referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Zdravotné poistenie
Dátum pridania: 14.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jaja1989
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 899
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 50s
Pomalé čítanie: 14m 45s
 

Čo rozumieme pod zdravotným poistením?

Zdravotným poistením podľa zákona č. 273/1994 Z. z. v znení noviel je poistenie, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť pri predchádzaní chorobe, v prípade choroby, pri predchádzaní úrazu a v prípade úrazu.
Tento zákon ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je

a) povinné verejné zdravotné poistenie a dobrovoľné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia (ďalej len poistenec ) za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zdravotná starostlivosť ) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
b) individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu.

Vznik zdravotného poistenia
Zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

U osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zdravotné poistenie vzniká:

 • dňom nástupu do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • dňom vzniku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky,
 • dňom získania trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
 • dňom priznania postavenia utečenca.

Zánik zdravotného poistenia

 • úmrtím poistenca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
 • dňom skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu na území Slovenskej republiky, ak ide o poistenca uvedeného v § 3 ods. 2 písm. a),
 • dňom zániku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky, ak ide o poistenca uvedeného v § 3 ods. 2 písm. b),
 • dňom skončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo dňom zániku postavenia utečenca.

Kto je povinný platiť poistné?

 • zamestnanci,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • spolupracujúce osoby,
 • zamestnávatelia,
 • štát,
 • Fond zamestnanosti Slovenskej republiky.

Kto je zamestnancom na účely tohto zákona? Zamestnancami na účely tohto zákona sú:

 • osoby v pracovnom pomere,
 • osoby v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • spoločníci spoločností s ručením obmedzeným, členovia družstiev a komanditisti komanditných spoločností, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti,
 • doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia,
 • členovia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, členovia Rozhlasovej rady a členovia Rady Slovenskej televízie,
 • členovia štatutárnych orgánov, členovia správnych rád, členovia dozorných rád, členovia kontrolných komisií a členovia iných samosprávnych orgánov právnických osôb, ak za túto prácu dostávajú odmenu,
 • ďalšie osoby, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy.

Kto je zamestnávateľom?

Zamestnávateľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zamestnávajúca inú fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo plniaca voči zamestnancovi povinnosti zamestnávateľa.

Čo sa rozumie pod oznamovacou povinnosťou zamestnávateľa?

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť svojich zamestnancov do tej poisťovne, ktorú si vybrali, najneskôr do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a odhlásiť ich v rovnakej lehote odo dňa, keď skončili pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah k nemu. Ak je zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k viacerým zamestnávateľom, majú povinnosť prihlásiť zamestnanca do poisťovne, ktorú si poistenec vybral, všetci zamestnávatelia, pričom platí, že zamestnanec si môže vybrať iba jednu poisťovňu. Prihlásenie a odhlásenie musí byť na jednotnom tlačive, ktoré určí správca centrálneho registra.

Aká je výška poistného u zamestnanca a aká u zamestnávateľa?

Poistné sa platí % sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Poistné je plátca povinný si vypočítať sám. Poistné je 14 % z určeného vymeriavacieho základu. Zamestnanec platí poistné v sume 4 % z vymeriavacieho základu. Zamestnávateľ platí poistné v sume 10 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, platí za tieto osoby zdravotné poistenie v sume 2,6 %. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. Vymeriavací základ na zdravotné poistenie. Základom pre platenie poistného na zdravotné poistenie je vymeriavací základ. U jednotlivých skupín platiteľov poistného nie je rovnaký.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Zdravotné poistenie SOŠ 3.0076 135 slov
Zdravotné poistenie 2.9757 169 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.