referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Pondelok, 23. mája 2022
Colná politika a clá
Dátum pridania: 21.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sun
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 240
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Colná politika = podporuje zahraničný obchod a cestovný ruch. Zabezpečuje ich evidenciu, kontrolu, chráni záujmy štátu.
CLO = je to povinná platba vyberaná štátom z dovážaného alebo vyvážaného tovaru.

Význam CLA:
1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický- je to prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo sa stáva súčasťou ceny pri predaji tovaru.

DRUHY CIEL:
1. DOVOZNÉ CLO – vzťahuje sa na dovážaný tovar s výnimkou tovaru, kt. je v colnom sadzobníku označený ako tovar bez cla. Zvyšuje cenu dovážaného tovaru a sťažuje jeho predaj v tuzemsku. Dovozné clo chráni domácich výrobcov.

2. VÝVOZNÉ CLO - vzťahuje sa na vyvážaný tovar,ktorý je uvedený v colnom sadzobníku. Zvyšuje cenu tovarov predávaných do zahraničia. Vývozné clo sa stanovuje vtedy, ak má štát záujem, aby tovar zostal na domácom trhu.

3. ANTIDAMPINGOVÉ CLO - clo z dovážaného tov.,kt. vývozná cena je nižšia ako cena rovnakého alebo podobného tovaru v bežnom obchode krajiny. Má za úlohu chrániť domácich výrobcov pre dovozom tovaru.
Po vstupe do EÚ sa preberajú ochrnné opatrenia, kt. sa uplatňujú v EÚ.

4. PREFERENČNÉ CLO - sú to clá uplatňované s cieľom zvýhodnenia určitých krajín. V rámci ciela EÚ voči 3krajinám ide o preferenčné clá napr. voči krajinám Stredoeurópskej dohody, pobaltským krajinám....

5. VYROVNÁVACIE CLO - vyberané s cieľom vyrovnať dotáciu alebo subvenciu, ktorá bola poskytnutá na zhotovenie alebo výrobu výrobkov alebo bola poskytnutá na dovoz tovaru.

6. ODVETVOVÉ CLO - je to prirážka k colnej sadzbe alebo osobitné clo z tovaru, ktoré clu nepodlieha, je zavedené na prechodný čas a uplatňuje sa voči krajinám, ktoré SR diskriminujú.

7. DODATOČNÉ CLO - uložené na prechodný čas napr. tovar poľnohospodárskeho charakteru alebo v prípade nadmerného dovozu tovaru.

B.časť
Orgány štátnej správy v oblasti colníctva

1. Ministerstvo financií SR
2. Colné orgány : -Colné riaditeľstvo SR v Bratislave
-Colné úrady (pohraničné a vnútrozemské)
3. Colný zákon - upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom medzi úniou a 3štátmi na území SR a opatrenia na zabránenie protiprávneho konania osôb pri dovoze, vývoze, tranzite medzi úniou a 3štátmi na území SR.

Základné pojmy definované v Colnom zákone sú:

1. Colné územie - územie SR je súčasťou colného územia Spoločenstva (EU)
2. Členský štát - štát, kt. je členom EÚ
3. 3štát - štát,kt. nie je členom EÚ.
4. Colná hranica - štátna hranica SR s 3 štátom.
5. Colný priechod - miesto na colnej hranici, ktoré je určené na prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu.
6. Colné pohraničné pásmo - časť colného územia vo vzdialenosti do 25km od štátnej hranice smerom do vnútrozemia.
7. Colné vnútrozemie – colné územie, ktoré nie je colným pohraničným pásmom.

8. Slobodné pásmo a slobodné sklady – sú časti colného územia alebo objekty na tomto území oddelené od ostatného colného územia.
9. Colný dohľad – činnosť colných orgánov zameraná na zabezpečenie dodržiavania colných predpisov, kt. sa vzťahujú na tovar podliehajúci colnému dohľadu.
10. Deklarant – FO alebo PO,ktorá podáva colného vyhlásenie vo vlastnom mene alebo F a PO, v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva.
11. Colný dlh- suma dovozných platieb (coný dlh pri dovoze) alebo suma vývozných platieb (coný dlh pri výbere), kt. sa uplatňuje na konkrétny tovar pri jeho dovoze alebo vývoze podľa colných predpisov.
12. Tovar- všetky hnuteľné hmotné veci a elektrická energia, kt. sú, boli alebo mali byť predmetom colného konania.
13. Colná hodnota dovážaného tovaru- je cena skutočne platená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar dovážaný do SR z 3štátov.
14. Colné konanie- konanie, ktorého účelom je rozhodnúť či a za akých podmienok sa tovar prepustí do navrhovaného colného režimu alebo sa mu pridelí navrhované colné schválené určenie alebo použitie.
15. Začiatok colného konania- podaním colného vyhlásenia, v kt. sa navrhuje prepustenie tovaru do colného režimu určenia alebo použitia.
16. Colné vyhlásenie- úkon, kt. osoba prejavuje stanovenou formou a spôsobom vôlu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.