Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Finančná analýza podniku

Úloha finančnej analýzy vo finančnom riadení

Finančná analýza

-organická súčasť finančného riadenia
-jej úlohou je hodnotiť finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili
-finančnú situáciu treba hodnotiť komplexne, t.j. podchytiť pri analýze všetky jej zložky a ich vzájomné vzťahy finančná situácia podniku sa nazýva finančné zdravie podniku. Finančne zdravý je ten podnik, ktorý je v súčasnosti i perspektívne schopný dosahovať takú mieru zisku, s akým je príslušný odbor podnikania spojený.

Výsledkom finančnej analýzy je identifikácia slabých a silných stránok.

Z hľadiska časovej orientácie môže ísť o finančnú analýzu:

a)ex - past – sú to dosiahnuté súčasné a minulé výsledky hospodárenia
b)ex - ante – ide o analýzu finančnej situácie v budúcnosti

Koho zaujíma finančná situácia podniku?

Finančná situácia podniku je predmetom záujmu mnohých subjektov, sú to predovšetkým:

•vlastníci, akcionári, investori
•manažéri podniku
•veritelia
•zákazníci (odberatelia)
•ostatné subjekty (štátne orgány, univerzity,...)

Vlastníci, akcionári, investori – sa zaujímajú najmä o ziskovosť a rizikovosť podniku, o cash – flow, o výšku vyplácaných divident,...

Manažéri podniku – zaujíma ich prosperita a stabilita podniku ,využitie kapitálu a ostatných zdrojov v podniku. Veľmi blízke sú záujmy aj ostatných zamestnancov podniku.

Veritelia:

a)krátkodobí ( dodávatelia surovín, materiálov,...) – zaujímajú sa o likviditu ( schopnosť produkovať hotovosť a v čas splácať svoje záväzky) podniku
b)dlhodobí ( banky úvery, držitelia obligácií,..) – zaujímajú sa o likviditu, zadlženosť, dlhodobú ziskovosť podniku,...

Zákazníci – získavajú informácie o finančnom zdraví podniku, ak ide o dlhodobý obchodný vzťah

Ostatné subjekty – zaujímajú sa o finančnú situáciu podniku, napr. z hľadiska riešenia výskum úloh na univerzitách finanční manažér musí poznať záujmy uvedených subjektov a umožniť im dané informácie získať a aj informácie o finančných situácii podnikov, v ktorých má podnik majetkové účasti.

Informačné zdroje pre finančnú analýzu

-sú najmä výkazy tvoriace účtovnú závierku podniku:

•súvaha (bilancia)
•výkaz ziskov a strát (výsledovka)
•prehľad o peňažných tokoch (cash – flow)

-ďalšie:

•výročné správy společnosti (a.s.)
•priebežné správy společnosti
•hospodárska tlač
•poradenské a konzultačné firmyMetódy a nástroje finančnej analýzy

Základ metodickým nástrojom finančnej analýzy sú tzv. pomerné finančné ukazovatele.

1.ukazovatele rentability:

zisk
Rentabilia tržieb: Rt = . 100 %
tržby
zisk
Rentabilita nákladov: Rn= náklady .100%

zisk
Rentabilita kapitálu: Rk = . 100%
Kapitál

zisk
Rentabilita zásob: Rz= . 100%
Zásoby

2.ukazovatele likvidity:

KFM
Likvidita I. stupňa (okamžitá) =
Krátkodobé záväzky
-prijateľné intervali
KFM + krátkodobé pohľadávky
Likvidita II. stupňa (bežná) =
Krátkodobé záväzky
-prijateľné intervali
KFM + krátkodobé pohľ.+ priemer. zásoby
Likvidita III. stupňa (celková) =
Krátkodobé záväzky

-prijateľné intervaly

3.ukazovatele stability

Vlastný kapitál
Stupeň samofinancovania = . 100%
Celkový kapitál

Cudzí kapitál
Stupeň zadrženosti = . 100%
Celkový kapitál

4.ukazovatele aktivity

Tržby
Obrátka zásob =
Priemerné zásoby

Priemerné zásoby
Doba obratu zásob = . 100%
Tržby /365

Postup finančnej analýzy

1.Z informácií, ktoré poskytujú výkazy účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát), resp. Onych informačních zdrojov. Vypočítame pomerné finančné ukazovatele.
2.Vypočítané ukazovatele sa porovnávajú s tzv. vzorovými hodnotami. Funkci vzorových hodnôt môžu plniť hodnoty ukazovateľov finanč. Zdravého porovnatelného podniku alebo priemernej hodnoty ukazovateľov příslušných výrobkov odboru.
3.Hodnotí sa vývoj ukazovateľov v čase , t. j. aký je směr vývoja , trend
4.Posledným krokom je súhrnné hodnotenie finančného zdravia podniku, návrch na ďalší postup – formulácia cieľov pre tvorbu finančného plánu.

Finančný plán podniku

Plánovanie – rozhodovanie o budúcnosti –čo , ako, kedy a kto má robiť, aby sa splnili stanovené ciele
-jeho konečným výsledkom je plán podniku
Podnik si môže sám zvoliť systém plánovania (napr. podľa veľkosti podniku , výrábajúce produkcie, výrobnom odboru,...)
Strategický plán – je v časovom horizonte od 3 do 8 rokov
Podnikateľský plán – od 2 až do 5 rokov
Operatívny plán – časovom horizonte je kratší ako 1 rok (napr. mesiac, deň ,...)

Medzi časovým horizontom a veľkosťou podniku je úzky vzťah. V menšom podniku plánujú zväčša na kratší čas. V malom podniku je plán na dlhú dobu na 2 alebo 3 roky.

Čiastkové plány - obsahuje ich každý plán

-s pravidla ide o: plán marketingu, výroby, nákupu surovín a materiálov, finančný plán, plán ľudských zdrojov, plán investícií.. Počet čiastkových plánov závisí od základného charakteru podniku. Napr. obchodný podnik nemá plán výroby, podnik, ktorý neuvažuje s fúziou alebo akvizíciou nemá akvizičný plán,...
-Fúzia – splynutie samostatného podniku, zlučovanie
-Akvizícia – získavanie (zákazníkov), vzbudenie záujmu (u zákazníkov)

Ak má byť plán vypracovaný v čas a kvalitne musia sa zabezpečiť väzby a prepojenia medzi jednotlivými čiastkami plánu. Významné postavenie medzi čiastkami plánmi má finančný plán.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk