Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poľnohospodárstvo

Charakteristika odvetvia

Hrubý domáci produkt vytvorený v poľnohospodárstve stúpol a zamestnanosť v odvetví klesla. Podiel poľnohospodárstva na HDP celého národného hospodárstva sa nezmenil.

V druhom roku členstva v EÚ podiel poľnohospodárstva na vytvorenom hrubom domácom produkte zostal na úrovni roku 2004 (4,7 %), pričom mierne stúpol jeho podiel na hrubom fixnom kapitáli.Naďalej pokračoval, aj keď miernejším tempom, dlhodobý trend poklesu podielu poľnohospodárstva na celkovej zamestnanosti (zo 4,9 % na 4,6 %), čo prispelo k nárastu produktivity práce (16,4 %) vyjadrenej hrubou pridanou hodnotou na zamestnanca. Zamestnanosť klesla o 5,9 %, kým v národnom hospodárstve stúpla o 2,2 %. Napriek tomu mzdový rast (7 %) zaostával za priemerným rastom miezd (8,4 %) v národnom hospodárstve. Mzdová disparita medzi poľnohospodárstvom a národným hospodárstvom sa tým prehĺbila. V roku 2005 dosahovali priemerné mzdy v poľnohospodárstve už len 72,4 % miezd v národnom hospodárstve, kým v roku 2004 to bolo 73,4 %.

V poľnohospodárstve sa viac investovalo a podiel poľnohospodárstva na tvorbe hrubého fixného kapitálu SR sa zvýšil z 2,9 % na 3,0 %. Bolo to spôsobené dobrým výsledkom hospodárenia v predchádzajúcom roku, ale najmä prílevom investícií v rámci projektov SOP PaRV.

Výsledok hospodárenia poľnohospodárstva bol kladný, ale oproti roku 2004 sa zhoršil o takmer 1 mld. Sk a dosiahol 575 mil. Sk. Napriek tomu vyše tri štvrtiny podnikov (79 %) bolo ziskových, rástli investície a prevádzkové vklady do výroby.
Výsledok hospodárenia pozitívne ovplyvnili bežné podpory, ktorých objem bol vyšší ako v roku 2004. Zníženie výsledku oproti roku 2004 spôsobili nižšia produkcia a pokles cien rastlinnej výroby ako aj pokles zásob a rast odpisov, ako aj nákladov na nakupované vstupy do výroby. Investovalo sa o 43 % viac ako rok predtým.
Zlepšila sa kapitálová vybavenosť poľnohospodárskych podnikov. Fungujúce nástroje trhovej intervencie prispeli k rovnovážnejšiemu agrárnemu trhu.

Základné ekonomické ukazovatele podnikov poľnohospodárskej prvovýroby
v mil. Sk Tabuľka č. 1
UkazovateľVýsledok hospodárenia pred zdanenímVýnosyNáklady
20042005Rozdiel20042005Index20042005Index
Právnické osoby1 382376-1 00662 47268 720110,061 09068 344111,9
z toho:
0-19 zamest.361146-2168 1769 488116,17 8159 343119,6
20 a viac zamest.1 021230-79154 29659 232109,153 27559 001110,8
Fyzické osoby19119984 1164 131100,43 9253 933100,2
Poľnohosp.spolu1 573575-99866 58872 851109,465 01572 277111,2
Prameň: Informačné listy CD MP SR, VÚEPP

Rok 2005 bol rokom vkladov do poľnohospodárskej výroby, keď vzrástla spotreba výrobných faktorov. Výmera poľnohospodárskej pôdy využívanej na trhovú poľnohospodársku produkciu predstavovala 1 941 380 ha. Zamestnanosť klesla na 81,5 tis osôb pracujúcich v poľnohospodárstve (o 5,9 %). Spotrebovalo sa viacej priemyslových hnojív, chemických ochranných prostriedkov a kŕmnych zmesí. Investície do hmotného majetku sa medziročne zvýšili o 43 %. Prehĺbil sa prebytok ustajňovacích kapacít v živočíšnej výrobe.

Hrubá poľnohospodárska produkcia sa znížila o 7,6 %, pri rýchlejšom poklese živočíšnej ako rastlinnej produkcie. Menej sa vyrobilo obilia, olejnín, zeleniny, strukovín, zemiakov a ovocia, čiže takmer všetkých hlavných plodín, okrem kukurice, cukrovej repy a kŕmnych okopanín. Pokles živočíšnej produkcie ovplyvnila hlavne nižšia výroba hovädzieho a bravčového mäsa, jatočnej hydiny a vajec. Viac ako pred rokom sa vyrobilo kozieho mäsa a kravského mlieka.
Podľa predbežných údajov za rok 2005 klesla hrubá poľnohospodárska produkcia (v bežných cenách o 10,8 % a v stálych cenách o 7,6 %), pri poklese rastlinnej (4,2 %) ale viac živočíšnej produkcie (10,5 %), zmenila sa štruktúra produkcie s nárastom podielu rastlinnej a poklesom podielu živočíšnej produkcie na hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk