referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Streda, 16. októbra 2019
Personálny manažment a jeho úloha v podniku. Organizačné usporiadanie personálnych činností
Dátum pridania: 06.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zivocich
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 623
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
Úvod

Vyhľadajte vo svojom okolí vhodnú firmu – podnikateľský subjekt a popíšte jej personálny útvar, tj. základné usporiadanie personálnych činností, obsadenie úrvaru, postavenie v hierarchii manažmentu a pod. V zadaní popíšte veľkosť a štruktúru pracovnej sily, personálnu stratégiu a personálnu politiku tak, jako je vo firme formulovaná. V závere zadania navrhnite optimálnu zmenu personálnych činností v záujme zvýšenia efektívnosti personálneho útvaru pre podnik.

Trnavský samosprávny kraj

Poslanie Regionálnych expozitúr Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Racionalizácia činnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja v oblasti

-kontaktu s okolím Úradu Trnavského samosprávneho kraja v oblasti,
-zefektívnenia vybavovacích a povoľovacích procesov,
-zberu informácií z územia expozitúry a monitoringu,
-realizácie a spolupráce pri akciách a podujatiach organizovaných Úradom Trnavského samosprávneho kraja, resp. jeho odbormi a úsekmi,
-pripravenosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja na štrukturálne zmeny v štátnej správe a na prechod ďalších kompetencií na samosprávne orgány.

Predmet činnosti

Podiel a spolupráca na:

- zabezpečovaní tvorby a plnenia programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja územia expozitúry,
- vykonávaní plánovacích činností týkajúcich sa územia expozitúry,
- obstarávaní, prerokúvaní a schvaľovaní územnoplánovacích podkladov územia expozitúry,
- účelnom využívaní miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojov,
- vykonávaní investičnej činnosti a podnikateľskej činnosti v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov územia expozitúry a rozvoja územia expozitúry,
- zakladaní, zriaďovaní, zrušovaní a kontrole rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb zriadených Trnavským samosprávnym krajom na území expozitúry podľa osobitných predpisov,
- na tvorbe a ochrane životného prostredia,
- utváraní predpokladov na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov územia expozitúry,
- utváraní podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania na území expozitúry,
- utváraní podmienok na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a starostlivosti o ochranu pamiatkového fondu na území expozitúry,
- koordinácii rozvoja cestovného ruchu na území expozitúry,
- koordinácii rozvoja telesnej kultúry a starostlivosť o deti a mládež na území expozitúry,
- spolupraci s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí na území expozitúry,
- rozvíjaní spolupráce s územnými celkami a s orgánmi iných štátov na území expozitúry,
- vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.

Úsek ľudských zdrojov a personalistiky

Vedúci úseku:Stračárová Stanislava
Pracovníci úseku: Gregušová Alena - Referentka pre starostarostlivosť o zamestnancov, vzdelávanie, odmeňovanie a firemnú kultúru.

Kompetencie:

Zodpovedá za koordináciu a zabezpečovanie činností týkajúcich sa:

-personalistiky,
-prípravy zamestnancov,
-princípov odmeňovania zamestnancov,
-zdravotnej starostlivosti,
-budovania firemnej kultúry.

Okruh činností týkajúcich sa personalistiky

-vypracovanie a aktualizácia pracovného poriadku Úradu Trnavského samosprávneho kraja,
-vypracovávanie postupov súvisiacich s pracovným pomerom zamestnancov Úradu Trnavského samosprávneho kraja,
-vypracovávanie zásad výberu a prijímania zamestnancov,
-vypracovávanie zásad obsadzovania riadiacich funkcií,
-vypracovávanie postupov pri preraďovaní zamestnancov, ukončenia pracovného pomeru a pri odovzdávaní a preberaní funkcií,
-vypracovávanie postupov stanovovania pracovného času, jeho úprav, dodržiavania, práce nadčas, pracovnej pohotovosti, zásad čerpania pracovného voľna, zdravotného vyšetrenia, OČR a dovolenky,
-evidovanie počtov a zaradenia zamestnancov,
-evidovanie prehľadu neobsadených funkcií,
-evidovanie požiadaviek úsekov, odborov a útvarov Úradu Trnavského samosprávneho kraja na prijatie zamestnancov,
-analyzovanie potrieb odborov a úsekov na počty zamestnancov v jednotlivých oblastiach činností,
-príprava a zabezpečovanie výberových konaní,
-vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie,
-vypracovávanie návrhov riešenia problémov nadbytočných zamestnancov,
-vykonávanie prác vyplývajúcich z prijímania zamestnancov, zmeny pracovného zaradenia a rozviazania pracovného pomeru,
-umiestňovanie zamestnancov podľa potrieb Úradu Trnavského samosprávneho kraja,
vedenie komplexnej agendy súvisiacej s pracovným pomerom, osobných spisov zamestnancov a pracovno-právnej agendy vyplývajúcej z pracovného pomeru,
-vedenie komplexnej agendy súvisiacej s pracovným pomerom, menovaním, odvolaním, osobných spisov a pracovno-právnej agendy vyplývajúcej z pracovného pomeru týkajúcej sa riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja,
-vedenie komplexnej agendy súvisiacej s pracovným pomerom, osobných spisov a pracovno-právnej agendy vyplývajúcej z pracovného pomeru týkajúcej sa opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja,
-evidovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia zamestnancov,
-sledovanie splnenia podmienok pre odchod zamestnancov do dôchodku a vybavenie všetkých náležitostí spojených s touto problematikou,
-vedenie evidencie čerpania a nárokov na dovolenku, kontrola jej správneho čerpania,
-spracovávanie agendy spojenej s pracovnými a životnými jubileami zamestnancov,
-spolupráca pri riešení pracovno-právnych otázok a kontrola dodržiavania platných zásad,
-zabezpečovanie spracovávania pracovných hodnotení zamestnancov,
-zabezpečovanie doplnkového poistenia zamestnancov.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.