Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Motivácia pracovníkov

Motivácia pracovníkov

Stimulácia a motivácia pracovníkov

Motivácia predstavuje všetky vnútorné podnety, kt. aktivizujú človeka a vedú k určitému správaniu.

Stimulácia predstavuje vonkajšie podnety pôsobiace na správanie pracovníkov – nepriamo, prostredníctvom jeho motivácie. Najvýznamnejším stimulačným prostriedkom je mzda, resp. plat.

Mzda

- predstavuje peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Dojednáva sa v prac. zmluve alebo v kolektívnej zmluve.

Zákon o mzde

- predstavuje len základný rámec pre dojednanie miezd. Neurčuje mzdový systém ani formy miezd. Minimálne mzdové tarify určené nadriadeným vlády sú odstupňované podľa zložitosti a namáhavosti vykonávanej práce do 12 tried.

Podnikateľská organizácia má právo dohodnúť si v kolektívnej zmluve alebo určiť vo vnútropodnikovom predpise vyššie mzdové tarify, prípadne uplatniť iný počet tried.

Použ. formy miezd:

1. základné – časová, úkolová, podielová, zmiešaná, naturálna
2. doplnkové – odmeny, prémie, osobné ohodnotenie, podiely na hospodárskych výsledkoch.

Plat

- predstavuje peňažné plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.

Stupnice platových taríf – obsahujú platové tarify (mesačné platy) odstupňované podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonanej práce do 12 tried a podľa dĺžky praxe do 10 platových stupňov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk