referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Cenné papiere finančného trhu
Dátum pridania: 09.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Estrela
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 059
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 50s
Pomalé čítanie: 14m 45s
 
Peňažný a kapitálový trh sú dva najdôležitejšie segmenty finančného trhu. Kritériom členenia finančného trhu na peňažný a kapitálový trh je:-časové hľadisko,-hľadisko účelu použitia finančných prostriedkov, ktoré sa na ňom získavajú:Pre peňažný trh je charakteristické, že sa tu obchoduje prevažne vo veľkom s krátkodobými finančnými nástrojmi, ktoré majú splatnosť kratšiu ako jeden rok, maximálne dva roky. Tieto finančné prostriedky získané z peňažného trhu slúžia hlavne na krytie prevádzkových potrieb, napr.: Řštát si na peň. Trhu obstaráva peňažné prostriedky na krytie krátkodobého deficitu štátneho rozpočtu, Řpodnikateľský sektor tu získava prostriedky na výplatu miezd svojím zamestnancom, na platenie daní štátu, na nákup zásob, na zaplatenie za opravy , na výplatu dividend akcionárom a pod.Řbanky si na peň. Trhu upravujú svoju likviditu v súlade so zákonnými predpismi medzi sebou alebo si vypožičiavajú od centrálnej banky. Obyvateľstvo si vypožičiava peniaze na financovanie spotrebných predmetov.

II.Členenie peňažného trhu
1.Trh krátkodobých úverov:a)bankových – napr. kontokorentné úvery, krátkodobé účelové pôžičky, lombardný úver, eskontný úver, akceptačný úver,b)obchodných – ich nástrojom je zmenka,c)faktoring – ide tu o osobitnú formu krátkodobého financovania spojeného s obchodným úverom a znamená odpredaj pohľadávky dodávateľa voči odberateľovi osobitnej organizácie (faktorovi), ktorá sa stará o jej inkaso.2.Trh krátkodobých cenných papierov - pokladničných poukážok, depozitných (vkladových) certifikátov, komerčných papierov, zmeniek, akceptov šekov atď. Peň. trh možno členiť z hľadiska organizovanosti na:a)bankovo organizovaný trh – obchodujú na ňom emisné a komerčné banky a uskutočňujú sa na ňom obchody medi bankami a nebankovými podnikateľmi, b)neorganizovaný trh – medzi nebankovými podnikateľmi navzájom.Z hľadiska rozsahu chápania sa peň. trh člení na:a)peň. trh v užšom chápaní – zahŕňa iba voľne obchodovateľné cenné papiere s vysokou úrokovou sadzbou, ktoré sa predávajú a kupujú na voľnom trhu na princípe anonymity, b)peň. trh v širšom chápaní – ktorým sa rozumejú všetky pôžičky uskutočňované prostredníctvom bánk, finančných inštitúcií a všetkých, ktorí požičiavajú.

III.Subjekty a nástroje peňažného trhu
Subjektami, ktoré vystupujú na peňažnom trhu, sú najmä banky a veľkí investori – orgány verejného sektora, podniky, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie. Do určitej miery sa na peňažnom trhu podieľa aj obyvateľstvo, najmä v oblasti úspor a depozitných certifikátov. K nástrojom peňažného trhu patria krátkodobé úvery, faktoring, krátkodobé cenné papiere – pokladničné poukážky štátu a bánk – splatné do 30, 60, a 90 dní, depozitné (vkladové) certifikáty, komerčné papiere, zmenky, akcepty, šeky atď. Pre tieto nástroje je charakteristický vysoký stupeň likvidity, nízke riziko a menšie cenové fluktuácie v čase. To znamená, že neposkytujú síce vysoké zisky, ale nezvyšujú ani možnosť výrazných kapitálových strát. Cenou na peňažnom trhu je úrok. Výška úroku je výsledkom vzťahu medzi ponukou a dopytom po peňažnom kapitály, ale aj dôsledkom monetárnej politiky centrálnej banky.

