referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoltán
Utorok, 7. apríla 2020
Rozpočtová sústava
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 975
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 

Jedným z nástrojov hospodárskej politiky je fiškálna, teda rozpočtová politika štátu. Fiškálna politika je nástrojom vlády a predstavuje prerozdeľovanie vytvorených zdrojov, dôchodkov a realizuje sa prostredníctvom rozpočtovej sústavy štátu.

Rozpočtová sústava

 1. štátny rozpočet
 2. rozpočty miezd a obcí
 3. vzťahy medzi jednotlivými ekonomickými subjektami a vzťahy medzi ŠR a RMO

Členenie podnikov podľa vzťahu k ŠR

 1. podniky založené na dosiahnutie zisku = organizácie podnikateľského typu
 2. verejno-prospešné podniky - neziskové (z rozhodnutia štátu, vlády zabezpečujú určité služby, úlohy zo vzťahu k obyvateľstvu) - zdravotníctvo, školstvo, kultúra, ...
 3. špeciálne podniky - neziskové - obrana a bezpečnosť, polícia, štátna správa, ...

Štátny rozpočet

 1. bilancia, účet v NBS
 2. hospodári s verejnými financiami
 3. zostavuje sa jeden, na jedno fiškálne obdobie (1.1. - 31.12.)
 4. pri jeho tvorbe sa vychádza z určitých makroekonomických tendencií (rast HDP, objem HDP, miera inflácie, miera nezamestnanosti, ...)

Rozpočtový proces v sebe zahŕňa procesy

 1. tvorba ŠR
 2. schvaľovanie
 3. realizácia
 4. plnenie

Tvorba ŠR

 • garantom za prípravu je ministerstvo financií
 • zostavuje sa v druhom polroku bežného roka
 • MF prejednáva návrh s príslušnými ústrednými orgánmi (centrálna banka, najvyšší kontrolný úrad) a jednotlivými ministerstvami
 • po prejednaní návrhu MF predkladá návrh vláde
 • vláda prejedná návrh, schváli ho alebo neschváli a dá MF na prepracovanie
 • vláda predkladá návrh parlamentu
 • v parlamente sa návrh prejednáva vo výboroch

Schvaľovanie ŠR

 • parlament
 • nadpolovičná väčšina
 • po schválení sa stáva ŠR zákonom

Plnenie ŠR

 • 1.1. - 31.12.
 • ak nie je ŠR schválený do začiatku rozpočtového obdobia - rozpočtové provizórium
 • vzhľadom na to, že sa hospodári s verejnými financiami, podlieha ŠR prísnej kontrole:

MF - 1x mesačne, vláda - 1x štvrťročne, parlament - 1x polročne

Vyhodnotenie ŠR

 • vypracovanie štátneho záverečného účtu (v prvom štvrťroku nasledujúceho roka)
 • ŠR - vyrovnaný
  prebytok
  schodok = deficit (kumulovaný deficit za viac období = štátny dlh ... úver, štátne CP)

Rozpočtové zásady

 1. zásada verejnosti, publicity
 2. zásada spravodlivosti
 3. zásada ročnej platnosti
 4. zásada jednotnosti
 5. zásada reálnosti

Daň je povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú daňovníci štátu v určenej výške a v stanovených lehotách.

Subjekt dane - f.o. alebo p.o., ktorá je povinná platiť daň, touto osobou môže byť daňovník alebo platiteľ dane (daňovník - pri priamych daniach, pretože ich odvádza správcovi dane priamo daňovník)
Objekt dane - majetok alebo dôchodok, ktorý podlieha zdaneniu
Základ dane - kvantifikovaný objekt dane - rozdiel príjmov a výdavkov alebo výnosov a nákladov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (v praxi sa často upravuje o pripočítateľné a odpočítateľné položky)

Sadzba dane

 • pevná daňová sadzba - suma stanovená v menovej jednotke na určité množstvo (pri spotrebných daniach)
 • pohyblivé daňové sadzby - v percentuálnom pomere k základu dane

Členenie daní

 1. podľa daňového subjektu
  a) dane fyzických osôb
  b) dane právnických osôb
 2. podľa časového hľadiska ich platby, vyberania
  a) pravidelné
  b) nepravidelné
 3. podľa toho, či sa zohľadňujú subjektívne pomery daňovníka alebo sa daň vyrubuje z určitého daňového objektu
  a) osobné dane - prihliadajú na subjektívne daňové pomery daňovníka (napr. pri výpočte dane z príjmu f. o. sa prihliada na počet vyživovaných detí, ...)
  b) reálne dane - vyrubujú sa na základe daňového objektu, bez ohľadu na pomery daňovníka
 4. najpoužívanejšie členenie
  a) priame dane - vyberajú sa priamo z dôchodku alebo majetku daňovníka, platenie sa nepresúva na iný subjekt a daňovník ich znáša priamo. Vyrubujú sa z hodnoty majetku alebo dôchodku, t. j. vychádzajú z dôchodkových a majetkových pomerov daňovníka
  b) nepriame dane - vyrubujú sa pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, ich dopad sa v konečnom dôsledku presúva z výrobcu (alebo dovozcu) na spotrebiteľa

