Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Platobný styk

Peniaze - všetko, čo slúži ako všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok alebo platidlo

Vývoj peňazí:

 1. Tovarové peniaze
  pestrá paleta tovarov, ktoré na rôznych miestach a v rôznom čase plnili funkciu peňazí
  boli to: dobytok, plátno, kožušiny, olivový olej, pivo, víno, drahé kovy, diamanty, otroci
  približne v 19. Storočí sa obmedzili takmer výlučne na drahé kovy (najmä zlato a striebro) - ako tovarové peniaze boli všeobecne prijaté a na to ich predurčili ich vlastnosti: trvanlivosť, deliteľnosť, ľahkosť dopravy a určitý optimálny nedostatok
 2. Papierové peniaze
  to, že vystriedali tovarové peniaze súviselo s poznaním, že k sprostredkovaniu výmeny tovaru zlato nemusí byt reálne prítomné, ale môže byt zastúpené papierovými peniazmi
  podstata: peniaze ako peniaze, nie ako tovar, su žiadané nie pre ne samy, ale pre veci, ktoré za ne možno kúpiť
  používanie sa rozšírilo, pretože ich možno ľahko prenášať a skladovať
 3. Bankové peniaze
  súčasná moderna ekonomika
  vklady (depozity) na šekových účtoch
 4. Ďalší vývoj
  spájanie šekových a úsporových účtov
  úverové karty
  cestovne šeky
  nefalšovateľné debetne karty

Funkcie peňazí:

 1. Výmenný prostriedok
 2. Zúčtovacia jednotka - spája sa so schopnosťou peňazí byt mierou ocenenia statkov a služieb
 3. Uchovávateľ hodnoty - v tejto funkcii vystupujú vtedy, keď im ľudia dávajú prednosť pred inými formami bohatstva (zlato, šperky, nehnuteľnosti, umelecké diela, cenne papiere). Peniaze nemusíme vynaložiť len na nákup statkov v súčasnosti, môžeme ich odložiť a nákup uskutočniť neskôr

Platenie - spôsob vyrovnávania záväzkov, ktoré vyplývajú z peňažných vzťahov (vzťahy podniku k okoliu, ktoré sa realizujú prostredníctvom peňazí)

Platby
a) ekvivalentné - existuje protihodnota
b) finančné - dane, štipendiá

Spôsoby platenia
a) hotovostné - uskutočňuje sa prostredníctvom peňazí v hotovosti
b) bezhotovostné - uskutočňuje sa prevodom z účtu na účet

Hotovostný platobný styk

 • uskutočňuje sa prostredníctvom peňazí v hotovosti
  a) bezprostredne (z ruky do ruky)
  b) sprostredkovane - pomocou dokladov
 • nevýhody
 • málo bezpečný
 • zdlhavý
 • nákladný

Šek

 • písomný doklad na výber hotovosti z účtu v banke
 • vystaviteľ dáva príkaz banke, aby vyplatila z jeho účtu osobe uvedenej na šeku, stanovenú sumu
 • prísne pravidlá vyplňovania
 • môže byť podpísaný len osobou, ktorá má v banke uložený podpisový vzor

Peňažná súpiska

 • pripája sa k šeku
 • rozpis jednotlivých platidiel (bankoviek a mincí)

Pokladničná zloženka

 • slúži na uloženie hotovosti na účet cez banku
 • jej súčasťou je peňažná súpiska

Príjmový a výdavkový pokladničný doklad

 • slúžia na príjem a výdaj peňazí z pokladne podniku
 • vystavuje ich pokladník, ktorý má za pokladňu hmotnú zodpovednosť
 • každý podnik má stanovený pokladničný limit - určuje výšku hotovosti v pokladni. Na konci pracovného dňa musí pokladník odviesť sumu, ktorá limit prevyšuje, pokladničnou zloženkou na účet, ak hotovosť chýba, musí ju vybrať z účtu pomocou šeku

Cenný list

 • má špeciálnu obálku, do ktorej sa vložia peniaze a obálka sa potom zapečatí
  Poštové poukážky
  A - odosielateľ platí v hotovosti, príjemca dostane peniaze na účet
  B - odosielateľ odošle prostriedky zo svojho účtu v banke, príjemca ich dostane v hotovosti
  C - odosielateľ platí v hotovosti, príjemca dostane v hotovosti
  D - telegrafické podávanie peňazí - peniaze sa dodajú v hotovosti a ako telegram
  E - medzinárodný styk

Bezhotovostný platobný styk

 • uskutočňuje sa prevodom z účtu na účet
 • realizátormi sú banky, peňažné ústavy
 • podmienky
  a) otvorenie účtu v banke
  b) stanovené pravidlá
 • výhody
 • bezpečný
 • rýchly
 • hospodárny
 • vhodný na automatizované spracovanie

Príkazy banke na platbu

 1. písomne - špeciálne tlačivá
  príkaz na úhradu/inkaso
  hromadný príkaz na úhradu
  trvalý príkaz na úhradu
 2. nosič dát - disketa, dierne pásky
 3. diaľkový prenos - počítačová sieť, fax, ...

Príkaz na úhradu
- vychádza zo strany platiteľa

Príkaz na inkaso

 • vychádza zo strany príjemcu
 • dodávateľ a odberateľ sa musia na tomto spôsobe dohodnúť

Jednorázový príkaz na úhradu / inkaso - na jednu platbu

Hromadný príkaz na úhradu - z jedného účtu sa platí viac platieb

Trvalý príkaz na úhradu

 • pre platby, ktoré sa uskutočňujú v rovnakých časových obdobiach, v rovnakej výške, rovnakému príjemcovi
 • vhodné - nájomné, splátky, poistné, predplatné, ...
 • výhody

  a) pre platiteľa
 • šetrenie práce (príkaz sa vystaví len raz)
 • odpadá evidencia platieb (nedodržanie termínu - upomienky nie sú)

  b) pre príjemcu
 • presné poukazovanie platieb

Zmenka

 • písomný záväzok napísaný v presne stanovenej forme, ktorý poskytuje majiteľovi zmenky právo požadovať v určenej lehote úhradu peňažnej sumy uvedenej na zmenke
 • cenný papier
 • upravuje ju Zmenečný a šekový zákon

náležitosti:

 • názov - zmenka
 • príkaz zaplatiť - suma
 • meno platiteľa - „zmenečník“
 • údaj splatnosti
 • meno toho, komu má byť zaplatené - „remitent“
 • údaj miesta platenia
 • dátum a miesto vystavenia
 • podpis vystaviteľa

Delenie zmeniek

 1. vlastná - vyjadruje sľub vystaviteľa zaplatiť remitentovi určitú sumu
 2. cudzia - príkaz vystaviteľa tretej osobe, aby zaplatila určitú sumu držiteľovi zmenky
  a) na rad vlastný - I. Vystaviteľ = držiteľ
  II. zmenkovník
  b) na rad cudzí - I. Vystaviteľ
  II. zmenkovník
  III. držiteľ

Prijatie zmenky musí zmenkovník potvrdiť = akcept zmenky

Využitie zmenky

 • ako úverový prostriedok (odberateľ platí zmenkou)
 • ako platobný prostriedok ( dlžník zaplatí tým, že prevedie zmenku na inú osobu rubopisom = indosamentom; ten, kto zmenku prevádza na inú osobu, zapíše na zadnej strane „...zo mňa na ... + podpis a pečiatka)
 • ako záruka pri poskytovaní úverov

Držiteľ zmenky môže

 • držať zmenku do lehoty splatnosti a potom ju zinkasovať od dlžníka
 • pred lehotou splatnosti postúpiť zmenku banke na eskont - čiže banka zaplatí sumu zníženú o úrok (diskont) a províziu (náklady spojené s úhradou a zisk pre banku)
 • pred lehotou splatnosti postúpiť zmenku obchodnému partnerovi na vyrovnanie iného záväzku

Šek

 • nástroj bezhotovostného platenia prostredníctvom banky
 • vydaný bankou svojim klientom vo forme šekovej knižky, ktorej jednotlivé listy sú formuláre šekov
 • majiteľ účtu v banke dáva prostredníctvom šeku príkaz banke, aby vyplatila majiteľovi šeku sumu uvedenú na šeku
 • vydávanie upravuje Zmenkový a šekový zákon

obsah:

 • názov
 • príkaz zaplatiť peňažnú sumu - číslom aj slovom
 • meno platiteľa (banka, sporiteľňa)
 • miesto platenia
 • dátum a miesto vystavenia
 • podpis vystaviteľa
 • splatnosť
 • do 8 dní v rámci štátu
 • do 20 dní v rámci svetadielu
 • do 70 dní v rôznych svetadieloch

Druhy šekov

 • na doručiteľa - nie je uvedené meno osoby, ktorej sa má platiť
 • cestovný šek - vydáva banka v rámci zmenárenskej činnosti namiesto valút
 • šek na zúčtovanie - nemôže sa použiť na výber hotovosti (z účtu na účet)
 • bankový šek - krytý majetkom banky (nie majetkom klienta)
 • sporožírový šek - vydaný sporiteľňou majiteľom sporožírových účtov
 • využitie
 • platby za tovar v obchodných organizáciách
 • výber hotovosti
 • vystavený
 • na meno osoby, ktorej má byť vyplatený
 • na organizáciu
 • na doručiteľa

Platobná karta

 • vizitka z umelej hmoty so zakodovanými údajmi o bankovom spojení majiteľa karty
 • vydaná bankou k účtu klienta


Druhy:

a) debetné - držiteľ je oprávnený čerpať finančné prostriedky len do zostatky na účte
b) kreditné (úverové) - čerpanie prostriedkov aj do mínusu

Nutnosť medzinárodných platieb vyvolala dohodu bánk o využívaní spoločného systému platobných kariet. Najrozšírenejšie sú: Eurocard/Master Card, VISA Card a American Expres

Použitie platobných kariet

 • výber hotovosti v bankomatoch
 • platenie za tovar a služby

V SR

 • karty VUB - výber hotovosti v automatoch
 • SLSP - platobné karty vydané k sporožírovému účtu; podmienka - zostatok na účte
  Sk 5 000,--
 • VISA - firemná karta na služobné cesty v tuzemsku a zahraničí; zostatok Sk 200 000,--

Výhody

 • bezpečnosť peňazí
 • vyberáme v hodnote, ktorú potrebujeme, zostatok sa na účte úročí
 • pri návšteve viacerých štátov nie je nutná výmena peňazí
 • prestíž podnikateľa v očiach obchodných partnerov

Nevýhody

 • peniaze, ktoré nedržíte v ruke sa ľahšie míňajú

Forma platby

 • závisí od vzťahu dodavateľa a odberateľa a od medzinárodnej hospodárskej a politickej situácie
 • EXPORTER
 • istota, že bude zaplatené
 • platba čo najneskôr
 • riziká - kupujúci
 • IMPORTER
 • istota, že bude dodaný tovar
 • platba čo najneskôr
 • riziká - predávajúci

Spôsoby

 • platba v hotovosti (konvertibilná mena - valuty)
 • priama úhrada = hladká platba
 • zmenkou, šekom
 • dokumentárny akreditív
 • dokumentárne inkaso

Platba v hotovosti

 • náročná na úschovu a počas prepravy
 • podľa devízového zákona podnikateľský subjekt musí do 30 dní ponúknuť valuty na odkúpenie
 • kurz valút je nižší
 • riziká počas prepravy

Priama úhrada

 • banka na základe písomného príkazu klienta požiada banku v zahraničí, v ktorej má otvorený účet v príslušnej mene, aby vyplatila v prospech príjemcu stanovenú sumu


Hladká platba pred dodávkou

 • poskytujeme preddavok
 • P - istota, že K tovar odoberie
 • K - istota dodania tovaru
 • odávky investičného charakteru
 • časť ako preddavok, časť v priebehu, časť po ukončení

Zmenka

 • cenný papier, v ktorom vystaviteľ zmenky
  a) prikazuje inej osobe, aby uhradila stanovenú peňažnú sumu zmenkovému veriteľovi - cudzia zmenka
  b) sa zaväzuje zaplatiť stanovenú sumu zmenkovému veriteľovi - vlastná zmenka

Šek

 • nahrádza platenie v hotovosti alebo priamu úhradu
 • vystaviteľ má šekový účet v banke a žiada banku, aby z jeho účtu zaplatila určenú sumu predložiteľovi šeku

Dokumentárny akreditív

 • používa sa, ak sa obchodní partneri nepoznajú alebo ak sú v ich krajinách neisté pomery
 • najrozšírenejšia forma platenia v ZO
 • príkaz K (dovozcu) svojmu peňažnému ústavu (banke), aby vyplatil alebo dal vyplatiť inou bankou proti odovzdaniu dokladov o dodávke fakturovanú sumu
 • dokumenty
 • prepravné doklady
 • osvedčenie o pôvode tovaru
 • faktúra
 • colná deklarácia
 • certifikát o kvalite
 • priebeh
 • otvorenie akreditívu = zablokovnie určitej peňažnej sumy
 • čerpanie akreditívu - po predložení dokladov sa vyplatí zo zablokovanej sumy
 • vlastnosti
 • nevypovedateľný
 • termínovaný (blokácia peňaž. sumy - 21 dní)
 • výhody
 • vývozca - istota, že bude zaplatené, ak dodá tovar včas
 • dovozca - istota, že tovar bude dodaný včas
 • nevýhody
 • vývozca - ak nedodrží termín dodávky, hrozí riziko nezaplatenia (vyprší akreditív)
 • dovozca - platí len na základe dokladov (tovar ešte nemusí byť dodaný)

Dokumentárne inkaso

 • používa sa v styku s obchodnými partnermi, ktorí sa dobre poznajú
 • vývozca požiada svoju banku, aby vydala dokumenty o dodávanom tovare dovozcovi len vtedy ak:
  a) zaplatí D/P
  b) akceptuje zmenku vystavenú vývozcom D/A
 • nevýhoda
 • tovar sa odoslal, ale K odmieta akceptovať zmenku = riziko neodobratia

Ukazovatele likvidity merajú schopnosť podniku splatiť bežné záväzky pomocou aktív, ktoré sa môžu v potrebnom okamihu premeniť na peniaze. Posúdenie likvidity sa robí pomocou ukazovateľov:

 • bežná likvidita
 • okamžitá likvidita
 • celková likvidita

Bežná likvidita

 • hodnotí platobnú schopnosť podniku z hľadiska dlhšieho obdobia a má najlepšiu vypovedaciu schopnosť
 • ak hodnota ukazovateľa rastie, v ďalšom období sa platobná schopnosť zlepší, ak hodnota ukazovateľa klesá, nastáva zhoršenie finančnej situácie a tým aj platobnej schopnosti podniku

obežné aktíva bez zásob + obchodovateľné CP
Bežná likvidita =
krátkodobé záväzky

Okamžitá likvidita

 • vyjadrenie platobnej schopnosti v skúmanom okamihu
 • výpočet vychádza z toho, že na okamžité uspokojenie veriteľov podnikateľ môže použiť najlikvidnejšie zložky majetku, t. j. peniaze, ceniny, vklady na účtoch bez výpovednej lehoty alebo s krátkou výpovednou lehotou a niektoré druhy cenných papierov
 • optimálna hranica je 0.9 - 1.1

pohotové platobné prostriedky
Okamžitá likvidita =
záväzky s okamžitou splatnosťou

Celková likvidita

 • súhrnný ukazovateľ poskytujúci základnú informáciu o likvidite podniku
 • hodnota sa má pohybovať od 1.5 - 2.5, ak je hodnota ukazovateľa nižšia ako 1, podnik nemá zdroje na úhradu splatných záväzkov

obežné aktíva spolu
Celková likvidita =
krátkodobé záväzky

CASH FLOW

 • vyjadruje zmeny vo finančnej situácii prostriedkov - odkiaľ podnik peňažné prostriedky získal a na čo sa použili
 • príjmy podnik získava
 • z účtovného zisku
 • zo zvýšenia dlhodobých cudzích zdrojov
 • zo zvýšenia základného imania
 • zo zníženia stálych aktív
 • výdavky v cash flow sú na
 • úhradu účtovnej straty
 • zvýšenie stálych aktív
 • zníženie vlastného imania
 • zníženie dlhodobých záväzkov
 • použitie zisku na výplatu podielov vlastníkom

CASH FLOW sa vyčísľuje osobitne za prevádzkovú, investičnú a finančnú oblasť a za podnik ako celok.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk