referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Trh a trhový mechanizmus
Dátum pridania: 02.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikinaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 220
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Trh a trhový mechanizmus

Trhové hospodárstvo je organizácia ekonomiky, kde produkty vyrábajú jednotliví, oddelený výrobcovia a každý sa špecializuje na výrobu istého výrobku. Na uspokojovanie potrieb je nevyhnutná kúpa a predaj výrobkov na trhu. Medzi výrobu a spotrebu vstupuje výmena – uskutočňuje sa na trhu.

Trh – je miesto, kde sa stretáva P s D po tovaroch. Stretávajú sa kupujúci s predávajúcimi s protichodnými záujmami: - predávajúci – predať čo najviac za čo najvyššiu cenu
- kupujúci – nakúpiť čo najviac za najnižšiu cenu
Trh je priestor, v kt. si jednotlivé ekonomické subjekty vymieňajú výsledky svojej činnosti.
Subjekty: 1. domácnosti – zúčastňujú sa na trhu ako spotrebitelia, aby si kúpili výrobky
a služby, aby uspokojili svoje potreby.
– vystupujú na trhu aj ako predávajúci – sú vlastníkmi výrobných
faktorov (práca, pôda, kapitál).
2. podniky – vstupujú na trh ako predávajúci ale aj kupujúci.
3. štát – je špecifickým subjektom. Na trh vstupuje ako predávajúci, ale ja ako
kupujúci. Jeho hlavnou úlohou je vytvárať podmienky pre fungovanie trhu
a v prípad zlyhania trhového mechanizmu korigovať nepriaznivé dopady
na ekonomiku.

Typy trhov:

1.Členenie trhov z územného hľadiska:
-Miestny trh: je najstaršou formou trhu, sústreďoval sa na P a D po rôznorodých tovaroch na jednom mieste.
-Národný trh: vzniká spojením miestnych trhov. Zahŕňa výmenu medzi jednotlivými miestnymi trhmi.
-Medzinárodný trh: spája národné trhy. Prepojenie vnútorných trhov viacerých krajín.
-Svetový trh: predstavuje objem kúp a predajov medzi partnermi všetkých krajín sveta.

2.Členenie podľa vecného hľadiska trhov:
-Trh tovarov a služieb – poskytuje predaj a kúpu rôznorodých tovarov a služieb
-Trh výrobných faktorov – predstavuje – práca, pôda, kapitál
-Finančný trh – delia sa na peňažné, kapitálové, devízové, drahých kovov a poistné trhy. Špecifickým trhom je BURZA – vysoko organizovaná forma trhu, na ktorom sa obchoduje s tovarom, cennými papiermi, devízami, valutami, ...

3.Členenie z hľadiska kvantity:
-Čiastkový trh – predáva a kupuje sa jediný druh tovaru
-Agregátny trh – je trhom všetkých tovarov a služieb a predstavuje trh v reálnej podobe: legálny a nelegálny.

Trhový mechanizmus – je to súhrn vzťahov medzi výrobcami a spotrebiteľmi. Funguje samočinne, za pomoci D, P a pôsobenia cien.
Cena - je najdôležitejšou informáciou. Cena predstavuje sumu, za kt. sa kupujú, resp. predávajú tovary a služby. Cena plní 3 funkcie:
1.)poskytuje informácie o ponúkaných výrobkoch a poskytovaných službách
2.)podnecuje výrobcov, aby efektívne vyrábali
3.)rozdeľuje dôchodky
Na základe fungovania trhového mechanizmu, vzťahu medzi D a P, vzniká vytváranie rovnovážnych cien, kt. regulujú výrobu a spotrebu.
Prostredníctvom trhového mechanizmu kupujúci a predávajúci navzájom ovplyvňujú množstvo predaného tovaru a trhový mechanizmus teda zahŕňa:
1.)proces tvorby dopytu
2.)proces tvorby ponuky
3.)proces vytvárania rovnovážnej ceny

Proces tvorby dopytu:
Dopyt – predstavuje záujem spotrebiteľov o kúpu daných tovarov a služieb pre uspokojenie svojich potrieb. Čím je drahší tovar, ľudia kupujú menej.
Krivka D ukazuje, za akú cenu sú ochotní kúpiť určité množstvo tovaru.

Posun krivky D ovplyvňujú:
1.)zvyšovaním dôchodkov sa zvyšujú nákupy tovarov a služieb (doprava)
2.)znížením dôchodkov sa prejaví zníženie D (doľava)
3.)zmeny cien iných tovarov, niektoré tovary sa môžu nahradzovať – tovary substitúty (káva – čaj)

ÚroveňCena za jednotku
(Sk)Požadované množstvo
(v tis. tonách za mesiac)
A12100
B10150
C8200
D6300
E4450

Proces tvorby ponuky:
Ponuka – je 2 stránkou trhového mechanizmu, charakterizuje výrobcov. Výrobcom ide o to, aby predali čo najviac výrobkov za najvyššiu cenu.
Rozhodnutie výrobcov o množstve ponúkaného tovaru v závislosti od jeho ceny tvoria P tovarov.

Posun krivky P ovplyvňuje:
1.)zmena v cenách výrobných faktorov (zvýšením ceny vstupov sa výroba zdraží a ponuka zníži)
2.)inovácie, nové technológie (zvýšením produktivity práce sa znížia náklady a krivka sa posunie doprava).
3.)zmeny v cenách iných tovarov (substitáty - ↑ cena – doprava, komplementárne tovary - ↑ cena – doľava)
4.)zmena počasia – ovplyvňuje hlavne P poľnohospodárskej produkcie.

Proces vytvárania rovnovážnej ceny:
Na základe P a D sa na trhu vytvára rovnovážna cena a rovnovážne množstvo tovaru. Je to cena, kt. vyjadrujeme rovnosť medzi D a P. Cena a množstvo tovaru sú pre kupujúceho a predávajúceho zhodné. P a D sa stretnú v určitom bode a ten sa naz. equilibrium (bod trhovej rovnováhy).

V trhovej ekonomike je príznačná trhová nerovnováha. Prejavuje sa ako:
1.) prebytok tovarov - ponúkané množstvo tovarov je vyššie, ako je požadované. Pri vyššej cene ho výrobcovia nepredajú, cena sa znižuje k úrovni úrovni rovnovážnej ceny.
2.) nedostatok tovarov - cena poklesne pod rovnovážnu cenu, pri nedostatku tovaru môžu výrobcovia cenu zvyšovať.

Trhová konkurencia:

Konkurencia – znamená stretávanie sa rôznych subjektov na trhu, kde každý z nich chce realizovať svoje ekonomické záujmy.
1. Konkurencia na str. D – vyskytuje sa medzi spotrebiteľmi, každý chce kúpiť čo najviac, čo najlepšie a čo najlacnejšie.
2. Konkurencia na str. P – je vzťah medzi výrobcami tak, že každý z nich chce predať čo najviac výrobkov za čo najvyššiu cenu.
3. Cenová konkurencia – zákazník sa dá prilákať tým, že tovar alebo službu ponúkajú lacnejšie ako jeho konkurenti. Znižujú ceny v nádeji, že sa ich konkurenti nebudú vedieť týmto nízkym cenám prispôsobiť – snaha o ovládnutie trhu.
4. Necenová konkurencia – výrobcovia lákajú spotrebiteľov predovšetkým rastom kvality a technickými parametrami sv. výrobkov, inováciami, reklamou, poskytovanie zliav, predaj úverom, ...
5. Dokonalá konkurencia – v reálnom hospodárstve neexistuje. Ide vlastne o konkurenciu medzi veľkým počtom výrobcov, kt. vyrábajú rovnaký výrobok, kt. sa so svojou kvalitou neodlišuje od výrobkov ostatných výrobcov.
6. Nedokonalá konkurencia – prejavuje sa v týchto formách:
- MONOPOLISTICKÁ – predstavuje trh 1 výrobku, kt. vyrábajú mnohí výrobcovia. Výrobky sú od seba trochu odlišné.
- OLIGOPOLNÁ – v odvetví existuje malí počet predávajúcich. Majú značnú ekonom. silu, takže bránia vstupu ďalším predávajúcim na trh. Oligopol má 2 formy:
1.) homogénny oligopol – vyrábajú rovnaké alebo skoro rovnaké výrobky.
2.) heterogénny oligopol – vyrába sa čiastočne odlišné výrobky
- ČISTÝ MONOPOL – jeden výrobca určitého výrobku – absolútny monopol nad spotrebiteľom. Spravidla neexistuje žiadna konkurencia. Má vyhradené postavenie na trhu a má aj veľkú možnosť cenovej kontroly a určovania cien.
 
Podobné referáty
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9424 1491 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9866 1108 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9515 559 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9867 735 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9709 1138 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0042 1119 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9625 1099 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9732 875 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0063 837 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.