Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnik a podnikanie

Podnik – samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využíva výrobné činitele na výrobu výrobkov a poskytovanie služieb.Obchodný zákoník definuje podnik – ako súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania.Základné prvky podniku:
  •  Právna subjektivita – právo podniku konať vo vlastnom mene
  •  Ekonomická samostatnosť – podnik rozhoduje sám o skutočnostiach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú podniku. Štát nezasahuje priamo do činnosti podniku.
Typy podnikov rozlišujeme:Podľa charakteru predmetu činnosti: 1. Výrobné2. Dopravné3. Obchodné4. Podniky služieb a i.Podľa formy vlastníctva:1. Štátne2. Súkromné 3. Zmiešané
Podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu:1. Podniky s výlučne alebo prevažne s podnikateľskou činnosťou2. Podniky pre špeciálne úlohy3. Verejnoprospešné podniky – rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rozpočtové organizácie majú nepatrné príjmi a závisia vo veľkej miere práve od prostriedkov z rozpočtuPríspevkové organizácie majú vlastné príjmy, ktoré im nestačia na plnenie ich úloh a preto tiež sú odkázané na príspevky z rozpočtu.
Organizačná štruktúra podniku – vnútorné usporiadanie podnikuMajetok podniku – súhr všetkých majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na podnikanie.Obchodné imanie – súbor obchodného majetku a záväzkov, ktoré vzniknú podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.Čisté obchodné imanie (vlastné imanie) – obchodné imanie po odpočítaní záväzkov v súvislosti s podnikaním. Podnikanie – činnosť uskutočňovaná podnikateľom samostatne, vo vlastnom mene s cieľom dosiahnúť zisk.Podnikateľmi možu byť právnické a fyzické osoby.Fyzická osoba - každý človek. Spôsobilosť na práva a povinnosti vznikajú narodením.Právniká osoba – útvar, ktorý vytvorili ľudia v rôznej právnej forme. Aby právnická osoba vznikla musí byť zapísaná v obchodnom registri.Podnikateľom podľa obchodného zákonníka je:a) osoba zapísaná v obchodnom registrib) osoba ktorá podniká na základe živnostnenského oprávneniac) osoba, ktorá podniká na základe živnostnenského oprávnenia podľa osobitných predpisovd) osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Obchodné meno – obchodný názov, ktorým sa podnikateľ odlišuje od ostatných podnikateľov a pod ktorým vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.Podoba obchodného mena:Fyzické osoby                                            Právnické osobymeno a priezvisko                        názov + právna forma podnikaniameno a priezvisko + predmet podnikaniaObchodný register – verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov. Vedie ho registrový súd ustanovený zákonom.Právne formy podnikania:
  •  štátne podniky 
  •  živnosti
  • podniky jednotlivcov
  • obchodné spoločnosti
  • družstvá
  • osobitné formy podnikania
Živnosti
Živnosti – sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.Pre živnosť musia byť splnené všeobecné a osobitné podmienky:všeobecné osobitné dosiahnutie 18 rokov predpísaná odborná spôsobilosťspôsobilosť na právne úkony iná spôsobilosť (osobitná odborná spôsobilosť)bezúhonnosť u právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať aj zodpovedný zástupcaDruhy živností
1) Podľa spôsobu získania živnostnenského oprávnenia:- ohlasovacie a koncesované2) Podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť- remeselné, viazané a voľné3) Podľa obsahu živnostenského oprávnenia (predmetu činnosti)- výrobné, obchodné a živnosti poskytujúce službyRemeselné živnosti – podmienkou je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odboreViazané živnosti – podmienkou je odborná spôsobilosť upravená osobitnými predpismiVoľné živnosti – stačí splniť všeobecné podmienkyKoncesované živnosti – odborná spôsobilosť je upravená osobitnými predpismi a osobitnou podmienkou je spoľahlivosť

Živnostnenské oprávnenie vzniká pri:- ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia- koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej živnostiŽivnostenský list – doklad, ktorý osvedčuje splnenie na prevádzkovanie ohlasovacej živnostiKoncesná listina – doklad, ktorý osvedčuje splnenie na prevádzkovanie koncesnej živnostiŽivnostenský register - prehľad živností, ktorý vedú odbory živnostenského podnikania v danom územnom obvode ich pôsobnostiVýpis zo živnostenského registra – preukaz živnostensého oprávnenia.Obchodné spoločnosti- sú žaložené za účelom podnikaniaFormy obchodných spoločnostíOsobné spoločnosti kapitálové spoločnostiVerejná obchodná spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzenímKomanditná spoločnosť akciová spoločnosť
Základné imanie – peňažné vyjadrenie peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)- aspoň dve osoby podnikajúce pod spoločným menom- založenie – podpísanim spoločenskej zmluvy- vznik – zápisom do obchodného registra- ručenie – za záväzky spoločníci ručia spoločne celým svojím majetkom- základné imanie – nie je povinné- rozdeľovanie zisku – rovnakým dielom- štatutárny orgán – všetci spoločníci (1 hlas)- v.o.s. zaniká vymazaním z obchodného registra (z likvidáciou alebo bez likvidácie)- spoločníci majú nárok na podiel z likvidačného zostatku

