyrobené v tuzemsku alebo do tuzemska dovezené

platiteľ dane:
- FO alebo PO, ktorá vyrába tabakové výrobky, dováža alebo vyváža

základ dane:
- je to množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v KS alebo v kg
- cigary – 1,5 Sk/ks
- cigarky a cigarety – 1,5 Sk/ks
- tabakový zvyšok, cigaretový tabak – 1350 Sk / kg
- žuvací a šnupací tabak 1350 Sk/ kg

sadzba dane:
- je odlišná pre jednotlivé druhy tabakových výrobkov

výpočet dane:
- súčin zákl. dane a príslušnej sadzby dane

vznik daňovej povinnosti:
- výrobcovi dňom vyskladnenia tabakových výrobkov
- dovozcovi dňom vzniku colného dlhu

označenie na spotrebiteľskom obale:
- cigarety musia byť pred vznikom daňovej povinnosti označené na spotrebiteľskom balení známkou.
- platiteľ je povinný požiadať MFSR o pridelenie registračného odberového čísla
- kusový predaj cigariet je zakázaný

oslobodenie od dane:
- napr. vzorky na vykonanie kvalitatívnej skúšky

zdaňovacie obdobie:
- 1 kalendárny mesiac

daňové priznanie:
- do 15 dňa nasledujúceho mesiaca aj keď nevznikne daňová povinnosť

správca dane:
- tuzemska výroba – príslušný daňový úrad
- pri dovoze – colný úrad
Spotrebná daň z minerálnych olejov

predmet dane:
- minerálne oleje vyrobené v SR alebo dovezené

daňový sklad:
- priestorovo a stavebne ohraničené miesto, kde jeho prevádzkovateľ minerálny olej v pozastavení dane vyrába, spracúva, mieša, označuje, skladuje, príma, odosiela.

platiteľ dane:
- PO alebo FO ktorá vyňala minerálny olej s pozastavenia dane, vyrobila minerálny olej s mimo pozastavenia dane a ktorá nevie preukázať spôsob nadobudnutia minerálneho oleja

základ dane:
- množstvo minerálneho oleja vyjadrené v l alebo kg

sadzba dane:
- znížená sadzba platí pre plynové oleje 6800Sk/1000 l označené červeno ( železničná doprava, poľnohospodárska výroba elektrickej energie)
- je odlišná pre jednotlivé druhy minerálnych olejov
- motorový benzín15 500Sk/1000 l
18 000Sk/1000 l
stredný olej14 500Sk/1000 l
vykurovací olej 800Sk/1000 l
skvapalnení uhľovodík 7800Sk/1000 kg

výpočet dane:
- súčin základu dane a sadzby dane

oslobodenie od dane:
- napr. letecká, lodná doprava, autobusy, verejnej dopravy, vzorky pre laboratórne. skúšky na iné účely ako pohonná látka

daňové priznanie:
- najneskôr do 25 dňa nasledujúceho mesiaca, predkladá sa aj keď daňová povinnosť nevznikla

zdaňovacie obdobie:
- 1 kalendárny mesiac

správca dane:
- miestne príslušný colný úrad

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk