referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Dlhodobý majetok
Dátum pridania: 10.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hp2409
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 402
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Každý podnik potrebuje majetok, aby mohol realizovať podnikovú činnosť.

Majetok – všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára. Môže byť: - dlhodobý
                                                                                                                                                    - krátkodobý

Dlhodobý majetok sa člení na:
-hmotný,
-nehmotný,
-finančný,
-dlhodobé pohľadávky.

Dlhodobý hmotný majetok – majetok, ktorého doba použitia je väčšia ako 1 rok, obstarávacia cena je väčšia ako 30 000 Sk. Môže byť:

•odpisovaný – budovy, stavby, haly, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, pestovateľské celky trvalých porastov, základné stádo a ťažné zvieratá, ostatný dlhodobý hmotný majetok,
•neodpisovaný – pozemky, umelecké diela, zbierky z drahých kovov.

Dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je menšia ako 30 000 Sk a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, sa nazýva ostatný dlhodobý hmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok sa člení na:
a)pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov,
b)samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok a obstarávacou cenou vyššou ako 30 000 Sk,
c)pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky,
d)základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na obstarávaciu cenu,
e)otváranie (zriaďovanie) nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok – majetok, ktorý má nehmotný charakter. Obstarávacia cena je vyššia ako 50 000 Sk, doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Patria sem: zriaďovacie náklady, aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné práva, goodwill, ostatný dlhodobý nehmotný majetok.
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je rovná alebo nižšia ako 50 000 Sk a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, zaraďujeme do ostatného dlhodobého nehmotného majetku.

Dlhodobý finančný majetok – jeho doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok.
Člení sa na:
a)finančné cenné papiere a vklady, ktoré budú v držbe podniku dlhšie ako 1 rok,
b)pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok (napr. vklad tichého spoločníka),
c)ostatné investičné cenné papiere a vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok,
d)nehnuteľnosti, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, ktoré podnik nakupuje alebo vlastní za účelom uloženia voľných peňazí do majetku.

Dlhodobé pohľadávky – pohľadávky s dobou platnosti dlhšou ako 1 rok.

Dlhodobý majetok sa triedi aj podľa:
a)technologickej štruktúry
b)účasti vo výrobnom procese
c)technickej úrovne a technického stavu
d) využitia
e) vekovej štruktúry

OCEŇOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Oceňovanie dlhodobého majetku je vyjadrenie hodnoty majetku v peňažných jednotkách, v Sk.

Dlhodobý majetok sa oceňuje:

1.Vstupnou cenou:
a)obstarávacou cenou,
b)reprodukčnou obstarávacou cenou,
c)vlastnými nákladmi.

2.Zostatkovou cenou.

Obstarávacia cena – cena majetku + náklady súvisiace s obstaraním (doprava, preprava, montáž, clo).
Reprodukčná obstarávacia cena – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď o ňom účtujeme. Reprodukčnou obstarávacou cenou oceňujeme napr. darovaný DHM DNM.
Vlastné náklady – oceňujeme nimi majetok vytvorený vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii).

Zvýšená vstupná cena – je to vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie.

Zostatková cena – cena, ktorá sa vyčísli jako rozdiel medzi vstupnou cenou a oprávkami majetku (doterajšie odpisy). Je ukazovateľom opotrebenia DM.

OPOTREBENIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Opotrebenie – proces, postupná strata pôvodných úžitkových vlastností majetku.
Opotrebenie môže byť:
•materiálne (fyzické)
•ekonomické (morálne)

Materiálne – prejavuje sa tým, že sa znižuje jeho výrobná schopnosť, v dôsledku činnosti, ale aj nepoužívania (nečinnosti), v dôsledku pôsobenia prírodných a iných vplyvov. Ovplyvňujú ho:
-kvalifikácia pracovnej sily
-pracovný režim
-intenzita využívania
-pracovné prostredie
-úroveň a kvalita údržby a opráv DM apod.

Ekonomické – prejavuje sa v dôsledku rozvoja vedy a techniky, čiže tým, že každý deň vzniká vo svete nová, výkonnejšia technika. Ekonomickým vyjadrením opotrebenia DM sú odpisy.

V podniku je dôležité sledovať aj stupeň opotrebenia. Môžeme ho určiť:

a)časovou metódou O = Ts / Tn
O – stupeň opotrebenia
Ts – skutočný vek dlhodobého majetku
Tn – odhadnutá doba životnosti dlhodobého majetku

b)podľa stupňa využitia z hodnotového hľadiska O = (Vc – Cz) / Vc * 100 ( %)
Vc – vstupná cena
Cz – zostatková cena

ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Odpisovanie dlhodobého majetku predstavujú tú časť majetku, ktorá postupne prechádza do hodnoty výrobkov. Dlhodobý majetok sa odpisuje zo vstupnej ceny.

Najčastejšie odpisové metódy sú:
•lineárna – počas celej doby životnosti dlhodobého majetku sa uplatňuje ročná suma odpisov v rovnakej výške
•degresívna – výška odpisov v priebehu doby životnosti sa znižuje
•progresívna – znamená, že efektívnosť využívania dlhodobého majetku sa postupom času zvyšuje.

Na Slovensku sa uplatňujú modifikované odpisové metódy.
Pri dlhodobom majetku sa uskutočňujú odpisy:
•účtovné
•daňové

Účtovné odpisy – majetok sa odpisuje podľa sadzieb uvedených v odpisovom pláne, ktorý je stanovený interným predpisom.

Možno ho určiť 2 spôsobmi:
a) percentom zo vstupnej ceny
b) podľa merateľného výkonu

Daňové odpisy – sú určené Zákonom o dani z príjmov. Dlhodobý majetok sa odpisuje zo vstupnej ceny najviac do jej výšky. V 1. roku odpisovania si podnik zatriedi svoj majetok do odpisových skupín.
Daňové odpisy môžu byť:
•rovnomerné
•zrýchlené

Rovnomerný odpis – každý rok sa odpíše rovnaká čiastka. Postup výpočtu:
1.zaradím majetok do odpisovej skupiny podľa prílohy Zákona o dani z príjmu
2.zistím si odpisovú sadzbu
3. RO = VC * odpisová sadzba

Odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.
Zrýchlený odpis – v prvých rokoch je väčší odpis, potom je menší. Postup výpočtu:
1.zaradím majetok do odpisovej skupiny
2.zistím si koeficient pre daňovú odpisovú skupinu
3. RO v 1. roku = (VC) / (koeficient v 1. roku)
RO v ďalších rokoch = (2*ZC) / (koeficient v ďalších rokoch – počet rokov, kedy
bol už majetok odpisovaný)

MODERNIZÁCIA, REKONŠTRUKCIA A LEASING DM

Modernizácia – zvyšovanie úrovne výroby pomocou opatrení, ktoré zdokonalia proces výroby. Cieľom modernizácie je:
-využiť výkonnejšie zariadenia
-znížiť náklady
-uľahčiť prácu
-zvýšiť bezpečnosť pri práci
-zvýšiť kvalitu produkcie a služieb

Rekonštrukcia – činnosť zameraná na prestavbu a obnovu strojov a zariadení, objektov a budov. Cieľom rekonštrukcie je:
-zvýšiť objem a kvalitu produkcie zväčšením výrobných kapacít
-zvýšiť technickú úroveň výroby
-zvýšiť komplexnosť využívania surovín
-pomôcť riešiť sociálne a ekologické problémy

Leasing – prenájom dlhodobého majetku za dohodnutú cenu a čas na základe zmluvy. Môže byť:
a) operatívny (krátkodobý) – zmluva je krátkodobá, nájomca ju môže kedykoľvek vypovedať.
b) finančný (dlhodobý) – zmluva je dlhodobá na presne stanovené obdobie, nemožno ju vypovedať.

Výhody leasingu:
- 100 % financovanie cudzím kapitálom
- ľahšie získanie ako úver
- presunutie technického rizika na prenajímateľa
- napomáha technický rozvoj

Nevýhody leasingu:
Súčet zaplatených splátok je vyšší ako obstarávacia hodnota tovaru až o 25 %.

VYUŽÍVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Môže byť:
•extenzívne (časové)
•intenzívne (výkonové)

Extenzívne využívanie – využívanie DM z časového hľadiska.
Intenzívne využívanie – využívanie výkonnosti DM. Ide o to, aby sa vyrobilo čo najväčšie množstvo výrobkov za určitý čas.

Extenzívne využívanie vypočítame podľa vzorca: Ke = ts / tm
ts – skutočne odpracovaný čas
tm – maximálny možný čas

Intenzívne využívanie vypočítame podľa vzorca: Ki = Qs / Qm
Qs – skutočný objem výrobkov vyrobených za sledované obdobie
Qm – maximálne možný objem výrobkov za sledované obdobie

Integrálne (celkové) využívanie sa vypočíta vynásobením extenzívneho a intenzívneho využívania.

 
Podobné referáty
Dlhodobý majetok SOŠ 2.9551 1334 slov
Dlhodobý majetok 3.0000 749 slov
Dlhodobý majetok SOŠ 2.9488 917 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.