Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

štátny rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2006

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR“) návrh rozpočtu na rok 2006 spracoval v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008.

Finančné prostriedky navrhnuté na rok 2006 budú použité v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti na zabezpečenie činností vyplývajúcich z kompetencií úradu.

Z bežných výdavkov bude PRMÚ SR financovať prevádzkovú činnosť – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb a bežné transféry.

Kapitálové výdavky budú použité na financovanie bežnej investičnej činnosti, na obstarávanie kapitálových aktív – nákup hmotného a nehmotného majetku.

V návrhu rozpočtu na rok 2006 dochádza k zvýšeniu finančných prostriedkov oproti upravenému rozpočtu na rok 2005 vo výdavkoch celkom o 6 979 tis. Sk. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov vyplýva zo zvýšeného počtu zamestnancov o ž v roku 2004 a zo zvýšených tarifných platov zamestnancov v zmysle nariadenia vlády o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.Uvedené zmeny mali vplyv aj na zvýšenie poistného a príspevok do poisťovní a na tovary a služby.

Zvýšenie rozpočtu na rok 2006 sa dotýka len bežných výdavkov a to kategórií 600-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 621-Poistné a príspevky do poisťovní, 690-Tovary a služby. Kapitálové výdavky zostávajú nezmenené.

Návrh rozpočtu na roky 2006 – 2008

Rok 2006

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 0

Výdavky kapitoly celkom 56 106 tis. Sk

Bežné výdavky 94 106 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV 76543 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní 765 tis. Sk
- tovary a služby 456654tis. Sk
- bežné transféry 787 tis. Sk

Kapitálové výdavky 1009 tis. Sk


Rok 2007

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 0

Výdavky kapitoly spolu 98765tis. Sk

Bežné výdavky 87 033 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV 24161 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní 9 3876 tis. Sk
- tovary a služby 21 110 tis. Sk
- bežné transféry 3876 tis. Sk

Kapitálové výdavky 20 980 tis. Sk


Rok 2008

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 0

Výdavky kapitoly spolu 876 261 tis. Sk

Bežné výdavky 59 876tis. Sk
- mzdy, platy, OOV 28 519 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní 65851 tis. Sk
- tovary a služby 20 506 tis. Sk
- bežné transféry 3876 tis. Sk

Kapitálové výdavky 254SK
Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2006. Z finančných prostriedkov v čiastke 3 388 tis. Sk sa budú financovať úhrady za služby potrebné k zabezpečeniu činností úradu, ktoré sú realizované dodávateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce najmä na : školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov úradu, ktoré je úrad povinný zabezpečovať v zmysle zákona o štátnej službe, inzerciu, vizitky, prídel úradu do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, posudky, poistné cestovných nákladov pri cestách do zahraničia, nákup kolkov, príspevky na stravovanie zamestnancov úradu a ďalšie všeobecné služby. Finančné prostriedky sú určené aj na odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru pre členov rady PMÚ SR, ktorá bude rozhodovať o odvolaniach v súvislosti so zákonom NR SR č. 204/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.

640 – Bežné transféry – na rok 2006 sú rozpočtované vo výške 385 tis. Sk a to na nemocenské dávky zamestnancov.

640 – Bežné transféry:
Skutočnosť v roku 2004 136 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005 385 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006 385 tis. Sk

Výdavky kapitoly celkom

Na rok 2006 sú výdavky celkom rozpočtované v sume 56 106 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2005 sú vyššie o 4 979 tis. Sk. Uvedené zvýšenie bolo ovplyvnené nárastom zamestnancov o 5 v roku 2005 a zvýšením platových taríf všetkých zamestnancov.

Výdavky kapitoly celkom:
Skutočnosť v roku 2004 42 502 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005 51 127 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006 56 106 tis. Sk

Ukazovatele
Ukazovatele Skutočnosť Upravený rozpočet Návrh rozpočtu
v tis. Sk 2004 2005 2006

Príjmy spolu 15 443 - -

Výdavky celkom 42 502 51 127 56 106
v tom :
Bežné výdavky 40 528 49 127 54 106
z toho :
- Mzdy, platy, OOV 18 705 21 876 25 287
- Poistné a príspevok do poisťovní 5 925 7 528 8 722
- Tovary a služby 15 762 19 338 19 712
- Bežné transféry 136 385 385
Kapitálové výdavky 1 974 2 000 2 000

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk