referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Nedeľa, 20. októbra 2019
Bankové úvery
Dátum pridania: 25.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mikike
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 611
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 17m 40s
Pomalé čítanie: 26m 30s
 

Podstata:

K najtypickejším obchodom banky patrí nákup a predaj peňazí. Banky kupujú peniaze vo forme vkladov a takto sústredený kapitál potom požičiavajú. Pôžičky a úvery
obchodných bánk tvoria hlavný zdroj zisku, a teda ide o aktívne obchody. Bankové úvery patria k najdôležitejším druhom bankových aktív.

Bankový úver možno charakterizovať ako dočasné zapožičanie peňazí obchodnou bankou jej klientovi za určitú cenu - úrok. Bankový úver je charakterizovaný tým, že ho poskytujú banky a že má peňažnú podobu. Úver je vzťah medzi bankou, ktorá požičiava peniaze (veriteľ), a dlžníkom, ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba.

Tento vzťah je vzhľadom na jeho dôležitosť a význam riadený zákonom. Základné právne normy, ktorými sa u nás riadia banky pri poskytovaní úverov, sú Zákon o
bankách č. 62/1996 Z. z., Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., Občiansky zákonník č. 47/1992 Zb. a pravidlá stanovené NBS.

Základné podmienky poskytnutia úveru

Zásady:

- zmluvnosť
- účelovosť
- návratnosť
- efektívnosť
- zaručenie

1/ zmluvnosť

- úverový vzťah medzi klientom a bankou sa zakladá na zmluvnom princípe. Úverová zmluva musí mať písomnú formu a platne je uzatvorená, keď spĺňa všetky podstatné náležitosti. Zmluvou o úvere sa veriteľ zaväzuje poskytnúť na požiadanie dlžníka v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

V zmluve je zakotvený:

- rozsah oprávnení a povinností veriteľa a dlžníka
- pevne je určená suma alebo limit, do ktorého môže dlžník prostriedky čerpať
- predmet úverovania
- spôsob a časový plán čerpania
- lehota splatnosti úveru
- spôsob zaručenia
- pravidlá úrokovania
- sankcie pre prípad nedodržania podmienok úverovej zmluvy

Prvky úverovej zmluvy:

a) suma úveru

- je hneď v prvých § zmluvy. Je určená na základe analýzi podnikateľských úverových potrieb a schopnosti splácať úver. Určuje sa tu spôsob poskytovania úveru. Splácanie sa robí periodicky rovnakými splátkami, ale môže sa stanoviť aj väčšia splátka na konci doby splatnosti úveru. Poplatky - za nedočerpaný úver, za predčasne splatený úver, ak banka o to nemá záujem.

b) požiadavky zabezpečenia

- krátkodobé úvery sú väčšinou splatené z likvidných peňazí (cash flow). Počas termínovaného úveru môžu nastať rôzne okolnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť predpokladaný cash flow. Preto je nevyhnutné zabezpečiť termínované účty, aby sa preniesla časť úverovéo rizika na tretiu osobu. Pri malých úveroch môže ísť o osobné záruky, zálohy nehnuteľností. Pri väčších úveroch záruky cenných papierov.

c) právna spôsobilosť a ďalšie predpoklady klienta

- pri poskytovaní úveru banke závisí na pravdivých finančných výkazoch, ktoré robí klient a poskytuje ich banke. Banka stanovuje ako pravideľne je treba výkazy predkladať. Úverová zmluva predpokladá splnenie ďalších podmienok: majetok firmy nie je zaťažený nijakými záväzkami, firma je právne registrovaná, má právnu schopnosť uzatvoriť zmluvu, klient riadne platí všetky dane, nie sú zaznamenané žiadne straty od poslednej finančnej revízie ekonomickej situácie klienta.

d) participácia banky na zisku, dôchodku, príjme klienta

- znamená možnosť podielu banky na zisku a dôchodku firmy ako dodatok k úrokovej miere. Banka tento spôsob dovoľuje chrániť si príjem úrokov napr. v čase inflácie.

e) participácia iných bánk

- ak sa poskytuje veľký úver viacerými bankami, uvádza sa podiel všetkých bánk, úloha vedúcej banky, postupnosť splácania jednotlivým bankám.

f) kladné podmienky

- predpokladajú splnenie určitých predpokladov automaticky alebo na žiadosť banky. Ich úlohou je, aby sa banka zabezpečila informáciami o klientovi, že jeho finančné podmienky zostanú nezmenené počas celej doby trvania úveru. Kladné podmienky predstavujú - riadne vedenie účtovníctva podľa všeobecne platných pravidiel, riadne a včas platiť všetky dane, udržať svoj majetok v dobrom stave, poistiť majetok (ktorý sa dá), klient bude dodržiavať stanovenú výšku variabilného kapitálu.

g) negatívne podmienky

- predstavujú záväzok klienta, že určité činnosti nebude robiť, alebo ich bude robiť len s písomným súhlasom banky. Patria sem: vytváranie záložného práva (hypotéky na všetky novovzniknuté aktíva), predávať alebo znižovať veľkosť akcií základného kapitálu, poskytovať úver iným korporáciám, vstupovať do fúzií, dávať do leasingu podstatnú časť aktív, meniť v základe podstatu podnikateľského managementu, dávať garancie, predávať svoje pohľadávky, platiť dividendy nad stanovené percento z čistého zisku po zdanení, výrazne zvyšovať platy a iné poplatky svojho managementu.

h) podmienky pri neplnení záväzkov

- stanovujú sa tu podmienky právneho vyrovnania pri nekvalite zmenky, ktorá sprevádza úver pri zastavení podnikania, pri bankrote, pri nesplnení podmienok
úverovej zmluvy. Takmer všetky zmluvy obsahujú podmienky urýchleného splácania úveru pri splnení určitých okolností.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Bankové úvery 2.9866 3698 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.