Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie.

Pojem a druhy zdravotného poistenia

Zdravotné poistenie je:

  • verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
  • individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu.

Odvody na zdravotné poistenie sú vo výške:

  • za zamestnanca – 4 %,
  • za zamestnávateľa – 10 %.

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk