referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Streda, 21. apríla 2021
Poisťovne
Dátum pridania: 15.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: love1110
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 037
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 

Definujte základné pojmy: poistenie, poisťovateľ, poistník, poistený, poistné, poistná doba, poistná suma, poistná udalosť, poistné plnenie

Poistenie – je práv. vzťah, pri kt. poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému uhradí škodu, kt. mu vznikla v zmysle poistných podmienok.
Vo všeobecnosti možno poistenie definovať ako vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami, pri kt. 1 zmluvná strana tá kt. poisťuje za to, že dostáva poistné je ochotná odškodniť 2 zmluvnú stranu (poistného) v prípade poistnej udalosti.
Poistenie sa uskutočňuje prostredníctvom poistnej zmluvy a v tom prípade sa neuzatvára poistná zmluva na základe uzatvoreného poistenia vzniká poistný vzťah.

Účastníkmi poistného vzťahu sú predovšetkým:

V našich podmienkach je poisťovateľom poisťovňa. V prípade poistnej udalosti musí poisťovateľ poistného odškodniť musí byť kedykoľvek schopný plniť všetky záväzky, kt. mu vyplývajú z uzatvorených poistných zmlúv. Naznačený vzťah predpokladá, že poistník je zároveň aj poistený.

Poistníkom – je osoba, kt. s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a jej práva sú stanovené v poistnej zmluve.

Poisteným – je osoba, kt. na základe uzavretej poistnej zmluvy vzniká nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. V poistnom vzťahu nemusí byť poistník totožný s poisteným . V tomto prípade je poistníkom osoba, kt. uzatvorila poistnú zmluvu s poisťovňou:

 • Buď v prospech seba alebo inej osoby
 • Alebo v prospech inej osoby

Poistná doba – je doba, na kt. poistník dojedná poistnú zmluvu (môže byť nap. 3,5,10,25 rokov).

Poistná suma – je suma, na kt. sa poistník dohodne s poisťovňou a kt. poisťovňa vypláca v prípade poistnej udalosti.

Poistné – je cena poskytnutú poistnú ochranu. Poistné platí klient poisťovni počas poistnej doby.

Poistná udalosť – je akákoľvek strata, škoda ale aj dožitie sa určitého veku, úmrtie počas poistnej doby a pod.

Poistné plnenie – je výplata poistnej sumy pri vzniku poistnej udalosti.

-Uveďte hľadiská členenia poistení
-Charakterizujte jednotlivé druhy poistení

 1. Podľa záväznosti vzniku poistenia

  A, Zákonné poistenie – zákon stanovuje povinnosť poistenia a aj všetky podmienky poistenia. V tomto prípade sa neuzatvára poistná zmluva. Iné nap. zdravotné poistenie, sociálne poistenie
  B, Zmluvné poistenie
  Povinné – zákon síce stanovuje povinnosť uhradiť poistenie alebo podmienky uzavretia sa musia konkretizovať k poistnej zmluve.
  Dobrovoľné – závisí len od poistníka a poisťovateľa či uzatvorí poistnú zmluvu a na základe akých podmienok.

 2. Podľa doby platnosti

  A, Krátkodobé poistenie – doba poistenia nepresahuje 1 rok.
  B, Dlhodobé poistenie – sú také pri ktorých doba poistenia presahuje 1 rok, a môžu sa dohodnúť na dobu určitú alebo neurčitú.

 3. Podľa mieri rizikovosti

A, Rizikové poistenie – je poistenie podmienené návratnosťou finančných zdrojov. Znamená to že existuje vysoká neurčitosť či vôbec nenastane poistná udalosť, koško krát a v akom rozsahu. Sem patria predovšetkým poistenie majetku a zodpovednosti za škody.

B, Rezervotvorné poistenie – ide o poistenie pri ktorom je jednoznačne jasné že poistná udalosť nastane a poisťovňa bude musieť realizovať poistné plnenie sem patria životné poistenie na dožitie a úmrtie– Keďže poistná udalosť určite nastane, poisťovňa si musí vytvárať rezervy aby mohla v prípade poistnej udalosti vyplatiť dohodnutú poistnú sumu.

Vysvetlite základné funkcie a princípy poistenia

Základné funkcie poistenia sú:

 1. Primárna funkcia – predstavuje transfer rizika na poisťovňu.
 2. Akumulačno-predistribučná funkcia – spočíva na 1 strane v tvorbe rezerv z prijatého poistného a na 2 strane predstavuje výplatu poistných náhrad v prípade poistnej udalosti.
 3. Kontrolná funkcia – poisťovňa skúma rozsah poistnej udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady a hodnotí priebeh poistenia.
 4. Stimulačná funkcia – jej podstatou je motivácia poisteného chrániť svoje záujmy uzatvorením konkrétneho druhu poistenia.

Poistné vzťahy sa vyznačujú určitými typickými princípmi:

 • Solidárnosť – znamená, že všetci účastníci poistných vzťahov tým že platia poistné, vytvárajú poistno-technické rezervy.
 • Podmienená nákladnosť – znamená, že poistný vzťah smerom od poisťovne k poistenému sa realizuje len na základe splnenia určitej podmienky a to vzniku poistnej udalosti. Ak sa táto podmienka nesplní, nerealizuje sa ani peňažný vzťah.
 • Neekvivalentnosť – znamená, že poistné náhrady nezávisia od výšky zaplatenia poistného. Poistné náhrady môžu byť väčšie alebo menšie ako je poistné, kt. bolo doteraz zaplatené.

Popíšte poistné odvetvia

Poistenie sa člení na 2 veľké odvetvia:

 1. Životné poistenie
 2. Neživotné poistenie

Životné poistenie

Spája sa s poistením osôb. Riziká ktoré existujú v životnom poistení sú :

 • Smrť poisteného
 • Dožitie určitého veku poisteného
 • Invalidita poisteného

V životnom poistení dostane poistený vždy dohodnutú poistnú sumu a to je vtedy keď z dôvodu poistnej udalosti nemá možnosť platiť dohodnuté poistné počas celej poistnej doby alebo počas trvania poistenia.

Poisťovne ponúkajú životné poistenie s rôznymi poistnými sumami a rôznou výškou platenia poistného. Poistné odvetvia sa ďalej členia na odvetné druhy:

Poistné druhy životného odvetvia sú:

 • poistenie pre prípad dožitia
 • poistenie pre prípad úmrtia
 • dôchodkové poistenie
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Poisťovne GYM 2.9541 1435 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.