Dôležitou skutočnosťou pri tomto druhu ceny je rozlišovanie medzi nominálnou a reálnou úrokovou mierou. Nominálna úroková miera je úroková miera z peňazí vyjadrená v percentách z veľkosti požičaného peň. Kapitálu a reálna úroková miera je upravená o infláciu a zdaňovanie. IV.Cenné papiere peňažného trhuPodstatnú časť finančných nástrojov tvoria cenné papiere. Cenné papiere potvrdzujú majetkové práva alebo peňažnú pohľadávku vlastníka na určité plnenie voči tomu, kto cenný papier emitoval, sú nositeľom právneho nároku, pre ktorého vznik, existenciu, prevod a zánik sú v zásade nenahraditeľné. Majiteľ listinného cenného papiera nemôže požadovať bez cenného papiera uspokojenie svojich požiadaviek a emitent môže odmietnuť plnenie záväzku, ak nie je predložený cenný papier. Na peň. trhu rozlišujeme nasledujúce cenné papiere:Řzmenky, Řpokladničné poukážky, Řdepozitné certifikáty, Řakcepty, Řšeky, Řkomerčné cenné papiere, Řvkladné knižky. Ja som sa rozhodla v tejto práci venovať práve zmenkám.V.ZmenkyZmenka je úverovým platobným prostriedkom.

Vznikla v období feudalizmu v Taliansku a v priebehu vývoja sa stala najrozšírenejším nástrojom obchodného úveru. Zmenka umožňuje rýchlu premenu tovaru na peniaze a rýchle opatrenie úveru. Pôvodné zmenky boli dlžné úpisy (prísľub o zaplatení záväzku). Neskôr došlo k vydaniu cudzích zmeniek, ktoré sa od vlastných líšia tým, že miesto prísľubu majú príkaz zaplatiť stanovenú čiastku.Zmenka je úverový cenný papier (dlhopis) a predstavuje bezpodmienečný písomný záväzok zmenkového dlžníka, vystavený v presne stanovenej forme, so zvláštnymi právnymi dôsledkami, ku ktorým sa vystavovateľ zaväzuje, alebo dáva príkaz tretej osobe, zaplatiť určitú peňažnú sumu, na určitom mieste, v určitom čase, určitej osobe (majiteľovi zmenky). Z hľadiska spôsobu vystavenia rozoznávame zmenky:-vlastná zmenka, ktorá predstavuje bezpodmienečný prísľub vystavovateľa (trasáta), že zaplatí veriteľovi zmenky (remitentovi), alebo na jeho rad stanovenú čiastku. V rámci tohto typu zmenky vystupujú dve zúčastnené osoby: vystavovateľ a veriteľ.

Vlastná zmenka obsahuje: Řoznačenie, že ide o zmenkuŘbezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu,Řúdaj sročnosti, Řúdaj miesta, kde sa má platiť, Řmeno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť,Řdátum a miesto vystavenia zmenkyŘpodpis vystavovateľa.-cudzia zmenka – predstavuje príkaz vystavovateľa tretej osobe (zmenečník), aby miesto neho zaplatila zmenečnému veriteľovi stanovenú čiastku. Cudzia zmenka obsahuje:Řoznačenie, že ide o zmenku, Řbezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu, Řmeno toho, kto má platiť (zmenečníka), Řúdaj sročnosti, Řúdaj miesta, kde sa má platiť, Řmeno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť, Řdátum a miesto vystavenia zmenky, Řpodpis vystaviteľa.Podľa lehoty splatnosti:-vistazmenka – je splatná ihneď po predložení, obsahuje označenie „zaplaťte pri predložení“. Je označovaná aj ako zmenka na videnie. -termínovaná vistazmenka – je splatná určitý čas po „videní“, predložení, obsahuje označenie napr.: „...21 dní po požiadaní zaplaťte...“.-denná zmenka – je splatná v určitý stanovený deň napr.: „dňa 5. 8. 2005 zaplaťte...“-datazmenka – zmenka so splatnosťou v určitý čas po dátume vystavenia, napr: „zaplaťte za 10 dní...“.

Z hľadiska druhu obchodu alebo podľa podstaty zmenkovej operácie:-obchodná zmenka – podnetom pre jej vznik, vystavenie je obchodné rokovanie a predaj tovaru na úver. Jej prítomnosť na peň. trhu prispieva k urýchľovaniu obratu tovarov a finančných prostriedkov, -finančná zmenka – podnetom pre jej vznik, vystavenie sú záväzky neobchodného typu, napr. získavanie fin. prostriedkov bez tomu zodpovedajúcemu pohybu tovarov, -kaučná (záručná) zmenka – využíva sa pri zaistení určitého záväzku (napr. kaucie zamestnancov), preto môže byť daná veriteľom do obehu až v dobe splatnosti záruky a je vydávaná ako cudzia zmenka, -depozitná (krycia) zmenka – svoje uplatnenie môže nájsť pri zaistení úverov, pohľadávok z depozit. Nesmie byť daná do obehu, zostáva v úschove vystavovateľa, -dokumentárna zmenka – ide v podstate o termínovanú zmenku ku ktorej sú pripojené dokumenty na tovar. Funkcie zmenky:-je platobným prostriedkom, -je nástrojom obchodného úveru, -je prostriedkom zaistenia, -je nástrojom pre získanie hotovostných prostriedkov, -je nástrojom menovej politiky – reeskont zmenky, So zmenkami úzko súvisia aj zmenkové operácie, medzi ktoré môžeme zradiť:a)indosament zmenky, ktorý predstavuje zápis, ktorým je potvrdený prevod zmenky z indosanta na indosatára a tým je zároveň umožnený jej obeh.

Zmenka je teda prevoditeľná indosamentom (rubopisom), ktorý sa vyznačuje na rube zmenky. Podpisuje ho ten, kto zmenku týmto spôsobom prevádza. Indosamentom majiteľ zmenky vyhlasuje, že dlžník nemá zaplatiť jemu, ale novému majiteľovi. Prevod nie je možné uskutočniť, ak je v doložke uvedené „nie na rad“. Pokiaľ je prevod možný, musí byť uvedené nasledovné: „zaplaťte na rad“, meno osoby, ktorej sa má zaplatiť a podpis prevoditeľa. Iným spôsobom prevodu zmenky je prevod postúpením – césiou, dedičstvom.b)Aval zmenky, ktorý predstavuje zvláštny zmenkovo právny typ ručenia, lebo vystavovateľ zmenky môže z hľadiska lepšieho zabezpečenia obchodu, požadovať od dlžníka zaistenie zaplatenia treťou osobou – ručiteľom a v úlohe tohto avalistu vystupuje obyčajne banka.c)Protest, slúži na uplatnenie regresného nároku, ak zmenka nebola akceptovaná alebo riadne zaplatená dlžníkom v deň splatnosti. Ide o verejnú listinu, vystavenú súdom alebo notárom. Ak je zmenka akceptovaná (prípadne vyrovnaná) treťou osobou, aby ochránila dlžníka, ide o zmenkovú intervenciu. d)Umorenie, využíva sa v prípade straty, zničenia zmenky, v takomto prípade môže jej majiteľ podať návrh na umorenie.e)Akceptácia predstavuje písomný záväzok dlžníka, zaplatiť sumu uvedenú na zmenke k dátumu splatnosti.f)Eskont predstavuje predaj zmenky banke pred lehotou jej splatnosti, po odpočítaní diskontu (úroku od dňa eskontu do dňa splatnosti), provízie, príp. iných výdavkov.g)Prolongácia - je predĺženie termínu splatnosti zmenky vystavením novej zmenky alebo prečiarknutím pôvodnej splatnosti a uvedením novej splatnosti.

VI.Výhody a nevýhody zmenky pre veriteľa a dlžníka
Výhody pre dlžníka:Řzmenka je nástroj, ktorý umožňuje obchodovať aj v čase momentálnej nesolventnostiŘv prípade, že je mu predkladaná zmenka k prijatiu a má určité pochybnosti o dodávateľovi, môže kontaktovať veriteľa záležitosť s ním vyjasniťVýhody pre veriteľa:Řak banka zmenku odkúpi (eskontuje), získava jej vlastníctvo a predkladá ju dlžníkovi k preplateniuŘveriteľ, ktorý má v rukách dlžníkom podpísanú zmenku, s ňou môže platiť finančné záväzky vlastnému dodávateľovi tým, že prevedie túto zmenku na neho, dlžník potom spláca svoj záväzok priamo jeho veriteľoviŘak dlžník nezaplatí svoj záväzok v termíne určenom na zmenke, je vymáhanie oveľa jednoduchšie, než pri poskytnutí bežného úveru, pretože podpisom zmenky dlžníkom odpadá akékoľvek dokazovanie vierohodnosti záväzku a súdne žaloby vzťahujúce sa na zmenky majú pred ostatnými žalobami prednosťNevýhody pre dlžníka:Řak okrem originálu akceptoval ešte aj duplikát zmenky a obidva tieto papiere sa dostali do obehu a boli akceptované k preplateniuNevýhody pre veriteľa:Řsú to dôsledky spojené nie s vystavením zmenky, ale s jej existenciou. Dochádza k tomu, keď dlžník nemôže alebo nehodlá zaplatiť. Tu je riziko v predĺžení doby splatnosti alebo v definitívnom odmietnutí platenia, kedy sa veriteľ musí domáhať svojej pohľadávky súdneŘje tu riziko eventuálnych politických rozvratov či občianskych nepokojov
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.