referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Bankové operácie a služby
Dátum pridania: 14.08.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anjela
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 383
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
Základná charakteristika neutrálnych bankových obchodovNeutrálne bankové obchody – sú to obchody pri kt. banka nevystupuje ani vo veriteľskom, ani v dlžníckom postavení. Preto sa takéto obchody neobjavujú v súvahe banky. Klasický príklad týchto obchodov sú služby v oblasti platobného styku, poradenskej služby, obchody, na účet klienta (t.j. na príkaz a riziko klienta). V súčasnosti sa banky stále viac orientujú svojimi službami na potreby klientov ®služby bánk možno rozdeliť na:1.služby v oblasti platobného styku2.služby úverového charakteru3.vkladové služby4.služby v oblasti CP5.poradenská činnosťPlatobný stykPS je neoddeliteľná súčasť modernej ekonomiky. Predmetom PS sú peniaze, jeho účelom je platenie, kt. sa uskutočňuje odovzdávaním, resp. prevodom platobných prostriedkov.

Dochádza k 2 základným javom:1.platenie ako dôsledok obchodných operácií vyplývajúcich z dodávateľsko – odberateľských vzťahov2.vyrovnávanie finančných záväzkov, ako jednostranné operácie (úroky, dane, poistné,...)Členenie platobného stykuZ hľadiska formy použitých platobných prostriedkov (podľa toho čím sa platí)·hotovostný PS – nástrojom platenia sú bankovky, mince·bezhotovostný PS – nástrojom platenia sú účtovné peniaze a náhrady peňazí·kombinovaný PS – jedna časť PS sa uskutočňuje hotovostnou a druhá bezhotovostnou formou. Tu môžeme platenie rozdeliť na:-promptné platenie – ihneď-platenie v zákonných, zmluvne dohodnutých lehotách, napr. dodávateľ má k dispozícii peniaze v deň, kedy odberateľ zaplatil-platenie s využitím dodávateľského úveru- platenie zmenkami, odklad platenia je doba splatnosti zmenkyPodľa toho, kt. zo subjektov dá príkaz na platenie:·inkasná forma – dodávateľ a odberateľ majú otvorené účty v rôznych bankách a podnet na zaplatenie dáva dodávateľ (veriteľ)tovar (služba)1.3.3.2.1.Dodávateľ vyhotoví príkaz na inkaso a poverí ním svoju banku.

2.Banka dodávateľa uplatní pohľadávku banky odberateľa.
3.Banky informujú svojich klientov o transakcií.·úhrada – najpoužívanejšia forma platenia v trhovej ekonomiketovar (služba)1.3.3.2. peniaze1.Odberateľ na základe faktúry vyhotoví príkaz na úhradu pre svoju banku.2.Banka odb. zrealizuje úhradu prevodom peňazí z účtu príkazcu na účet dod.3.Banky informujú svojich klientov o uskutočnenej platbe.Z hľadiska územia (TERITÓRIA)·tuzemský PS prebieha medzi ek. subjektami v rámci jednej národnej ekonomiky·zahraničný PS ( medzinárodný PS ) – platby do a zo zahr. A platby uskutočňované tuzemskými subjektami v zahraničíHotovostný platobný stykV užšom zmysle slova – platobné operácie pri kt. sa používajú bankovky a mince príslušnej menovej jednotkyV širšom zmysle slova – platobné operácie pri kt. sa vykonávajú vklady a výbery v hotovosti v banke a na pošteNegatíva HPSJe na ústupe.1.možnosť krádeže2.rýchle opotrebúvanie bankoviek a mincí3.negatíva pre banku – zvyšovanie zaťaženosti pracovníkov bánk, tlak na výšku a objem obeživa,...Hotovostné platby realizované bankou

1.Priame zloženie hotovosti v pokladnici banky, a to buď na svoj účet alebo na účet iného príjemcu – pomocou pokladničnej zloženky (vkladový lístok)2.Výber v hotovosti – pomocou výberového listu3.Výber hotovosti z bankomatu4.Výber hotovosti tzv. krátkou cestou – výber v najbližšej banke k sídlu príjemcu.5.Výber hotovosti pokladničným šekomHPS realizovaný poštou1.zloženie hotovosti prostredníctvom poštovej poukážky typu U2.výber hotovosti pomocou poštovej poukážky typu H3.výplata hotovosti tzv. krátkou cestou – v súčasnosti málo využívané, lebo skoro na každej pošte je poštová bankaPokladničné operáciePrávna úprava:1.sú upravované všeobecne platným zákonom o NBS. NBS má výhradné právo vydávať bankovky, mince a pamätné mince.

NBS riadi peňažný obeh na území celej SR – riadi aj vykonávanie pokladničných operácií2.vnútorné predpisy jednotlivých bánk ( vyhlášku)·postup pri prijímaní platných slovenských mincí a to tak, že banky musia prijať mince bez obmedzenia, ost. fyzické a právnické osoby môžu odmietnuť prijatie mincí nad hodnotu 100 Sk a nad 20 kusov mincí tej istej menovitej hodnoty a nad 30 kusov rôznych menovitých hodnôt·upravujú, že príjemca pri prevzatí peňazí zodpovedá za ich správny počet a pravosť, musí mať možnosť to skontrolovať, príjemca môže odmietnuť prijatie peňazí pri ktorom je podozrenie, že bankovky a mince sú pozmenené a falošnéPovinnosti KB pri vykonávaní PO:-prispievať plynulému a rýchlemu obehu hotovosti-starať sa o kvalitu obeživa-kontrolovať správnosť a úplnosť dokladov používaných pri prijímaní a vyplácaní hotovosti-poskytovať náhradu za neúplné alebo poškodené bankovky a mince-viesť evidenciu PO-zabezpečiť ochranu hotovosti-robiť inventarizáciu pokladní a v uschovávacích miestach-prijímajú do zásoby peniaze od iných bánk, pôšt a ďalších FO a PO-vykonávajú presuny zásob peňazí a vykonávajú znehodnotenie nepoužiteľných peňazí

Zásady uskutočňovania POS každým pracovníkom banky, kt. boli zverené peniaze alebo iné hodnoty, banka uzatvára písomnú zmluvu o hmotnej zodpovednosti. Z nej vyplýva:vurčené práce musí zam. vykonávať sám, nesmie ich zveriť inej osobevv priestoroch a zariadeniach pre pokladničnú službu sa nesmú uchovávať peniaze a hodnoty, kt. banka nespravujevpracovník zodpovedá za rozdiel v peniazoch a iných hodnotách, kt. mu zverili a ktorých prevzatie podpísal. Zodpovedá aj za zistené falzifikáty, pozmenené a neplatné peniaze, kt. prijal a spôsobil tak banke škodu.Priehradkové pokladnice a valutové pokladniceHotovostný PS v banke sa uskutočňuje prostredníctvom priehradkových a valutových pokladníc, a zahŕňa:1.príjem, výplatu a výmenu peňazí2.pokladničné operácie zmenárenskej činnosti3.PO s inými hodnotami ( predaj CP, vkladových listov, vedenie vkladných knižiek, predaj cestovných šekov)Všetky tieto operácie sa uskutočňujú počas pokladničných hodín, kt. určuje vedenie pobočky. Vykonávajú ich poverení prac. poverených pokladní.vVýmena peňazí ( poškodené peniaze)vPO zmenárenskej činnosti ( valutové pokl.)Uskutočňuje sa v nich:-nákup a predaj peň. prostr. v cudzej mene-nákup a predaj iných devízových hodnôt ( cestovné a bankové šeky(Túto činnosť vykonáva valutový pokladník, kt. musí poznať devízový zákon, šekový zákon, musí poznať zásady ochrany proti falšovaniu, musí mať prehľad o jednotlivých platidlách ( ako vyzerajú ), technickú stránku peňazí.Nákup- Nákupný odpočetO nákupe sa vedie evidencia v zmenárenskom denníku.

Predaj- Predajný odpočet ( mena, jej protihodnota v Sk)Pokl. pracovník musí denne zisťovať stav nakúpených a predaných prostriedkov, kontrolovať ho zo stavom v zmenárenskom denníku a na konci pracovného dňa odovzdať hotovosť cez počítadlo do trezoru banky.Spracovanie peňazí1.Spracovanie bankoviek zahŕňa·Započítanie – zistenie správneho počtu papierových peňazí príslušnej hodnoty, ich roztriedenie na upotrebiteľné a neupotrebiteľné a vyradenie peňazí. Započítané bankovky sa vkladajú do pásky po 100 kusoch, označia sa dátumom a podpisom toho, kto započítanie vykonal, tej je zodpovedný za ich pravosť, platnosť a celistvosť.·Prepočítanie – to je kontrola, čo urobí iný pracovník, nazýva sa to adjustácia. Skontrolované bankovky sú odovzdávané na uschovávacie miesta. Tie spracované balíčky peňazí sa balia do zväzkov po desiatich kusov.2.Spracovanie mincíPrepočítanie mincí sa robí strojom alebo ručne zisťuje sa ich počet, menovitá hodnota, platnosť, pravosť, neporušenosť. Mince sa vložia do jutových vreciek, pevne sa zviažu, na vrecko sa pripevní páska, kde je uvedené názov a sídlo banky, dátum prepočítania, hrubá hmotnosť, podpis pracovníka kt. prepočítanie vykonal a podpis pracovníka kt. to skontroloval.

Osobitné pokladničné operácieOdvod hotovosti prostredníctvom denného alebo nočného trezoruKlient s bankou uzatvoria zmluvu o odvode hotovosti a iných hodnôt prostredníctvom denného resp. nočného trezoru. Banka v zmluve oboznámi užívateľa s obsluhou zariadenia a požiačia mu technické prostriedky ( kazety, vrecká, klúče, blombovacie kliešte). Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny a prípadné škody banke uhradiť. K zmluve sa pripojí zoznam identifikačných znakov na blombe a overené podpisy. Odvádzaná suma za zaokrúhľuje na celé 10 koruny a jej násobky. Usporiadané peniaze sa vkladajú do pások a vystaví sa ku nim pokladničná zloženka so súpiskou. Takto sa vložia do kazety ( vrecúška ), zablombuje a vhodí do trezoru. V banke hotovosť preberajú 2 pracovníci, zapíšu poradie kaziet, zaevidujú všetko do knihy denného ( nočného) trezora, príslušnú čiastku prepočítajú, potvrdia pokladničnú zloženku a 1 jej diel vhodia do kazety a pripravia pre klienta.Úschova a správa cennosti – sejfová službaKlient musí uzatvoriť s bankou zmluvu o používaní bezpečnostnej schránky.

Zmluva obsahuje:·Predmet uschovania·Meno osoby, kt. môže byť vydaný kľúč od bezpečnostnej schránky·Výška poplatkov za vedenie služby·Spôsob a výška sankcií za porušenie zmluvy·Podpisové vzory osôb, kt. budú môcť manipulovať s bezpečnostnou schránkouUžívateľ musí pred každým prístupom do bezpečnostnej schránky vypísať návštevný lístok a až po overení podpisu ho pracovník banky odprevadí k schránkam.Usporiadanie rozdielov vzniknutých pri poklad. operáciíV prípade vzniku rozdielu za tento rozdiel zodpovedá priehrad. pracovníci v takom rozsahu a takých podmienkach ako sú uvedené v dohode o hmot. zodpovednosti.Pri zistení rozdielu sa musí urobiť zápis, kt. obsahuje:·Pri akej operácii k rozdielu došlo·Peňažná suma rozdielu·Dátum zistenia rozdielu·Podpisy pracovníkov, kt. rozdiel zistiliRozdiely sa usporiadajú v deň, kedy boli zistené v prípade nasledujú pracovný deň.Bezhotovostný platobný stykMá rozhodujúce miesto v rámci PS.

Predstavuje platobné operácie vykonávané bankou medzi účtami klientov. Je to hospodárny, spoľahlivý a bezpečný spôsob platenia.Podmienkou realizácie BPS je zriadenia účtu v banke. Klientami banky môžu byť FO a PO. Zriadenie účtu sa zakladá na obch. zmluve medzi bankou a klientom ( zmluva o účte)Zmluva o účte musí mať písomnú formu ( už existujú formuláre ). Banka s klientom sa dohodnú na:1.deň , ku kt. sa účet zriadí2.meno, na kt. je účet vedení3.spôsob disponovania s peň prostriedkami ( či len majiteľ alebo aj iné osoby )4.podmienky a spôsoby úročenia peň. prostriedkov na účte5.podmienky odovzdania správ o zúčtovaní ( výpisy )6.o cenách za poskytované služby7.podmienky zrušenia účtuPred uzatvorením zmluvy o účte je klient povinný predložiť banke úplné a hodnoverné údaje a doklady:-občan ( FO ) – občiansky preukaz, podpisové vzory osôb, kt. budú disponovať s prostr. na účte-PO – výpis z OR, spoločenská zmluva, živnostenský list, zriaďovacia listina, podpisové vzoryZa správnosť a úplnosť údajov v zmluve zodpovedá pracovník banky, kt. s klientom dohodol zriadenie účtu.Klient sa zaväzuje vložiť určený základný vklad – dodržiavať zásadu solventnosti

Banky zriaďujú tieto účty:1.bežné účty – môže mať len kreditné zostatky (+)2.osobné účty – môžu vykazovať kreditný aj debetný zostatok (+,-)3.vkladové účty – termínované alebo vkladné knižky4.iné účty – o ktoré požiada klient ( úverové účty )Od zriadení účtov informuje banka klienta najneskôr do 10 dní od uzavretia zmluvy.Dokumentácia k účtomBanka vedie ku každému účtu dokumentáciu – sú to všetky písomnosti, kt. sa účtu týkajú. Dokumentáciu vedie oddelenie služieb v banke.1.platná dokumentácia : súbor písomnosti po dobu ich platnosti. Je to zmluva o bankovom účte a všetky doklady, kt. klient predložil. Operatívna evidencia.2.neplatná dokumentácia : súbor dokladov a písomností kt. sa skončila platnosť. Banka je povinná to archivovať a poznačiť, že ide o neplatnú dokumentáciu. Operatívna evidencia.Nástroje BPS ( platobné prostriedky BPS )Charakterizujú spôsob disponovania s prostriedkami na účte – sú to:·účtovné peniaze ( zápisy na účtoch)·náhrada peňazí (šek, zmenka, platobné karty )Formy disponovania s účtovnými peniazmi:·písomné príkazy ( príkaz na úhradu/inkaso, atď)·technické nosiče dát ( disketa, CD )·diaľkový prenos (SWIFT )

Účtovné peniazeSú to peniaze, kt. majú nehmotnú podobu ak ich pohybu dochádza na základe príkazov zo strany klienta. Klient musí v príkaze na zúčtovanie uviesť:·bankové spojenie platiteľa – kód banky·číslo účtu platiteľa·číslo účtu príjemcu·mena·suma·variabilný symbol – druh platby ( napr. č. faktúry )·konštantný symbol – pre potreby štatistiky v nár. hosp.·špecifický symbol·dátum vyhotovenia·dátum splatnosti·pečiatka·podpis podľa podpisového vzoruPísomné príkazy musí klient predkladať len na tlačive schválenom alebo vydanom bankou. Banka môže bez príkazu klienta odpísať prostriedky z jeho účtu len vtedy, ak ho klient na to zmocnil v písomnej zmluve, alebo na základe rozhodnutia sudu prípadne správneho orgánu. Banka musí zabezpečiť rýchly a správny prevod prostriedkov na účtoch a preto musí dodržiavať určitý postup. Pracovník banky na oddelení služieb skontroluje pri prijímaní dokladov:-či sú príkazy na bankových predpisových tlačivách-úplnosť údajov-či neuplynul dátum splatnosti-prevzatie dokladov, potvrdí pečiatkou a s dátumom, toto sa nazýva likvidáciaNÁHRADY PEŇAZÍ (peňažné surogáty )-zmenka, šek, platobné karty
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.