referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Utorok, 27. septembra 2022
Semestrálna práca - ekonomika a manažment podniku
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 671
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 

Výber typu podniku

Za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti sme si vybrali výrobný podnik – konkrétne sme si zvolili podnik zaoberajúci sa pogumovaním valcov elastomernými poťahmi.
Zámerom podnikateľskej činnosti je založenie akciovej spoločnosti Walgum.

Predmet podnikania

Celkovo sa firma zaoberá výrobou pogumovaných valcov, kolies pre všetky odvetvia priemyselnej činnosti a výrobou „sleeves“, teda, gumových návlekov, ďalej výrobou kompletných valcov (kovové jadro + pogumovanie), pogumovaním lakovacích, prítlačných, lisovacích, kašírovacích valcov a valcov ofsetových pre polygrafický priemysel a špeciálnych silikónových valcov pre teploty nad 200 stupňov Celsia, valcov o rozmeroch v dĺžke do 4000 mm, s priemerom do 1250 mm a celkovou hmotnosťou do 3 ton.

Miesto podnikania

Sídlo firmy je na severe Slovenska, v Poprade, na Levočskej ceste 51. Poprad je približne šesťdesiattisícové mesto, vzdialené od hlavného mesta, Bratislavy, približne 350 km.
Poprad má veľmi výhodnú geografickú polohu, poskytuje možnosti priameho dopravného spojenia s možnými dodávateľmi i odberateľmi. Pre našu akciovú spoločnosť sme získali priestory bývalého štátneho podniku Paleto a po menších rekonštrukčných prácach je možné realizovať predmet podnikateľskej činnosti.

Právna forma

Pre výkon podnikateľskej činnosti sme si vybrali právnu formu „akciová spoločnosť“. Obchodný zákonník podľa § 154, ods. 1 charakterizuje akciovú spoločnosť ako spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Nutné podmienky podnikania

Predmet činnosti spoločnosti Walgum si vyžaduje vlastniť živnostenský list na prevádzkovanie výrobnej ohlasovacej živnosti. Štatutárny orgán musí spĺňať všeobecné podmienky: vek 18 rokov, spôsobilosť vykonávať právne úkony, bezúhonnosť. Živnosť bola ohlásená 10. 01. 2006 na živnostenskom úrade v Poprade, vzhľadom na sídlo spoločnosti.

Pred začatím výkonu podnikateľskej činnosti bolo potrebné uskutočniť nasledovné:
02. 01. 2006 sa spoločníci rozhodli o založení akciovej spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií.
Zakladatelia akciovej spoločnosti: xy,
xy,
xy.

09. 01. 2006 zakladatelia uzavreli spoločenskú zmluvu, v ktorej sa dohodli o hodnote základného imania vo výške 1 000 000,-- Sk.

Pri ohlasovaní živnosti bolo potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:

 • spoločenská zmluva
 • vymenovanie zástupcu a jeho výpis z registra trestov
 • výpis z registra trestov členov predstavenstva (štatutárny orgán), nie starší ako 3 roky
 • čestné prehlásenie zástupcu, že nemá súdom alebo správnym orgánom zákaz činnosti v súvislosti s prevádzkovaním živnosti
 • písomný súhlas zástupcu s vymenovaním do funkcie

Živnostenský úrad vydal živnostenské oprávnenie dňa 24. 01. 2006
25. 01. 2006 bola uverejnená výzva na upisovanie akcií.

14. 02. 2006 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie, na ktorom:

 • bolo rozhodnuté o založení spoločnosti,
 • bolo rozhodnuté o vytvorení zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov vo výške 100 000,-- Sk,
 • boli schválené stanovy spoločnosti, na základe ktorých bude vykonávaná činnosť spoločnosti,
 • rozhodlo sa, že činnosť spoločnosti nie je časovo obmedzená, t. zn. že sa vytvára na dobu neurčitú,
 • boli zvolené orgány spoločnosti,
 • bol vypracovaný návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra,
 • priebeh ustanovujúceho valného zhromaždenia bol potvrdený notárskou zápisnicou.

Pred zápisom do Obchodného registra bolo potrebné predložiť:

 • návrh na zápis do Obchodného registra podpísaný všetkými spoločníkmi, opatrený príslušným kolkom
 • dve kópie spoločenskej zmluvy
 • dve kópie listiny preukazujúcej oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa do Obchodného registra zapíše ako predmet podnikania

Ustanovujúcim valným zhromaždením bola akciová spoločnosť založená, vznikla zápisom do Obchodného registra, pričom návrh na zápis do Obchodného registra bol podaný dňa 15. 02. 2006.

Spoločnosť bola zapísaná registrovým súdom na základe splnenia zákonných podmienok v lehote piatich pracovných dní, 21. 02. 2006. Dňa 01. 03. 2006 obdržala spoločnosť výpis z Obchodného registra.

Poplatky:

 • vydanie živnostenského listu 1 000,- Sk
 • zápis do Obchodného registra 20 000,- Sk
 • zápis organizačnej zložky do Obchodného registra 5 000,- Sk
 • autorizácia inšpekčnej knihy 50,- Sk
 • pridelenie IČO 100,- Sk
 • výpis z registra trestov 100,- Sk

Väzby podniku s finančnými inštitúciami (banky, poisťovne, DÚ)

Banky

Dňa 25. 01. 2006 bol v Tatrabanke, a. s. vytvorený bežný účet spoločnosti pod číslom 2212913875/1100, ktorý slúži na splácanie peňažných vkladov upisovateľov akcií.

Dňa 15. 02. 2006 bol vytvorený bežný účet spoločnosti v Tatrabanke, a. s., pod číslom 2614913866/1100, ktorý slúži ako účet, na ktorý bude splatené základné imanie spoločnosti a následne po vzniku spoločnosti bude slúžiť na bežnú úhradu pohľadávok a záväzkov.

Na základe zmluvy o úvere čerpá spoločnosť dlhodobý úver vo výške 10 000 000,- Sk. Rovnako čerpá spoločnosť aj krátkodobý úver vo výške 1 000 000,- Sk.

Poisťovne

Zdravotná poisťovňa

 • zamestnanci spoločnosti Walgum, a. s. sú poistení v zdravotnej poisťovni Sideria Istota
 • do 8 dní od vzniku pracovného pomeru bolo potrebné prihlásiť zamestnancov do zdravotnej poisťovne
 • spoločnosť zráža zamestnancom poistné v sume 4 % z vymeriavacieho základu

Sociálna poisťovňa

 • spoločnosť Walgum bola povinná prihlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne v Poprade
 • spoločnosť musela prihlásiť zamestnancov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti
 • spoločnosť je povinná platiť poistné: 1,4 % nemocenské, 19 % dôchodkové (16 % starobné, 3 % invalidné), 0,8 % úrazové, 0,25 garančné, 1 % poistenie v nezamestnanosti, 2,75 % do rezervného fondu
 • spoločnosť je povinná zraziť zamestnancovi z príjmu a odviesť poistné: 1,4 % nemocenské, 7 % dôchodkové(4 % starobné, 3 % invalidné), 1 % poistenie v nezamestnanosti

Poisťovňa Allianz

V spoločnosti Allianz má Walgum, a. s. uzatvorené zmluvy o poistení majetku (proti odcudzeniu, havarijné poistenie automobilov, zákonné poistenie automobilov, poistenie budov proti poškodeniu a živelným pohromám) a takisto aj kapitálové životné produkty zamestnancov.

Daňový úrad

Bolo nevyhnutné vybaviť registráciu pre platbu dane z príjmov PO a FO, pre platbu DPH a spotrebných daní.
Spoločnosť Walgum bola povinná prihlásiť registračnú pokladňu. Registrácia bola uskutočnená na základe predloženia certifikátu poskytnutého priamo dodávateľom registračnej pokladnice.

Rovnako je spoločnosť povinná zaplatiť DÚ daň za vozidlá, ktorým boli pridelené evidenčné čísla a sú používané v súvislosti s podnikaním.

Hygiena

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade po obhliadnutí objektu skonštatoval jeho hygienickú pripravenosť a udelil hygienický a zdravotný preukaz.

