referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Operácie obchodných bánk
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 093
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Banka

 • špecializovaný podnik na obchodovanie s peňažným kapitálom a s ním spojenými službami
 • vytvára predpoklady pre EKO rast poskytovaním úverov na efektívne projekty s únosnou mierou rizika
 • vyššou úrokovou mierou z vkladov ovplyvňuje sporivosť obyvateľstva
 • finančný sprostredkovateľ (medzi veriteľom, ktorý má zdroje a dlžníkom, ktorý ich potrebuje)
 • podľa nášho zákonodarstva môže mať formu akciovej spoločnosti, alebo štátneho peňažného ústavu, iné formy nie sú dovolené

Operácie obchodných bánk

a) pasívne - získavanie finančných zdrojov = sústreďovanie dočasne voľného kapitálu
b) aktívne - využitie získaných zdrojov = použitie sústredeného dočasne voľného kapitálu
c) ostatné - bankové služby spojené s pohybom kapitáluPasívne operácie bánk

 1. vklady
  a) v užšom zmysle slova
  I. vklady na požiadanie
  II. úsporné vklady
  III. termínové vklady
  b) v širšom zmysle slova
  I. depozitné certifikáty
  II. bankové obligácie
 2. pôžičky
  a) od NBS
  b) od ostatných bánk

Vklady na požiadanie

 • nazývajú sa aj vklady na videnie, vistavklady, denné peniaze
 • krátkodobé vklady klientov, ktorí si ukladajú peňažné prostriedky na bežné účty aby s nimi neustále disponovali
 • ich stav sa mení každý deň, a preto sú pre banku najmenej stabilným zdrojom


Vklady na požiadanie podnikateľských subjektov

 • tvoria podstatnú časť celkových vkladov na požiadanie
 • nízko úročené
 • forma bežných účtov

a) s úverovým rámcom - v rámci stanoveného limitu, je dovolené skĺznuť do mínusového zostatku
b) bez úverového rámca - musí byť kreditný zostatok

 • upravuje Obchodný zákonník
 • možno zriadiť len na základe písomnej zmluvy medzi bankou a podnikateľským subjektom od určitej doby na určitú menu
 • s peniazmi disponuje zásadne majiteľ, prípadne iná osoba s podpisovým vzorom
 • banka je povinná v lehotách stanovených v zmluve oznámiť majiteľovi účtu údaje o prijatých a uskutočnených platbách
 • úročenie (2 - 4 %) je dohodnuté zmluvne
 • účet sa ruší zmluve (vždy písomne)


a) zo strany majiteľa (okamžitá účinnosť)
b) zo strany banky (účinnosť nadobúda ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po miesiaci výpovede)

Bežné účty obyvateľstva
SLSP - sporožírový účet
iné - osobné konto, osobný účet

V trhovej ekonomike:
Výber banky, v ktorej si založím svoj bežný účet (podľa určitých kritérií ako napr. úročenie účtu, spoľahlivosť banky, vzdialenosť banky, kvalita výkonu bankových pracovníkov, atď. )

 • možnosť bežného účtu vo viacerých bankách

Úsporné vklady

 • vklady fyzických osôb v banke spravidla na dlhší čas
 • ležia medzi krátkodobými a termínovanými vkladmi - termín ich výberu nie je vopred stanovený a pre banku je to stabilnejší zdroj ako vklady na požiadanie

a) s vkladovým účtom = vkladná knižka
b) s účtom stavebného sporenia
c) s účtom poistného sporenia

Vkladná knižka

 • potvrdenie o vkladoch, výberoch, úrokoch a konečnom zostatku
 • obyčajné (úročené) alebo výherné (bez úročenia - 2 x ročne zlosovanie)
 • na meno alebo na doručiteľa

Stavebné sporenie

 • vkladateľ sporí určitý počet rokov na dohodnutú sumu, má nárok na štátnu prémiu, po našetrení polovice dohodnutej sumy môže požiadať o stavebný úver za výhodnejších podmienok

Poistné sporenie

 • kombinácia sporenia a poistenia
 • uzatvárajú sa 2 zmluvy - zmluva o životnom poistení
  - zmluva o úspornom vklade

Termínované vklady

 • dlhodobejšie viazané vklady, pri ktorých sa klient dobrovoľne zaviaže k časovému obmedzeniu disponovať s vkladom
 • pre banku - pomerne stabilný peňažný zdroj
 • úročia sa vyššou úrokovou sadzbou
 • výber je obmedzený dvojakým spôsobom:
 • dohodnutými termínmi splatnosti - podnikateľský subjekt sa zaviaže vybrať vklad až po uplynutí určitej lehoty (napr. 1, 3, 6 mesiacov, prípadne 1, 2 roky od uloženia). Môže sa dohodnúť presný deň splatnosti
 • dohodnutou výpovednou lehotou - podnikateľský subjekt musí banke oznámiť svoj úmysel vybrať uložený vklad a čakať dohodnutú výpovednú lehotu na jeho vybratie
 • môžu sa vyplatiť aj pred dohodnutým termínom, ale za cenu penalizácie
 • nemusia sa vybrať v dohodnutom termíne, prípadne v stanovenej výpovednej lehote - navrhne sa prolongácia a stanoví sa ďalší termín výberu

Členenie

 1. krátkodobé (do 1 roka)
  a) pevné vklady - okrem termínu sa presne stanoví aj výška vkladu
  b) vklady na otvorenom účte - môže sa vkladať neobmedzená suma, hoci disponovanie vkladom je obmedzené termínom
 2. dlhodobé - slúžia na akumuláciu peňazí na väčšie investičné akcie, výdavky budúcich období, ...


Depozitné certifikáty

 • lternatíva termínovaných vkladov
 • forma krátkodobého CP
 • potvrdenky, ktoré banky vydávajú pri nákupe zaokrúhlenej sumy vklady. Majiteľ dostane vklad v termíne splatnosti
 • pomerne stabilný zdroj pre banku
 • nakupujú - podnikateľské subjekty, štát, iné banky, obyvateľstvo

Bankové obligácie

 • dlhodobé, obchodovateľné CP
 • pre banku - stabilný zdroj
 • prostredníctvom nich si banka zabezpečí väčšie množstvo dlhodobých peňažných zdrojov s istotou, že veriteľ neodstúpi

Pôžičky od NBS

 • úver za diskontnú sadzbu (8,8 %)
 • forma:
 • lombardný úver - záloha hnuteľných vecí
 • redistribučný úver - strednodobý a dlhodobý
 • refinančný úver - krátkodobý
 • reeskont zmenky

Pôžičky od ostatných bánk

 • krátkodobé, strednodobé, dlhodobé
 • forma:
 • otvorenie bežného účtu s úverovým rámcom v inej banke
 • predaj CP iným bankám
 • reeskont zmenky (odkúpenie eskontovanej zmenky inou bankou)

Aktívne operácie bánk

 1. poskytovanie úverov
 2. finančné investovanie

Úvery

 1. krátkodobé
  a) kontokorentný
  b) lombardný
  c) zmenkový
 2. strednodobé a dlhodobé
  a) emisná pôžička
  b) hypotekárny
  c) úverový úpis
  d) spotrebný
 3. prepožičanie mena banky
  a) ručiteľský
  b) zmenkový akceptačný

Kontokorentný úver

 • poskytnutý na bežný účet stanovením úverového rámca

Lombardný úver

 • na zálohu hnuteľných vecí
 • 60 - 90 % hodnoty hnuteľnosti
 • pevná suma, pevný termín splatenia
 • v prípade nesplatenia úveru banka uplatní záložné právo

Zmenkový eskontný úver

 • banka odkupuje zmenku pred lehotou jej splatnosti a v termíne splatnosti predkladá zmenku zmenkovému dlžníkovi na preplatenie. V prípade odmietnutia platby alebo neschopnosti zaplatiť uplatňuje banka nárok voči predchádzajúcim majiteľom zmenky

Zmenkový akceptačný úver

 • banka nepožičiava peniaze, ale svoje meno ako záruku na splatenie úveru
 • klient vystaví zmenku na banku, ktorá ju akceptuje a tým prijíma záväzok zaplatiť v lehote splatnosti zmenky
 • len dobrým klientom

Ručiteľský úver

 • banka vystupuje ako ručiteľ a zaväzuje sa zaplatiť záväzok, ak sa klient dostane do finančnej tiesne
 • písomne - záručný list

Emisná pôžička

 • podnikateľský subjekt sa obracia na banku o poskytnutie služieb pri emitovaní dlhopisov (banky často odkupujú väčšiu časť dlhopisov, a tak poskytujú podniku úver)


Úver na dlžobný úpis

 • dlžník podpíše záväzkovú listinu tzv. úverový úpis (dlžobný úpis), v ktorom sa zaväzuje zaplatiť dlh v stanovenom termíne (v SR - úverová zmluva)

Hypotekárne úvery

 • na zálohu nehnuteľností
 • hypotekárne banky
 • 62 % hodnoty existujúcej nehnuteľnosti

Spotrebný úver

 • bežné pôžičky na nákup spotrebných predmetov
 • pre obyvateľstvo

Investičné bankovníctvo

 1. banka investuje do CP
 2. obchod s CP pre seba a svojich klientov

Portfólio CP

 • do akých CP investovať
 • hľadiská: výnos, riziko, likvidnoť

Obchod s CP - 2ciele :

 • investičný - dlhodobé CP - motív pravidelného výnosu s malým rizikom
 • špekulačný - krátkodobé CP - v najvýhodnejšej chvíli predať

Poskytovanie úveru

 • Zásady
  zmluvnosť - uzatvorenie úverovej zmluvy
  účelovosť - banka sleduje stanovený účel
  priamosť - úver sa smie použiť len na stanovený účel žiadateľa
  úročenosť - výška úroku stanovená v úverovej zmluve
  terminovanosť - stanovené termíny na čerpanie aj splatenie úveru
  návratnosť - „bonita“ - spoľahlivosť klienta
  efektívnosť - zabezpečuje úroky z úverov = výnos pre banku
  zabezpečenosť - ručenie pri úveru (majetkom, treťou osobu,ostatné)
 • Postup pri získavaní úveru
  1. získavanie informácií o podmienkach získania úveru - výber banky
  2. žiadosť o úver
  3. hodnotenie žiadateľa
  a) dokázať právnu spôsobilosť (p.o. - výpis z obchodného registra, f.o. -živnostenský list, koncesná listina, občan - občiansky preukaz)
  b) hospodárska spôsobilosť (účtovná závierka, podnikateľské zámer, kvalita manažmentu)
  c) osobná dôveryhodnosť
  4. zabezpečenie úveru (založenie majetku, treťou osobou, osobitné (štát, banka))
  5. uzatvorenie úverovej zmluvy
  rozsah oprávnení a povinností banky a dlžníka
  výška úveru
  predmet, účel úveru
  spôsob a časový plán čerpania úveru
  doba splatnosti
  spôsob zabezpečenia úverového rizika
  pravidlá úrokovania
  sankcie v prípade nedodržania zmluvy

Ďalšie bankové operácie
Platobný styk

 • najmasovejšia operácia
 • formy: príkazy na úhradu, zmenky, šeky, platobné karty, pokladničné zloženky, poštové poukážky A, B, priama úhrada, dokumentárny akreditív, inkaso

Devízové operácie

 • povolenie od NBS
 • činnosti: vedenie devízových účtov, nákup devíz, zmenárenská činnosť, devízové úvery

Obstarávateľská a úschovná činnosť

 • obchod s CP pre klientov
 • úschova CP, drahých kovov .......... bankový trezor

Factoring -odkúpenie krátkodobej pohľadávky s dobou splatnosti 30 - 90 dní

a) pravý - banka odkúpi krátkodobé pohľadávky a zároveň na seba preberá riziko z nezaplatenia
b) nepravý - riziko nezaplatenia pohľadávky nesie naďalej predávajúci
c) úplný - banka sama vykonáva všetky činnosti spojené s pohľadávkou
d) dôverný - faktoring len na vybrané pohľadávky
e) tichý = skrytý, utajený - platiteľ o faktoringu nevie, faktúru uhrádza dodávateľovi a tento ju potom postupuje banke
f) zjavný - predaj pohľadávky sa oznamuje platiteľovi, ktorý musí platbu poukázať banke
g) vývozný - odkúpenie pohľadávky voči zahraničnému odberateľovi

Forfaiting - odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok

Leasing - prenájom investičného zariadenia, predmetov dlhodobej spotreby alebo iných predmetov užívateľovi za dohodnuté nájomné na určitú alebo neurčitú dobu

a) operatívny
b) finančný - prostredníctvom leasingových spoločností alebo bánk

Investičné fondy - vydávanie akcií

Finančné poradenstvo

 • vypracuje podnikateľský zámer
 • obchod s CP

Bankové riziká

 1. ohrozenie rentability - banka dosiahne stratu
 2. ohrozenie likvidity

Riadenie rizík

 • aktívne - poznanie miery rizika jednotlivých bankových operácií a ich limitovaie
 • pasívne - vytváranie opravných položiek, rezervných fondov

Postoj k riziku

 • prijímanie rizika - uprednostňuje ziskovosť
 • odmietanie rizika - uprednostňuje likviditu
 • indiferentný - ani neprijíma, ani neodmieta riziko

Činitele ovplyvňujúce postoj

 • kapitálové vybavenie banky
 • management
 • EKO situácia

Členenie rizík
a) externé
b) interné

Externé riziká - prichádzajú z vonka a banka ich nemôže ovplyvniť, ale môže ich určitým spôsobom predvídať a pripraviť sa na ne
a) politické - vojnové konflikty, zmena režimu, voľby („rating“ - hodtnotenie pre zahraničný kapitál)
b) teritoriálne - zmena územného členenie - doprava
c) menové - očakávaná devalvácia, revalvácia (devalvácia - podporuje vývoz, obmedzuje dovoz, exportéri chcú oneskorenie platby, importéri chcú platbu čo najrýchlejšie)
d) kurzové - otvorené účty v zahraničných bankách - zmenou kurzu - zisk alebo strata
e) úrokové - zmena úrokov z vkladov

Interné riziká - vyplývajú z vnútorných činností, operácií
a) úverové - zlý odhad klienta
b) z majetkových účastí - nákup akcií podnikov
c) platobné - z nevôle zaplatiť, z neschopnosti zaplatiť
d) manažérske - nekvalifikovaný, neskúsený manažment, podvody
e) technické a technologické - zlyhanie VYT

Zákon na ochranu vkladov

 • fond ochrany vkladov - banky povinne príspevky
 • použitie pri neschopnosti banky vyplatiť požadované vklady - vyplatenie vkladov f. o. na meno (nie anonymne) max 30-násobok priemernej mesačnej mzdy f. o.

Hospodárenie bánk

Ukazovatele

 • rentabilita
 • likvidita (platbyschopnosť)
 • úverové portfólio (správne rozložiť štruktúru úverov)

ZISK

 • výška zisku
 • zisk na zamestnanca banky
 • výnosy - náklady

Bankové výnosy

 • výnosové úroky (z poskytnutých úverov, z vkladov v iných bankách)
 • poplatky, provízie
 • výnosy z CP - úroky, dividendy
 • výnosy z devízových operácii

ankové náklady

 • nákladové úroky
 • prevádzkové náklady
 • osobné náklady = mzdy
 • náklady na devízové operácie
 • náklady na operácie s CP

Prijaté úroky
- platené úroky

čistý úrokový výnos
+ poplatky a provízie
+ výnosy z CP
+ výnosy z devízových operácií
+ ostatné výnosy

výnosy spolu

 • náklady (všetky okrem platených úrokov)
 • rezervy

ZISK
- daň z príjmov

použiteľný zisk

Rentabilita = zisk / vložený kapitál * 100
Likvidita - platby schopnosť banky

Hotovosť Lik-
Pokladničné poukážky NBS vi-
Jednomesačné vklady v inej banke di- vý-
Trojmesačné štátne pokladničné poukážky ta nos-
Päťročné obligácie nosť
Dlhodobý úver

 
Podobné referáty
Operácie obchodných bánk SOŠ 2.9955 2250 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.