Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vyhláška o ubytovaní

1.Každé ubytovacie zariadenie je na vhodnom a viditeľnom mieste označené podľa osobitných predpisov 2) a je hosťom prístupné celých 24 hodín.2.Na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste je vyvesený cenník služieb. 3) 3.V záujme dobrej orientácie hostí sú jednotlivé priestory ubytovacích zariadení označené viditeľnými nápismi.

2) ) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka. § 14 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 3) § 15 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. 4.Zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s hosťami, používajú jednotné pracovné odevy. V sezónnych zariadeniach, ak nie je možné zabezpečiť pracovný odev, je dovolené mať na viditeľnom a vhodnom mieste odevu menovku s uvedením funkcie, ktorú pracovník vykonáva. 5.Výmena posteľnej bielizne, uterákov, osušiek a utierok za čisté sa uskutočňuje podľa kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia v časových intervaloch uvedených v tabuľkovej časti. Okrem toho sa bielizeň vždy vymieňa po skončení pobytu hosťa.6.V ubytovacom zariadení je k dispozícii telefón. Pri telefóne v hosťovskej izbe je číslo SOS, niekoľkojazyčný a zrozumiteľný návod na obsluhu a čísla vnútrohotelových spojení.

7.Ubytovacie objekty a izby hostí v ubytovacích zariadeniach sú označené číslami. V ubytovacom zariadení je vyznačený smer najkratšej únikovej cesty. 8.Príležitostné lôžko možno upraviť na stále lôžko na požiadanie hosťa z nábytku slúžiaceho na denný odpočinok hosťa. Na požiadanie hosťa možno do izby umiestniť aj detské lôžko, ktoré sa nepočíta do počtu lôžok a príležitostných lôžok podľa tejto vyhlášky. 9.Poschodové lôžka sa pripúšťajú iba v kategóriách a triedach vyznačených v tabuľkovej časti za predpokladu, že svetelná výška miestnosti je minimálne 260 cm. Horné lôžko musí mať zábranu (zábradlie) a pod matracom nepriepustnú podložku. Prístup k hornému lôžku musí byť zabezpečený rebríkom.

10.Na oknách ubytovacích objektov a izieb hostí sú záclony a nepriehľadné závesy alebo žalúzie.11.Požiadavky na zabezpečenie užívania ubytovacích zariadení osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu upravuje osobitný predpis. 4) 12.Vnútorné zariadenie ubytovacích zariadení a jeho časti sú udržiavané, nepoškodené a funkčné. Posteľná bielizeň, deky, uteráky, osušky, obrusy a prestierania sú čisté a nepoškodené. 13.Miestnosti, ktoré hostia používajú individuálne (napr. izba hosťa, obývacia miestnosť, hygienické zariadenie), majú aspoň jedno elektrické svietidlo ovládané vypínačom umiestneným pri vstupe. Elektrické zásuvky majú označené napätie. Všetky miestnosti sa vo vykurovacom období 1) musia vykurovať. 14.Všetky hygienické zariadenia musia mať zabezpečené účinné vetranie a ľahko umývateľné podlahy a steny. 15.Ku každému ubytovaciemu zariadeniu je umožnený príjazd motorovým vozidlom (okrem horských hotelov a turistických ubytovní nachádzajúcich sa v horách).16.Na ubytovanie v súkromí platí znenie bodov 1, 5, 8, 9,10, 12,13, 14, 15.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk