referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Diana
Piatok, 1. júla 2022
Ročníková práca - Účtovanie miezd
Dátum pridania: 03.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: claudika123
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 141
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 

III. Účtovanie miezd

Zúčtovanie miezdzamestnancov sa vykonáva na mzdových listoch alebo v inej evidencii podľazákona o dani z príjmov. Podkladom na zápisy v mzdových listochsú písomnosti, z ktorých je zrejmý výpočet: - mzdy,- odvodovpoistného Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni- zrážokmiezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,- vyplatenéhopreddavku na mzdu a daňového bonusu.

3.1 Účtovanie miezd v sústave jednoduchého účtovníctva

Účtovanie miezd vsústave jednoduchého účtovníctva sa vykonáva podľa opatrenia Ministerstvafinancií SR č. 23 586/2002-92 v znení neskorších predpisov, ktorým saustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnejzávierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určenýchz účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúcev sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inúsamostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené nadosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základudane z príjmov. Podkladom pre účtovanie miezd vyplatených zamenstnancom súmzdové listy,rekapitulácie výplatných listín a výkazy poistného doSociálnej poisťovne a do príslušných zdravotných poistovní. Účtovaniev peňažnom denníku sa vykonáva zásadne na základe pokladničných dokladova výpisov z účtov.

3.2 Účtovanie miezdv sústave podvojného účtovníctva

Účtovanie miezd v sústavepodvojného účtovníctva sa vykonáva podľa opatrenia Ministerstva financií SR č.23 054/2002-92 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujúpodrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove prepodnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Záväzkyz pracovnoprávnych vzťahov vrátane poistenia voči zamestnancom alebo inýmosobám a ich zúčtovanie, okrem záväzkov voči spoločníkom sa účtujú na účte 331 – Zamestnanci. Rôzne záväzky voči zamestnancom sa účtujú na účte 333 –Ostatné záväzky voči zamestnancom. Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú naúčte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom. Na účte 336 – Zúčtovanies orgánmi sociálneho poistenia sa účtujú :v prospechtohto účtu záväzky zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovnia príslušnej zdravotnej poisťovni plnené zamestnávateľom so súvzťažnýmizápismi buď na ťarchu účtov 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo 526 –Ostatné sociálne poistenie. Daň z príjmov, ktorá sa odvádza daňovému úraduúčtovnou jednotkou ako platiteľom dane z príjmov vybraná od daňovníkaalebo zrazená daňovníkovi dane z príjmov sa účtuje na účte 342 – Ostatnépriame dane, tu sa účtuje aj nárok na daňový bonus. Na účte 521 saučtujú všetky požitky zamestnancov vrátane príjmov spoločníkov a členovdružstva zo závislej činnosti. Na tomto účte sa účtujú mzdy vždy v hrubýchsumách. Do hrubej mzdy sa zahrnie aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy.

IV. Účtová skupina 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami

Účtová skupina 33 obsahuje zúčtovanie so zamestnancami zo závislej činnosti, ako aj ostatnétituly vo vzťahu k nim, vrátane zúčtovania sociálneho zabezpečenia.Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia sa chápe tak vo vzťahuk účtovnej jednotke, ako aj vo vzťahu k zamestnancom aj spoločníkomv obchodných spoločnostiach, ktorí sú zároveň v pracovnoprávnomvzťahu k spoločnosti. Účtová skupina 33 nezahŕňa zúčtovanie vočispoločníkom v obchodných spoločnostiach zo závislej činnosti.

4.1 Zamestnanci – 331

1. Účtujú sa tuzáväzky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho zabezpečenia vočizamestnancom, prípadne iným fyzickým osobám ( s výnimkou záväzkov vočispoločníkom a členom družstva zo závislej činnosti) a ich zúčtovanie.

2. Na tomto účtesa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, t.j. záväzkyvyplývajúce z výplatných listín zamestnancov ale aj iných fyzických osôb,podľa výplatných listín odmien za vykonanú prácu a za pracovnú činnosť.

3. Patria semi odmeny vyplácané členom orgánov spoločnosti a družstva(predstavenstvo, dozorná rada akciovej spoločnosti, dozorná rada s. r. o.,predstavenstvo, kontrolná komisia, prípadne ďaľší orgán ustanovený podľa stanovdružstva a dozorná rada štátneho podniku.)

4. Vyúčtovaniemiezd zamestnancov sa uskutočňuje vo výplatnej listine, ktorá je zároveňdokladom pre účtovanie. Súčasťou vyúčtovania sú: - hrubé mzdy, účtované na ťarchu účtu 521 a v prospech účtu 336. - zdravotné poistenie platené zamestnancami, účtované na ťarchu účtu 331 a v prospech účtu 336. - nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platené zamestnancami Sociálnejpoisťovni, účtované na ťarchu účtu 331 a v prospech účtu 336. - príspevok do fondu zamestnanosti platený zamestnancami, účtovaný na ťarchu účtu 331 a v prospech účtu 336. - preddavok na daň z príjmov zo závislejčinnosti uhrádzaný zamestnancami (daňovníkmi) a platený správcovi danezamestnávateľom (platiteľom), účtovaný na ťarchu účtu 331a v prospech účtu 342. - ostatné zrážky (napríklad sporenie, splátkypôžičiek a iných záväzkov), účtované na ťarchu účtu 331a v prospech účtu 379. - nárok na náhradu za stratu zárobku pripracovných úrazoch a chorobách z povolania účtovaný na ťarchu účtu548, príp. 588 a v prospech účtu 331. - nárok na dávky nemocenského poisteniazamestnancov, účtovaný na ťarchu účtu 336 a v prospech účtu 331. - preddavok na mzdy, účtovaný na základe výplatnejlistiny preddavkov na ťarchu účtu 331 a v prospech účtu 211, príp.221. - suma na výplatu, účtovaná naťarchu účtu 331 a v prospech účtu 211, príp. 221.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.