referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Pokladnica v podvojnom účtovníctve
Dátum pridania: 09.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: qweasy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 915
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 
Úvod
Každá firma je založená aby vykonávala určitú činnosť. Pre kvalitné a dôsledné plnenie svojich zakázok pre odberateľov či iných obchodných partnerov, si musí na začiatku podnikania zriadiť určité veci.Jedným z mnoha dôležitých priorít je zriadenie pokladnice. Pretože sa predpokladá, že firma vznikla preto, aby vykonávala tzv. zárobkovú činnosť. Pokladnica slúži na uloženie peňažných prostriedkov, ktoré si firma uloží v mieste riadenia činnosti, alebo aj na iných miestach v hotovosti.Pri vedení pokladnice sa vyhotovujú pokladničné doklady, na základe ktorých sa potom vykonáva účtovníctvo – jednoduché alebo podvojné.

1. História a charakteristika firmy
Firma PEGAS trade, s. r. o. vznikla v januári 1996.Bola založená jedným spoločníkom, notárskou zápisnicou.Najprv sa zaoberala maloobchodom zo spotrebnou elektronikou, čo bola jej hlavná činnosť a vedľajšou činnosťou bolo vedenie účtovníctva.Od roku 2002 je hlavnou činnosťou firmy vedenie účtovníctva a maloobchod je zrušený.Zo spotrebnej elektroniky zostáva len činnosť kde sa robia návrhy, projekcia a inštalácia elektroniky.PEGAS trade, s. r. o. sa zaoberá vedením účtovníctva pre rôzne typy firiem.

2. Základná charakteristika pokladnice
Peňažné prostriedky aj ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Oceňujú sa tak vždyaj v prípade bezodplatného nadobudnutia, či v prípade preradenia z osobného vlastníctva dopodnikania. Stav peňazí v pokladnici sa nikdy nesmie nahrádzať potvrdenkami alebo úpismi. Pokladničné operácie s peniazmi v hotovosti sa účtujú na podklade: - príjmových pokladničných dokladov (PPD) - výdavkových pokladničných dokladov (VPD) - alebo iných dokladov, ktoré ich nahrádzajú (doklad o vyúčtovaní pracovnej cesty)Vytvorila som si vlastnú pokladnicu pre ktorú som viedla podvojné účtovníctvo.

Účtujem vo firme PRAXIS, s. r. o.To ako účtujem záleží od toho či som platiteľ alebo príjemca. Ako platiteľ som mala výdaj preto mi vznikol VPD. Tu účtujem na základe originálneho výdavkového pokladničného dokladu, ktorý som vyhotovila na základe kópie PPD od príjemcu.Ako príjemca som účtovala na základe originálneho príjmového dokladu (PPD) a nevyhotovujem žiadny iný účtovný doklad.Účtovný záznam – údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Ja ako vystaviteľ si vždy nechávam prvopis (originál).

Musí obsahovať:a)označenie účtovného dokladu,b)obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,c)peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,d)dátum vyhotovenia účtovného dokladu,e)dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,f)podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,g)označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.Vždy musí byť vyhotovený tak aby bol úplný.

2. 1 Pokladnica
Na účely zápisov pokladničných operácií so si v spoločnosť PRAXIS, s. r. o. zaviedla pokladničnú knihu. Obsahuje tieto povinné údaje: - názov firmy, - obdobie, pre ktoré je pokladničná kniha vystavená.Ku každej pokladničnej operácii som uvádzala:•dátum, kedy bola operácia uskutočnená,•číslo pokladničného dokladu,•stručný opis operácie,•sumu prijatej alebo vydanej hotovosti.Pokladnica nepatrí k účtovným knihám, ktoré zákon o účtovníctve ukladá účtovným jednotkám viesť ako povinnú účtovnú evidenciu.Preto aj PRAXIS, s. r. o. vedie pokladničnú knihu v súvislosti s tým by si zabezpečovala neustály prehľad o pohybe a stave peňažných prostriedkov.Vo firme mám dve pokladnice: hlavnú a valutovú. Pokladničné knihy k pokladniciam sa vedú podľa miesta uloženia alebo podľa hmotne zodpovedných osôb, alebo podľa meny.Vo firme PRAXIS, s. r. o. je maximálny limit v pokladnici je 50 000 Sk. Po každom prekročení tohto limitu je pokladník povinný odvádzať na bankový účet spoločnosti, čiastku, aby zostatok v pokladnici bol minimálne 20 000 Sk.Zostatok v pokladnici som vykazovala jedenkrát týždenne.

2. 2 Nákup v hotovostiAko účtovná jednotka, ktorá vedie pokladnicu, musím zaznamenávať úbytok peňažných prostriedkov v pokladnici. Ku každému dokladu (ako je napr.: doklad z elektrickej registračnej pokladnice, faktúra,...) je nevyhnuté vystaviť VPD.Účtujem tak aby som poskytovala verný a pravdivý obraz o finančnej situácii.Ku každému zápisu som vždy pripájala svoj podpis, pretože som bola zodpovedná za vykonanie účtovného zápisu.Žiadny účtovný zápis nemôže byť vykonaný mimo účtovných kníh.

2. 3 Predaj a hotovostné platby
Zaznamenáva sa príjem peňažných prostriedkov v pokladnici.Pri každom príjme do pokladnice som vystavila PPD, a vždy účtovala na ťarchu účtu 211.Do pokladnice som okrem príjmu finančnej hotovosti účtovala aj šeky, ktoré som prijala namiesto hotovosti.

2. 4 Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami
Keď som prevádzala peniaze z pokladnice na bankový účet vznikol mi časový nesúlad. Pretože som účtovala na základe VPD a na základe výpisu z bankového účtu. Na VPD bol iný dátum ako na VBÚ, preto aby som preklenula časový nesúlad medzi výberom z pokladnice a prijatým bankovým výpisom, používala som účtovú skupinu 26 – Prevody medzi účtami.Najprv som zaúčtovala VPD s použitím účtu 261 a následne na to, na základe VBÚ som vynulovala účet 261.Účet 261 sa využíva aj pri prípade platby prostredníctvom platobnej karty.

2. 5 Prijatý a poskytnutý peňažný dar
Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú: - predmet daru - bezplatnosť - dobrovoľnosťPredmetom darovania môžu byť peniaze, hnuteľné veci, nehnuteľné veci, spoluvlastnícke podiely k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, byty a nebytové priestory, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva alebo iné majetkové hodnoty.Bezplatnosť znamená, že obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť nijakú protihodnotu daru vyjadrenú v peniazoch.Dobrovoľnosť pri darovaní spočíva v tom, že sa predmet daru poskytuje bez toho, aby takéto konanie bolo právnou povinnosťou darcu..Počas doby, cez ktorú som viedla pokladničnú knihu sa vyskytli obidva spôsoby darovania:1.spôsobIná účtovná jednotka mi do firmy darovala finančnú hotovosť. Teda som účtovala na ťarchu pokladnice a súvzťažným účtom bol potom účet 413 – Ostatné kapitálové fondy. 2. spôsobZ pokladnice som darovala finančná hotovosť detskému domovu Slniečko.V tomto prípade bol súvzťažným účtom k pokladnici účet 543 – Dary.

2.6 Pokladnica a vklady
Príjmovú stránku účtu 211 – Pokladnica, ovplyvňujú okrem darovaných peňažných vkladov aj iné vklady. Sú to vklady do základného imania, pôžičky,...Spoločník vložil do spoločnosti peňažné prostriedky. Tie sa mohli zaúčtovať ako:a)krátkodobá pôžička od spoločníka – účet 365b)dlhodobá pôžička od spoločníka – účet 479c)vklad zvyšujúci (účet 419) alebo nezvyšujúci základné imanie (účet 413)Všetky uvedené účty sa v tomto prípade účtujú na strane Dal.V tomto prípade bude na strane Má dať účet 211 – Pokladnica.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.