referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Colná politika a clá
Dátum pridania: 21.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sun
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 240
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Spôsob podania colného vyhlásenia:
1. Písomný
2. Prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov ak to colný úrad dovolí.
3. Ústne
4. Iným úkonom, ktorým držiteľ tovaru prejavý vôlu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného režimu.

Základné náležitosti písomného rozhodnutia colného úradu:
1. Označenie colného úradu, ktorý vydal rozhodnutie
2. Dátum prijatia návrhu na rozhodnutie v colnom konaní,identifikačné číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia.
3. Presné označenie deklaranta
4. Označenie alebo opis tovaru vylučujúci zámenu s iným tovarom
5. Suma dovozných alebo vývozných platieb a režim do ktorého sa tovar prepúšťa.
6. Meno, priezvisko a funkcia osoby, konajúcej v mene colného úradu, vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky.
7. Pri rozhodnučí vydanom prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov sa uvádzajú kódy predchádzajúcich údajov.

Colné režimy
1. Voľný obeh- prepustený zahraničný tovar získa postavenie slovenského tovaru a musí sa v tuzemsku trvale ponechať.
2. Tranzit- umožňuje pod colným dohľadom prepravu tovaru z colného úradu odoslania ku colnému úradu určenia.
3. Uskladnenie v colnom sklade- umožňuje skladovať:
A/ zahraničný tovar-bez toho, aby podlihal dovozným platbám
B/ tuzemský tovar- je na ňho možné uplatniť opatrenia, ktoré sú obykle spojené s vývozom tovaru podľa osobitných predpisov.
4. Aktívny zušľachťovací- zahraničný tovar sa privezie do tuzemska s cieľom ďalšieho spracovania a opäť sa vyvezie do zahraničia v podobe zušľachtelých výrobkov. Tovar nepodlieha dovoznému clu.
5. Prepracovanie pod colným dohladom- umožňuje,aby sa zahraničný tovar použil na colnom území spracovatelských operáciách,kt. menia jeho charakter bez toho, aby podliehal dovozným platbám.
6. Pasívny zušľachťovací- slovenský tovaar sa dočasne vyvezie do zahraničia za účelom spracovania. Zušľachtené výrobky sú prepustené do voľného obehu a sú úplne alebo čiastočne oslobodené od dovozného cla.
7. Dočasné použitie- umožňuje, aby sa zahraničný tovar, ktorý má byť po určitom čase spätne vyvezený v nezmenenom stave použil na colnom území s úplným alebo čiastočným oslabodením od dovozného cla.
8. Vývoz- umožňuje slovenskému tovaru opustiť colné územie. Za tento tovar sa vyberú vývozné platby a uplatnia sa vývozné colné formality.

Postup pri vývoze tovaru
1. vystavenie colného vyhlásenia deklarantom
2. predloženie colného vyhlásenia na predpísanom doklade colnej deklarácie a požadovaných dokladov. (medzinárodný nákladný list, KARNET TIR, certifikát o pôvode tovaru, vývozná licencia, konzulárne FA, colná FA)
3. vykonanie colnej kontroly príslušným colným orgánom
4. uzatvorenie dopravného prostriedku colnou uzáverou, pri kusových zásielkách uzatvoriť jednotlivé kusy.
5. prepustenie tovarov na vývoz s podmienkou, že vstúpi do zahraničia v určenej lehote, v rovnakom stave, za rovnakých podmienok aké platili v okamihu prijatia colného vyhlásenia na vývoz
6. potvrdenie výstupu tovarov do zahraničia v colnom vyhlásení pohraničným colným úradom.

Postup pri dovoze tovaru
1. predloženie návrhu na colné konanie deklarantom
2. predloženie požadovaných ddokladov (osvedčenie o pôvode tovaru, doklad o zápise podnikateľa do OR, pridelené colné registračné číslo, kópia ossvedčenia o pridelení DIČ-a (ak je platiteľ DPH)
3. uskutočnenie colnej kontroly
4. základom na vymeranie cla je podľa príslušnej sadzby colného sadzobníka colná hodnota tovaru. Na jej overenie slúži obchodná (colná) FA.
5. stanovenie cla
6. clo vyberajú colnice pri prechode tovaru cez colné územie štátu a musí byť pripočítané k nákladom dovážaného tovaru.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.