Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Účtovná závierka

Od roku 2005 už neexistuje konsolidovaná účtovná závierka podľa slovenských účtovných predpisov. Spoločnosti, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidované finančné výkazy, musia vychádzať len z Medzinárodných štandardov pre finančné  výkazníctvo (IFRS). Podľa nich postupujú niektoré firmy aj pre svoje individuálne účtovné závierky. Všetky tieto firmy potrebujú mať auditované aj svoje fi-nančné výkazy. Pojem finančné výkazy je rovnocenný s pojmom účtov-ná závierka.

IFRS sa na Slovensku uplatňujú už niekoľko rokov hlavne v spoloč-nostiach so zahraničnou majetkovou účasťou, v spoločnostiach, kto-ré získali financovanie zo zahraničia, a vo verejne obchodovaných spoločnostiach. Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov stanovuje pre emitentov kótovaných cenných papierov povinnosť od 1. januára 2004 zverejňovať konsolidovanú účtovnú závierku zosta-venú podľa IFRS šesť mesiacov po skončení kalendárneho roka a tri mesiace po skončení kalendárneho polroka, ak ju zostavujú. Ak kon-solidovanú účtovnú závierku overoval audítor, súčasťou je aj jeho výrok. Emitent akcií musí tiež v kótovacom prospekte uviesť indi-viduálnu a konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú IFRS za pos-ledné tri účtovné obdobia. Emitent dlhopisov má uviesť individuál-nu a konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú IFRS za posledné dve účtovné obdobia.

Slovenské účtovné predpisy postupne preberajú niektoré definície a ustanovenia Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo. Novela zákona o účtovníctve a opatrení, ktorými sa ustanovujú po-drobnosti o postupoch účtovania pre viaceré typy organizácií, platných od 1. januára 2003, bola významným krokom k približovaniu sa našich účtovných predpisov k IFRS.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk