Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Harmonogram marketingového plánu

Podnik si uvedomuje dôležitosť vytvorenia určitého harmonogramu jednotlivých činností obsahujúcich stratégie podniku, prostredníctvom ktorých sa budeme snažiť dosiahnuť stanovené ciele podniku. Tento harmonogram zobrazuje presné informácie o zodpovedných osobách za vykonávanie týchto činností, o časovom úseku ich realizácie a termínoch ich dokončenia.

činnosť mesiac
zodpovedná osoba
Nákup riaditeľ / vedúci výroby
Analýza trhov riaditeľ / obchodný manažér
Ceny riaditeľ
Propagácia obchodný manažér
Distribúcia obchodný manažér/riaditeľ/ vedúci výroby
Výroba riaditeľ / vedúci výroby
Personálna oblasť riaditeľ
Harmonogram úloh zabezpečenia plánu na rok 2006

Činnosť plniaca daný cieľ:

  • Nákup – zvýšenie kvality použitého materiálu. Zakúpenie nových prepravných automobilov
  • Analýza trhov – dôkladná analýza nových potencionálnych trhov
  • Propagácia – zachovanie zastúpenia a účasti na medzinárodných konferenciách a veľtrhoch
  • Distribúcia – zavedenie nového systému sledovania objednávok
  • Výroba – zvýšenie flexibility služby, dôkladná analýza harmonogramu poskytovania služby jednotlivým zákazníkom
  • Personálna oblasť – zamestnanie obchodného manažéra

KONTROLA A AKTUALIZÁCIA PLÁNU

Pracovníci administratívy sa stretávajú raz za mesiac na aktualizačnej porade, na ktorej sa porovnávajú stanovené ciele a skutočný stav, postup ich napĺňania, ako prebiehajú plány a či sa odhadované prognózy stotožňujú s realitou. Plány sú aktualizované kvartálne, aby sa dosiahla maximálna flexibilita a konkrétna funkcia plánov.
Zodpovednosť za plnenie plánov leží na osobách poverených plnením plánov a prípadné zlyhania budú prediskutované a posúdi sa, do akej miery je daná osoba vinná. Na druhej strane je úspešné dosiahnutie cieľov odmenené vo výške a forme vopred stanovenej a dohodnutej.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk