Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výrobné podniky a ich činnosť

Výroba

 • premena výrobných vstupov na výstupy
 • pretváranie prírody s cieľom získať úžitkové statky na uspokojenie potrieb

Podstata výroby

 • transformačný proces - premena vstupov na výstupy = vecná stránka výrobného procesu
 • kombinačný proces - kombinácia výrobných faktorov = organizačná stránka výroby
 • reprodukčný proces - peňažné prostriedky získané z predaja výrobkov sa opäť použijú na výrobu = hodnotová stránka výrobného procesu

Ciele výrobnej činnosti

 • kvantitatívne - vyrobiť dostatočné, potrebné množstvo výrobkov
 • kvalitatívne - efektívnosť, hospodárnosť, rentabilita

Členenie výroby

 1. výrobný program
  a) základná - hlavný výrobný program
  b) doplnková - využitie výrobnej kapacity, spracovanie odpadu
  c) pridružená - výroba v inom odbore
 2. vzťah k výrobku
  a) hlavná - výsledkom je základný výrobok
  b) pomocná - produkuje pre hlavnú výrobu
  c) vedľajšia - výroba energie
 3. priebeh výrobného procesu
  a) spojitá = kontinuálna - neprerušovaná
  b) nespojitá = diskontinuálna - prerušovaná
 4. zložitosť
  a) zložitá
  b) jednoduchá
 5. použitá technika
  a) ručná
  b) strojovo-ručná
  c) strojová
  d) automatizovaná
 6. fázy
  a) predzhotovujúca - príprava materiálu
  b) zhotovujúca - zhotovovanie výrobku
  c) dohotovujúca - konečná úprava
 7. opakovateľnosť
  a) hromadná
  b) sériová
  c) kusová

Miera opakovateľnosti výroby sa prejavuje v počte vyrábaných druhov výrobkov. Hlavné znaky:

 • strojové zariadenie (jednoúčelové, automatizované, univerzálne viacúčelové)
 • pracovníci (špecializovaní, univerzálni)
 • technická príprava výroby (podrobná, menej podrobná)
 • ekonomické výsledky (dĺžka výrobného procesu, náklady, produktivita práce

Hromadná výroba

 • najvyššia opakovateľnosť výroby
 • výroba jedného alebo malého množstva počtu druhov výrobkov vo veľkých množstvách
 • jednoúčelové stroje a zariadenia
 • vysoká deľba práce = menej kvalifikovaní pracovníci
 • podrobná, do detailu vypracovaná príprava výroby
 • nízke náklady, vysoká produktivita práce, ekonomicky najvýhodnejší typ
 • musí byť zabezpečený odbyt
 • nie je vhodná pre niektoré typy výrobkov (odevy)

Sériová výroba

 • opakovateľnosť je menšia
 • výroba viacerých druhov výrobkov v určitých dávkach - sériách
 • veľkosériová, strednesériová, malosériová
 • prechod medzi hromadnou a kusovou výrobou
 • viacúčelové aj jednoúčelové stroje
 • menšia deľba práce
 • príprava výroby nie je až tak podrobne prepracovaná
 • náklady sú vyššie, produktivita práce je nižšia

Kusová výroba

 • neopakovateľnosť výroby
 • univerzálne strojové zariadenie - viacúčelové
 • vysoká kvalifikácia pracovníkov, menšia deľba práce
 • technická príprava výroby je na každý výrobok zvlášť
 • náklady sú vysoké, produktivita práce je nízka

Zákonitosti výrobného procesu

 1. Proporcionálnosť - vyváženie jednotlivých zložiek výrobného procesu, cieľom je nerušený priebeh výrobného procesu
 2. Paralelnosť - súbežné vykonávanie výrobných operácií (výrobná operácia - základná zložka výrobného procesu = súhrn činností vykonávaných na 1 materiály 1 robotníkov s použitím tých istých pracovných nástrojov, člení s na úkony, pohyby), cieľom je skrátenie dĺžky výrobného procesu = urýchlenie dohotovenia výrobku a jeho presunu na trh = zníženie potreby zásob surovín, materiálu, nedokončených výrobkov, peňazí - urýchlenie obratu
 3. Rytmickosť - rovnomerný a pravidelný priebeh výrobného procesu - v rovnakých časových intervaloch sa vynaloží rovnaké množstvo práce - vyrobí sa rovnaké množstvo výrobkov
 4. Nepretržitosť - priebeh výrobného procesu bez prerušenia, je to súhrnný ukazovateľ proporcionálnosti, paralelnosti a rytmickosti, najvyšší stupeň - kontinuálna výroba

Výrobné faktory

 1. na úrovni NH
  a) pôda - poskytuje priestor na realizáciu výroby (poľnohospodárska pôda, pôda na výstavbu ciest, budov, tovární, priehrad a pod. a všetky ostatné prírodné zdroje - slnko, voda, vzduch, suroviny, ...)
  b) práca - čas, ktorý ľudia vynakladajú vo výrobnom procese. Jej kvalitu a množstvo ovplyvňujú fyzické a duševné vlastnosti človeka. Účinnosť môžeme zvyšovať rastom kvalifikácie a lepšími výrobnými nástrojmi
  c) kapitál - statky dlhodobej spotreby vyrobené na to, aby slúžili na výrobu iných statkov
  I. fyzický alebo finančný
  II. fixný alebo cirkulujúci
 2. na úrovni podniku
  a) elementárne = základné
  I. ľudský pracovný výkon -výrobná a obslužná činnosť
  II. majetok - investičný a obratový
  b) dispozitívne -plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, kontrola

Plánovanie - stanovuje ciele a cesty a prostriedky na ich dosiahnutie
Organizovanie - usporadúvanie vzťahov medzi elementárnymi faktormi tak, aby sa dosiahli ciele
Rozhodovanie - voľba riešenia z viacerých alternatív na základe kritérií
Kontrola - zisťuje plnenie cieľov, vyčísľuje odchýlky a ich príčiny
Ľudský pracovný výkon - fyzické a psychické schopnosti a vôľa pracovať
Majetok - všetky prostriedky, ktoré podnik využíva na svoju činnosť

Výrobok

 • hmotný výsledok výrobnej činnosti
 • môže mať charakter
 • finálny výrobok - na konečnú spotrebu
 • polovýrobok - určený na ďalšie spracovanie
 • nepodarok - výrobok, ktorý nezodpovedá stanoveným požiadavkám
 • nový výrobok - uspokojuje nové potreby alebo staré potreby na vyššej úrovni

„Ideálny výrobok“
4 úrovne funkcií:

 1. základ = jadro - základné funkcie, užitočnosť
 2. vonkajšie znaky
  kvalita - porovnanie s predpismi, normou
  design - tvar, farba, materiál
  obal - ochrana, vplyv na životné prostredie, reklama
 3. služby - poradenstvo, servis, spôsob predaja, platobné podmienky
 4. značka, goodwill, image - zvyšuje konkurencieschopnosť výrobku

Životnosť výrobku

 • má svoje hranice - príčiny:
 • technický pokrok
 • požiadavky zákazníka
 • konkurencia

Označovanie výrobkov

 • povinné
 • právny systém umožňuje zvoliť si formu:
 • obchodné meno
 • označenie miesta výroby
 • označenie pôvodu výrobku
 • ochranná známka

Obchodné meno

 • trvalé označenie podniku, ktoré ho v hospodárskom styku odlišuje od iných podnikov
 • právna ochrana začína dňom zápisu do obchodného registra

Označenie miesta výroby

 • sídlo výrobcu, obchodníka
 • „Made in ...“

Označenie pôvodu výrobku

 • výrobky, ktorých akosť a vlastnosti sú určované zemepisným prostredím
 • ruský čaj, jablonecká bižutéria, pražská šunka, liptovská bryndza

  Ochranná známka
 • symbol, ktorého základnou úlohou je odlíšiť od seba výrobky a služby rôznych výrobcov
 • pomáha spotrebiteľovi lepšie sa orientovať na trhu
 • forma - slovná, obrazová, kombinovaná
 • právna ochrana začína registráciou na Úrade priemyselného vlastníctva SR - 10 rokov, potom obnova

úlohy:

 • rozlišovacia - rozlíšenie tovarov rôznych výrobcov
 • ochranná - ochrana spotrebiteľa - poskytuje mu záruku, že pod rovnakým označením mu bude poskytovaný tovar rovnakého druhu
 • propagačná - záujem o výrobky určitej značky
 • garančná - výrobca garantuje kvalitu svojich výrobkov
 • práva majiteľa
 • výlučne používať ochrannú známku
 • previesť na inú p.o. alebo f.o.
 • umožniť inému jej používanie licenčnou zmluvou

Výrobný program podniku

 • súhrn výrobkov vyjadrený v sortimente a kvalite, na ktorý sa zameriava výrobná činnosť podniku
 • rozsah
 • veľkosť podniku (veľký podnik - širší výrobný program)
 • druh výroby
 • typ výroby
 • tvorba
 • uspokojiť požiadavky zákazníka - prieskum trhu - marketing
 • vlastné vybavenie podniku- stroje a zariadenia, pracovníci
 • efektívnosť výroby
 • zmeny
 • diverzifikácia - rozširovanie sortimentu- viac druhov
 • diferenciácia - prehlbovanie sortimentu - viac typov určitého druhu

Plán výroby

 • konkretizácia výrobného programu v objeme a čase
 • čas - rok, polrok, štvrťrok, mesiac, dekáda, týždeň, deň
 • objem - naturálne jednotky, peňažné jednotky, normohodiny
 • tvorba je rozhodovacím procesom - existuje viac variantov plánu, podľa určitých kritérií (maximálny zisk, minimálne náklady) vyberáme najvhodnejší, optimálny variant

Výrobná kapacita

 • maximálne množstvo výrobkov, ktoré môže podnik vyrobiť na svojom výrobnom zariadení za optimálnych výrobných podmienok za určité obdobie
 • závisí
 • vnútorné faktory - technická úroveň strojov a zariadení, pracovníci, organizácia práce
 • vonkajšie faktory - trh
 • meranie
 • meraním výstupných veličín - kusy automobilov, tony pekárenských , ...
 • meraním vstupných veličín - tony múky, ...

výpočet:

 • kapacitná norma stroja
 • výrobnosti - výkon za hodinu
 • pracnosti - počet hodín na ks
 • využiteľný časový fond stroja:

kalendárny fond v dňoch
- soboty, nedele, sviatky

nominálny fond v dňoch
x 8, 16, 24 (podľa počtu smien)

nominálny fond v hodinách
- plánované opravy, prestoje

využiteľný časový fond

 • pre celý podnik:
 • súčet výrobných kapacít jednotlivých strojov
 • podľa rozhodujúceho výrobného zariadenia = metóda hlavného článku
 • význam kapacitných prepočtov
 • počet a štruktúra strojov na splnenie plánovaných úloh (VČF * KN * počet strojov)
 • zistenie maximálnej možnej výroby na existujúcom zariadení

Výskum, vývoj, príprava výroby
Podnik sa nemôže spoliehať na stálosť odbytu svojich výrobkov a musí sa v predstihu venovať zdokonaľovaniu:

 1. nákup licencie
 2. vlastný vývoj - nákladný

Výskum - objavovanie nových poznatkov
a) základný - u nás Slovenská akadémia vied
b) aplikovaný - hľadá možnosti využitia poznatkov základného výskumu v priemyselnej výrobe

Vývoj - zaoberá sa návrhom, zhotovením a vyskúšaním nového výrobku

 • prvý vyrobený výrobok = prototyp
 • prvé vyrobené kusy = nultá séria

Príprava výroby

2 stránky:
ekonomická
náklady
cena výrobku
technická
typ výroby, technologický proces

a) konštrukčná - ČO? - aký bude výrobok - hospodárnosť
b) technologická - AKO? (akou technológiou), KDE? (organizácia výroby - kde sa bude ktorá časť vyrábať) - hospodárnosť

Vnútropodnikové účtovníctvo

 • súčasť účtovného informačného systému
 • nemá právne predpísaný obsah ani formu

ciele:

 • poskytovať údaje pre finančné účtovníctvo, resp. pre účtovné výkazy
 • poskytovať informácie pre kalkuláciu vlastných nákladov výkonov a zisťovanie ich rentability
 • zabezpečiť bežnú kontrolu nákladov
 • poskytovať informácie o útvaroch (strediskách), a to najmä podľa zodpovednosti za náklady (výnosy, prípadne zásoby)
 • poskytovať ďalšie informácie na riadenie, pre rozhodovacie procesy, na zostavenie plánov a rozpočtov

Organizácia VPÚ
1. vymedzenie vnútropodnikových útvarov
2. voľba variantu - či bude VPÚ zamerané na kontrolu činnosti vnútropodnikových útvarov alebo na kontrolu vlastných nákladov výrobkov a ostatných výkonov

a) VPÚ vo forme analytickej evidencie k finančnému účtovníctvu - variant 1
variant 1.1 - v rámci účtovných skupín 59 a 69 sa sledujú len druhotné náklady a výnosy. Prvotné sa do nákladov a výnosov hospodárskych stredísk nepreberajú. Hospodársky výsledok sa vykazuje len vo FÚ, lebo vo VPÚ sa účtujú len vnútropodnikové náklady a výnosy
variant 1.2 - forma analytickej evidencie k účtom FÚ 599 a 699. Vo VPÚ aj prvotné náklady a výnosy pomocou spojovacích účtov. Sleduje aj hospodársky výsledok, ktorý je rovnaký s HV vo FÚ.
variant 1.3 - VPÚ len druhotné náklady a výnosy. Prvotné N a V len neúčtovne do výsledovky hospodárskych stredísk. HV sa vo FÚ a VPÚ rovná.
b) VPÚ v triedach 8 a 9 - variant 2

 1. organizácia, forma a technika účtovania (vzory účtovných dokladov, ich obeh a spracovanie, programy pre počítač)
 2. nadväznosť VPÚ na finančné účtovníctvo (spojovacie účty, požiadavka rovnosti hospodárskeho výsledku, ...)
 3. vnútorné zúčtovacie ceny alebo aspoň metódy oceňovania nedokončenej výroby a obsah vnútropodnikovej ceny použitej na oceňovanie výkonov
 4. metódy zisťovania a sledovania nákladov vo VPÚ, s tým súvisiace metódy hodnotenia VPVH
 5. druh a rozsah kalkulácií, členenie nákladov v kalkuláciách a uplatnenie kalkulácií vo vnútropodnikovom riadení

Väzby medzi FÚ a VPÚ
a) pomocou spojovacích účtov
b) overením úhrnov prevzatých a odovzdaných údajov medzi FÚ a VPÚ vo forme rôznych prehľadov, odpočtov a tabuliek
c) pomocou viacnásobného označovania účtovných dokladov

Účtovné doklady

 • prevodky
 • výkazy uskutočnených výkonov a odvádzacie výkazy
 • účtovacie predpisy

Zásoby vlastnej výroby

 • nedokončená výroba
 • polotovary vlastnej výroby
 • výrobky
 • zvieratá

Vo finančnom účtovníctve sa sledujú len zmeny stavu zásob vlastnej výroby. Podklady pre toto zaúčtovanie zmeny stavu zásob vlastnej výroby poskytuje prevažne vnútropodnikové účtovníctvo.

Spôsob A

 • prírastky 12x/61x
 • úbytky 61x/12x
 • manká a škody nad normu 582/12x
 • výrobky použité na reprezentačné účely 513/12x

Spôsob B

 • ZS zásob na ťarchu výnosov 61x/12x
 • manká a škody nad normu 582/61x
 • výrobky použité na reprezentačné účely 513/61x
 • KS pri inventarizácii 12x/61x

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk