referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Personálny manažment podniku-otázky
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikinaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 739
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
Personálny manažment podniku

Personálny manažment – je časť manažmentu, ktorá sa sústreďuje na problematiku zamestnancov – ľudské zdroje.

Obsah (funkcie) personálneho manažmentu:
1.personálne plánovanie
2.analýza práce
3.získavanie a výber pracovníkov
4.rozmiestňovanie a kariéra pracovníkov
5.kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov
6.hodnotenie pracovníkov
7.motivácia a stimulácia pracovníkov
8.odmeňovanie pracovníkov
9.pracovné vzťahy
10.pracovné podmienky
11.personálny a informačný systém
Základným predpokladom efektívneho personálneho manažmentu je správne vypracovaná a uskutočnená personálna stratégia – obsahuje dlhodobé ciele v potrebe a rozvoji pracovníkov, ako aj spôsoby a metódy na ich dosiahnutie.
Subjekty personálneho manažmentu:
1.vrcholový manažment podniku
2.pracovníci personálneho útvaru
3.manažéri na všetkých úrovniach riadenia

Personálne plánovanie a analýza práce
Personálne plánovanie – zabezpečuje komplexný a vyvážený prístup k ľudským zdrojom. Hl. úlohou je stanovenie potrebného počtu a štruktúry pracovníkov. Stanovenie potreby pracovníkov vychádza zo strategických cieľov podniku. Základné postupy použ. pri stanovení potreby pracovníkov je expertný odhad, trendové postupy, ukazovateľové postupy. Tradičné metódy využ. najmä na výpočet pracovníkov (robotníkov) – metóda normohodín, metóda noriem obsluhy, metóda obsluhovaných miest.
Analýzy práce – je široko rozvetvený proces skúmania práce a všetkých faktorov súvisiacich s prácou na danom pracovnom mieste.
Opis práce dáva ucelený obraz o potrebných činnostiach a zodpovedajúcich podmienkach na ich vykonávanie na určitom pracovnom mieste. Špecifikácia požiadaviek na pracovníka určuje typ osoby vhodnej na danú prácu.


Získavanie pracovníkov, ich výber a pracovný pomer

Získavanie pracovníkov je systematické ovplyvňovanie postojov a predstáv potenciálnych zdrojov uchádzačov o prácu v danom podniku a podnecovanie ich ambícií v ňom pracovať.
Zdroje pre získavanie pracovníkov:
1.externé
2.interné

Metódy získania pracovníkov:
- inzercia, vývesky, letáky, plagátové reklamy, propagácia a ovplyvňovanie verejnej mienky, sprostredkovane prostredníctvom úradu práce, iných inštitúcií a vlastných zamestnancov, využ. vlastnej evidencie bývalých zamestnancov a náhodných žiadateľov.
Výber pracovníkov predstavuje posudzovanie a selekciu uchádzačov. Stupňovitý systém výberu znamená postupné vylučovanie uchádzačov na základe sprísňovania metód výberu. Metódy použ. pri posudzovaní uchádzačov:

1.rozhovor – získavajú sa ďalšie dôležité info. o uchádzačovi
2.dotazník
3.analýza dokumentácie – lekárske posudky, odporúčania, referencie
4.skúšky odbornej spôsobilosti
5.psychologická diagnostika – robí sa v závislosti od náročnosti a dôležitosti obsadzovaného prac. miesta

Pracovný pomer – sa zakladá pracovnou zmluvou, voľbou alebo vymenovaní – iba na základe súhlasu pracovníka a zamestnávateľa. Prac. pomer vzniká na základe prac. zmluvy vzniká dňom nástupu do práce.

Pracovná zmluva:
- uzatvára sa písomne. Náležitosti pracovnej zmluvy:
1. druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma (stručná charakteristika)
2. miesto výkonu práce
3. deň nástupu
4. mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve
5. ostatné náležitosti
- čas, na ktorý bol pracovný pomer uzatvorený (určitý a neurčitý)
- úprava pracovného času
- skúšobná doba (2 mesiace) – musí sa dohodnúť písomne.

Zmena pracovného pomeru je možná na základe dohody podniku s pracovníkom alebo jednostranne, na základe ustanovení Zákonníka práce.
Skončenie pracovného pomeru je možné:

1.dohodou
2.výpoveďou
3.okamžitým zrušením pracovného pomeru
4.zrušením pracovného pomeru v skúšobnej dobe
5.uplynutím dohodnutej doby pracovného pomeru
Zaniká právny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom.


Vzdelávanie pracovníkov

Kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov musí byť nepretržité. Kvalifikačnú prípravu v podniku predstavuje najmä:

1. adaptácia nových pracovníkov
2. zvyšovanie kvalifikácie
3. rekvalifikáciu

1. Pracovná adaptácia – je zameraná na prispôsobenie nového pracovníka pracovným podmienkam, pracovnej činnosti, riadiacemu systému a organizácií práce v podniku. Z obsahového hľadiska priebeh tohto procesu tvoria:
2. Sociálna adaptácia – je zameraná na zaradenie pracovníka do existujúceho systému medziľudských vzťahov na pracovisku a v podniku.
3. Adaptácia na podnikovú kultúru – tvorí systém spoločných hodnôt a noriem, kt. sa prijali a rozvinuli v podniku a ovplyvňujú konanie, uvažovanie i vystupovanie pracovníkov.

Cieľom adaptácie na podnikovú kultúru je pomôcť novým pracovníkom orientovať sa v existujúcich sociálnych normách a prispôsobiť sa im.

Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov – znamená obnovovanie a rozvíjanie doteraz nadobudnutých vedomostí a zručností.
Rekvalifikácia – je každá, ale aj elementárna zmena kvalifikácie, ak umožní ďalšie alebo nové uplatnenie pracovníka alebo občana (môže byť čiastočná alebo úplná).
Vzdelávanie – musí byť organizované a systematické (zistenie potreby, zostavenie plánu, realizácia vyhodnotenie efektívnosti vzdelávania)
Rozvoj pracovníka znamená ich vzdelávanie z hľadiska budúcich potrieb podniku.
Pracovná kariéra je rozvojová postupnosť zamestnaní, ktoré človek vykonáva počas svojho života. Rozvoj kariéry je výsledkom vzájomného pôsobenia toho, čo si volí pracovník, a ponúkaných možností v podniku. Riadiť kariéru znamená informovať pracovníkov o pracovných možnostiach, vytvoriť plány kariéry a organizovať ich vzdelanie.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.