referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Cenné papiere a finančný trh
Dátum pridania: 25.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lilka1113
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 871
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 

- dlhodobý a krátkodobý finančný majetok
- finančný trh, funkcie finančného trhu
- členenie finančného trhu
- mechanizmus finančného trhu
- peňažný trh, kapitálový trh
- CP, pojem a formy
- majetkové CP, úverové CP

Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok

1) Dlhodobý finančný majetok - účtovná jednotka ho má v držbe dlhšie ako 1 rok:
- CP a vklady v ovládanej osobe (podiel na ZI v inom podniku > 50   %)
- CP a vklady s podstatným vplyvom (20 - 50 %)
- realizovateľné CP a podiely (menej ako 20 %)
- dlhové CP držané do doby splatnosti
- pôžičky, ktoré podnik poskytol v konsolidovanom celku (pod., s   ktorými je kapitálovo naviazaný)
- dlhodobé pôžičky iným podnikom na dobu viac ako 1 rok
- umelecké dial, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky,  ktoré PO obstaráva s cieľom dlhodobo uložiť voľné peňažné  prostriedky
- súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok

2) Krátkodobý finančný majetok - je taký majetok finančného   charakteru, ktorého predpokladaná držba alebo dohodnutá platnosť je do 1 roka. Je vysoko likvidný (možno ho rýchlo premeniť na peniaze, alebo ním platiť) a bezprostredne obchodovateľný. Sú to predovšetkým:
- peniaze v hotovosti
- rôzne ceniny (šeky, poukážky, stravné lístky, odberné poukážky  na benzín, telefónne karty,kolky, poštové známky)
- peniaze uložené na účtoch v bankách bez výpovednej lehoty,  resp. s výpovednou lehotou kratšou ako 1 rok, ale aj majetkové  a dlhové (úverové) CP s dobou splatnosti kratšou ako 1 rok

Finančný trh, funkcie FT
Trh - je základom fungovania ekonomiky
- je miesto, kde sa uskutočňujú transakcie, t.j. dochádza k výmene  tovarov medzi jednot. ekonom. subjektami navzájom.
- je miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt.
Subjekty trhu: a) domácnosti
b) podniky /firmy, organizácie/
c) štát – špecifický subjekt trhu
Členenie trhu podľa predmetu obchodovania:
a) trh tovarov a služieb - kupujú sa tu tovary a služby osobnej    spotreby
b) trh výrobných faktorov - práce, pôdy, kapitálu = výrobné vstupy
c) informačný trh - patenty, licencie...
d) trh ideológií - knihy, noviny, umelecké výstavy...
e) finančný trh - naň vstupujú vtedy, ak:
- PO majú prebytok peň. prostriedkov a chcú ich investovať do   finančných nástrojov (CP)
- PO majú nedostatok peňažných prostriedkov a potrebujú si   požičať

Ďalšie hľadiská členenia trhov:
1) kvantitatívne:
a) agregátny - na ktorom sa predávajú a kupujú rozličné druhy tovarov                          
b) čiastkový - na ktorom sa predáva a kupuje 1 druh tovaru

2) územné:
a) miestny                  
b) národný                  
c) medzinárodný                  
d) svetový

3) z hľadiska prevládania dopytu a ponuky:    
a) trh predávajúceho   
b) trh kupujúceho - tovarové hospodárstvo

Finančný trh-považuje sa za vrchol ostatných trhov, je univerzálnym trhom, pretože zdroje a prostriedky sú využiteľné vo všetkých oblastiach (peň. a kap. trh).
- na FT sa sústreďuje ponuka a dopyt po peňažnom kapitály, platobných prostriedkochcenných papieroch, drahých kovoch, poistnej ochrane a pod.
Definícia FT-trh, na ktorom finančný sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého a dlhodobého kapitálu medzi jednotlivými ekonomickými subjektami navzájom.

FT zahŕňa tri aspekty:
a) systém finančných nástrojov – prostredníctvom nich sa zabezpečuje presun peňažných prostriedkov z prebytkového sektora ekonomiky do deficitného sektora.
Tvoria ho: vklady, úvery, osobitné úvery, devízy, poistná ochrana...
b) systém finančných inštitúcií – vystupujú na FT (obyvateľstvo, vláda, zahraničie, podniky).
Na FT existuje množstvo fin. inštitúcií:
1. bankové inštitúcie, ktoré sa môžu členiť na:    I.špecializované – (hypotekárne úvery, stavebné sporiteľne...)    II.univerzálne – (všetky druhy úverov...)
2. poisťovacie spoločnosti – (poisťovne, penzijné fondy...), ktoré zabezpečujú financovanie dlhodobých náhodných požiadaviek.
3. nebankoví finan. sprostredkovatelia – (peňažné burzy, brokerské spoloč.)
4. ostatné finan. inštitúcie – (úverové, leasingové, faktoringové...)c) mechanizmus FT - zabezpečuje transformáciu peňažných prebytkov jedného sektora ekonomiky na financovanie potrieb deficitného sektora ekonomiky
- tvoria ho:
1.trhové metódy – ktoré zabezpečujú stretávania agregovanej ponuky a agregovaného dopytu
2. regulatívne prvky štátu – prostredníctvom zákonov a nariadení určujú pravidlá fungovania FT

Funkcie FT
A) základná ekonomická funkcia:
- presun voľných peňažných prostriedkov od prebytkového sektora ekonomiky k deficitnému sektoru
- prebytkovým sektorom sú predovšetkým - domácnosti (obyvateľstvo), zahraničie
= na FT sa stávajú primárnymi veriteľmi
- deficitný sektor - priemysel, obchod =predstavujú dlžníkov FT, štát

B) ďalšie významné funkcie:
1. Akumulačná f. -akumuluje dočasne voľné peňažné prostriedky zo všetkých prebytkových zdrojov.
2. Alokačná f. – premiestnenie voľných peňažných prostriedkov do oblasti súkromných, ale i verejných investícií tak, aby umožnili vyrábať tovary a poskytovať služby, po ktorých je dopyt.
3. Cenotvorná f. – tým, že sa zabezpečuje agregovaná ponuka a dopyt po finančných nástrojoch, je potrebné vytvárať objektívnu cenu.
4. Platobná f. – FT poskytuje mechanizmus na vykonávanie platieb za tovary, služby, informácie...
5. Prerozdeľovacia f. –na jednej strane sprostredkúva zmenu držby finančných nástrojov, a na druhej strane zabezpečuje likviditu cenných papierov (premena na hotovosť).
6. Selekčná f. – (podporná) – podporuje rozvoj perspektívnych a životaschopných podnikov a urýchľuje zánik neperspektívnych ekonomických subjektov.
7. Funkcia ochrany investorov – prostredníctvom tejto funkcie sa ochrana investorov zabezpečuje proti riziku prostredníctvom poisťovní.
8. Politická f. – prostred. nej vlády spolu s centrálnymi bankami realizujú hospod. a menovú politiku štátu.

Členenie finančného trhu
1) časové hľadisko a hľadisko účelu použitia finančnýchprostriedkov
a) peňažný trh
b) kapitálový trh

2) vecné hľadiskoa) úverový trh
b) trh CP
c) devízový trh
d) trh drahých kovov
e) poistný trh

3) hľadisko emisie
a) primárny trh (trh nových CP) - obchodovanie s CP, ktoré sú na trhu po prvýkrát
b) sekundárny trh (trh starých CP) - nákup a predaj skôr emitovaných CP

4) hľadisko spôsobu uskutočňovania obchodov
a) osobný - predávajúci a kupujúci uskutočňujú obchody priamo medzi sebou
b) anonymný - obchody sa uskutočňujú za účasti sprostredkovateľov

5) hľadisko organizovanosti
a) organizovaný (bankovo, burzovo...)
b) neorganizovaný (na základe inzerátov)

V rámci FT možno vyčleniť nasledujúce segmenty (zložky), ktoré majú tiež svoju vlastnú zložitú štruktúru:
a) peňažný trh - úverový
- trh krátkodobých CP
b) kapitálový trh - trh strednodobých a dlhodobých CP
- trh strednodobých a dlhodobých úverov
c) devízový trh
d) trh drahých kovov
e) poistný trh
Toto členenie je účelové a historicky obmedzené. Medzi jednotlivé segmenty FT nie je možné dať ostrú deliacu čiaru. Sú vzájomne previazané prostredníctvom nástrojov, subjektov, operácií, vlastníctva...

Peňažný trh, kapitálový trh

Definícia PT
–na peňažnom trhu sa obchoduje prevažne vo veľkom s krátkodobými finančnými nástrojmi, ktoré majú splatnosť kratšiu ako 1 rok, max. 2 roky.
- finančné prostriedky, ktoré sa získavajú na PT slúžia na krytie prevádzkových potrieb.

Subjekty PT
a) banky – ktoré upravujú svoju likviditu v súlade so zákonmi (schopnosť navrátiť hotovosť).                      
b) veľkí investori – orgány verejného sektora, podnikateľský sektor (získava tu prostriedky na výplatu miezd a platov svojich zamestnancov, na výplatu dividend akcionárom, na platenie daní štátu...), medzinárodné inštitúcie...                       
c) obyvateľstvo – vypožičiava si peniaze na financovanie spotrebných predmetov.

Nástroje PT
1. krátkodobé úvery                      
2. faktoring – odkúpenie krátkodobej pohľadávky                      
3. krátkodobé CP – (poklad. poukážky, depozitné certifikáty, zmenky, šeky...)

Úrok – je cenou na PT.
- je výsledkom vzťahu medzi ponukou a dopytom po peňažnom kapitáli.
Cieľom monetárnej (peňažnej) politiky centrálnej banky (NBS) je zabezpečenie peňažnej rovnováhy.
V tejto súvislosti rozlišujeme nominálnu a reálnu úrokovú mieru.
Nominálna úroková miera – je úroková miera z peňazí vyjadrená v % z veľkosti požičaného
peňažného kapitálu.
Reálna úroková miera - je upravená o infláciu a zdaňovanie.

Členenie peňažného trhu - z hľadiska nástrojov:       
- trh krátkodobých úverov :
a ) bankových – (kontokorentných úverov, lombardných, eskontných).                                                    
b ) obchodných – nástrojom je napr. zmenka
c)factoring – osobitná forma financovania spojená s obchod. úverom.       
- trh krátkodobých CP (štátna pokladničná poukážka, šek...)

Ďalšie členenie PT:
1. Bankovo-organizovaný trh
2. Neorganizovaný trh – medzi nebankovými podnikateľmi navzájom
3. PT v užšom chápaní – zahŕňa iba voľne obchodovateľné CP s vysokou úrokovou sadzbou, ktoré sa predávajú a kupujú na voľnom trhu.
4. PT v širšom chápaní – všetky pôžičky uskutočňované prostredníctvom bánk, finančných inštitúcií a všetkých, ktorí požičiavajú.
Najznámejší a najrozvinutejší PT je anglický PT, kt. sa člení na: diskontný, medzibankový, s DC, medzipodnikový...

Definícia KT – trh strednodobého a dlhodobého kapitálu, ktorý slúži hlavne na financovanie investícií (prostred. obchodovateľných CP, strednodobých a dlhodobých úverov, finančného leasingu...)
Subjekty KT – napr. podniky, banky, poisťovne, penzijné fondy, obyvateľstvo, správcovské spoločnosti, organ. verej. sektora, medzinárodné a nadnárodné inšitúcie.
- môžu vystupovať v pozícii eminenta alebo investora
- Emitenti – na KT získavajú peňažný kapitál prostred. emisie  strednodobých a dlhodobých CP.
- Investori – investujú tu svoje dočasne voľné peňažné  prostriedky do rôznych finančných nástrojov.
Nástroje KT –a) strednodobé a dlhodobé úvery – poskytujú ich banky alebo iné    finan. inštitúcie (revolvingové úvery, investičné úvery...)b) finančný leasing a forfaiting – osobitné formy strednodobých a    dlhod. úverov
c) strednodobé a dlhodobé CP – 1. dlhové CP – obligácie, HZL, vkladové listy... , 2. majetkové CP – akcie, podielové listy, podiely..
Cenami na KT sú kurzy CP, ceny predkúpených práv, opcií...

Členenie KT
a) podľa spôsobu získavania peňažných prostriedkov:
1. trh stred. a dlhod. úverov
2. trh osobitných foriem úverov (forfaiting, leasing)
3. trh CP: môže byť:
- A) Primárny – trh s novými emisiami CP
- B) Sekundárny – trh so starými CP: I. neorganizovaný – na základe inzerátov, náhodne...  II. organizovaný – formou finan. búrz al. mimoburzových inštitúcií...
b) 1. trh, kde vzniká dlžnícky záväzok (trh obligácií, HZL, vkladových listov...) – musia ich vrátiť aj s úrokom. 2. trh, kde vzniká nárok na spoluvlastníctvo majetku spoločnosti  (trh akcií, podielových listov, podielov...).
c) z hľadiska povinnosti zverejňovať kurzy CP:
1. verejné
2. neverejné
d) časové hľadisko:1. promptné – kupujúci zaplatí a predávajúci dodá CP v deň uzatvorenia obchodu...
2. termínové – lehota 1 – 6 mes. od uzatvorenia obchodu.
3. opčné – umožňujú obchodovať s opciami, čiže s kontraktmi, to znamená dávajú právo investorovi kúpiť alebo predať dohodnuté CP.
e) vyspelosť:
1. vyspelé kapitálové trhy
2. "emerging markets" (novovznikajúce)

CP, pojem a formy
Definícia CP – CP potvrdzujú majetkové práva alebo peňažnú pohľadávku vlastníka na určité plnenie voči tomu, kto CP emitoval. Veriteľ listinného CP nemôže požadovať bez CP uspokojenie svojich požiadaviek a dlžník môže odmietnuť plnenie záväzku ak nie je predložený CP.
Ak sa listina stratila, je nevyhnutné ju umoriť (pozastaviť) a vystaviť náhradnú listinu.
Zaknihovaný CP nemožno predložiť pri uplatnení práva.
Rozdiel medzi listinným CP a výpisom z evidencie je v tom, že výpis je len dôkazovým papierom, kt. ak sa zničí alebo stratí, nemusí byť umorený, ale vydá sa len nový výpis.

Podoba CP: a) dematerializovaná p. – DCP sú uložené v pamäti počítača a u nás sú zaknihované v stredisku CP. b) listinná p. – v takejto podobe sa CP skladá z: - plášťa – je hlavnou listinou CP a osobitné náležitosti pre jednot. druhy CP vymedzujú osob. zákony  - kupónového hárka – obsahuje 10-20 kupónov, čiže poukážok, kt. slúžia na výnos z CP  Kupón obsahuje:  - druh, emitent, číselné označenie CP, ku  ktorému bol vydaný - výšku výnosu a spôsob jeho určenia - dátum a miesto uplatnenia práva na výnos - talóna – nie je CP, je to legitimačný lístok, kt. slúži na vyzdvihnutie kupónového hárka po vyčerpaní kupónov starého hárka...
Imobilizované CP – sú to listinné CP, ktoré sú uschované v centrálnom depozitári. Operácie s ICP sa uskutočňujú prevodmi na účtoch podobne, ako pri DCP.

Členenie CP
1) Podľa ekonomickej funkcie:
a) CP peňažného trhu – pokladničné poukážky, depozitné  certifikáty, zmenky, šeky...
- Pokladničné poukážky – sú krátkodobé CP štátu a bánk splatné  do 30, 60 a 90 dní
- Vkladové listy (depozitné certifikáty) - krátkodobé CP - banky ich vydávajú na dohodnuté obdobie (od 1 mesiaca do 1 roka), s pevnou úrokovou sadzbou
- Zmenka – je úverový obchodovateľný CP
- Šek – je bezpodmienečný príkaz, ktorým vystaviteľ šeku, t. j. osoba, ktorá chce platiť a má šekový účet v banke, žiada tento peňažný ústav /šekovníka/, aby z jeho účtu zaplatil určitú, na šeku uvedenú sumu.
b) CP kapitálového trhu – dlhopisy (štátne, podnikové, bankové, zamestnanecké, HZL...),
- podielové CP (akcie, pod. listy, podiely, predbežné listy),
- investičné kupóny,
- deriváty
2) Z hľadiska prevoditeľnosti:
a) CP na doručiteľa – prevádzajú sa jednoduchým odovzdaním, al. prevodom na účte.
b) CP na rad – oprávnená osoba ich vyznačuje menom – firmou s doložkou „na rad“
c) CP na meno – znejú na určitú menovite uvedenú osobu. Sú prevoditeľné tzv. cesiou, čiže postúpením, alebo dedičstvom. Zmluva o prevode musí mať pís. formu.
3) Podľa stanovenia a spôsobu vyplácania výnosu:
a) pevne úročené (obligácie, vkladové listy...)
b) s premenlivým výnosom (akcie, podielové listy...)
c) neúročené (dispozičné CP, losy, šeky...)
d) vyplácané (mesačne, štvrťročne, najčastejšie polročne a ročne,    nevyplácané vôbec, obligácie s nulovým kupónom)
4) Podľa emitenta:
a) štátne
b) komunálne (municipálne) – emitované mestami a obcami
c) súkromné (podnikové, bankové)
5) Podľa práv a povinností
a) základné (kmeňové)
b) prioritné
6) Podľa zastupiteľnosti:
a) nezastupiteľné (HZL, zmenky, šeky)
b) zastupiteľné (efekty, akcie, obligácie)
7) Podľa obehu:
a) obchodovateľné – musia byť prevoditeľné
b) neobchodovateľné – (depozitné certifikáty, vklad. listy)
- uskutočňuje sa s nimi iba predaj na primárnom trhu
- zakazuje sa predaj na sekundárnom trhu
c) CP s obmedzenou obchodovateľnosťou – (zamestnanecké akcie – len medzi zamestnancami
- obchodovateľnosť alebo neobchod. s CP musí byť uvedená v  emisných podmienkach.
8) Podľa miesta vydania:
a) národné – vydávané a používané vnútri krajiny
b) zahraničné – vydávajú sa na jednom FT v zahraničí
c) medzinárodné – vydávajú sa a obchoduje sa s nimi na   niekoľkých trhoch v zahraničí.
Odvodené CP – deriváty – zmluvy (listiny) o budúcich transakciách (futuritách, opciách) s CP, kt. sa sami stávajú CP – dovodenými, pretože svojim vlastníkom poskytujú určité práva a majetkové výhody.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.