Komanditná spoločnosť (k. s.)
- dva typy spoločníkov: komandisti a komplemaentáry- založenie – podpísaním spoločenskej zmluvy- vznik – zápisom do obchodného registra- ručenie – komanditisti ručia obmedzene do výšky svojich nesplatených vkladov- komplemetáry ručia svojím celým majetkom- ZI- komadnistista je povinný vložiť do spoločnosti najmenej 10 000 Sk.- obchodné vedenie spoločnosti – iba komplementári- rodzdelenie zisku – komplementáry rovnakým dielom, komanditisti do výšky nesplatených vkladov pomerom určeným v spol. zmluve- štatutárny orgán – komplementár- zánik – vymazaním z obchodného registraSpoločnosť s ručením obmedzením (s. r. o.)- základné imanie je tvorené vopred určenými vkladmi spoločníkov- nie je nutná osobná účasť spoločníkov na podnikaní- založenie podpísaním spol. zmluvy, resp. Spísaním zakladateľskej listiny.- spoločnosť môže mať maximálne 50 členov- ručenie spoločnosti je obmedzené do výšky nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra- základné imanie - hodnota aspoň 200 000 Sk- vklad spoločníka je povinný, minimálna hodnota 30 000 Sk (peňažná i nepeňažná forma)- ak je jeden zakladateľ musí splatiť ZI v plnej výške- rozdeľovanie zisku – v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom spoločníkov- Orgány s. r. o.- Valné zhromaždenie – zvolávajú konatelia najmenej raz za rok, členmi sú všetci spoločníci, každý má 1 hlas na každých 1000 Sk svojho vkladu- Dozorná rada – kontrolný orgán vo vzťahu ku konateľom, konateľ nemôže byť členom dozornej rady- Štatutárny orgán – jeden alebo viac konateľovAkciová spoločnosť (a. s.)- Základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou- Akcionári nie sú povinný osobne sa podieľať na podnikateľskej činnosti- Akcia - cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti.

Menovitá hodnota akcie – je vytlačená na akcii
Kurz akcie – trhová cena ,za ktorú sa akcia kupuje a predáva na burze
Dividenda – podiel na zisku, ktorý pripadá na menovitú hodnotu jednej akcieTantiema – pohyblivá odmena, ktorú dostávajú členovia predstavenstva dozornej rady akciovej spoločnostiÁžio – rozdiel medzi menovitou hodnotou a vyššou trhovou cenou akcie
Druhy akcií:1) Podľa znenia:Akcia na meno – je prevoditeľná, prevod sa uskutočňuje rubopisom odovzdaním akcie, spoločnosť vedie zoznam akcionárov, ktorý nie je verejný. (listinná, zaknihovaná)Akcia na doručiteľa – je prevoditeľná odovzdaním a práva s ňou spojené má držiteľ. (zaknihovaná akcia)2) Podľa poskytovaných práv:Kmeňové akcie – sú akcie, z vlastníctva ktorých vyplývajú základné práva alkcionárov

Prioritné akcie – ich majitelia majú pevne stanovenú a prednostne vyplácanú dividendu. Nemajú právo hlasovania na valnom zhromaždení.- založenie – podpísaním zakladateľskej zmluvy alebo listiny- môže ju založiť jeden zakladateľ ak je právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia- vznik – zapísaním do obchopdného registra- hodnota ZI je povinná a to minimálne 1 milión Sk- Návrh na zápis do obchodného registra podáva predstavenstvo- Ručenie – a. s. celým majetkom, akcionári neručia- Zrušenie – rozhoduje valné zhromaždenie- Zánik – vymazaním z obchodného registraOrgány akciovej spoločnostiValné zhromaždenie – najvyšší orgán, koná sa minimálne raz za rok a zvoláva ho predstavenstvoPredstavenstvo – štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej meneDozorná rada – kontrolný orgán, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti- rezervný fond je povinný pri vzniku a to vo výške najmenej 10 % ZI.Družstvo
- spoločenstvo uzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov- členmi družstva môžu byť FO aj PO, a to najmenej 5 členov- ručenie – celým svojim majetkom- ZI tvorí súhrn členských vkladov. Musí byť najmenej 50 000 Sk- Vznik . zápisom do obchodného registra, predtým musí byť splatená aspoň polovica zapisovaného základného imania

Orgány družstva
Členská schôdza – najvyššý orgán, schádza sa raz za rok, každý ma jeden hlasPredstavenstvo – štatutárny orgán, riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých žáležitostiach, ak to nebolo vyhradené inému orgánuKontrolná komísia – kontrolný orgán, kontroluje všetkú činnosť družstvaNedeliteľný fond – družstvá nevytvárajú rezervný fond ale nedeliteľný fond pri vzniku najmenje do výšky 10 % zapisovaného ZI- zrušenie – rozhodnutím súdu , uznesením členskej schôdze, uplynutím doby na ktorú bolo družstvo založené- zánik – vymazaním z obchodného registraOsobitné formy podnikaniaZmluva o tichom spoločenstve- špecifická forma spoločného podnikania na základe zmluvy o tichom spoločenstve, vymedzuje ju Obchodný zákonník- tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť určitý vklad a podielať sa na podnikaní a podnikateľ sa zaručuje vplácať časť zisku- zmluva musí byť písomná- predmetom môže byť peňažná suma, vec alebo právo využiteľné v podnikaní- tichý spoločník je oprávnený nahladať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúciyh sa podnikania- práva a povinnosti vznikajú iba podnikateľoviZdruženie osôb na spoločné podnikanie- vzniká na základe zmluvy o združení- niekoľko osôob sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dohodnutého cieľa podnikania- združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti a nezapisujú sa do obchodného registra- majetok získaný pri spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom účastníkov- zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaný spoločne a nerozdielne

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk