referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Účtovníctvo
Dátum pridania: 26.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majustek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 431
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 40s
Pomalé čítanie: 25m 0s
 
Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o jej výsledku. Účtovníctvo je podnikovou disciplínou, slúži ako nástroj riadenia podniku. Informácie musia byť:

1. relevantné.
2. objektívne.
3. včasné a aktuálne.
4. zrozumiteľné.
5. porovnateľné.

Finančné účtovníctvo - má právne stanovený obsah a formu. Slúži pre výpočet dane z príjmov. Slúži aj pre externých užívateľov. Delíme:

1. bežné - účtovné zápisy vedieme v priebehu účtovného obdobia.
2. účtovné výkazy - účtovná závierka - súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha.

Manažérske účtovníctvo - nemá právne stanovený obsah a formu. údaje slúžia pre interné potreby podniku, sú menej spoľahlivé ako finančné účtovníctvo. Delíme:

1. nákladové účtovníctvo - náklady na výrobky.
2. kalkulácie - ceny, predbežná, výsledná.
3. plánovanie a rozpočtovanie.
4. finančná kontrola.
5. vnútorná kontrola - controlling.

Cieľom finančného účtovníctva je podávať verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii podniku.

Predmet účtovníctva - zobrazenie stavu a zmeny stavu majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Skutočnosti, ktoré tvoria predmet účtovníctva musia byť v účtovníctve zobrazené v tom období, s ktorým vecne a časovo súvisia. Účtovným obdobím je kalendárny rok. Funkcie účtovníctva:

1. dokumentačná - účtovníctvo eviduje majetok a záväzky.
2. informačná - informácie využívajú vlastníci, manažéri, zákazníci, finančný veritelia, dodávatelia, zamestnanci, vláda, verejnosť, konkurenčné podniky.
3. kontrolná - slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.
4. účtovníctvo je základňou pre rozhodovanie.

Účtovníctvo je upravené právnymi normami po formálnej a vecnej stránke.

a) zákony a vyhlášky vydávané štátom - obchodný zákonník (513/91Zb), podnikatelia sú povinný viesť účtovníctvo a to v rozsahu a spôsobom, ktorý stanovuje zvláštny zákon. Zákon o účtovníctve 563/91Zb. Opatrenia ministerstva financií SR - účtovná osnova, postupy účtovania pre podnikateľov.
b) daňové a iné predpisy - občiansky zákonník, zákon o zamestnanosti. c) všeobecne uznávané účtovné zásady národné i medzinárodné účtovné zásady (IAS).

Spôsoby účtovania:

a) účtovanie príjmov a výdavkov - zisk sa určí ako rozdiel príjmov a výdavkov.
b) jednoduché účtovníctvo - eviduje sa majetok, záväzky a hospodárske operácie. Zisk sa zisťuje porovnaním vlastného imania na začiatku a konci účtovného obdobia.
c) podvojné účtovníctvo - predmetom sú všetky skutočnosti, zaznamenávajú sa chronologicky v denníku a systematicky na účtovnej knihe. Účtovnou jednotkou sú všetky právnické osoby a tie osoby, ktoré podnikajú a na daňové účely preukazujú výdavky vynaložené na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie príjmov.

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú:

a) podnikatelia o ktorých ustanovuje osobitný zákon (živnostníci).
b) ostatné fyzické osoby, ktoré preukazujú výdavky na daňové účely (lekári, právnici).
c) príspevkové organizácie, ktorých ročný objem výdavkov nepresahuje 500,000 SK.
d) politické strany a hnutia, občianske združenia, nadácie. Ak nepodnikajú a ich príjmi v predchádzajúcom roku boli nižšie ako 3,000,000 SK.
e) cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré majú právnu subjektivitu, pokiaľ nepodnikajú.

Právnické osoby vedú účtovníctvo od dňa vzniku do dňa zániku. Fyzické osoby vedú účtovníctvo po celý čas podnikania. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo za podnik ako celok.

Požiadavky kladené na účtovníctvo:

1. úplnosť.
2. preukázateľnosť - vedieť doložiť dokladmi.
3. správnosť - na základe účtovnej osnovy dodržiava sa usporiadanie položiek závierky.
4. stálosť - v priebehu účtovného obdobia sa nesmú meniť spôsoby oceňovania, postupy odpisovania, účtovania, usporiadanie položiek účtovnej závierky, ich obsahové vymedzenie a postupy na vykonanie konsolidácie účtovnej závierky.

