referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Utorok, 27. septembra 2022
Analýza vonkajšieho prostredia podniku
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 253
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 

SITUAČNÁ ANALÝZA

Analýza vonkajšieho prostredia podniku

  • makroprostredie - zahŕňa v sebe odvetvové prostredie a tvorí ho aj ekonomické, demografické, sociálne, vedecko-technické, politicko-právne a ekologické prostredie.
  • odvetvové prostredie - nachádza sa bližšie k podniku, tvorí ho konkurencia, dodávatelia, odberatelia, substitúty

Na každú spoločnosť pôsobí externé prostredie, v ktorom pôsobí. Úspešné firmy sú v makroprostredí schopné rozpoznať a efektívne reagovať na neuspokojené potreby zákazníkov a trendy v ekonomike, ktoré ovplyvňujú okrem iného aj efektivitu daného výrobkového radu.

Vplyv ekonomického prostredia:

Slovensko patrí medzi krajiny s rozvojovou ekonomikou, ktoré sa snažia budovať model trhového hospodárstva podľa vzoru západných ekonomík, teda ekonomiku so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj budovanú na sociálnom a ekologickom princípe. Slovensko patrí ku krajinám s najrýchlejším rastom HDP v Európe, čo vytvára podmienky pre lepšie napredovanie aj firiem, ktoré na jej území pôsobia. Veľkým problémom ekonomiky SR je stále vysoká miera nezamestnanosti, ktorá je v súčasnosti na úrovni 15,3 % (za 4. kvartál 2005). Miera inflácie v posledných rokoch podstatne klesla a bude musieť ešte klesať ak chceme prijať menu euro vo vytýčenom termíne. V súčasnosti je už stabilnejšia. Za minulý rok bola 3,7 % (2005) a na tento rok sa predpokladá na úrovni 3,1 %. Infláciu ovplyvňuje aj vývoj kurzu meny, ktorá z dlhodobého hľadiska mierne posilňuje, spôsobilo to aj zastavenie poklesu úrokovej miery NBS a jej mierny rast.

Slováci majú relatívne nízky príjem, keď ho porovnávame so starou pätnástkou EÚ, no v posledných dvoch rokoch začali rásť reálne priemerné mzdy na Slovensku, za rok 2004 o 2,5 % a o 4,7 % za 4. kvartál 2005, pretože ešte nie sú údaje za celý rok. To vytvára predpoklady pre vyššiu spotrebu. Za rok 2004 vzrástla o 3,5 % a za posledný štvrťrok minulého roka o 5,9 %. Minimálna hrubá mzda je v súčasnosti 6 900 Sk a priemerná mzda je 19 466 (4. kvartál 2005). Slovensko sa kvôli nízkym mzdám dostáva do pozornosti firiem aj ako krajinu s lacnou pracovnou silou. Čo sa týka sektora výroby a obchodu tak je potrebné povedať, že maloobchodné tržby vzrástli za minulý rok o 9,7 % (2005) a priemyselná výroba o 3,8 % (2005), pričom stavebná produkcia až o 14,7 % (2005).

Takže makroekonomické prostredie pôsobí na firmy pozitívne, a to predovšetkým rastom HDP, už nízkou infláciou, stále veľmi nízkou úrokovou mierou čo vytvára lacné zdroje na podnikanie. Je tu aj dostatok pracovnej sily schopnej nastúpiť do práce, aj keď Slovensko má veľmi veľký problém so štrukturálnou a dlhodobou nezamestnanosťou. Takže pracovná sila by aj bola, len nie vždy v štruktúre akú požaduje trh.

Vplyv demografického prostredia:

Na Slovensku žije približne 5,4 milióna obyvateľov, pričom prirodzený prírastok sa dlhodobo znižuje. Zároveň sa zvyšuje a bude zvyšovať priemerný vek dožitia. Dôchodkovou reformou sa posunul vek odchodu do dôchodku. To sú najdôležitejšie faktory, ktoré spôsobujú starnutie populácie, a tým aj postupné zvyšovanie priemerného veku produktívnej pracovnej sily. Dôchodková reforma spôsobila aj zvýšenie počtu obyvateľov v produktívnom veku. S nástupom slabších populačných ročníkov sa však začne počet obyvateľov v produktívnom veku bude rapídne znižovať, a urýchli to aj starnutie pracovnej sily. Firma Ligum má zamestnancov, ktorých vek sa pohybuje od 30 do 50 rokov. Pravdepodobne sa bude i tu vek zvyšovať, hlavne tá horná hranica. Starší ľudia, ktorí budú ešte vitálny a plní skúseností z rokov praxe budú pre zamestnávateľa určite veľmi cenný, ak už nie ako robotníci, tak prípadne dokonca aj ako riadiaci pracovníci na nižších stupňoch riadenia.

Vzdelanostná úroveň v Slovenskej republike rastie, je množstvo škôl rôznych typov, zamerania a úrovní. Úroveň vzdelanosti rastie hlavne kvôli zvyšujúcemu sa počtu študentov na vysokých školách, a tým aj väčšieho počtu absolventov. Na spoločnosť Ligum vplýva skôr vývoj na stredných, prípadne i vysokých školách strojárskeho zamerania. Je to tak preto, lebo firma zamestnáva predovšetkým ľudí, ktorí vedia pracovať s potrebnými strojmi. Tí, ktorí to vedia, sa potom zaučia pogumovávať priamo vo firme. Tak vzniknú potrební robotníci. Preto firma musí byť aj vplyvom demografického vývoja čím ďalej aktívnejšia pri vyhľadávaní vhodných adeptov na toto zaškolenie.

Vplyv sociálneho prostredia:

To, že si firma zabezpečí kvalifikovanú pracovnú silu, ktorú si zaškolí, neznamená, že pri tom sa proces získania a udržania zamestnancov končí. Zamestnanci musia mať pocit spoluzodpovednosti pri fungovaní firmy, patričnej hrdosti a lojálnosti k firme. Na pracovnom trhu je síce veľmi veľa nezamestnaných, no sú rozmiestnený po Slovensku veľmi nerovnomerne a predovšetkým v nevhodnej kvalifikačnej štruktúre. Väčšinu nezamestnaných tvoria nekvalifikovaný, alebo s kvalifikáciou, ktorú trhu nepotrebuje. Preto aj firma Ligum sa musí starať o svojich zamestnancov aj vhodným sociálnym prostredím. Títo zamestnanci, ktorí sú zaškolení s praxou majú totiž pre firmu veľmi veľkú hodnotu. Preto táto firma im ponúka napríklad dotovanú dennú stravu len za 20,- Sk na deň. V tejto cene to už funguje niekoľko rokov. Okrem toho im je poskytnuté pitie zadarmo. Veď pracujú v teplejších podmienkach. Takto sa spoločnosť snaží zabezpečiť si dôveru a vernosť svojich zamestnancov.

Vplyv politicko-právneho prostredia:
Samozrejme, že na spoločnosť vplýva aj spo
ločenská klíma, politické a predovšetkým právne prostredie, v ktorom pôsobí. Treba povedať, že pozitívny vplyv na spoločnosť určite mal vstup Slovenska do EÚ. Viac sa otvorili trhy západnej Európy a zjednodušilo sa obchodovanie s nimi. Mohli sa výrazne zlepšiť obchodné styky so zahraničím. Na podnik predovšetkým pozitívne vplýva zavedie rovnej sadzby DPH, to podniku veľmi prospelo a samozrejme aj 19 % sadzba dane z príjmov PO, ktorá umožňuje viac zisku reinvestovať späť do podniku. Pomohol aj zákonník práce, ktorý umožnil jednoduchšie prijímanie zamestnancov. No ten nemal až taký veľký vplyv, pretože vo firme nie je veľká fluktuácia zamestnancov. Niektorí zamestnanci tu pracujú aj niekoľko desiatok rokov. Problémom pre spoločnosť ostávajú kurzové riziká, ktoré sú pri posilňovaní koruny na jednej strane pozitívne pri dovoze surovín z Nemecka, na druhej strane zase pri vývoze negatívne. Prudká zmena kurzu môže spôsobiť nemalé finančné straty, preto by pre spoločnosť bolo prínosom zavedenie eura, ktoré by odstránilo kurzové riziká s krajinami EÚ a zabezpečilo stabilnejšiu menu pri obchodovaní s východnou Európou.

Najlepšie tieto vplyvy vonkajších faktorov na daný podnik vystihuje tzv. Pavučina externých vplyvov:

  • Konkurencia
  • Pozícia na trhu
  • Poskytované služby a doplnkové služby

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.