referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hedviga
Štvrtok, 17. októbra 2019
Úrokové sadzby na finančnom trhu v SR
Dátum pridania: 14.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pdanno
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 953
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Úrok - je poplatok, peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi za požičanie peňazí na istý čas, na základe dohody s veriteľom alebo podľa platných predpisov.

Na finančnom trhu SR je oficiálna úroková sadzba vyhlasovaná Národnou bankou Slovenska.

REPO obchod - (repurchase agreement) znamená dohodu o spätnom odkúpení cenného papiera. Takže ide o predaj cenných papierov so súčasným záväzkom odkúpiť tie isté cenné papiere späť k určitému termínu za vopred dohodnutú cenu. Rozdiel medzi predajnou cenou a cenou pri spätnom odkúpení sa nazýva REPO sadzba. Táto cena v sebe zahŕňa úrok za požičané peňažné prostriedky, je to vlastne cena krátkodobého úveru.

Formy REPO obchodov sú:

O/N REPO (Overnight REPO) ) – jednodňové REPO – je to operácia spätného odkúpenia na dobu jedného dňa, prebieha iba v čase medzi zatvorením a otvorením peňažného trhu,
termínované REPO –ide o klasický prípad REPO obchodu, kedy sa úver poskytuje na dobu dlhšiu ako jeden deň, pričom kupujúcim je investor a predávajúcim je komerčná banka
reverzné REPO - predstavuje opak REPO obchodu, čiže subjektom, ktorý kupuje štátne pokladničné poukážky od investora a súhlasí s ich spätným odpredajom za vyššiu cenu je komerčná banka.

Špecifickými formami REPO obchodov sú obchody, v ktorých ako jeden zo subjektov vystupuje Národná banka Slovenska. Patria sem nasledovné obchody:

refinančné REPO - v prvom kroku Národná banka Slovenska odkúpi od komerčnej banky cenné papiere a tým jej poskytne úver a v druhom kroku tieto cenné papiere danej banke predá späť; touto operáciou Národná banka Slovenska môže na určitú dobu zvýšiť množstvo peňazí v obehu a likviditu bankového sektora sterilizačné REPO - cenné papiere predáva Národná banka Slovenska a kupuje ich komerčná banka. Tieto sadzby oznamuje Národná banka Slovenska prostredníctvom systému Reuters.
Príklad: Centrálna banka kúpi štátne pokladničné poukážky za 100 000 000 Sk a o 14 dní ich predá komerčnej banke za 100 155 556 Sk. Rozdiel je REPO sadzba. V prípade, že by sa zúčastnené strany REPO obchodu dohodli nielen na nákupnej cene vyjadrenej v korunách, ale aj na cene v čase splatnosti vyjadrenej v korunách, je pre obidve strany potrebné kvôli porovnaniu s aktuálnou úrokovou mierou na trhu, zistiť úrokovú sadzbu tohto obchodu.

Aktuálnu úrokovú sadzbu, čiže REPO sadzbu daného REPO obchodu vypočítame nasledovne:

( P – Cn ) * 360
Rs = ( –––––––––––––– ) * 100 %
Cn * Nr
P = cena v čase splatnosti
Cn = cena nákupu
Rs = dohodnutá REPO sadzba vyjadrená v percentách
Nr = počet dní REPO obchodu

Úroková sadzba, za ktorú sú ochotné banky ochotné požičať peniaze resp. fixing úrokových sadzieb pre predaj depozít sa nazýva BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rates)

BRIBID – (Bratislava Interbank Bid Rate) – sadzba za ktorú sú banky ochotné požičať si peniaze na trhu depozít resp. fixing úrokových sadzieb pre nákup depozít.
Rozdiel medzi BRIBOR a BRIBID je tzv. rozpätie alebo spread.

Algoritmus pre stanovovanie BRIBIDu a BRIBORu:

  • BRIBID a BRIBOR sa vypočítava z kotácií referenčných bánk predstavujúcich aktuálne kótované sadzby k 11. hodine bežného dňa.
  • Stanovuje sa za obdobia 1 deň, 7 dní, 2 týždne, 1, 2, 3, 6, 9 a 12 mesiacov. BRIBID a BRIBOR sa nestanovuje v prípade, že niektorú z uvedených lehôt kótuje menej ako tri z referenčných bánk.
  • sa vypočítava ako nevážený aritmetický priemer pri odstránení najvyššej a najnižšej kótovanej hodnoty pre každé kótované obdobie.
  • hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
  • Referenčné banky sú povinné svoje aktuálne kótované sadzby zverejňovať na stránkach REUTERS, odkiaľ sú automaticky spracované agentúrou REUTERS k 11,00 hod.V dennej tlači bývajú sadzby zverejnené nasledujúci deň.

SKONIA –(SlovaK OverNight Index Average) sa rozumie vážený priemer úrokových sadzieb všetkých O/N depozít uložených referenčnými bankami na medzibankovom trhu.

Výpočet sa stanovuje na základe údajov dodaných referenčnými bankami. Tieto banky sú povinné dodávať

  • informácie o celkovom objeme nezaistených O/N depozít uložených referenčnými bankami, kde protistrana je komerčná banka, alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom na území Slovenska,
  • priemernú sadzbu O/N depozitných úložiek realizovaných v daný pracovný deň do 13,00 hod., resp. do uzatvorenia clearingu.

Objem nahlásených obchodov sa zaokrúhľuje matematicky na celé milióny Sk,- a priemerná úroková sadzba sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.

Referenčná banka – banka, ktorej bol pridelený štatút referenčnej banky.

Jednou z podmienok pre udelenie štatútu ref. banky je mať adekvátny podiel na medzibankovom peňažnom trhu v stanovených produktoch. Priemerný denný vážený obrat obchodov, ktorý je vyhodnocovaný za posledný polrok, nesmie byť menší ako 4,0 % z celkového obratu všetkých bánk, alebo nesmie byť menší ako 4,0 % z celkového obratu depozitných obchodov všetkých bánk.

Štatút referenčnej banky majú (od 1.11.2001):

Citibank (Slovakia), a.s.
Československá obchodná banka, a.s., zahraničná pobočka
HVB Bank Slovakia, a.s.
ING Bank N.V., pobočka Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.