Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Colná politika a clá

Colná politika = podporuje zahraničný obchod a cestovný ruch. Zabezpečuje ich evidenciu, kontrolu, chráni záujmy štátu.
CLO = je to povinná platba vyberaná štátom z dovážaného alebo vyvážaného tovaru.

Význam CLA:
1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický- je to prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo sa stáva súčasťou ceny pri predaji tovaru.

DRUHY CIEL:
1. DOVOZNÉ CLO – vzťahuje sa na dovážaný tovar s výnimkou tovaru, kt. je v colnom sadzobníku označený ako tovar bez cla. Zvyšuje cenu dovážaného tovaru a sťažuje jeho predaj v tuzemsku. Dovozné clo chráni domácich výrobcov.

2. VÝVOZNÉ CLO - vzťahuje sa na vyvážaný tovar,ktorý je uvedený v colnom sadzobníku. Zvyšuje cenu tovarov predávaných do zahraničia. Vývozné clo sa stanovuje vtedy, ak má štát záujem, aby tovar zostal na domácom trhu.

3. ANTIDAMPINGOVÉ CLO - clo z dovážaného tov.,kt. vývozná cena je nižšia ako cena rovnakého alebo podobného tovaru v bežnom obchode krajiny. Má za úlohu chrániť domácich výrobcov pre dovozom tovaru.
Po vstupe do EÚ sa preberajú ochrnné opatrenia, kt. sa uplatňujú v EÚ.

4. PREFERENČNÉ CLO - sú to clá uplatňované s cieľom zvýhodnenia určitých krajín. V rámci ciela EÚ voči 3krajinám ide o preferenčné clá napr. voči krajinám Stredoeurópskej dohody, pobaltským krajinám....

5. VYROVNÁVACIE CLO - vyberané s cieľom vyrovnať dotáciu alebo subvenciu, ktorá bola poskytnutá na zhotovenie alebo výrobu výrobkov alebo bola poskytnutá na dovoz tovaru.

6. ODVETVOVÉ CLO - je to prirážka k colnej sadzbe alebo osobitné clo z tovaru, ktoré clu nepodlieha, je zavedené na prechodný čas a uplatňuje sa voči krajinám, ktoré SR diskriminujú.

7. DODATOČNÉ CLO - uložené na prechodný čas napr. tovar poľnohospodárskeho charakteru alebo v prípade nadmerného dovozu tovaru.

B.časť
Orgány štátnej správy v oblasti colníctva

1. Ministerstvo financií SR
2. Colné orgány : -Colné riaditeľstvo SR v Bratislave
-Colné úrady (pohraničné a vnútrozemské)
3. Colný zákon - upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom medzi úniou a 3štátmi na území SR a opatrenia na zabránenie protiprávneho konania osôb pri dovoze, vývoze, tranzite medzi úniou a 3štátmi na území SR.

Základné pojmy definované v Colnom zákone sú:

1. Colné územie - územie SR je súčasťou colného územia Spoločenstva (EU)
2. Členský štát - štát, kt. je členom EÚ
3. 3štát - štát,kt. nie je členom EÚ.
4. Colná hranica - štátna hranica SR s 3 štátom.
5. Colný priechod - miesto na colnej hranici, ktoré je určené na prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu.
6. Colné pohraničné pásmo - časť colného územia vo vzdialenosti do 25km od štátnej hranice smerom do vnútrozemia.
7. Colné vnútrozemie – colné územie, ktoré nie je colným pohraničným pásmom.

8. Slobodné pásmo a slobodné sklady – sú časti colného územia alebo objekty na tomto území oddelené od ostatného colného územia.
9. Colný dohľad – činnosť colných orgánov zameraná na zabezpečenie dodržiavania colných predpisov, kt. sa vzťahujú na tovar podliehajúci colnému dohľadu.
10. Deklarant – FO alebo PO,ktorá podáva colného vyhlásenie vo vlastnom mene alebo F a PO, v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva.
11. Colný dlh- suma dovozných platieb (coný dlh pri dovoze) alebo suma vývozných platieb (coný dlh pri výbere), kt. sa uplatňuje na konkrétny tovar pri jeho dovoze alebo vývoze podľa colných predpisov.
12. Tovar- všetky hnuteľné hmotné veci a elektrická energia, kt. sú, boli alebo mali byť predmetom colného konania.
13. Colná hodnota dovážaného tovaru- je cena skutočne platená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar dovážaný do SR z 3štátov.
14. Colné konanie- konanie, ktorého účelom je rozhodnúť či a za akých podmienok sa tovar prepustí do navrhovaného colného režimu alebo sa mu pridelí navrhované colné schválené určenie alebo použitie.
15. Začiatok colného konania- podaním colného vyhlásenia, v kt. sa navrhuje prepustenie tovaru do colného režimu určenia alebo použitia.
16. Colné vyhlásenie- úkon, kt. osoba prejavuje stanovenou formou a spôsobom vôlu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu.
Spôsob podania colného vyhlásenia:
1. Písomný
2. Prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov ak to colný úrad dovolí.
3. Ústne
4. Iným úkonom, ktorým držiteľ tovaru prejavý vôlu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného režimu.

