referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Obstaranie a skladovanie materiálu
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 588
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

Nákupná politika = súhrn prvkov a opatrení, ktoré podnik uplatňuje pri realizácii nákupu materiálu

Odbytová stratégia - výrobný program - potreba materiálu

Obstaranie materiálu

 • nákup od dodávateľa
 • vlastná výroba - aktivácia
 • kooperácia s iným podnikom

Nákupný prieskum trhu, prieskum zdrojov materiálu, obstarávací marketing - získavanie informácii o:

 • pocte zdrojov jednotlivých druhov materiálu, kvalite a rozmiestnení (dodávatelia)
 • podmienkach získavania materiálov jednotlivých zdrojov (cena, doprava, colne obmedzenie, objem, dodacia lehota, ...)

Prieskum

 • primárny - priame návštevy - výstavy, ...
 • sekundárny - katalógy, inzeráty, adresáre firiem

Nástroje nákupnej politiky

 • predmet nákupu
 • zdroje nákupu
 • nákupné podmienky

Predmet

 • množstvo - jednorazový nákup
  viac dodavok
 • kvalita - aktívna politika - kupujúci si sám stanovuje kvalitatívne parametre nakupovaného materiálu
  - pasívna politika - vyber z ponuky
 • cena - aktívna politika - kúpiť čo najlacnejšie, rokuje o cene
  - pasívna politika - prijíma ponuku

Zdroje

 • typ dodávateľa - spôsob dodavky - priamy
  - nepriamy
 • počet dodávateľov - konkurencia, existencia substitučných materiálov
 • priestorové rozloženie
 • minimálne prepravne náklady
 • domáci a zahraničný dodávatelia

Nákupné podmienky

 • dodávateľské vzťahy
 • dlhodobé
 • krátkodobé
 • aktívna reklama
 • vlastné orgány - služby cudzích nákupných organov
 • kooperácia pri nákupe

Voľba dodávateľa

 • vychádza z nákupného prieskumu trhu
 • vyúsťuje do
 • zhodnotenia trhovej pozície dodávateľa
 • posudzovania dodacích podmienok - cena, kvalita, množstvo

Zhodnotenie trhovej pozície

 • konkurencia
 • na základe analýzy obstarávacích nákladov - obstarávacia kalkulácia - prepočet dodacích nákladov

Zásady

 1. riziko nákupu sa zmenší, ak materiál nakupujeme od viacerých dodavateľov
 2. malé množstvá je lepšie nakupovať vo veľkoobchode alebo u výrobcu

Obstarávacia kalkulácia

 • cena materiálu
 • náklady spojene s dodaním a skladovaním materiálu (doprava, poštové poplatky, clo, ...)

Dodacie podmienky

 • spôsob platby
 • úhrada dodacích nákladov
 • zosúladenie objemových a časových požiadaviek odberateľa s možnosťami dodavateľa

Voľba dodávateľa

 • cena materiálu
 • kvalita
 • vzdialenosť
 • spoľahlivosť
 • dodacie podmienky
 • osobné vzťahy

Dopyt

 • kupujúci sa informuje o možnostiach dodavky na základe určitého zdroja informácii

obsah:

 • zdroj
 • popis tovaru a podmienok
 • očakávame ponuku

Ponuka
a) vyžiadaná - odpoveď na dopyt
b) nevyžiadaná - z vlastnej iniciatívy predávajúceho

 • obsah
 • odvolanie na dopyt
 • predmet, množstvo, čas, dodacie podmienky, cena, spôsob dopravy
 • očakávame objednávku

Kúpna zmluva
zmluva = dohoda dvoch alebo viacerých strán o ich vzájomných právach a povinnostiach
= právny vzťah, ktorý vzniká

a) súhlasným
b) adresným
c) obsahovo zhodným prejavom vole účastníkov právneho vzťahu

KZ - predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, previesť naňho vlastnícke pravo a kupujúci sa zaväzuje, že tovar odoberie a zaplatí zaň požadovanú sumu

Aby došlo k uzatvoreniu KZ, musia sa splniť podmienky:

 • obojstrannosť - zúčastňujú sa obidve strany
 • súhlas vôle - súhlasy s obsahom
 • výkon predávajúceho - ponuka tovaru alebo služieb, dodanie tovaru
 • výkon kupujúceho - tovar odobrať a zaplatiť
 • dobrovoľnosť - bez donútenia
 • povolenie - bez povolenia nemožno obchodovať
 • možnosť - môžem predať len to, čo mám

Uzatváranie KZ

 • proces, pri ktorom dochádza k rokovaniu medzi účastníkmi
 • formy
 • ústne - pri tovaroch dennej spotreby
 • písomné - najčastejšie; výhoda - existuje doklad; Obchodný zákonník presne stanovuje, v ktorých prípadoch sa vyžaduje písomná forma
 • ostatne - mlčanie - ak zmluvná strana neodmieta výslovne svoje tvrdenie (objednávam si 700 t múky - ak dodávateľ mlčí, objednávku prijíma)
 • dôsledným plnením - nákup do košíka

Náležitosti KZ

 • predmet plnenia
 • čas
 • cena
 • ďalšie náležitosti


Predmet plnenia - môže byt výrobok alebo služba; je obmedzený
a) množstvom
b) druhom
c) kvalitou


Čas je obmedzený
a) dátumom
b) obdobím - intervalom

Cena

 • stanovená dohodou
 • pevne stanovená cena
 • regulovaná cena

Ďalšie náležitosti

 • výsledok dohody
 • napr. doprava, obaly, pokuty

Obsah KZ

 • názvy a adresy zmluvných strán
 • Kúpna zmluva, Zmluva o vykonaní pracovnej činnosti, Zmluva o dodávke tovaru
 • povinnosť predávajúceho odovzdať tovar alebo služby v dohodnutom druhu, množstve, kvalite, čase a cene, povinnosť odovzdať doklady k predávanému tovaru (návod na obsluhu, záručný list)

Vznik KZ

 • keď sú sformulovane náležitosti a obsah
 • dá sa presne vymedziť okamih

a) okamih prijatia návrhu KZ medzi prítomnými
b) okamih doručenia navrhovateľovi alebo na adresu uvedenú v návrhu
c) okamih, keď strana, ktorej bol určený, sa začala podľa neho správať

Zmena KZ - pokiaľ to neodporuje právnym predpisom alebo povahe záväzku, môžu sa zmluvne strany dohodnúť na zmene (množstvá, termínu, ...)

Zánik KZ

 • splnením zmluvy (včas a riadne splnená zmluva)
 • dohodou strán
 • odstúpením od zmluvy (prejav vôle jednej zo zmluvných strán, keď tato strana dáva najavo svoju vôľu jednostranne ukončiť platnosť zmluvy)
 • uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená

Písomnosti pri plnení KZ

 • odvolávka - upresnenie KZ
 • prepravne dispozície - ak nie je určený spôsob dopravy v KZ
 • avízo (návestie) o zásielke - pri odosielaní veľkých zásielok; povinnosť predávajúceho (min. 3 dni vopred)
 • dodací list - s tovarom; slúži na kvantitatívnu kontrolu pri prijme na sklad
 • faktúra (daňový doklad) - peňažná čiastka, ktorú ma kupujúci uhradiť; zvlášť hodnota tovaru a zvlášť DPH a suma spolu
 • príkaz na úhradu

Písomnosti pri neplnení KZ
Urgencia

a) predávajúci mešká s tovarom
b) kupujúci včas neodoberie tovar

 • obsah:- odvolanie sa na KZ
 • náhradný termín
 • sankcie

odpoveď:

 • ospravedlnenie
 • dôvoď
 • termín

Reklamácia
a) chybne plnenie
b) chybná faktúra

obsah:

 • sprava o príchode zásielky
 • popis chyby
 • návrh na riešenie
 • sankcie
 • pripája sa zápisnica o chybách

odpoveď:

 • predávajúci uzná alebo neuzná reklamáciu; spory rieši sud
 • riešenie reklamácie
 • náhradná dodávka
 • zľava na cene
 • odstúpenie od zmluvy
 • dodanie chýbajúceho množstva
 • odpísanie chybného množstvá z faktúry

Chyby

 • zjavné - ihneď reklamovať
 • skryté - reklamovať do uplynutia záručnej lehoty (doba, v ktorej predavajuci ručí za kvalitu tovaru; môže sa dohodnúť v zmluve, alebo ju určuje výrobca)

Upomienka na splnenie faktúry

 1. Upomienka = upozornenie
 2. Upomienka = dôraznejšie upozornenie, určujeme aj termín
 3. Upomienka = pokus o zmier; je podkladom pre súdne konanie


Preprava

 • dopravné prostriedky dodávateľa
 • dopravné prostriedky odberateľa
 • verejný dopravca

Voľba druhu dopravy

 • vzdialenosť
 • druh materiálu Náklady
 • množstvo materiálu

Materiálový tok = pohyb materiálu v podniku
Prepravca - odber - príjem - skladovanie - vydaj - výrobný proces

 1. Odber od prepravcu
  kontrola zásielky, podpis prevzatia - ak je dobra, prepravca odíde, ak su chyby - vyhotoví sa zápisnica o chybách - podklad pre reklamáciu
 2. Príjem na sklad
  vstupná kontrola - kvantitatívna a kvalitatívna po kontrole - príjem na sklad - prijemka materiálu,
  pripadne reklamácia (na základe zápisu o chybách)
 3. Skladovanie materiálu
  2 funkcie
  a) preklenutie obdobia medzi obstaraním a spotrebou
  b) úprava materiálu pred výdajom do spotreby

Druhy skladov

 1. kryté
  polokryté
  otvorené
 2. podľa funkcie
  a) zásobovacie
  b) odbytové
  c) výrobné
 3. podľa organizácie
  a) centralizované
  b) decentralizované

Pri skladovaní teba zabezpečiť

 • napojenie skladu na vnútropodnikový a mimopodnikový systém
 • dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v závislosti od druhu materiálu
 • prehľadné usporiadanie materiálu
 • využitie skladovej techniky na uloženie a manipuláciu s materiálom
 • kontrola zásob v sklade - inventúra, inventarizácia

Skladová karta

 • analytická evidencia k účtu 112
 • pre každý druh materiálu
 • obsahuje (okrem údajov o materiály)
 • začiatočný stav
 • príjem - prijemka
 • vydaj - výdajka
 • konečný stav

4. výdaj materiálu do spotreby
podľa požiadaviek výrobných útvarov
výdajka - do výroby
prevodka - pohyb materiálu medzi vnútropodnikovými útvarmi
limitný lístok - ak je stanovený limit, do ktorého sa môže materiál čerpať

Evidencia zásob

 1. sklady - podrobne
  kniha došlých zásielok - zápis
  zápis o chybách (podklad pre reklamáciu)
  prijemka materiálu
  skladová karta podľa druhu materiálu
  závesný štítok (pre lepšiu orientáciu v sklade)
  výdajka, prevodka, limitný lístok
  inventárny súpis (na základe inventúry)
 2. materiálová učtáreň podniku
  kniha došlých faktúr
  likvidačný lístok (likvidácia faktúr)
  analytická evidencia (skladové karty)
  výkazy (nadnormatívne zásoby, podnormativne)
  spolupráca pri inventarizácii

Riadenie zásob - sledovanie stavu a pohybu zásob

Druhy

 1. metóda MINI - MAXI = dvojhladinová metóda
  min = poistná + technická zásoba
  max = bežná + poistná + technická zásoba

  ak poklesne zásoba na minimum, zásobovač vystaví objednávku do výšky maxima
 2. metóda ABC = diferencovaný prístup k zásobám
  skupina A - 10 % poctu druhov, 70 % z hodnoty spotreby materiálu
  podrobne prepočty zásob
  skupina B - 20 % poctu druhov, 20 % hodnoty spotreby materiálu
  objednávka - pri minimálnej zásobe
  skupina C - 70 % poctu druhov , 10 % hodnoty spotreby materiálu
  objednávka - podľa požiadaviek útvarov
  po dodávke - spotreba
 3. automatizovane systémy riadenia zásob - VYT

Oceňovanie zásob vydaných do spotreby

 • priemerná cena - vážený aritmeticky priemer
 • FIFO - prvý do skladu, prvý zo skladu
 • LIFO - posledný do skladu, prvý zo skladu

Inventúra

 • činnosť, pri ktorej sa zisťuje v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách stav obchodného majetku a záväzkov
  a) fyzická - majetok sa meria, váži, počíta a oceňuje
  b) dokladová - vychádza sa z dokladov predovšetkým peňažných ústavov, dodávateľov, odberateľov
 • úvodná časť inventarizácie

Inventarizácia - porovnanie skutočného stavu s účtovným
Inventarizačné rozdiely
US> SS ... manko (do normy, nad normu nezavinene, zavinene)
US

 
Podobné referáty
Obstaranie a skladovanie materiálu SOŠ 2.9611 1937 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.