referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Podnik a podnikanie
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 176
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 

1. Podnik a podnikanieHospodárstvo - súhrn všetkých činností hospodárskeho charakteru zameraných na uspokojovanie potrieb
NH - sústava hospodárstiev na území štátu

Funkcie

 • uspokojovanie ľudských potrieb
 • ochrana životného prostredia

Úroveň NH je miera, s akou NH plní svoje funkcie. Ovplyvňujú ho činitele:

 • národné bohatstvo = všetky statky vytvorené v minulosti
 • prírodné činitele - pohoria, rieky, ..
 • podnebie
 • nerastné bohatstvo
 • pôda, lesy
 • obyvateľstvo - veková štruktúra, vzdelanostná úroveň, počet obyv.
 • politický systém - diktátorský, demokratickýý režim

Štruktúra NH

 1. Odvetvová - členenie na odvetvia (odvetvie = súhrn podnikov, ktoré sa zaoberajú približne rovnakou činnosťou; výrobné alebo nevýrobné)
 2. Hospodárske sektory
  a) primárny sektor - spojený s prírodou (poľnohosp., lesné hosp., ťažobný priemysel,...)
  b) sekundárny sektor - spracovateľský priemysel a stavebníctvo
  c) terciárny sektor - služby pre obyvateľstvo a výrobu

Podnikanie - sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku.

Podnik - súhrn osobných (pracovná sila), hmotných (stroje, budovy, materiál, ...) a nehmotných (patenty, licencie, vynálezy, ... ) zložiek podnikania.

Podnik

 • á ekonomickú samostatnosť = sám rozhoduje čo vyrábať, sám vystupuje na trhu, samostatne hospodári, sám rozhoduje o rozdelení zisku,..
 • má právnu subjektivitu = môže vstupovať do právnych vzťahov; nadobúda ju dnom zápisu do obchodného registra
 • tvorí určitý sociálny systém = ľudia, medziľudské vzťahy
  a) formálne - vyplývajú z predpisu, postavenia - nadriadenosť a podriadenosť
  b) neformálne - vyplývajú zo záujmov, sympatii
 • tvorí určitý technicky systém = prebieha v ňom určitý technologicky proces

Druhy podnikov

 1. podľa činnosti
  a) podniky vyrábajúce statky
  b) podniky poskytujúce služby
 2. podľa vlastníctva
  a) štátne
  b) družstevné
  c) súkromné
  podnik jednotlivca
  obchodné spoločnosti
  d) zmiešané /štátne + súkromné/
  e) obecné
 3. podľa veľkosti
  a) malé
  b) stredné
  c) veľké
 4. podľa zaradenia do odvetia
  - odvetvie = skupina podnikov, ktorá sa zaoberá približne rovnakou činnosťou
  a) stavebníctvo
  b) lesné hospodárstvo
  c) vodné hospodárstvo
  d) spoje
  e) bankovníctvo
  f) poľnohospodárstvo
 5. podľa právnej formy
  a) štátny podnik
  b) družstvo
  c) obchodná spoločnosť - a.s., v.o.s., k.s., s.r.o.
  d) podnik jednotlivca = fyzická osoba
  e) podnik so zahraničnou majetkovou účasťou

Pri zakladaní podniku sa sledujú tieto ciele:

 • maximalizácia zisku
 • sociálne ciele
 • dobré meno podniku
 • starostlivosť o životné prostredie

Tieto ciele podniku sa plnia prostredníctvom funkcií. Funkcia je súhrn činností, ktorými podnik plní svoje základné ciele. Medzi tieto činnosti patri:

 • personálna činnosť
 • investičná výstavba
 • zásobovanie
 • výroba
 • marketing
 • financovanie
 • management - riadenie

Živnostenské podnikanie upravuje živnostenský zákon. Podmienky takéhoto podnikania:

 1. všeobecné
  vek nad 18 rokov
  spôsobilosť na právne úkony
  bezúhonnosť
 2. odborné
  stanovuje zákon pre jednotlivé živnosti

Druhy živnosti:

 1. ohlasovacie - môžu sa vykonávať len na základe živnostenského listu po ohlásení na živnostenskom úrade
  a) remeselne - musia byť splnené všeobecné podmienky a živnostník musí mať odbornú spôsobilosť
  b) viazané - všeobecné podmienky + odborná spôsobilosť získaná vzdelaním
  c) voľné - stačí, ak sú splnené len všeobecné podmienky
 2. koncesované - na základe povolenia štátneho organu = koncesná listina

Druhy živností podľa predmetu činnosti:

 • vyrobné /stolári, murári, .../
 • obchodné /cestovne kancelárie, reštaurácie, .../
 • poskytujúce služby /oprava obuvi, prepravne organizácie, .../

Podnikatelia, ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia sú fyzickými osobami, vyplýva pre nich teda povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo.

Založenie, vznik, zrušenie a zánik podniku upravuje Obchodný zákonník a závisí od právnej formy podniku.
Založenie podniku

a) spoločenská zmluva - tie obchodné spoločnosti, kde je viac spoločníkov
b) zakladacia listina - ak ide o jedného zakladateľa /s.r.o., štátny podnik/
c) zápis z ustanovujúcej členskej schôdze - družstvo - najmenej 5 členov družstva
d) živnostenský list / koncesná listina/ - pri podnikaní fyzickej osoby

Vznik podniku
- dňom zápisu do Obchodného registra /zápis je povinný pre obchodné spoločnosti, družstvá a statne podniky; f.o. sa zapisovať nemusia/.

Zrušenie podniku
a) bez likvidácie - zlúčením, rozdelením
b) likvidáciou - dohodou spoločníkov, smrťou zakladateľa/jedného zo spoločníkov, bankrotom, rozhodnutím sudu, uplynutím doby, na ktorú bol podnik založený, ...

Zánik podniku - výmazom z Obchodného registra

Obchodný register - verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovene údaje tykajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje zákon - vedie registrový súd - okresný súd v sídle krajského súdu

Údaje:

 • obchodne meno a sídlo spoločnosti, u f.o. bydlisko a miesto podnikania ak sa líši od bydliska
 • identifikačné číslo
 • predmet podnikania
 • právna forma p.o.
 • meno, bydlisko a rodne číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym organom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene p.o.
 • označenie, sídlo a predmet podnikania odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko
 • meno prokuristu a jeho bydlisko
 • zapisuje sa aj vstup do likvidácie, ako aj meno a bydlisko likvidátora

Podnikatelia zapísaní v OR účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

Štátny podnik

 • upravuje Zákon o štátom podniku
 • výrobca tovaru, ktorý uskutočňuje svoju podnikateľskú činnosť na vlastný účet a berie na seba primerané hospodárske riziko

2 typy:

 • štátny podnik
 • verejno-prospešný podnik
 • bol u nás najrozšírenejšou právnou formou. Dnes sa š.p. menia na a.s., ktoré sa v procese privatizácie dostávajú do súkromného vlastníctva. Metódy privatizácie: verejná dražba, verejná súťaž, priamy predaj určenému vlastníkovi, kupónová privatizácia.
 • založenie - rozhodnutím zakladateľa (ministerstvo) a vydaním zakladacej listiny
 • charakteristika
 • právnická osoba
 • základné imanie dostáva od štátu pri založení, potom ho zväčšuje vlastnou činnosťou
 • hospodári na princípe samofinancovania
 • vnútorná organizácia nie je predpísaná
 • vedie podvojné účtovníctvo
 • rozdelenie zisku - daň do štátneho rozpočtu - rezervný fond
 • riadenie
 • štatutárnym organom je riaditeľ a menuje ho zakladateľ
 • dozorná rada /1/2 menuje zakladateľ, 1/2 volia zamestnanci/
 • zrušenie - rozhodnutím zakladateľa

Družstvo

 • upravuje Zákon o družstevníctve
 • spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založené s cieľom podnikania alebo uspokojovania potrieb svojich členov
 • založenie - ustanovujúcou členskou schôdzou (min. 5 členov), ktorá schvaľuje stanovy družstva, určuje základné imanie (min. Sk 50 000,--) a volí organy družstva
 • charakteristika
 • právnická osoba
 • základné imanie tvorí súhrn členských vkladov (peňažných i nepeňažných)
 • v stanovách sa určuje obchodné meno, sídlo, predmet činnosti, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, výška členského podielu, spôsob rozdelenia zisku a tvorba a využitie nedeliteľného fondu
 • členom družstva môže byt osoba staršia ako 15 rokov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou
 • ospodári na princípe samofinancovania
 • odvádza dane do štátneho rozpočtu
 • vnútorná organizácia nie je predpísaná
 • riadenie
  a) veľké družstvá - členská schôdza - schádza sa 1x ročne;
  predstavenstvo - štatutárny organ; činnosť družstva kontroluje kontrolná komisia
  b) malé družstvá (do 50 členov) - členská schôdza; štatutárny orgán - predseda
 • zrušenie - rozhodnutím členskej schôdze

Verejná obchodná spoločnosť

 • spoločnosť, v ktorej aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojim majetkom
 • založenie - spoločenskou zmluvou
 • charakteristika
 • právnická osoba
 • môžu ju založiť f.o. aj p.o.
 • základné imanie tvoria vklady spoločníkov
 • rozdelenie zisku - rovnako, alebo iným spôsobom podľa spoločenskej zmluvy
 • odvod dani do štátneho rozpočtu
 • pri zmene spoločníka - zmena spoločenskej zmluvy
 • štatutárnym organom sú všetci spoločníci
 • zrušenie - rozhodnutím spoločníkov, rozhodnutím súdu, smrťou spoločníka

Komanditná spoločnosť

 • spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom - komplementári a jeden alebo viac spoločníkov len do výšky vkladu - komanditisti
 • založenie - spoločenskou zmluvou - pri každom spoločníkovi musí byť napísané, či ide o komanditistu alebo komplementára
 • charakteristika - právnická osoba
 • rozdelenie zisku: komanditisti - podľa výšky vkladu
  komplementári - väčšia časť, rovnomerne (štatutárny orgán)
 • zrušenie - rozhodnutím komplementárov, súdu alebo premenou na v.o.s.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 • spoločnosť, ktorú môže založiť jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov, ktorí ručia za záväzky spoločnosti len do výšky vkladu
 • založenie
 • ak spoločnosť zakladá jedna osoba - zakladacia listina
 • ak viac spoločníkov - spoločenská zmluva
 • charakteristika - právnická osoba
 • základné imanie tvoria vklady spoločníkov
 • daň z príjmov právnických osôb
 • rezervný fond
 • rozdelenie zisku - podľa výšky vkladu
 • riadenie
 • najvyšší organ - valné zhromaždenie spoločníkov - 1x ročne
 • štatutárny organ - konatelia
 • kontrolný organ - dozorná rada
 • zrušenie - dohoda spoločníkov, rozhodnutím súdu
 • nezaniká smrťou spoločníka

Akciová spoločnosť

 • spoločnosť, ktorej základný kapitál je rozdelený na určitý počet akcii v stanovenej nominálnej hodnote
 • založenie
 • ak ide o jeden subjekt - musí byť p.o. - zakladacia listina
 • dve a viac osôb - zakladacia zmluva
 • základný kapitál - minimálne Sk 1 000 000,--
 • charakteristika
 • právnická osoba
 • základný kapitál tvoria vklady spoločníkov a upísané akcie
 • ručenie je obmedzene do výšky vkladu
 • daň z príjmov právnických osôb
 • rezervný fond
 • odmeny členom riadiacich organov = tantiémy
 • vyplácanie dividendy
 • riadenie
 • najvyšší organ - valne zhromaždenie akcionárov - 1x ročne
 • štatutárny organ - predstavenstvo a.s. - volí si predsedu predstavenstva = najvyšší riad. pracovník a.s.
 • kontrolný organ - dozorná rada
  - zrušenie - rozhodnutím akcionárov /valne zhromaždenie/

