referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Xénia
Piatok, 2. júna 2023
Nezamestnanosť
Dátum pridania: 20.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hp2409
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 699
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

Nezamestnanosť je prirodzeným fenoménom a atribútom slobodnej spoločnosti založenej na trhovom hospodárstve a demokracii. Jej nekontrolovateľný vývoj spôsobujúci masový charakter však vyvoláva nielen vážne ekonomické, ale aj sociálne problémy (rozpad rodiny, narušené mentálne i fyzické zdravie a rôzne sociálno-patologické javy).

Prvý prudký nárast nezamestnanosti bol zaznamenaný v SR v roku 1991. Jeho príčinou bola najmä konverzia zbrojnej výroby, zdraženie vstupov z dovozu v surovinovo a materiálovo náročných výrobách, rozpad východných trhov a neschopnosť akceptovať sa na rýchle štrukturálne zmeny. Prudký nárast nezamestnanosti zaznamenaný ku koncu roka 1998 bol ovplyvnený predovšetkým rastúcimi zdrojmi pracovných síl (dôsledok demografického vývoja), znížením dynamiky ekonomického rastu a nedostatku finančných zdrojov v podnikoch - čo vyústilo do hromadného prepúšťania zamestnancov.

Vývoj nezamestnanosti v období 1994–1998 ovplyvňoval rast zamestnanosti v súkromnom sektore – doprevádzaný poklesom zamestnanosti vo verejnom sektore (v roku 1994 sa súkromný sektor podieľal na zamestnanosti v SR 40,5 %, v roku 1998 to bolo už 65,2 %.) Zmenila sa i odvetvová štruktúra zamestnanosti – výrazne sa znížil podiel priemyslu a predovšetkým poľnohospodárstva, lesného hospodárstva priemyslu, dopravy a stavebníctva na celkovej zamestnanosti. Najintenzívnejší rast v zamestnanosti sa zaznamenal v odvetví verejnej správy, ostatných verejných, sociálnych a osobných služieb, peňažníctva a poisťovníctva.

Ciele:
Za strategický cieľ politiky zamestnanosti sa považuje cieľ vymedzený v čl. 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (právo občana na prácu) a v zákone o zamestnanosti, ktorý vymedzuje, že cieľom politiky zamestnanosti je zabezpečiť prácu pre všetkých, ktorí môžu a chcú pracovať a hľadajú zamestnanie, minimalizovať rozsah nezamestnanosti a zabezpečovať podporou v nezamestnanosti občanov, ktorí sa stanú nie vlastnou vinou nezamestnanými. Jeho realizácia by umožnila priblížiť sa k cieľu vymedzenému v Programovom vyhlásení vlády SR - znížiť nezamestnanosť na úroveň 10 %. Pre realizovanie stanoveného cieľu bol vypracovaný Národný plán zamestnanosti a Koncepcia politiky zamestnanosti do roku 2002 zamerané na nasledovné priority:

  • zníženie nezamestnanosti,
  • podporu rozvoja podnikania,
  • podporu prispôsobivosti podnikov a ich zamestnancov,
  • posilňovanie politík rovnakých príležitostí, resp. posilňovanie rovnakých príležitostí pre rovnoprávne postavenie mužov a žien.

Čo prinášajú reformné zákony ?

Nezamestnaní budú mať nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie občanov hľadajúcich zamestnanie boli aspoň 3 roky poistení. Výška dávky bude 50 % vymeriavacieho základu. Ak sa stali nezamestnanými rok pred dovŕšením dôchodkového veku môžu sa stať dôchodcami bez krátenia dôchodku.
Nezamestnaní sa budú hlásiť na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny každých 14 dní, dlhodobo nezamestnaní každých 7 dní, tí ktorí sa zúčastňujú na akejkoľvek aktivite, raz za mesiac.

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi sa poskytuje nezamestnanému rodičovi, ktorý sa stará o dieťa do 6 rokov a rekvalifikuje sa.

Jednorazový príspevok do 10 000 Sk na sťahovanie poskytuje ÚPSVR raz za dva roky evidovanému nezamestnanému, ktorý sa presťahoval za prácou najmenej 30 km. Príspevok sa poskytne len jednému z manželov vedených v evidencii nezamestnaných.

  • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečia uchádzačovi o zamestnanie vypracovanie individuálneho akčného plánu na podporu jeho pracovného uplatnenia.
  • Na absolvovanie aktivít vymedzených v individuálnom akčnom pláne môže uchádzač o zamestnanie dostať príspevok na úhradu cestovných nákladov.
  • Služby na trhu práce budú môcť poskytovať agentúry dočasného zamestnávania pod dozorom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a väčšina príspevkov bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu

 

 
Podobné referáty
Nezamestnanosť SOŠ 2.9810 1051 slov
Nezamestnanosť SOŠ 2.9514 676 slov
Nezamestnanosť 2.9676 1837 slov
Nezamestnanosť SOŠ 2.9451 1454 slov
Nezamestnanosť GYM 2.9399 1374 slov
Nezamestnanosť 2.9532 1474 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.