referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Utorok, 22. októbra 2019
Bankový systém SR
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 390
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 

Banka

 • finančný sprostredkovateľ (medzi veriteľom, ktorý zdroje má a dlžníkom, ktorý ich potrebuje)
 • špecializovaný podnik na obchodovanie s peňažným kapitálom a s ním spojenými službami
 • vytvára predpoklady pre EKO rast poskytovaním úverov na efektívne projekty s únosnou mierou rizika
 • vyššou úrokovou mierou z vkladov ovplyvňuje sporivosť obyvateľstva

Členenie

 1. vlastníctvo
  a) štátne
  b) družstevné
  c) súkromné (a. s., s. r. o., k. s.)
 2. predmet činnosti
  a) univerzálne - všetky bankové operácie
  b) špecializované

Banková sústava

 • súhrn bánk na území určitého štátu
 • v SR - dvojstupňová
 1. stupeň - emisná, centrálna, ceduľová, ústredná banka = NBS (zabezpečiť stabilitu meny, zákon o NBS)
 2. stupeň - ostatné banky - obchodné, komerčné banky (zákon o bankách)

Zákon o bankách

 • upravuje činnosť obchodných bánk
 • banka = p. o. so sídlom na území SR, založená ako a. s. alebo štátny peňažný ústav, ktorý prijíma vklady od obyvateľstva a podnikateľských subjektov, poskytuje úveru a ďalšie služby
 • povolenie NBS a MF
 • základné imanie = 500 mil. Sk
  a) slovenský kapitál
  b) zahraničný kapitál
  c) zmiešaný
 • zahraničné banky - licencia
  a) reprezentácia - neposkytuje bankové služby
  b) účasť v slovenských bankách - akcie
  c) samostatná pobočka - 100 % zahraničný kapitál, všetky bankové služby

NBS

 • upravená Zákonom o NBS
 • emisná, centrálna banka
 • základnou funkciou je zabezpečiť stabilitu meny
 • riadi ju banková rada a bankové direktórium
 • činnosti
 • určuje menovú politiku
 • reguluje peňažný obeh v štáte
 • zodpovedá za prípravu, výrobu a vydanie peňazí do obehu a výmenu poškodených peňazí
 • ukončenie platnosti a zavádzanie nových vzorov
 • koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk (prijíma vklady od bánk a poskytuje im úvery)
 • banka bánk - vykonáva bankový dohľad nad činnosťou obchodných bánk
 • banka štátu - vedie príjmové a výdavkové účty ŠR
 • nakupuje a predáva štátne pokladničné poukážky a štátne dlhopisy
 • obchoduje so zlatom a devízami
 • vydáva kurzový lístok, spravuje devízové rezervy, vedie platobnú bilanciu štátu
 • zastupuje krajinu
 • predkladá návrhy zákonov

Nástroje NBS

 1. priame = príkazy
  a) max úroková miera z úverov
  b) min úroková miera z vkladov
  c) úverové kontingenty - limity
 2. nepriame = vytváranie podmienok
  a) diskontná sadzba
  b) povinné minimálne rezervy
  c) obchod s CP
  d) ostatné

Diskontná sadzba

 • základná úroková miera štátu
 • cena úveru poskytnutého NBS komerčným bankám
 • 8,8 %
 • zvyšovanie - rast úrokovej miery z úverov - pokles dopytu po úveroch - obmedzenie investovania - zvyšovanie nezamestnanosti, pokles HDP - útlm ekonomiky
 • znižovanie - pokles úrokovej miery z úverov - rast dopytu po úveroch - rozšírenie záujmu o investovanie - zníženie nezamestnanosti, rast HDP - rozvoj ekonomiky

Povinné minimálne rezervy

 • stanovené % z terminovaných a neterminovaných vkladov
 • ukladajú obchodné banky na účet NBS bez úročenia
 • zvyšovanie - znižovanie, obmedzovanie finančných (úverových zdrojov) - rast úrokovej miery z úverov - ...
 • znižovanie - rozšírenie úverových zdrojov - pokles úrokovej miery z úverov - ...

Obchod s CP

 • NBS predáva CP komerčným bankám - obmedzenie úverových zdrojov - rast úrokovej miery z úverov - ...
 • NBS nakupuje CP od komerčných bánk - rozšírenie úverových zdrojov - pokles úrokovej miery z úverov - ...
 • podmienky - deficit ŠR , burza

Ostatné

 • morálne presvedčovanie

Menová politika NBS
= súhrn opatrení v oblasti meny, ktorých cieľom je zabezpečiť stabilitu meny v boji proti inflácii a udržanie kúpnej sily Sk

Stabilita meny sa môže zabezpečiť len vtedy, keď sa do obehu nedostáva viacej peňazí, ako si vyžadujú potreby národného hospodárstva.

 1. Ak chce NBS utlmovať rozvoj ekonomiky, bude znižovať ponuku peňazí = sťahovať peniaze z obehu = REŠTRIKTÍVNA MENOVÁ POLITIKA
 2. Ak chce NBS podporovať rozvoj ekonomiky, bude ponuku peňazí zvyšovať = dávať peniaze do obehu = EXPANZÍVNA MENOVÁ POLITIKA

Reštriktívna menová politika

 1. Centrálna banka zníži zdroje, ktoré majú komerčné banky na poskytovanie úverov
  a) zvýšenie diskontnej sadzby
  b) zvýšenie % povinných minimálnych rezerv
  c) predaj CP
  d) úverové limity
 2. Rast úrokovej miery - sprísnenie podmienok na poskytovanie úverov - ťažší prístup k úveru = „politika drahých peňazí“
 3. Obmedzovanie investovania
 4. Útlm výroby, zvýšenie nezamestnanosti, pokles HDP, ... = celkový pokles EKO

Expanzívna politika

 1. Centrálna banka zvýši úverové zdroje bánk
  a) zníženie diskontnej sadzby
  b) zníženie % povinných minimálnych rezerv
  c) nákup CP od komerčných bánk
  d) stanovenie max úrokovej miery z úverov
 2. Pokles úrokovej miery - ľahší prístup k úveru = „politika lacných peňazí“
 3. Záujem o investovanie
 4. Rozšírenie výroby, klesanie nezamestnanosti, rast HDP, ... = celkový rozvoj EKO

Menová politika je spojená s dvoma rizikami:

 1. príliš expanzívna MP môže vyvolať vysokú infláciu
 2. príliš reštriktívna MP znamená brzdu ekonomického rozvoja

Sporiteľne
= špecializované komerčné banky, ktoré sústreďujú dočasne voľné finančné prostriedky obyvateľstva

Operácie

 • pasívne - vkladová činnosť
 • aktívne - úverová činnosť
 • ostatné

Vkladová činnosť

 • vkladné knižky
 • bežné účty
 • vkladové listy

Vkladná knižka

potvrdenie o vkladoch, výberoch, úrokoch a konečnom zostatku
a) neterminované
obyčajné
výherné
cestovné
b) terminované
s výpovednou lehotou
prémiové sporenie
založenie
základný vklad - Sk 20,--
vklady - hotovosť alebo zrážka zo mzdy
výbery - v hotovosti
úročenie - základný úrok - pevný
- dodatkový úrok - mení sa
- daň z úroku 15 %
strata - ohlásiť pobočke, vyhlási sa umorovacie konanie (6 mesiacov), nová vkladná knižka

VK s výpovednou lehotou

 • oznámiť výber vopred
 • výber do 3 mesiacov po ukončení výpovednej lehoty
 • výber pred výpovednou lehotou - poplatok

VK prémiového sporenia

 • pravidelný mesačný vklad
 • 5 rokov bez výberu
 • úrok + prémia

Obyčajné VK

 • úrok 2 - 4 %

Výherné VK

 • neúročia sa, vyhrávajú
 • podmienka - priemerný denný zostatok nesmie klesnúť pod Sk 1 000,--
 • 2 x ročne zlosovanie

Cestovné VK

 • vklady a výbery po celom území SR

Detská VK

 • základný vklad sa zvyšuje o 10 %
 • progresívne úročenie
 • do 18 rokov

Devízové VK

 • min 20 USD
 • výhoda - úroky sú oslobodené od dane
 • aj termínované
 • na meno, na doručiteľa

Bežné účty

 • pre podnikateľov (úročenie 0 - 2 %)
 • pre obyvateľstvo - sporožírový účet - kombinácia VK a bezhotovostného platobného styku
  založenie - písomná zmluva, podpisové vzory
  vklady - v hotovosti, zrážkou zo mzdy, prevody z iných účtov
  výbery - v hotovosti, platobná karta, jednorázový príkaz na úhradu, trvalý príkaz na úhradu (nájomné, inkaso), šek
  úročenie - 2 - 3 %, za debetný zostatok - 25 % úrok
  mesačne výpis - úroky (15 % daň)

Devízové účty

 • f. o. + p. o.
 • konvertibilné meny
 • min 20 USD
 • úročenie 3 %
 • úroky nepodliehajú dani

Termínované účty

 • bežný účet - Sk
 • devízový účet - devízy

Kontokorentný účet

 • úver na bežnom účte
 • 20 % úroky

Vkladové listy

 • potvrdenie o vklade v sume 5 000, 10 000, 20 000, na 5 alebo 10 rokov
 • úrok je progresívny

Medzinárodné finančné inštitúcie

Medzinárodný menový fond

 • založený v roku 1944
 • hlavné ciele
 • kontrolovať politiku menových kurzov členských štátov a zároveň podporovať kurzovú stabilitu
 • poskytovať jednorazovú pomoc pri zabezpečovaní rovnomerného vývoja platobných bilancií a pri prekonávaní hospodárskych ťažkostí členských štátov - ide najmä o poskytovanie krátkodobých úverov
 • podporovať rozmach medzinárodného obchodu a prispievať tak k rozvoju ekonomík - k rastu ich HDP, zamestnanosti, ...
 • základné zdroje na poskytovanie úverov a pomoci - členské kvóty jednotlivých krajín (v závislosti od veľkosti krajiny, jej podielu na obrate svetového obchodu, veľkosti HDP, ...), a to 25 % vo svojej mene a 75 % vo voľne vymeniteľných menách

Svetová banka
= medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj

 • vznikla súčasne s MMF
 • členské štáty MMF sa stávajú aj členmi Svetovej banky po upísaní príslušného kapitálu
 • hlavným cieľom je pomáhať členským štátom MMF pri rozvoji a štrukturálnej prestavbe ekonomík, a to najmä formou poskytovania dlhodobých úverov s relatívne nízkou úrokovou sadzbou
 • pridružené organizácie
 • Medzinárodná asociácia pre rozvoj = IDA - poskytuje úvery až na obdobie 50 rokov s desaťročným odkladom prvej splátky
 • Medzinárodná finančná spoločnosť = IFC - podpora súkromných investícií

Osobitné miesto v rámci medzinárodných finančných a menových inštitúcií majú regionálne inštitúcie, ktoré sa stávajú tvorcami a garantmi finančného systému v jednotlivých regiónoch - oblastiach. V rámci Európskeho menového systému je to Európska banka pre obnovu a rozvoj.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.