referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Podnikateľský plán
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikinaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 837
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Podnikateľský plán

Pri zakladaní podniku, prípadne rozširovaní už existujúceho podniku či rozbiehaní nových podnikateľských aktivít v podniku je potrebné zodpovedať veľa otázok, ktoré súvisia s tým, aké výrobky, služby chce podnik poskytovať, akej kvality, aký bude potrebovať kapitál, aké sú možnosti jeho získania, aké je očakávané zhodnotenie kapitálu, kde bude podnikateľská jednotka umiestnená a ďalšie.

Podnikateľský plán (business plán)

-stanovuje ciele podniku na určité časové obdobie (plánovacie obdobie)
-zahŕňa všetky aktivity a opatrenia podniku zamerané na dosiahnutie týchto cieľov
-slúži ako podklad, kt. podnik predkladá banke v rámci požadovaného úveru ako dôkaz schopnosti a pripravenosti podnikateľských zámerov a svojej budúcej podnikateľskej aktivity.

Podnikateľský plán pozostáva z niekoľkých častí:

1.Prehľad – súhrnná charakteristika
2.Charakteristika podniku
3.Cieľe podniku
4.Trhy a konkurencia
5.Marketing
6.Výroba
7.Organizácia a manažment
8.Finančné hospodárenie
9.Dodatky a prílohy

1. Prehľad – súhrnná charakteristika:
Úvodná časť podnikateľského plánu podáva základné charakteristiky o predmete podnikania, o výrobkoch a službách a informácie o očakávanom prínose z realizácie tohto zámeru a možné riziká podnikania.
Prehľad by mal obsahovať:
a. stručnú charakteristiku podnikateľského zámeru
b.predpokladaný obrat z predaja výrobkov alebo služieb a očakávaný zisk
c.finančné požiadavky na zabezpečenie podnikateľského zámeru
d.možné riziká spojené s podnikaním


2. Charakteristika podniku:
Poskytuje informácie o podniku z hľadiska vývoja až po zhodnotenie súčasného postavenia na trhu.
Charakteristika by mala obsahovať:
a. chronologický vývoj podniku
b. súčasný stav podniku
c. prehľad o existujúcich výrobkoch a trhoch
d.organizačno-právna forma podniku
e.majetok podniku, štruktúra kapitálu

3. Ciele podniku:
Mali by vychádzať z dlhodobej stratégie rozvoja podniku a vyjadrovať sa jasne a zrozumiteľne:
a. objem výroby alebo služieb, kt. chce podnik zabezpečiť na
trhu
b. prednosti, kt. chce dosiahnuť v porovnaní s konkurenciou
c. prednosti z pohľadu zákazníka
d.ďalší vývoj
e.možné ťažkosti
f.patenty, ochranné značky a pod.

4. Trhy a konkurencia:
Táto časť je zameraná na analýzu trhu a konkurencie a poskytuje infor. O vývoji daného trhu doma i v zahraničí, a to z pohľadu súčasného ako aj predpokladaného vývoja. Analýza trhu je vlastne analýza prostredia v kt. chce podnikateľ pôsobiť.
Je potrebné analyzovať:
a. súčasný stav
b. zákazníkov a predpokladané zákazky
c. ďalší vývoj trhu
d. najdôležitejších domácich a zahraničných konkurentov
a ich konkurenčnú stratégiu
e.silné a slabé stránky výrobkov a služieb

5. Marketing:
Mal by poskytovať ďalšie infor. O trhu a možnostiach umiesniť na tomto trhu produkciu. Marketingová časť by mala byť zameraná na:
a. prieskum trhu
b.cieľové trhy, zákazníkov
c.odbytové kanály, organizácia trhu
d.reklamu
e.ceny výrobkov a služieb


6. Výroba:
Tu je opísaný výrobný zámer, spôsob jeho zabezpečenia z vecného a hľadiska a hľadiska riadenia výroby.
Táto časť by mala byť zameraná na:
a. výrobný proces
b.výrobné kapacity, zmennosť
c.nákup a skladovanie materiálu
d.priebežné časy výroby, kvalitu výrobkov
e.dodávateľov
f.infraštruktúru
g.výrobné náklady, kalkulácie

7. Organizácia a manažment.
Táto časť by sa mala sústrediť na:
a.organizáciu podniku, právomoc a zodpovednosť
b. personálne zabezpečenie
c.výchovu manažérov

8. Finančné hospodárenie:
Uvedené podnikateľské aktivity by mali vyústiť do finančnej analýzy, kt. má poskytnúť prehľad o finančnom zabezpečení podnikateľského zámeru, ako aj o očakávaných výsledkoch z jeho realizácie. Má obsahovať:
a.súvahu – poskytuje informácie o aktívach (majetku
a pasívach ( záväzkoch) podniku
b.výkaz ziskov a strát – poskytuje prehľad o predpokladanom
vývoji výnosov, nákladov a zisku
c.výkaz cash-flow – obsahuje prehľad o finančných tokoch v
podniku
Tieto finančné výkazy sa zostavujú spravidla na obdobie 3 až 5 rokov.

9. Dodatky a prílohy:
Doplňujúce informácie, napríklad:
a.prospekty, opis výrobkov a služieb
b.schéma organizačnej štruktúry podniku
c.údaje o manažérskom tíme
d.ostane dôležité informácie
Tvorbe podnikateľského plánu je potrebné venovať v podniku mimoriadnu pozornosť, pretože od tejto činnosti v mnohom závisí ďalší rozvoj podniku, jeho úspešnosť a prosperita.
Údaje v ňom majú byť pravdivé, aby realisticky podchytili podnikateľský zámer, jeho silné a slabé stránky, ako aj možné riziká.
 
Podobné referáty
Podnikateľský plán SOŠ 2.9409 1288 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9739 3046 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.8395 25072 slov
podnikateľský plán SOŠ 2.9268 1291 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9671 1458 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9537 1134 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9527 1023 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9213 593 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9664 572 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.