referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vieroslava
Pondelok, 30. marca 2020
Majetok
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 296
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 

Majetok - všetky hmotné aj nehmotné veci, ktoré podnikateľ potrebuje pre svoju činnosť

 1. INVESTIČNÝ - majetok podniku, ktorý mu slúži dlhší čas (viac ako 1 rok), v priebehu svojej životnosti si zachováva svoju pôvodnú formu a používaním sa len opotrebúva
  a) nehmotný - nehmotné zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 20 000,-- v jednotlivom prípade a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
  b) hmotný - pozemky, budovy, stavby, umelecké diela bez ohľadu na obstarávaciu cenu a samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 10 000,-- a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
  c) finančné investície - investičné CP, ktoré bude mať účtovná jednotka v držbe dlhšie ako 1 rok, dlhopisy, termínované vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, ktoré účtovná jednotka vlastní s cieľom obchodovania s nimi

 2. OBEŽNÝ - mení pri hospodárskej činnosti svoju formu, spotrebúva sa naraz, je v ustavičnom pohybe, obehu
  a) zásoby - predstavujú stav skladovaného materiálu, nedokončenej výroby, polovýrobkov vlastnej výroby, výrobkov, zvierat a tovaru
  b) pohľadávky - vyplývajú z obchodných vzťahov, t. j. pohľadávky voči odberateľom za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky, práce a služby
  c) finančný majetok - predstavuje peniaze v hotovosti, šeky, ceniny, peniaze na účtoch v banke, cenné papiere iných organizácií určené na predaj do jedného roka

Vlastníctvo = vzťah k majetku

 1. súkromné - 75 - 90 %
  vlastníkom majetku je súkromná osoba - fyzická alebo právnická
 2. štátne - vlastníkom majetku je štát
  štát zveruje majetok do správy príslušným subjektom
 3. družstevné - vlastníkom majetku je družstvo (neobmedzené množstvo osôb)

Kapitál

 • všetky veci dlhodobej spotreby, ktoré sa používajú v niekoľkých výrobných procesoch a v každom sa opotrebúvajú
 • statky dlhodobej spotreby, ktoré boli vyrobené preto, aby slúžili na výrobu iných statkov
 • členenie

a) fyzický (vecný) - vo forme hmotných produktov - budovy, stroje, dopravné prostriedky
b) finančný (peňažný) - forma peňazí alebo rôzne druhy CP
z časového hľadiska
c) fixný - kapitál, ktorý sa v procese výroby nespotrebúva naraz, ale sa používa vo viacerých výrobných procesoch a v každom sa čiastočne opotrebúva
d) cirkulujúci - ustavične mení svoju formu (zásoby tovaru, peňažná hotovosť, ...)

Vlastné imanie
= čisté obchodné imanie, vlastný zdroj krytia; vlastný, dlhodobý zdroj krytia obchodného majetku tvorí:

 1. základné imanie - trvalý zdroj krytia časti obchodného majetku. Ide o finančný podiel, ktorý do podnikania vložil vlastník (vlastníci) a je zapísaný v obchodnom registri.
 2. kapitálové fondy - fondy tvorené najmä z vonkajších vkladov do spoločnosti. Môžu sa tvoriť aj prevodom fondov tvorených zo zisku.
 3. fondy tvorené zo zisku - vlastný zdroj krytia obchodného majetku. Patrí sem predovšetkým rezervný fond, ktorý slúži ako dlhodobý zdroj krytia podnikateľských rizík (straty)
 4. zisk bežného obdobia
 5. nerozdelený zisk minulých rokov

Emisné ážio - kladný rozdiel medzi skutočne dosiahnutou predajnou cenou akcií alebo vkladov a ich nominálnou hodnotou pri zvyšovaní základného imania upisovaním nových akcií alebo vkladov.

Základné imanie

 • trvalý zdroj krytia prevažnej časti obchodného majetku podniku. Ide o finančný podiel, ktorý do podnikania vložil vlastník (vlastníci) a je zapísaný v obchodnom registri
 • peňažné vyjadrenie peňažných i nepeňažných vkladov spoločníkov do spoločnosti alebo členov do družstva
 • výšku upravuje Obchodný zákonník podľa právnej formy spoločnosti. Obchodný zákonník upravuje aj spôsoby zvýšenia alebo zníženia základného imania.
 • jeho výška musí byť zapísaná v obchodnom registri

zvýšenie:

 • upisovaním nových akcií (353/411)
 • z majetku spoločnosti
 • zo zisku (431/411)
 • z kapitálových fondov (413/411)
 • z fondov tvorených zo zisku (427/411)

Fondy

 1. Kapitálové
  tvoria sa napr. z prijatých darov, z emisie ážia, dotácií do vlastného imania, z precenenia majetku, ktoré sa vykonávajú na základe právneho predpisu
  a) 412 - Emisné ážio - rozdiel medzi nominálnou cenou a vyššou predajnou cenou akcií, prípadne vkladov, upisovaním akcií, prípadne nových vkladov
  b) 413 - peňažné a nepeňažné vklady určené na zvýšenie vlastného imania, môžu to byť dary, dotácie, členské príspevky, fondy tvorené prevodom z fondov tvorených zo zisku
  c) 414 - môžu ho použiť iba investičné spoločnosti a investičné fondy, ktoré vznikli v súlade s právnymi predpismi pre investičné spoločnosti a fondy, ak sa zmení kurz CP, ocenenia hnuteľného a nehnuteľného majetku investičnej spoločnosti alebo fondu - zaúčtuje sa to na 414, čím sa zvýši , zníži hodnota vlastného imania, účet pasív, ktorý môže mať aktívny zostatok, ale v súvahe sa vždy vykazuje na strane pasív
  d) 415 - používa ho len spoločník kapitálovej obchodnej spoločnosti a člen družstva - ak účtovná jednotka je kapitálový účastník v inom podniku
 2. Ziskové
  a) zákonné - povinné - 421 - Zákonný rezervný fond 422 - Nedeliteľný fond
  b) ostatné - z rozhodnutia účtovnej jednotky - štatutárny fond - 423
  ostatné fondy - 427 (analytická evidencia)

Súvaha

 • prehľadné usporiadanie jednotlivých zložiek obchodného majetku podľa formy a účelu, t. j. aktív, ktoré sa uvádzajú na ľavej strane a podľa zdrojov krytia, t. j. pasív, ktoré sa uvádzajú na pravej strane v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu
 • pojem pochádza z latinského „bilanx libra“ = dvojmisková váha (v slovenčine súvaha, v češtine rozvaha)
 • majetok alebo zdroj krytia uvedený v úvahe slovným opisom a peňažnou sumou je súvahová položka
 • peňažné vyjadrenie majetku alebo zdroja krytia v súvahe sa nazýva súvahový stav

členenie

 1. riadna - označuje sa aj ako ročná, zostavuje sa pravidelne vždy k poslednému dňu účtovného obdobia, t. j. 31. 12.
 2. mimoriadna - zostavuje sa vo výnimočných prípadoch
  a) úvodná - zostavuje sa pri založení podniku k prvému dňu podnikateľskej činnosti
  b) likvidačná - zostavuje sa pri rušení, likvidácii podniku ku dňu likvidácie

Súpis majetku
Stav obchodného majetku a záväzkov i stému časovému termínu sa zisťuje inventúrou.
Inventúra

 • činnosť, pri ktorej sa zisťuje v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách stav obchodného majetku a záväzkov.
 • členenie
  a) fyzická - majetok sa meria, váži, počíta a oceňuje - kontrola zásob, hmotného a nehmotného majetku a peňazí v hotovosti
  b) dokladová - vychádza sa z dokladov predovšetkým peňažných ústavov, dodávateľov a odberateľov
  úvodná časť inventarizácie (úlohou inventarizácie je zistiť, či stav zistený inventúrou je zhodný so stavom podľa účtovných zápisov a usporiadať prípadné inventarizačné rozdiely, ktorými môže byť manko alebo prebytok)
  Jednotlivé druhy majetku a záväzkov, pri ktorých sa vykonala inventúra, sa zaznamenávajú v podrobných inventúrnych súpisoch.

Zhrnutím obsahu inventúrnych súpisov vzniká podrobný a úplný zoznam všetkých podnikových aktív a pasív, tzv. súpis obchodného majetku a záväzkov (zostavuje sa pri zriadení podniku, pri jeho zlúčení s iným podnikom a pri jeho zrušení. Pravidelne sa zostavuje ku koncu kalendárneho roka, t. j. k 31. 12.)

 
Podobné referáty
Majetok SOŠ 2.9524 1335 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.