BOZP

Bola vykonaná obhliadka pracovných priestorov a revízia všetkých potrebných zariadení, na základe ktorých bol vydaný certifikát a zamestnanci boli poučení o rizikách a opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržiavať vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, čo následne potvrdili svojimi podpismi.

Ciele podniku

Základnou filozofiou firmy je spokojnosť zákazníkov dosiahnutá hlavne vysokou kvalitou výrobkov a služieb. Preto sa väčšina cieľov odráža práve od tejto filozofie.

Vrcholové ciele

 • stabilizovať a rozširovať svoje postavenie na slovenskom trhu a postupne sa presadzovať aj na zahraničných trhoch
 • uspokojovať čo najlepšie všetky potreby a priania zákazníkov a budovať tak dobré meno firmy

Základné ciele

 • konkurencieschopnosť výrobkov dosiahnutá rastúcim počtom spokojných zákazníkov
 • doba vybavenia reklamácie nepresiahne naším zavinením 3 týždne
 • strata za reklamácie nekvalitných výrobkov za rok nepresiahne 1,35 % z výkonu
 • náklady na interné opravy nepresiahnu 1,9 % z nákladov na spotrebu materiálu
 • dôsledné dodržiavanie dohodnutých zmluvných podmienok a požiadaviek zákazníka, t.j. termínov, kvality, doplnkových služieb a poradenstva so snahou i tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka

Pomocné ciele

 • vyrábať výrobky schopné konkurencie ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu
 • monitorovanie požiadaviek zákazníka prieskumom trhu, prieskumom požiadaviek vo fáze prípravy cenovej ponuky a celkovej realizácie zákazky
 • maximálne zhodnocovať majetok spoločnosti

Sociálne ciele

zamerané na spoločnosť:

 • ovytváranie nových pracovných miest operatívne s nárastom výroby
 • opodporovať rozvoj mládežníckeho športu formou sponzorských darov

zamerané na zamestnancov:

 • ozabezpečiť vyhovujúce platové podmienky pre všetkých zamestnancov spoločnosti
 • ozabezpečiť stravovanie zamestnancov formou obedov v podnikovej jedálni
 • ozabezpečiť dostatočný pitný režim zamestnancov formou dodávok minerálnych vôd
 • ousporiadať oslavy pri príležitosti významných jubileí v živote firmy i zamestnancov

Ekonomické ciele

výkonové

 • zabezpečiť plynulosť prevádzky, pri priemernom využití výrobnej kapacity minimálne na 80 %

finančné

 • -ponúkať rabaty odberateľom 3 – 5 % za určitých podmienok (objem, počet), k dosiahnutiu obojstrannej spokojnosti
 • -vytvoriť potrebné podmienky na realizáciu plánovaných zahraničných a domácich investícií, ktorá prinesie v prvých troch rokoch aspoň takú úroveň tržieb, ktorá zabezpečí pokrytie bežných prevádzkových, sociálnych a mzdových nákladov
 • pokrytie majetku spoločnosti úvermi nepresiahne 10 %
 • dosiahnuť reálny nárast hrubých miezd zamestnancov družstva na úrovni 10 % v priebehu prvých troch rokov
 • medziročný nárast zisku na úrovni 7 %

výsledkové

 • vykazovať kladný výsledok hospodárenia už po dvoch rokoch podnikania a tento v nasledujúcich rokoch rovnomerne zvyšovať

Majetok podniku a zdroje jeho krytia

Súvaha spoločnosti Walgum a. s. ku dňu vzniku

Strana aktív
Dlhodobý majetok
DD nehmotný M:011 –Zriaďovacie náklady 50 000,-
013 – Softvér100 000,-
DD hmotný M:021 – Stavby 2 000 000,-
022 – Samostatne hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí 8 000 000,-
Krátkodobý majetok
Zásoby:112 – Materiál na sklade400 000,-
Pohľadávky:353 – Pohľad. za upísané vlastné imanie 1 000 000,-
378 – Iné pohľadávky100 000,-
Finančné účty:211 – Pokladnica 50 000,-
221 – Bankové účty 1 000 000,-
Spolu majetok 12 700 000,-
Strana pasív

