referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Ročníková práca - Účtovanie miezd
Dátum pridania: 03.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: claudika123
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 141
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 

I. Výpočet mzdy zamestnanca

1.1 Definícia mzdy

1. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzdou je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (tzv. naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom za prácu. Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

2. Mzdou nie je plnenie poskytované v súvislosti so zamestnaním, napr.

- náhrada mzdy,
- odstupné,
- odchodné,
- cestovné náhrady,
- príspevky zo sociálneho fondu,
- výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií,
- náhrada za pracovnú pohotovosť,
- plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

3. Pri určovaní mzdy konkrétnemu zamestnancovi musí pracovník vykonávajúci spracovanie miezd u zamestnávateľa poznať a dodržiavať viaceré pravidlá určené v príslušných dokumentoch u zamestnávateľa a v príslušných právnych predpisoch, najmä v Zákonníku práce. Zamestnávateľ dojednáva mzdové podmienky so zamestnancom v pracovnej zmluve alebo s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve. Člen družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, môže mať mzdové podmienky upravené aj uznesením členskej schôdze. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda určená zákonom č.90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (v súčasnosti 6 500 Sk mesačne alebo 37,40 Sk za hodinu práce). Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci v prepočte na odpracovanú hodinu sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatokv sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému miestu.

Do mzdy najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. Do počtu odpracovaných hodín sa pri určovaní dodržania minimálneho mzdového nároku nezahŕňajú hodiny práce nadčas.

1.2 Výplata mzdy

1. Mzda sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor a vypláca sa zamestnancovi v peniazoch. V inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať len ak to umožňuje Zákonník práce alebo osobitný predpis. Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. S domáckym zamestnancom možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce. Zamestnancovi s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine možno poskytovať mzdu alebo jej časť v cudzej mene. Prepočet výšky mzdy v slovenských korunách na cudziu menu sa vykonáva podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu určenému na výplatu mzdy.

2. Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nástúpením dovolenky. Toto pravidlo platí aj pri nástupe zamestnanca do služby v ozbrojených silách alebo do civilnej služby. Po skončení zamestnania vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia zamestnania, ak sa obe strany nedohodli inak. Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch.

Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú. Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak pracovná zmluva neobsahuje iné dojednanie. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť pre výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak.  

1.3 Mzda za prácu nadčas

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne nadlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu 150 hodín. Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas aj nad túto hranicu, ale najviac v rozsahu 250 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonával prácu nadčas, patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 25% jeho priemerného zárobku. Ak sa zametnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna a už mu nepatrí mzdové zvýhodnenie. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce nadčas, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.