Ostatné formy podnikania:

 • zmluva o tichom spoločenstve
 • tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a tým sa podieľať na jeho podnikaní. Podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku tichému spoločníkovi
 • musí byť písomná
 • tichý spoločník je f.o. alebo p.o.
 • obsahuje predovšetkým výšku vklady tichého spoločníka a podiel na zisku
 • komisionárska zmluva
 • komisionár sa zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť odmenu - províziu

Konanie v mene podniku

 • Štatutárny orgán
 • pracovníci podniku, ktorí majú pravo konať menom podniku vo všetkých veciach; upravuje Obchodný zákonník, musia byť zapísaní v Obchodnom registri
 • môže byť jednotlivec, pre v.o.s. - všetci spoločníci, v s.r.o.- konatelia, v k.s. - komplementári

vo veľkých podnikoch:
kolektívny orgán: a.s. - predstavenstvo, družstvo - predstavenstvo
zástupca - pracovník podniku, cudzia f.o. alebo p.o.
vlastný pracovník podniku

 • zastupuje podnik vo veciach, ktoré vyplývajú z jeho pracovnej činnosti
 • zastupuje podnik na základe plnej moci
  Plná moc
  = oprávnenie konať v mene podniku
  - udeľuje ju podnikateľ alebo štatutárny organ tomu, kto ma konať menom podniku a nie je k tomu oprávnený
  - ma písomnú formu
  a) generálna - pre všetky právne úkony
  b) špeciálna - pre presne stanovený právny úkon
  c) prokúra - najvyššia plná moc, ktorú udeľuje podnikateľ f.o., ktorá je pracovníkom podniku. Má rovnaké práva ako podnikateľ, nesmie však predávať majetok a zaťažovať majetok podniku hypotékou (zaručenie úveru na nehnuteľný majetok); prokúra je písomná a prokurista je zapísaný v Obchodnom registri.

Zákon o konkurze a vyrovnaní

 • účelom je usporiadať majetkové pomery dlžníka, ktorý je v úpadku, t. j. nie je schopný dlhší čas plniť svoje záväzky
 • cieľom konkurzu alebo vyrovnania je dosiahnuť uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku

2 časti:
KONKURZ

 • návrh môže podať: dlžník, veriteľ, likvidátor alebo iná osoba
 • na základe návrhu súd vyhlási konkurz - podmienkou je, aby sa uskutočnilo dohodovacie konanie (dlžník predloží zoznam veriteľov, ktorí spolu s dlžníkov vypracujú „Projekt ozdravenia“). Súd končí dohodovacie konanie v prípade, že nie sú splnené dohodovacie podmienky alebo sa splnil projekt ozdravenia. Ak projekt končí neúspešne - súd vyhlási konkurz.
 • sa týka majetku, ktorý patril dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu
 • vyberie sa správca podstaty (správca = zo zoznamu správcov - je poverený spravovaním majetku; podstata = majetok)
  veritelia sa uspokoja speňažením vecí dlžníka v poradí:
 1. zamestnanci
 2. štát
 3. ostatní veritelia


VYROVNANIE

 • dlžník, u ktorého sú podmienky na vyhlásenie konkurzu, môže podať návrh na vyrovnanie
 • dlžník podá návrh, ako chce vyrovnať záväzky, súd vykoná prešetrenie návrhu a rozhodne, či návrh povolí alebo zamietne

 

 
Podobné referáty
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9312 1637 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9428 2324 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9255 1657 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9403 1938 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9699 320 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9813 810 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.