Základné náležitosti písomného rozhodnutia colného úradu:
1. Označenie colného úradu, ktorý vydal rozhodnutie
2. Dátum prijatia návrhu na rozhodnutie v colnom konaní,identifikačné číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia.
3. Presné označenie deklaranta
4. Označenie alebo opis tovaru vylučujúci zámenu s iným tovarom
5. Suma dovozných alebo vývozných platieb a režim do ktorého sa tovar prepúšťa.
6. Meno, priezvisko a funkcia osoby, konajúcej v mene colného úradu, vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky.
7. Pri rozhodnučí vydanom prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov sa uvádzajú kódy predchádzajúcich údajov.

Colné režimy
1. Voľný obeh- prepustený zahraničný tovar získa postavenie slovenského tovaru a musí sa v tuzemsku trvale ponechať.
2. Tranzit- umožňuje pod colným dohľadom prepravu tovaru z colného úradu odoslania ku colnému úradu určenia.
3. Uskladnenie v colnom sklade- umožňuje skladovať:
A/ zahraničný tovar-bez toho, aby podlihal dovozným platbám
B/ tuzemský tovar- je na ňho možné uplatniť opatrenia, ktoré sú obykle spojené s vývozom tovaru podľa osobitných predpisov.
4. Aktívny zušľachťovací- zahraničný tovar sa privezie do tuzemska s cieľom ďalšieho spracovania a opäť sa vyvezie do zahraničia v podobe zušľachtelých výrobkov. Tovar nepodlieha dovoznému clu.
5. Prepracovanie pod colným dohladom- umožňuje,aby sa zahraničný tovar použil na colnom území spracovatelských operáciách,kt. menia jeho charakter bez toho, aby podliehal dovozným platbám.
6. Pasívny zušľachťovací- slovenský tovaar sa dočasne vyvezie do zahraničia za účelom spracovania. Zušľachtené výrobky sú prepustené do voľného obehu a sú úplne alebo čiastočne oslobodené od dovozného cla.
7. Dočasné použitie- umožňuje, aby sa zahraničný tovar, ktorý má byť po určitom čase spätne vyvezený v nezmenenom stave použil na colnom území s úplným alebo čiastočným oslabodením od dovozného cla.
8. Vývoz- umožňuje slovenskému tovaru opustiť colné územie. Za tento tovar sa vyberú vývozné platby a uplatnia sa vývozné colné formality.

Postup pri vývoze tovaru
1. vystavenie colného vyhlásenia deklarantom
2. predloženie colného vyhlásenia na predpísanom doklade colnej deklarácie a požadovaných dokladov. (medzinárodný nákladný list, KARNET TIR, certifikát o pôvode tovaru, vývozná licencia, konzulárne FA, colná FA)
3. vykonanie colnej kontroly príslušným colným orgánom
4. uzatvorenie dopravného prostriedku colnou uzáverou, pri kusových zásielkách uzatvoriť jednotlivé kusy.
5. prepustenie tovarov na vývoz s podmienkou, že vstúpi do zahraničia v určenej lehote, v rovnakom stave, za rovnakých podmienok aké platili v okamihu prijatia colného vyhlásenia na vývoz
6. potvrdenie výstupu tovarov do zahraničia v colnom vyhlásení pohraničným colným úradom.

Postup pri dovoze tovaru
1. predloženie návrhu na colné konanie deklarantom
2. predloženie požadovaných ddokladov (osvedčenie o pôvode tovaru, doklad o zápise podnikateľa do OR, pridelené colné registračné číslo, kópia ossvedčenia o pridelení DIČ-a (ak je platiteľ DPH)
3. uskutočnenie colnej kontroly
4. základom na vymeranie cla je podľa príslušnej sadzby colného sadzobníka colná hodnota tovaru. Na jej overenie slúži obchodná (colná) FA.
5. stanovenie cla
6. clo vyberajú colnice pri prechode tovaru cez colné územie štátu a musí byť pripočítané k nákladom dovážaného tovaru.
Colný sadzobník
Clo sa vymeriava podľa colných sadzieb, ktoré sú v ňom uvedené. SR uplatňuje voči 3krajinám – Spoločný colný sadzobník (EÚ)
-tento vychádza z Integrovaného sadzobníka Európskych spoločenstiev.
V Integrovanom sadzobníku- sú zahrnuté, napr. colné sadzby uplatňované voči 3krajinám tarifné zníženia, kvantitatívne obmedzenia, colné sadzby v rámci preferenčných režimov =>uvedené=> doplnkové clá (pandémia-hydina).

Postup pri výpočte cla
1. zaradíme tovar pod príslušnú položku colného sadzobníka
2. vyhladáme príslušnú sadzbu
3. vypočítame clo

colná hodnota
CLO = x colná sadzba
100

Porušenie colných predpisov

V colnom zákone je uvedené, čo sa považuje za porušenie colných predpisov a aké sankcie je možné uvaliť.
Za porušenie colných predpisov sa napr. považuje:

1. nezákonný dovoz alebo vývoz tovarov
2. uvedenie nesprávnych údajov o tovare, ktorý podliha colnému dohľadu
3. falšovanie dokladov o dovážanom a vyvážanom tovare
4. prechovávanie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu
5. porušenie colného uzáveru
6. neuposlúchnutie výzvy colníka

Porušením colných predpisov sa označujú colné priestupky pre FO a colné delikty pre PO alebo FO oprávnené na podnikanie.
Colné priestupky a colné delikty sú z pohľadu súdu trestný čin.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk