referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoltán
Utorok, 7. apríla 2020
Ceny a výnosy
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 045
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Cena - peňažná čiastka dohodnutá pri kúpe a predaji
a) zmluvné
b) regulované

Význam ceny

 • ovplyvňuje dopyt
 • tržby
 • zisk

Cenová politika

 • súhrn opatrení v oblasti cien
 • rieši
 • tvorba cien
 • úprava cien
 • obchodné podmienky

Tvorba cien

 • dopyt
 • náklady ............................ min. cena
 • ceny konkurencie .............. max. cena

2 princípy tvorby cien

 1. účtovnícky = podľa nákladov (k nákladom pripočítame stanovený zisk a určí sa cena)

  Cena = náklady + zisk

 2. marketingový = podľa zákazníka (najskôr sa stanoví cena podľa zákazníka, teda koľko je ochotný zaplatiť, od tejto sumy sa odpočíta zisk, ktorý chce podnik dosiahnuť a výsledkom sú náklady, ktoré sa podnik podľa daného vzorca snaží znižovať)
  Cena - zisk = náklady

Tvorba cien

 • podľa nákladov
 • podľa dopytu
 • podľa konkurencie

Tvorba cien podľa nákladov

 1. Kalkulácia úplných nákladov
  a) prirážková
  b) analytická
 2. Kalkulácia neúplných nákladov

Kalkulačný vzorec
= usporiadanie nákladov v kalkulácii

Priamy materiál
+ Priame mzdy
+ Ostatné priame náklady
+ Výrobná réžia

VLASTNÉ NÁKLADY VÝROBY
+ Správna réžia

VLASTNÉ NÁKLADY VÝKONU
+ Odbytová réžia

ÚPLNÉ VLASTNÉ NÁKLADY
+ Kalkulovaný zisk

Základná cena
+ DPH

Základná cena s daňou
+ Obchodná prirážka
+ Clo, dovozná prirážka
+ Spotrebná daň

PREDAJNÁ CENA

Prirážková metóda:
Úplné vlastné náklady
+ % zisku z ÚVN

Základná cena

Analytická metóda:
1. analýza tržieb (tržby = cena za jednotku * objem výroby)

T = Q * Cj

2. analýza nákladov (celkové náklady = fixné náklady + premenlivé náklady * objem výroby)

N = Nf + Nvj * Q
Kalkulácia neúplných nákladov

Cena - premenlivé náklady (priame)

MARŽA (čiastka na pokrytie fixných nákladov a zisku)

Tvorba cien podľa dopytu

 • pomerne nákladná - získavanie informácií od zákazníka
 • odvodenie ceny hodnoty, ktorú výrobku pripisuje zákazník
 • ovplyvňovanie zákazníka - reklama
 • cena závisí od dopytu, dopyt závisí od ceny

Cenová elasticita (pružnosť) dopytu

 • reakcia dopytu na zmenu ceny
  = % zmeny objemu predaja / % zmeny ceny

Tvorba cien podľa konkurencie

 • vychádzame z cien konkurencie
 • cena je menšia alebo rovnaká ako cena konkurencie

Úprava cien = cenová modifikácia - prispôsobovanie cien podmienkam na trhu a životnému cyklu výrobku

Podmienky na trhu

 1. MONOPOL - jeden výrazný výrobca, ktorý ovláda trh. Nie je ohrozený konkurenciou, ceny si stanovuje sám (limit - kúpyschopnosť zákazníka)
 2. OLIGOPOL - malý počet veľkých podnikov, ktoré ovládajú trh
 3. POLYPOL - veľa výrobcov toho istého tovaru, cena - zákazník

Životný cyklus výrobku

 1. UVEDENIE
  a) uvádzacie (prienikové) ceny - získanie (zvýšenie) podielu na trhu
  b) smotánkové ceny
 2. RAST - úprava cien
  a) zvýšenie prienikových cien
  b) zníženie smotánkových cien
 3. ZRELOSŤ - prispôsobovanie ceny konkurencii
 4. ÚTLM - znižovanie ceny

Cenová diferenciácia - predaj rovnakých výrobkov na rôznych trhoch za rôzne ceny

Politika obchodných podmienok

 1. RABATY - poskytovanie zliav v určitých situáciách
  a) naturálne - množstvo tovaru navyše zadarmo
  b) funkčné - výrobca poskytuje rabat obchodnej organizácii, ktorá predaj realizuje
  c) časové - obmedzený čas
  d) vernostné - stálym zákazníkom
 2. DODACIE PODMIENKY
  spôsob doručenia
  právo na výmenu dodaného tovaru
  prispôsobenie množstva dodávky požiadavkám odberateľov
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY
  spôsob započítavania nákladov spojených s dodaním tovaru
  dohodnuté zľavy za rýchlu platbu
  dohodnuté zľavy pri oneskorení dodávky
 4. FINANCOVANIE ODBYTU
  dodávateľský úver
  factoring
  leasing

Cenová regulácia - Zákon o cenách

 1. úradne stanovené ceny - pevné, max, min
 2. vecné usmerňovanie - oprávnené náklady, ktoré môžeme zahrnúť do ceny
 3. časové usmerňovanie - výrobca musí vopred nahlásiť zmenu ceny
 4. cenové moratórium - zákaz zvyšovať cenu

Výnosy

 • ocenené výkony podniku
 • peňažné prostriedky, ktoré podnikateľský subjekt získava z predaja svojich výkonov
 • reprodukované, nahradené náklady, ktoré sa na predávané výkony vynaložili, zvýšené o zisk, ktorého dosiahnutie je základným cieľom každého podnikateľského subjektu

Členenie výnosov

 1. účtovné hľadisko
  a) prevádzkové (UCT skupiny 60 - 65)
  b) finančné (UCT skupiny 66 a 67)
  c) mimoriadne (UCT skupina 68)
 2. jednotlivé činnosti
  a) výrobná
  b) obchodná
  c) závodné stravovanie
  d) rekreačné zariadenie
  e) držba CP
  f) ...

Účtovanie výnosov

 • na stranu DAL účtov 6. UCT triedy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia
 • na oboch stranách sa účtuje v UCT triede 61 - Zmeny stavu vnútropodnikových zásob, kde sa prírastky účtujú na strane Dal a úbytky na strane Má dať

Doplnkové výnosy
= zmena stavu vnútropodnikových zásob

dvojice súvzťažných účtov:
121 611
122 612
123 613
124 614

Spôsob A

 1. prírastky, resp. prebytky príslušného druhu zásob 12x/61x
 2. úbytok, resp. nezavinené manko v rámci normy 61x/12x
 3. manká a škody nad normu 582/12x
 4. výrobky použité na reprezentačné účely 513/12x

Spôsob B

 1. Účtovanie ZS zásob vlastnej výroby na ťarchu výnosov 61x/12x
 2. manká a škody nad normu prirodzených úbytkov 582/61x
 3. výrobky použité na reprezentačné účely 513/61x
 4. KZ zásob vlastnej výroby zistený pri inventarizácii 12x/61x

Aktivácia

 • prevodom, ktorý zachytáva výsledok vlastnej činnosti, sa vytvára majetok, čiže aktívum
 • materiálu a tovaru - na ťarchu príslušného účtu obstarania a súvsťažne v prospech účtu 621 - Aktivovanie materiálu a tovaru
 • vnútropodnikových služieb, ktoré súvisia s prepravou zásob, alebo sa použijú na účely reprezentácia, a to v prospech účtu 622 - Aktivovanie vnútropodnikových služieb

Časové rozlíšenie výnosov

 • predmetom sú len tie položky výnosov, pri ktorých je možné:
  a) vecne vymedziť ich účel
  b) určiť ich výšku
  c) stanoviť obdobie, ktorého sa týkajú

Príjmy budúcich období - v bežnom roku dodané, ale nevyfakturované vlastné služby, výkony

Účtovanie príjmov budúcich období

 1. výkony, služby, dodané v bežnom období, ale nevyfakturované 385/6xx
 2. faktúra za výkony, služby dodané v minulom roku 311/385

Výnosy budúcich období - príjem v bežnom období, týkajúci sa výnosov budúceho obdobia

Účtovanie výnosov budúcich období

 1. príjem v bežnom období, patriaci do budúceho obdobia účet aktív/384
 2. zaúčtovanie príjmu do výnosov bežného obdobia 384/6xx

Plánovanie výnosov

 • tržby - plán odbytu, cena za kus
 • ostatné - predchádzajúce obdobia, odhad

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.