referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jerguš
Pondelok, 3. augusta 2020
Investičný majetok
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 641
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

IM predstavuje taký majetok podniku, ktorý mu slúži dlhší čas (viac ako 1 rok), v priebehu svojej životnosti si zachováva svoju pôvodnú formu a používaním sa len opotrebúva.

Členenie:

 1. Nehmotný IM = nehmotné zložky majetku (ako sú napríklad zriaďovacie výdavky, software, oceniteľné práva, ...), ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 20 000,-- a zotrvávajú v podniku dobu dlhšiu ako 1 rok.
 2. Hmotný IM = pozemky, budovy, stavby, umelecké diela bez ohľadu na obstarávaciu cenu a samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 10 000,-- a zotrvávajú v podniku dlhšie ako 1 rok.
 3. Finančné investície = investičné cenne papiere, ktoré bude mať účtovná jednotka v držbe dlhšie ako 1 rok, dlhopisy, terminované vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, ktoré účtovná jednotka vlastní s cieľom obchodovania s nimi.

Oceňovanie IM

Vstupná cena IM = cena, v ktorej majetok vstupuje do podniku:

 1. Obstarávacia cena - cena, za ktorú sa IM obstaral, vrátane nákladov na jeho obstaranie (prepravné, montáž, clo, ...)
 2. Reprodukčná obstarávacia cena - cena, za ktorú by sa IM obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje (pri prevode IM z osobného vlastníctva do podnikania, pri darovaní, ...)
 3. Cena obstarania - cena, za ktorú sa IM obstaral, bez nákladov na jeho obstaranie. Touto cenou sa oceňujú finančné investície.
 4. Vlastné náklady - suma nákladov vynaložených pri výrobe IM vlastnou činnosťou
  Zostatková cena = obstarávacia cena - opravky; predstavuje
  neodpísanú hodnotu IM

Obstaranie IM

 • kúpou
 • vo vlastnej réžii
 • bezodplatným získaním
 • prevod
 • darovanie
 • prevod z osobného užívania do podnikania
 • prenájom = leasing

Leasing
a) operatívny = krátkodobý prenájom IM

 1. vlastník = prenajimateľ - zabezpečuje opravy
 2. uzivatel = nájomca - platí najomné (odpisy + zisk prenajimatela + ostatnýé)
  - leasingová zmluva

b) finančný = dlhodobý s možnosťou odkúpenia
- výhoda: nepotrebujeme finančné zdroje na obstaranie

Evidencia:
Jednotlivé druhy IM sa evidujú v operatívnej evidencii, a to od ich prevzatia až po vyradenie. Evidenčnou jednotkou je inventárny predmet, ktorým môže byť:

 • jednotlivý predmet
 • účelové zariadenie
 • súbor predmetov


záznamom pre zachytenie IM je zápis o prevzatí (zaradení) IM. Na základe tohoto zápisu sa vyhotoví inventárna karta:

 • názov
 • výrobné číslo
 • inventárne číslo
 • dodavatel
 • cena
 • odpisova skupina
 • spôsob odpisovania
 • dátum zaradenia do prevádzky
 • odpisy
 • opravky
 • zostatková cena
 • dátum vyradenia IM

Na premiestňovanie IM sa používa prevodka. Pri vyradení IM sa na návrh likvidačnej komisie vyhotoví zápis o vyradení.

IM sa používaním v podniku dlhodobo postupne opotrebúva. Opotrebenie IM:

 • fyzické
 • morálne

Fyzické opotrebenie
= znižovanie úžitkových vlastností IM
- činitele

 • zmennosť
 • pracovné prostredie
 • vzťah pracovníkov k HIM
 • stálosť umiestnenia
 • druh pracovného materiálu
 • systém opravy a údržby
 • kvalita materiálu, z ktorého je HIM vyrobený

Morálne opotrebenie
a) v dôsledku technického rozvoja - nový, výkonnejší IM
b) rast produktivity práce v odvetviach, ktoré vyrábajú IM
- rýchlejšie ako fyzické opotrebenie

Výška opotrebenia (v %)

 1. časová metóda = čas používania : životnosť * 100
 2. ekonomická metóda = oprávky : obstar. Cena * 100

Opotrebenie IM v peňažných jednotkách vyjadrujú odpisy. Funkcie odpisov:

 • nákladová - odpisy si podnik zaúčtuje do nákladov, zvyšujú teda ceny výstupov podniku
 • finančná - zdroj financovania IM

Odpisy

 • účtovné - zohľadňujú skutočný priebeh opotrebenia IM
 • daňové - upravuje Zákon o dani z príjmov; určujú limit, ktorý si môže podnikateľ uplatniť do výdavkov pre výpočet základu dane

Podnikateľ si sám zvoli metódu odpisovania
a) rovnomerné: ročný odpis = vstupná cena * odpisová sadzba : 100
b) zrýchlené:

vstupná cena
1. rok =
koeficient odpisovania pre 1. Rok


2 * zostatková cena
ďalšie roky =
koef. odp. pre dal. roky - počet rokov odpisov.


UO = DO základ dane sa nemení
UO> DO o rozdiel sa zvýši základ dane
UO

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.