Účtovné zásady:

1. základné - tvoria teoretickú základňu účtovníctva. Najvyššou zásadou účtovníctva je zásada vecného a pravdivého zobrazenia reálnej finančnej situácie podniku.
2. vyhlásené - všeobecne záväzné, vydávajú ich neštátne záujmové inštitúcie.
3. nevyhlásené - nemajú všeobecnú záväznosť.

Uznávané účtovné zásady:

1. zásada účtovnej jednotky.
2. zásada merania pomocou peňažnej jednotky - všetky javy v účtovníctve sa oceňujú v peniazoch.
3. zásada oceňovania v historických cenách - aktíva sa evidujú v obstarávacích cenách.
4. zásada neobmedzenej doby trvania podniku - ráta sa z tým, že podnik bude existovať naďalej.
5. zásada stálej kúpnej sily peňažnej jednotky - účtovníctvo neberie do úvahy infláciu.
6. zásada vymedzenia momentu realizácie (realizačný princíp) - výnosy sú uznané v období, keď dôjde k plneniu dodávky a nie prijatím úhrady za dodávku.
7. zásada vecného a časového priraďovania nákladov výnosom - do účtovného obdobia kde sú zaúčtované výnosy sa zaúčtujú aj náklady.
8. zásada aktuálnosti - hospodársky výsledok je rozdiel medzi výnosmi a celkovými nákladmi.
9. zásada objektívnosti informácií.
10. zásada opatrnosti - v účtovných výkazoch sa vykazujú možné i keď neisté straty, ale nie možné i keď neisté zisky.
11. zásada konzistencie - údaje sú porovnateľné.
12. zásada významnosti informácií.
13. zásady pre používanie opravných položiek. opravné položky sa tvoria len k materiálu, nie k záväzkom. tvoria sa na ťarchu nákladov, rozpúšťajú sa v prospech výnosov. tvoria sa pri dočasnom znížení hodnoty majetku.
14. zásada zákazu kompenzácie - v účtovníctve sa nesmú kompenzovať náklady z výnosmi a majetok zo záväzkami.
15. súvzťažnosť - jednotlivé hospodárske operácie nemožno účtovať ľubovolne, ale len na účty jednoznačne určené.
16. podvojnosť - každý účtovný prípad účtujeme na 2 účty, 2 rôzne strany a v rovnakej sume. Účtovná osnova. Je to sústava syntetických účtov zo záväzným číselným a slovným označením usporiadaných podľa ich ekonomického obsahu. Vydáva ju MFSR. Je založená na desiatkovom princípe, 10 účtovných tried. Každá účtovná trieda môže mať 10 účtovných skupín. Každá účtovná skupina môže mať 10 syntetických účtov. XXX syntetický účet účtovná skupina účtovná trieda (UT)

Účty aktív - stav a zmeny stavu majetku.
Účty pasív - stav a zmeny zdrojov majetku.
Súvahové účty - 0 - 4 (trieda).
Výsledkové - jednotlivé hospodárske operácie.
Účty nákladov - UT 5.
Účty výnosov - UT 6.
Podsúvahové - nedodržiava sa podvojnosť.
Záväzkové - len pri otváraní a uzatváraní účtovníctva.
Skupinové - účty, ktoré majú na treťom mieste 0, môžu ich používať len účtovné jednotky, ktoré nemajú overené účtovníctvo audítorom.
Súvzťažné - dvojica účtov, na ktorú je zaúčtovaný účtovný prípad.
Syntetické - sú dané účtovnou osnovou.
Analytické - sa vytvárajú ku konkrétnemu syntetickému účtu a rozvádzajú údaje na syntetickom účte. Účtovná jednotka si na začiatku účtovného obdobia zostavuje účtovný rozvrh v ktorom uvedie len tie syntetické účty podľa účtovnej osnovy pre ktoré má obsahovú náplň. V účtovnom rozvrhu sa uvedú všetky analytické účty. V priebehu roka je možné účtovný rozvrh dopĺňať. Účtovné zápisy. Zaznamenávajú účtovné prípady v účtovných knihách. Môžeme ich opravovať, ale tak aby bolo vidno pôvodný zápis.

Poznáme 4 tipy opráv:

1. prečiarknutie chybného zápisu.
2. úplné storno - ak sme zaúčtovali na zlé účty.
3. čiastočné storno - ak sme účtovali na dobrý účet, ale vyššiu sumu.
4. doplnkový zápis - ak sme účtovali na dobrý účet, ale nižšiu sumu.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Účtovníctvo SOŠ 2.8976 3435 slov
Účtovníctvo 2.9557 1950 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.