Nepriame dane

 • daň z pridanej hodnoty
 • spotrebné dane
 • daň z uhľovodíkových palív a mazív
 • daň z liehu
 • daň z piva
 • daň z vína
 • daň z tabaku a tabakových výrobkov

Priame dane

 • daň z príjmov
  a) právnických osôb
  b) fyzických osôb
 • daň z nehnuteľností
  a) z pozemkov
  b) zo stavieb
 • daň z dedičstva
 • daň z darovania
 • daň z prevodu a prechodu nehnuteľností
 • cestná daň
 • dane na ochranu životného prostredia

Daň z príjmu fyzických osôb, predmetom sú:

 • príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky
 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • príjmy z kapitálového majetku
 • príjmy z prenájmu
 • ostatné príjmy
 • základom dane je suma, o ktorú príjmy plynúce daňovníkovi v kalendárnom roku presahujú výdavky preukázateľne vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie
 • základ dane sa zníži o sumy
  21 000 ročne na daňovníka
  9 000 ročne na 1 dieťa (max na 4 ks) , na ťažko zdravotne postihnuté dieťa je to 18 000
  12 000 ročne na manželku (manžela) ak jeho príjmy nepresahujú 21 000
  6 000 ročne ak daňovník poberá čiastočný invalidný dôchodok
  12 000 ročne ak daňovník poberá invalidný dôchodok
 • sadzba dane - daň sa stanovuje progresívne podľa zákona (15 % zo 60 000, atď. )

Daň z príjmov právnických osôb

 • predmetom sú príjmy zo všetkej činnosti a z nakladanie so všetkým majetkom, ak nie je ustanovené inak
 • základom dane je rozdiel medzi príjmami a výdavkami vynaloženými na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie; hospodársky výsledok
 • položky odpočítateľné od základu dane:
  stratu, ktorá vznikla v predchádzajúcom zdaňovacom období, a to rovnomerne počas
  piatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období (neplatí pre štátne podniky a
  a. s. s nadpolovičnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku)

Daň z pridanej hodnoty - predmetom sú

a) odplatné zdaniteľné plnenie vrátane odplaty v naturáliách
b) bezodplatné zdaniteľné plnenia
c) zdaniteľné plnenia uskutočnené na osobnú spotrebu platiteľa

Zdaniteľné plnenie (všetko v rámci podnikania alebo v rámci činnosti, ktorá súvisí s podnikaním)
a) dodanie tovaru, pri ktorom dochádza ku zmene vlastníckeho práva
b) dodanie stavby
c) prevod alebo prechod nehnuteľnosti, pri ktorom dochádza ku zmene vlastníckeho práva
d) poskytovanie služieb
e) prevod alebo využitie práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva

 • základom dane je cena alebo iná odplata za zdaniteľné plnenie, ktorá neobsahuje daň
 • základná sadzba dane je 23 %, pri tovare a službách, ktoré upravuje zákon je to 6 %
 • oslobodenie od dane - poštové, rozhlasové a televízne vysielacie, finančné, poisťovacie, výchovné, vzdelávacie a vedecké služby, služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, prevod, prechod a prenájom nehnuteľností, predaj podniku, tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej literárnej, vedeckej a umeleckej tvorby

Spotrebná daň

 • podliehajú výrobky vyrobené v tuzemsku ako aj výrobky dovezené zo zahraničia
 • je súčasťou pre výpočet základu DPH, preto sa vyberá priamo u výrobcu alebo u dovozcu

Cestná daň

Predmetom dane sú cestné motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním okkrem dvoj- alebo trojkolesových vozidiel, ktorých hmotnosť neprevyšuje jednu tonu) delené do troch skupín :

 1. úžitkové vozidlá a autobusy
 2. osobné vozidlá
 3. vozidlá medzinárodnej dopravy

Platí pre podnikateľov používajúcich motorové vozidlá na podnikateľskú činnosť, vodičov v medzinárodnej doprave a užívateľov zahraničných automobilov u nás.

Oslobodenie od dane - zdravotná a sociálna služba, 2 a 3 kolesové vozidlá, diplomatické vozidlá, vozidlá na slnečnú alebo elektrickú energiu

Daň z nehnuteľností

 • daň z pozemkov
  vlastník, majiteľ pozemku
  nájomca - ak je prenájom dlhší ako 5 rokov
  predmet dane
  1. orná pôda
  2. trávnaté porasty
  3. záhrady
  4. lesné pozemky
  5. zastavané plochy
  6. ostatné
  oslobodené od dane - pozemky vo vlastníctve štátu, miest a obcí, pozemky škôl, ihrísk, športovísk
 • daň zo stavieb
  subjekt - nájomca, užívateľ, vlastník

Predmet:

 1. bytové domy
 2. rekreačné chaty
 3. garáže
 4. podnikateľské objekty
 5. ostatné

Daň z dedičstva

 • daňový subjekt - dedič
 • predmet - všetky hnuteľné, nehnuteľné veci, platidlá a CP získané v súvislosti s úmrtím
 • základ dane - hodnota majetku ku dňu smrti po odčítaní dlhov, záväzkov a nákladov na pohreb

Daň z darovania

 • daň. Subjekt - obdarovaný (ak je dar do zahraničia - darca)
 • predmet - bezodplatné nadobudnutie hnuteľného a nehnuteľného majetku, CP na základe darovacej zmluvy
 • základ dane - hodnota daru (do Sk 10 000,-- nepodlieha zdaneniu)

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

 • prevod - odplatný - predaj, nákup
 • prechod - nadobudnutie výkonom súdneho rozhodnutia
 • daň. Subjekt

a) prevod - predávajúci
b) prechod - nadobúdateľ majetku

predmet dane
a) odplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnosti
b) prechod vlastníctva nehnuteľnosti

 • základ dane - dohodnutá cena medzi predávajúcim a kupujúcim
 • ak je dohodnutá cena nižšia ako znalecký posudok - základom je vyššia cena

Účtová osnova pre rozpočtové organizácie

 • obsahuje účty zhodné, čiastočne ale aj celkom odlišné s účtovou osnovou pre podnikateľov
 • účtové triedy 2, 3, 4 a 9 - odlišné od účtovej osnovy pre podnikateľov
 • UCT trieda 2 - v porovnaní s UCT osnovou pre podnikateľov obsahuje aj účty určené na sledovanie zúčtovacích vzťahov k príslušnému rozpočtu a k financujúcej banke
 • UCT trieda 3 - doplnená o účty finančného usporiadania s príslušným rozpočtom
 • UCT trieda 4 - úplne iný obsah ako UCT osnova pre podnikateľov, sleduje náklady rozpočtových organizácií v súvislosti s ich hlavnou, t. j. nepodnikateľskou činnosťou
 • UCT trieda 9 - jej obsah môžeme čiastočne prirovnať k obsahu UCT triedy 4 z UCT osnovy pre podnikateľov

Osobitosti účtovania v rozpočtových organizáciách

 • podľa UCT osnovy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce vedú účtovníctvo
 • okresné úrady a obce
 • ministerstvá a ústredné orgány
 • rozpočtové a príspevkové organizácie nimi zriaďované
 • analytická evidencia sa vedie podľa týchto hľadísk
 • podľa jednotlivých druhov majetku, hmotne zodpovedných osôb s miesta umiestnenia
 • členenie záväzkov podľa veriteľov
 • členenie pohľadávok a záväzkov z časového hľadisko (krátkodobé a dlhodobé)
 • členenie rozpočtových príjmov a výdavkov v súlade s platnou rozpočtovou skladbou
 • oddelené sledovanie nákladov a výnosov súvisiacich s hospodárskou činnosťou rozpočtovej organizácie
 • evidencia záväzkov sa môže viesť dvoma spôsobmi
 • faktúry zaznamenávajúce vznik záväzku sa zapisujú do knihy došlých faktúr, náklad sa zaúčtuje až po jeho úhrade z príslušného bankového účtu
 • záväzok a vznik nákladu sa účtuje pri prevzatí faktúry
 • v UCT účtovnej jednotky sa nemôžu navzájom vyrovnávať (kompenzovať) majetok a záväzky, náklady a výnosy okrem:
 • pohľadávok a záväzkov voči tej istej fyzickej alebo právnickej osobe, ktoré majú dobu splatnosti do 1 roka
 • dobropisov nákladov, týkajúcich sa konkrétnej nákladovej položky v rovnakom účtovnom období , ako bol náklad zaúčtovaný, to isté platí aj pre výnosy

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.