referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cecília
Piatok, 22. novembra 2019
Hospodársky výsledok
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 235
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
 • výsledok podnikateľskej činnosti
 • pozostáva z troch zložiek

a) prevádzkový HV - rozdiel prevádzkových výnosov a nákladov
b) finančný HV - rozdiel finančných výnosov a nákladov
c) mimoriadny HV - rozdiel mimoriadnych výnosov a nákladov

 • zisk alebo strata
 • syntetický ukazovateľ, ktorý umožňuje posúdiť hospodárenie účtovnej jednotky

Štruktúra HV

prevádzkové výnosy - prevádzkové náklady

prevádzkový HV

finančné výnosy HV z bežnej - finančné náklady činnosti

finančný HV

 • celkový účtovný
 • mimoriadne výnosy HV
 • mimoriadne náklady

mimoriadny HV


Zisťovanie HV

Hospodársky výsledok sa zisťuje na konci účtovného obdobia - kalendárneho roka - alebo v mimoriadnych prípadoch, ktorými môžu byť zánik alebo rozdelenie účtovnej jednotky.
Účtovne sa hospodársky výsledok zisťuje na účte 710 - Účet ziskov a strát, na ktorý sa prevedú zostatky účtov UCT tried 5 a 6.

Vzhľadom na rozdielnosť účtovného a daňového postupu musíme špecifikovať dvojaký pohľad na HV

 1. časový postup zisťovania HV po zdanení - disponibilný zisk sa zistí z hrubého účtovného zisku po dočítaní dane z príjmu. Disponibilný zisk môže účtovná jednotka ďalej upravovať o položku odloženej dane (vzniká v dôsledku dočasného rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi)
 2. obsahové hľadisko - premietnutý odlišný prístup účtovného systému, ktorého hlavnou úlohou je správne a verne zobraziť ekonomickú situáciu účtovnej jednotky. Úlohou daňového systému je pravdivo vypočítať daňový základ na základe platných daňových predpisov

Účtovný systém Daňový systém

výnosy účtovného obdobia hrubý účtovný zisk

 • náklady účtovného obdobia +/- N a V nad rámec daňových predpisov

hrubý účtovný zisk daňový základ
- daň

disponibilný zisk daň

HV v schvaľovacom konaní
Hospodársky výsledok zistení pri zostavení účtovnej závierky na účte 710 sa pomocou účtu 701 - Začiatočný účet súvahový prevedie na účet 431 - Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní.

Rozdelenie HV

HV pred zdanením zistený z podkladov účtovníctva sa pre výpočet dane z príjmov právnických osôb upravuje na základ dane. Upravuje sa o náklady a výnosy, ktoré sú do hospodárskeho výsledku zahrnuté nad rámec stanovený zákonom o daniach z príjmov.

HV sa zvyšuje o položky:

 • dary nad stanovený limit (2 % zo základu dane)
 • kladný rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
 • kladný rozdiel medzi zostatkovou cenou IM vyraďovaného z dôvodu manka, škody a náhradou od poisťovne
 • kladný rozdiel medzi zostatkovou a predajnou cenou IM
 • sumy účtované do nákladov pri vyraďovaní obežného majetku z dôvodu darovania alebo mánk a škody (okrem živelných pohrôm)
 • daň z príjmov, dedičská daň, daň z prevodu nehnuteľností a daň z darovania
 • tvorba rezerv účtovaná do nákladov
 • cestovné prevyšujúce limit
 • platené pokuty, penále, postihy za znečisťovanie ovzdušia a vypúšťanie znečistených odpadových vôd
 • náklady na reprezentáciu

Výnosy sa upravujú o:

 • zrušenie rezerv a opravných položiek
 • výnosy zdanené zrážkou pri zdroji

Rozdelenie zisku

 1. prídely do zákonných fondov 431/421
  rezervný, sociálny
  nedeliteľný
 2. prídely do ostatných fondov (fond odmien, rizikový fond)
 3. podiely spoločníkom, výplata dividendy 431/364
 4. zvýšenie ZI 431/411
 5. úhrada straty minulých období 431/429
 6. odmeny členom dozornej rada = tantiemy
 7. podiel na HV zamestnancom - 13. PLAT
 8. nerozdelený zisk do budúcich období 431/428

Strata

 • úhrada spoločníkmi 354/431
 • úhrada z nerozdeleného zisku minulých období 428/431
 • prevod do budúceho obdobia 429/431
 • úhrada z rezervného fondu 421/431
 • zníženie ZI 411/431

Ziskové fondy a sociálny fond
Daň z príjmu fyzických osôb

Predmetom sú:

 • príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky
 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • príjmy z kapitálového majetku
 • príjmy z prenájmu
 • ostatné
 • základom je suma, o ktorú príjmy plynúce daňovníkovi v kalendárnom roku presahujú výdavky preukázateľne vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie, upravená o odpočítateľné položky
 • mesačne sa platí preddavok 331/342
 • daň sa stanovuje progresívne podľa zákona

Daň z príjmu právnických osôb

 • predmetom sú príjmy zo všetkej činnosti a z nakladania zo všetkým majetkom
 • základom je rozdiel medzi príjmami a výdavkami vynaloženými na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie = hospodársky výsledok upravený o odpočítateľné a pripočítateľné položky
 • sadzba je 40 % z daňového základu
 • účtovanie 538/341

Účtovná uzávierka a závierka

Účtovná uzávierka je uzatvorenie peňažného denníka a pomocných kníh k poslednému dňu účt. obdobia.
Na základe uzatvorených kníh sa uskutočňuje účtovná závierka, ktorá zahrňuje zostavenie účtovných výkazov, a to:

 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • prílohy

Súčasťou účtovnej závierky je inventarizácia - zahrňuje zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov (inventúra), porovnanie s účt. stavom a vyčíslenie a usporiadanie inventarizačn. rozdielov (manko, prebytok).

Účtovná závierka v dvoch vyhotoveniach sa ako príloha predkladá k daňovému priznaniu do 31. 3. - po jednom exemplári daňovému úradu a štatistickému úradu.

Hoci nadväznosť UCT závierky na daňové priznanie je veľmi nízka, účtovník nesmie uprednostniť pri zostavovaní UCT závierky daňové hľadisko na základnou zásadou účtovníctva, t. j. požiadavka, aby bežné účtovníctvo a z neho zostavená UCT závierka bol úplné, vedené preukazným spôsobom a správne tak, aby verne zobrazovali stav a pohyb majetku a záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku.

Na konci kalendárneho roka je vhodné účtovnícku prácu rozdeliť:
a) prípravné práce pred uzatvorením UCT kníh
b) uzatvorenie UCT kníh
c) zostavenie UCT závierky

Prípravné práce pred uzatvorením UCT kníh:

 1. kontrola správnosti ZS
 2. inventarizácia
 3. doúčtovanie účtovných prípadov
 4. zaúčtovanie UCT prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
 5. zaúčtovanie opravných položiek, kurzových rozdielov, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, výpočet HV
 6. daň z príjmov

Uzatvorenie účtovných kníh

 • uzatvorenie všetkých účtov bežného UCT
 • zistenie obratov strán MD a D
 • zistenie konečných zostatkov aktívnych a pasívnych účtov
 • zistenie konečných stavov nákladov a výnosov
 • základ dane z príjmov
 • daňová povinnosť
 • prevod konečných stavov nákladov a výnosov na 710
 • prevod konečných stavov súvahových účtov na 702
 • uzatvorenie účtovníctva na dané obdobie
 • výsledok, produkt tejto etapy - závierkové účty 710 a 702

Zostavenie účtovnej závierky:

 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • príloha

Účet 491 - Účet individuálneho podnikateľa

Podnikateľ môže osobný majetok preradiť do podnikania. O sumu preradeného majetku sa zvýši konkrétny druh investičného majetku a zvýši sa aj zdroj jeho krytia na účte 491.
Naopak, podnikateľ môže majetok preradiť z podnikania do osobného užívania - zdroj krytia sa zníži a tiež sa zníži konkrétny druh IM.

 
Podobné referáty
Hospodársky výsledok GYM 2.9452 510 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.