referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Ročníková práca - Účtovanie miezd
Dátum pridania: 03.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: claudika123
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 141
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 

1.9 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

Zo mzdy zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na povinné poistenie, ktoré jepovinný platiť zamestnanec, zrážky preddavku na daň, nedoplatku na dani,nedoplatku preddavku na daň, nedoplatku na dani, nedoplatku, ktorý vznikolzavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstvaa nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zozávislej činnosti. Po vykonaní týchto zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdylen- preddavokna mzdu, ktorý je zamestnance povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienkyna priznanie tejto mzdy,- sumypostihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo orgánom štátnej správy,- peňažnétresty (pokuty) a náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutímpríslušných orgánov,- neprávomprijaté sumy dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, štátnychsociálnych dávok a dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov nakompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak jezamestnance povinný ho vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia,- nevyúčtovanépreddavky cestovných náhrad,- náhradysťahovacích a iných výdavkov, ktoré sa zamestnancovi vyplatilia ktoré je zamestnanec povinný vrátiť,- náhradumzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú nároknevznikol,- neprávomprijatú podporu v nezamestnanosti alebo preddavok na túto podporu, ak jezamestnanec povinný ho vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia. Ďaľšie zrážky zo mzdy môže zamestnávateľ vykonávaťna základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy.

II. Zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov

2.1 Zdravotné poisteniezamestnancov

Zdravotnépoistenie zamestnancov od 1.1.2005 legislatívne upravuje zákon č. 580/2004 Z.z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.95/2002Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon určil dva druhyzdravotného poistenia:- verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytujezdravotná starostlivosť služby súvisiace s poskytovaním zdravotnejstarostlivosti v rozsahu a za podmienok určených zákonom č.577/2004Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejnéhozdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiaces poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencom verejného zdravotnéhopoistenia.- individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytujepoistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosťv rozsahu určenom v zmluve podľa § 788 až 791 Občianskeho zákonníka.

2.2 Preddavok na poistné

Na rozdiel odprávneho stavu platného do 31.12.2004, od 1.1.2005 je rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa zisťuje vymeriavacízáklad na určenie poistného zamestnanca,kalendárnyrok, v ktorom platí poistné. Napriek tomuto ustanoveniu zákona platiteľ poistného je povinný vypočítať,platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet príslušnej zdravotnejpoisťovne v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sazaokrúhľuje na celé koruny nahor.

2.3 Ročné zúčtovaniepoistného

Platiteľ poistného je povinný vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok a podať ho v príslušnej zdravotnej poisťovni v lehote ustanovenej na podávaniedaňového priznania, t.j. do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Platiteľpoistného je povinný odviesť nedoplatokpríslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.

2.4 Sociálne poisteniezamestnancov

Sociálnepoistenie zamestnancov sa skladá z viacerých samostatných poistení, ktorými sú

a) nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebozníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmuv dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.

b) dôchodkové poistenie, a to 1. starobné poistenie akopoistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia, 2. invalidné poistenie akopoistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosťv dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a preprípad úmrtia,

c) úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodeniazdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazua choroby z povolania,

d) garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnejneschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca,

e) poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmuz činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a nazabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.