Vlastné imanie
Základné imanie:411 – Základné imanie 1 000 000,-
417 – Zákonný rezervný fond
z kapitálových vkladov100 000,-
Záväzky
Bankové úvery a výpomoci:
231 – Krátkodobé bankové úvery 1 000 000,-
461 – Dlhodobé bankové úvery 10 000 000,-
249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 600 000,-
Spolu vlastné imanie + záväzky 12 700 000,-


Súvaha spoločnosti Walgum a. s. po troch rokoch činnosti
Strana aktív
Dlhodobý majetok
DD nehmotný M:013 – Softvér100 000,-
073 – Oprávky k softvéru - 58 000,-
DD hmotný M:021 – Stavby 2 000 000,-
081 – Oprávky k stavbám - 240 000,-
022 – SHV a SHV 10 000 000,-
082 – Oprávky k SHV a SHV - 4 600 000,-
Krátkodobý majetok
Zásoby:112 – Materiál na sklade570 000,-
121 – Nedokončená výroba227 000,-
123 – Výrobky150 000,-
Pohľadávky:311 – Odberatelia200 000,-
353 – Pohľad. za upísané vlastné imanie 1 000 000,-
378 – Iné pohľadávky100 000,-
Finančné účty:211 – Pokladnica218 000,-
221 – Bankové účty 3 315 000,-
Spolu majetok 12 982 000,-

Strana pasív
Vlastné imanie
Základné imanie:411 – Základné imanie 1 000 000,-
417 - Zákonný rezervný fond
z kapitálových vkladov100 000,-
428 – Nerozdelený zisk 2 082 000,-

Záväzky
Záväzky:321 – Dodávatelia150 000,-
331 – Zamestnanci330 000,-
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia117 000,-
421 – Zákonný rezervný fond350 000,-
472 – Záväzky zo sociálneho fondu 3 000,-

Bankové úvery a výpomoci:
231 – Krátkodobé bankové úvery 1 170 000,-
461 – Dlhodobé bankové úvery 7 230 000,-
249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 450 000,-
Spolu vlastné imanie + záväzky 12 982 000,-

Odpisovanie majetku

Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku – osobný automobil Peugeot Partner

 • odpisovaný automobil bol zaradený do odpisovej skupiny 1
 • účtovná jednotka sa rozhodla pre zrýchlené odpisovanie
 • obstarávacia cena automobilu je 900 000,- Sk

odpisový plán:
RokVýpočet ročného odpisukoeficientROZC
2006900 000,- / 4 4 225 000,- 675 000,-
2007 (2*675 000,-) / 5-1 5 337 500,- 337 500,-
2008 (2*337 500,-) / 5-2 5 225 000,- 112 500,-
2009 (2*112 500,-) / 5-3 5 112 500,- 0,-

Konkurencia, odberatelia, dodávatelia

Konkurencia:

V boji s konkurenciou si firma Walgum zvolila kombináciu dvoch stratégií – stratégie diferenciácie a stratégie cielenej. Nie je v záujme firmy znižovať cenu na úkor kvality.
Na slovenskom trhu pôsobí ako konkurent firma Lusik Púchov. Odoberá však zmesi z Dolných Vesteníc, volí cenovú stratégiu. Nedosahuje úroveň kvality firmy Walgum. Firma Lusik pokrýva asi 5 % trhu. Približne 15 % tvoria zahraniční výrobcovia polygrafických valcov napríklad:

 • firma Bötscher (Nemecko)
 • firma Gloria (Rakúsko)
 • firma Sauer (Nemecko)
 • firma Scapa (Švédsko) – papierenské stroje (dĺžka viac ako 4m)

Približne 80 % trhu obsadzuje firma Walgum. Sila konkurencie teda v žiadnom prípade neohrozuje postavenie firmy na trhu.

Potenciálni konkurenti

Prípadným konkurentom by mohla byť firma US Steel Košice. Odoberá pomerne veľké množstvo výrobkov od firmy Walgum a vzhľadom na ostatnú časť výroby, by US Steel nevznikli vysoké náklady na rozšírenie výroby o pogumované valce. Zatiaľ však nemá záujem pôsobiť v tomto obore. V záujme firmy Walgum je spojiť sa a spolupracovať s firmou US Steel Košice pri obojstranných výhodách.

Odberatelia:

90% tvoria odberatelia so slovenského trhu. Sú to napríklad:
- US Steel Košice, Chemosvit Svit, Plastika Nitra, Maytex Liptovský Mikuláš, Texicom Ružomberok, SCP Ružomberok, JCP Štúrovo, ...

Veľké polygrafické firmy:Banskobystrické tlačiarne
Žilinské tlačiarne
Východoslovenské tlačiarne
Danubia print
Bratislavské tlačiarne
a iné menšie tlačiarne

10% tvoria zahraniční odberatelia a to hlavne z týchto krajín:
-Litva, Bulharsko, Ukrajina, Poľsko, Nemecko, Rakúsko a Rusko

Najsilnejším odberateľom je US Steel Košice. Firma Walgum sa snaží rozdeliť portfólio objemov svojho odbytu tak, aby nebola závislá od jedného odberateľa. Jedine tak si môže zabezpečiť plynulý chod. Ak je vo výnimočnom prípade nejaká objednávka odvolaná, nahradí sa inou, aby sa nemusela výroba zastaviť.

Dodávatelia:

hľadiská pre výber dodávateľov:

 • kvalita,
 • cena,
 • termín dodania.

Jednotliví výrobcovia zmesí na výrobu valcov sa špecializujú podľa oblasti použitia. Firma Walgum sa snaží o maximálnu možnosť výberu optimálnych zmesí pre každého zákazníka.

Na trhu sú rôzni dodávatelia zmesí, odlišnosti sú hlavne v ich kvalite. Na Slovensku je jediný potenciálny dodávateľ v Dolných Vesteniciach. Spomínaná firma však nespĺňa požiadavky kvality firmy Walgum. Firma Walgum spolupracuje s renomovanými dodávateľmi zo zahraničia, ktorí sa špecializujú na jednotlivé odvetvia a vo svojej oblasti sú svetovou špičkou:

anglická firma Chase – zmesi pre potlač fólie, textilný priemysel
anglická firma Vita Salfort– zmesi pre papierenský priemysel
nemecká firma Westland – zmesi pre polygrafiu
nemecká firma Gummiwerk Kraiburg– zmesi na technické valce (oceliarstvo, drevárenský priemysel, spracovanie papiera)

Všetky tieto firmy majú certifikáty na svoje výrobky, ktoré môže firma Walgum predkladať svojim odberateľom ako záruku prvotriednej kvality. Zatiaľ sa však stretli len s požiadavkou predloženia certifikátu na potravinárske zmesi. (príloha č. 1 – certifikát)

Pomocné technologické materiály firma Walgum dováža z Českej republiky, Nemecka a Francúzska. Nové strojárenské zariadenia, ako sú sústruhy a brúsky, dodávajú slovenské a české strojárenské spoločnosti. Ostatné technologické zariadenie bolo dodané z Holandska a Nemecka.

Reklama akciovej spoločnosti

Firma Walgum vyrába pogumované valce pre rôzne druhy priemyslu so širokým záberom. Jej cieľovou skupinou – potenciálnymi zákazníkmi sú, teda, výrobné firmy, tlačiarne a pod. Neorientuje sa na občana, ako firmy spotrebného tovaru. Multimediálna reklama pre firmu kvôli tomu nemá význam a z hľadiska veľkosti firmy a jej vyťaženia ani nejaká významnejšia podpora predaja. Veľmi dôležitá je však prezentácia firmy na veľtrhoch a výstavách.

Firma Walgum má na trhu pomerne stabilnú pozíciu. Z hľadiska produktu sa neorientuje cenovo, ale volí stratégiu diferenciácie. Firma sa prezentuje kvalitným tovarom, získava nových zákazníkov a svoje pôsobenie rozširuje aj na iné trhy, predovšetkým východné. Z hľadiska vzťahu k trhu volí stratégiu rozširovania.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.