referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viera
Streda, 5. októbra 2022
PDP
Dátum pridania: 01.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikinaj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 634
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 

Úvod

Malé a stredné podnikanie plní význačnú úlohu vo všetkých krajinách s trhovou ekonomikou. Jeho dynamické rozvíjanie je jedným zo základných predpokladov funkčného ekonomického vývoja. Malé a stredné podniky svojou vysokou prispôsobivosťou dokážu pohotovo vyhovieť najnovším trendom v dopyte a uspokojovať požiadavky a očakávania i tých najnáročnejších odberateľov. Nemenej významnú úlohu zohrávajú malé a stredné podniky aj vo sfére tvorby nových pracovných miest a svojou zdravou rozpínavosťou pozitívne ovplyvňujú rozvoj zamestnanosti. Malé a stredné podnikanie je už aj na Slovensku nosným pilierom kompletného hospodárstva.
Pri založení podniku treba najskôr koncentrovať kapitál, s ktorým možno začať podnikateľskú činnosť. Pričom veľkosť tohto kapitálu závisí od odvetvia podnikania, konkrétnej výplne a rozsahu činnosti a od technickej a technologickej úrovne, s ktorou sa podnikanie spustí. Z takto determinovaného podnikateľského zámeru sa stanový potrebné majetkové zloženie. Na jej reálne stanovenie je potrebné ozrejmiť, aký bude kolobeh podnikového kapitálu, ako rýchlo sa budú investované finančné zdroje navracať späť v peňažnej forme. Na základe toho sa stanovuje, ako veľa kapitálu bude viazaného v investičnom majetku, vo výrobných zásobách, v zásobách nedokončených a v zhotovených výrobkov a v pohľadávkach. Začína normálny kolobeh spojený s podnikateľskou činnosťou. Postupne sa vytvorí charakter podnikových aktivít zodpovedajúcej štruktúre majetku. Financovanie podniku je proces získavania kapitálu, s ktorým podnik hospodári a s podporou ktorého realizuje svoju podnikateľskú činnosť.
Finančné požiadavky podniku delíme na požiadavky, ktoré vznikajú pri založení podniku a požiadavky vyplývajúce z jeho činnosti a ďalšieho vývoja.


1. Charakteristika

Podnik a podnikanie

Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj. Ekonomicky a právne samostatná jednotka, ktorá existuje za účelom podnikania. Podľa Obchodného zákonníka je to súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania.
- hmotné zložky – fyzický kapitál a majetkové práva, ktorými podnik disponuje
- nehmotné zložky – obchodné meno, povesť (goodwill), postavenie na trhu, know-how, ochranná známka, ...
- osobné zložky – štruktúra a kvalifikácia zamestnancov
Podnikanie je sústavná činnosť, ktorú podnikateľ uskutočňuje samostatne, pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť zisk (pričom všetky tieto znaky musia byť splnené súčasne)
Výsledkom podnikania môže byť zisk alebo strata. Subjekty podnikania (podnikateľské subjekty) - podnikať môžu fyzické osoby aj právnické osoby. Fyzická osoba je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností. Spôsobilosť na práva a povinnosti vzniká narodením a končí smrťou človeka. Fyzická osoba môže podnikať po splnení týchto predpokladov:
- dovŕšenie veku 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
Právnická osoba je každý subjekt, ktorý má práva a povinnosti pričom nie je fyzická osoba. Je to útvar vytvorený ľuďmi, ktorý je podľa zákona považovaný za samostatný právny subjekt. Vzniká dňom zápisu do Obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra. Podľa Obchodného zákonníka je podnikateľom:
- osoba zapísaná v Obchodnom registri
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.
Členenie podnikov:

1.podľa výsledku podnikania
a) výrobné podniky – zhotovujú výrobky, podľa druhu výrobkov ich možno členiť:
- podniky prvovýroby
- podniky druhovýroby
b) podniky služieb – produkujú služby pre ďalšie podniky alebo obyvateľstvo:
- obchodné podniky, dopravné podniky, poisťovne, banky, hotely, reštaurácie, cestovné kancelárie, ...

2. podľa hospodárskeho odvetvia
- priemyselné podniky, poľnohospodárske podniky, stavebné podniky

3. podľa vlastníctva
- súkromné
- verejné (štátne)
- podniky so zmiešaným vlastníctvom
- družstevné
- so zahraničnou majetkovou účasťou
- a ďalšie

4. podľa organizačno-právnej formy
- podnik jednotlivca - živnosť
- obchodná spoločnosť – združenie 2 alebo viacerých podnikateľov

5. podľa veľkosti
Veľkosť podniku určuje: počet zamestnancov, obrat podniku, majetok podniku, kapitál, zisk
- na základe týchto kritérií rozoznávame:
- malé podniky – najviac 24 zamestnancov; väčšinou vo vlastníctve jedného podnikateľa alebo niekoľko málo vlastníkov.
- stredné podniky – najviac 500 zamestnancov
- veľké podniky – viac ako 500 zamestnancov; často sa vyskytuje v hutníctve, strojárstve, textilnom priemysle a chemickom priemysle


2. Štruktúra zdrojov podniku

Rozdelenie zdrojov v podniku by malo byť také, že krátkodobé úvery budú použité na úhradu tovarov a všetkých krátkodobých aktív a dlhodobé úvery a vklady budú použité na nákup zariadenia, budov a pozemkov, prípadne na splátky dlhodobých prenájmov. Je taktiež potrebné stanoviť, ako budú splatené úvery a pôžičky včítane úhrad úrokov, a to do určitej dohodnutej lehoty. Úroky budú v zmysle účtovnej legislatívy hradené z nákladov a splátka úveru z čistého zisku po zdanení. Vlastné zdroje podnikateľa, prípadne aj spoločníkov budú vkladom do pasív zdrojov základného imania podniku. Cudzie zdroje - úvery a pôžičky znižujú pomer medzi investíciami podnikateľa a celkovými pasívami podniku, čo je ukazovateľom pri rozhodovaní pre poskytovateľa úveru. Čím je viac cudzích zdrojov, tým je financovanie rizikovejšie a poskytovateľ týchto zdrojov bude postupovať opatrnejšie. Ďalšou skutočnosťou overenou v praxi je, že čím je počiatočný vlastný kapitál podniku vyšší, tým je predpoklad úspechu podniku taktiež vyšší. Súvisí to s už spomínaným efektom ochoty prijať podnikateľské riziko. Preto je dôležité, aby podnikateľ všetky zdroje zaisťoval v správnom vzájomnom pomere. Podnikateľ vkladá vlastné osobné zdroje do podniku s rizikom zhodným s rizikom úspechu prosperity jeho budúceho podniku.


2.1 Zdroje financovania podniku

Finančné zdroje podniku môžeme členiť z rozličných hľadísk pričom každé členenie bližšie charakterizuje istú stránku ich pôsobenia v podniku. Podľa účelu, na ktorý sú finančné zdroje určené, poznáme finančné zdroje ako kapitál a ako peniaze. O získavaní kapitálu hovoríme vtedy, keď zdroje slúžia na zriadenie, rozšírenie, modernizáciu alebo zveľadenie podniku, čiže sa investujú. Finančné zdroje ako peniaze slúžia na zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity podniku v priebehu jeho hospodárenia.
Z časového hľadiska delíme finančné zdroje na také, ktoré má podnik k dispozícii na neobmedzený čas (napr. základné imanie), dlhodobo (zdroje získané úverovou formou) a krátkodobo (úverové zdroje so splatnosť do 1 roka).
Z hľadiska vlastníctva členíme finančné zdroje podniku na vlastné a cudzie. Vlastnými zdrojmi sú interné zdroje, pôvodné a dodatočné vklady vlastníkov. Všetky tieto zdroje má vlastník trvalo k dispozícii a vytvárajú jeho vlastné imanie. Cudzie zdroje zahŕňajú všetky druhy úverov, pôžičiek a záväzkov, ako aj prípadnú nenávratnú finančnú pomoc, ktorú poskytuje podniku štátny rozpočet, účelové fondy a nadácie. Podľa prameňa, z ktorého finančné zdroje do podniku plynú, ich rozdeľujeme na interné a externé. Medzi interné zdroje patrí zisk po zdanení znížený o dividendy, odpisy z investičného majetku a zdroje uvoľnené pri zmenách majetkovej a finančnej štruktúry podniku.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií, Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií, Podniková ekonomika 4. časť, , , , , , Stredná priemyselná škola strojnícka – ročníkový projekt
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.