Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikanie

Podnikanie – podstata, ciele, subjekty podnikania, živnosti – podmienky založenia živnosti, druhy živností

Na Slovensku upravujú podnikanie Obchodný zákon a Živnostenský zákon.

Podnikanie je sústavná zárobková činnosť uskutočnená podnikateľom samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.

Subjekty podnikania:

1.) FO – každá osoba, ktorá má právnu spôsobilosť, t. j. je spôsobilý na právne úkony (18 rokov)
2.) PO – podnik zapísaný do Obchodného registra

Podnikať môže každý, kto spĺňa:

- všeobecné podmienky – plnoletosť, právna spôsobilosť, bezúhonnosť
- osobitné podmienky – odborná spôsobilosť, odborná prax

Na Slovensku existujú 3 základné formy podnikania:

1.)Živnosti
2.)Obchodné spoločnosti
3.)Družstvá

Živnosti sú najpočetnejšou formou podnikov na Slovensku. Podmienky založenia živnosti upravuje Živnostenský zákon, ktorý definuje živnosť ako:

Živnosť je sústavná zárobková činnosť uskutočnená podnikateľom samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.

Živnosti sú prevažne malé a stredné podniky, pôsobiace v obchode, službách a remeslách. Obyčajne ich riadi sám vlastník – živnostník, ktorý ručí za záväzky svojho podniku neobmedzene, t. j. celým svojím majetkom.

Podmienky založenia živnosti:

Živnosti môžu zakladať FO aj PO, ktoré spĺňajú všeobecné a niekedy aj osobitné podmienky.
Všeobecné podmienky založenia: -všeobecné podmienky – plnoletosť, právna spôsobilosť, bezúhonnosť

-osobitné podmienky – odborná spôsobilosť, prax min. 3 r.

Členenie živností:

-podľa spôsobu získania živnostenského oprávnenia:

Ohlasovacie
Koncesované

-podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť:

Remeselné
Viazané
Voľné

-podľa obsahu a rozsahu živnostenského oprávnenia:

Obchodné
Výrobné
Živnosti poskytujúce služby

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk