referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoltán
Utorok, 7. apríla 2020
Poisťovne
Dátum pridania: 08.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: holdenko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 434
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 

Poisťovníctvo

 • odvetvie národného hospodárstva zamerané na vykonávanie poistení a zaistení
 • zahŕňa všetky poisťovne a zaisťovňne v štáte
 • vzniklo na začiatku kapitalizmu
 • poskytuje služby F. O. a P. O.
 • je súčasťou finančnej a úverovej sústavy štátu

Poistenie

 • zmluvný vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému uhradí ujmu v zmysle poistných podmienok
 • Subjekty poistenia:
  poistná zmluva - Poistený
  Poistník (FO,PO) - Poisťovateľ = poisťovňa (náhrada)
  Poškodený
 • Poistná zmluva - uzatvára ju poisťovňa s poistníkom a vymedzuje práva a povinnosti oboch subjektov a povinnosti poistníka: platiť poistné ... = cena za poistnú ochranu
 • Poistná udalosť - udalosť, na ktorú sa vzťahuje poistenie
 • Poistná náhrada - peňažná náhrada pri vzniku poistnej udalosti
 • Úlohy poistenia:
  1.Poisťovacia činnosť:
  dojednanie poistenia
  správa poistenia
  likvidácia poistenia
  2.Zaisťovacia činnosť - opakované poistenie na rozloženie veľkých rizík
  3.Zábranná činnosť - činnosť zameraná na predchádzanie škodám (reklama, letáky...)
  4.Podnikateľská činnosť - účasť na finančnom trhu

Význam poistenia:

 • stabilizuje ekonomický situáciu poistených v prípade vzniku poistnej udalosti
 • ovplyvňuje rozvoj ekonomiky ako finančný sporostredkovateľ
 • vytvára nové pracovné príležitosti

FORMY POISTENIA

 1. Zákonné - zdravotné, sociálne, poistenie zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za pracovné úrazy.
 2. Zmluvné- povinné - pri výkone povolaní (pilot,...)
  - dobrovoľné
 • každý poistený má právo na výber poisťovne a výber poistného produktu
 • každá poisťovňa má právo na výber poistného rizika, má právo podnikať s poistným fondom (okrem zdravotných poisťovní)

Základné právne predpisy

Zákon o poisťovníctve

 • subjekty
 • predmet podnikania
 • povolenie na podnikanie
 • práva a povinnosti subjektov
 • hospodárenie poisťovní, vedenie účtovníctva
 • systém kontroly

 

 • právne formy- š. p. - ministerstvo financií
  a. s.
  poisťovací spolok (u nás Betliar - podporné pohrebné združenie)
  zahraničné poisťovne - obchodné zastúpenie
 • predmet - poisťovanie, zaisťovanie
 • povolenie - koncesia - ministerstvo financií
 • poisťovne sú na Slovensku združené v: Slovenská asociácia poisťovní - zastupuje poisťovne pri rokovaní so štátnymi orgánmi

Slovenská poisťovna, a. s. v Bratislave, Kooperatíva, a. s., Otčina, a. s. Nitra, Union, a. s., Spoločnosť pre poisťovanie exportných úverov, Slovenská investičná poisťovňa, a. s. Košice, Komunálna poisťovňa Žilina, Univerzálna banková poisťovňa, a. s. Bratislava

Občiansky zákonník

 • úprava poistnej zmluvy
 • vznik - 0-tou hodinou nasledujúceho dňa od podpisu zmluvy
 • zánik - výpoveďou zmluvy, ukončením poistnej doby
 • zmena - doplnok, nová zmluva
 • podmienky poistenia - všeobecné-špeciálne-individuálne
 • všeobecné- vymedzenie poistnej udalosti
  vznik
  výška poistného, čas platby
  náhrada škody (poistné plnenie)

POISTNÉ RIZIKÁ

 • riziko - možnosť odchylky od predpokladu
  a) poistiteľné riziká
  b) nepoistiteľné riziká

Poistiteľné

 1. musí zistiť pravdepodobnosť rizika, vzniku škody a jej ocenenie
 2. musí zabezpečiť možnosť rizikového vyrovnania = získať dostatočný počet poistencov ( poistencov = poistný kmeň)
 • používa sa poistná matematika
  vznik škody závisí od náhody, je neurčitý, ale pravdepodobný
  pri zhrnutí za viac osôb stráca poistná udalosť náhodný charakter a mení sa na štatisticky zákonitú

Ocenenie škody

 • subjektívne - poistník
  záujem o poistenie vznikne vtedy, ak občan ocení riziko ako prevyšujúce jeho eko. možnosti
 • objektívne- zo strany poisťovne
  vychádza z výšky škody v predchádzajúcom období  výška poistného

poistné riziká - zlý odhad výšky škody poisťovňou
- nezíska dosť poistencov
nutnosť riadiť riziká = „Risk manažment“

Poistné odvetvia, druhy, typy
Poistný produkt - všetky poistenia

Poistné odvetvia = skupina poistení, ktoré sa členia z dvoch hľadísk:

 1. podľa spôsobu tvorby rezerv
  a) rizikové - poisťovňa nevie, či poistná udalosť nastane, majetkové, zodpovednosť za škody, úrazové
  b) rezervotvorné - vytvára sa poistná rezerva na poistnú udalosť, ktorá určite nastane
 2. podľa predmetu poistenia na poistné odvetvia
 • poistenie osôb
 • poistenie majetku
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • poistenie podnikateľských subjektov

Poistenie majetku

 • člení sa na poistné druhy:-budov, domácností, zvierat, zásob...
  a tie sa ďalej členia na poistné typy: - budov- obytných
  - rekreačných
  - výrobných
  - garáží ...
 1. Poistenie osôb
  má poskytnúť poistnú ochranu pri udalostiach, ktoré sa týkajú človeka, súvisia s jeho zdravím, smrťou, dožitím ...
  člení sa na poistné druhy:

  a)Životné poistenie- v prípade dožitia (dostane on) v prípade úmrtia (dostane pozostalý)
  - veľkosť poistnej sumy - volíme si sami (dolná hranica Sk 10 000,--)
  - v prípade invalidity - nemusím platiť poistné

  b)Úrazové poistenie
  - úraz - poškodenie zdravia mechanickými vplyvmi zvonku
  - pracovné úrazy
  - mimopracovné úrazy
  - všetky úrazy
  - podklad pre výšku vyplatenej sumy - lekárske obodovanie

  c)Združené poistenie osôb
  - úmrtie + úraz
  - úmrtie + dožitie + úraz
  - Združené poistenie mládeže
  - deti do 15 rokov veku
  - poistený je aj 1 alebo 2 rodič
  - pri 18 rokoch - výplata poistnej sumy
  - úrazové poistenie

  d)Liečebné náklady v zahraničí
  celá rodina, jednotlivec, skupina
  výška poistného závisí od počtu dní v cudzine
  platí sa - lekárske ošetrenie
  - lieky
  - pobyt v nemocnici
  - doprava do vlasti
  - doprava pozostatkov

  e)Venové poistenie
  - môže uzatvoriť pre dieťa a sám pre seba
  - poistná suma sa vyplatí v deň prvého sobáša po 18. roku veku
  - ak sa nevydá - v 25 roku

  f)Dôchodkové poistenie
  - nárok na štátny starobný dôchodok
  - + doplnkový dôchodok od poisťovne

  g)Poistenie študijných nákladov
  - poistenie na strednej škole - mesačne budem dostávať 4 roky určitú sumu
  - najneskôr sa može poistiť do 11 roku
  - poistenie študijných nákladov na VŠ - vypláca sa pravidelne mesačne počas štúdia 5 rokov
 2. Poistenie majetku
  - majetok F. O. a P. O.
  - poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
  - poistenie záujmov - úverov, zisku
  - riziká, ktoré sa poisťujú:
  - poškodenie živelnou udalošťou - oheň, požiar, blesk, zemetrasenie
  - odcudzením s prekonaním rpekážky
  - škody vodou z vodovodných zariadení
  - škody spôsobené atmosferickými zrážkami
  - tendencie rizík

1.špecializácia rizík - oheň, povodeň
2.spájanie rizík - združené poistenie

Poistenie budov

 • družené poistenie - živelné udalosti, voda z vodovodných zariadení

Poistenie zásob

 • združené poistenie - živelné udalosti, odcudzenie, voda z vodovodných zariadení

Poistenie domácnosti

 • združené poistenie - živelné udalosti, odcudzenie, voda z vodovodných zariadení, poistenie zodpovednosti za spôsobené škody
 • základné- štandardné - podľa výmery bytu - nadštandardné - drahý majetok
 • doplnkové poistenie- automatická pračka- počítač, video, umelecké diela ...

Poistenie motorových vozidiel

 • združené poistenie - odcudzenie, poškodenie

Poistenie dopravy

 • združené poistenie- dopravné prostriedky, prepravovaný tovar

Poistenie skla (puly, vitriny)
Poistenie veľtrhov a výstav

Poistenie poľnohospodárskych rizík

 • rastlinná - živelné pohromy
 • zvieratá - choroba, úhyn, úraz

  Poistenie úverov
 • exportných z nezaplatenia

Poistenie zodpovednosti

 • sa vzťahuje na škody, ktoré spôsobil poistený na majetku, zdraví a záujmoch iných osôb
 • poisťovňa tieto škody zaplatí za poisteného
 • predpoklad vyplatenia:
 • musí sa stať skutok, ktorým niekomu inému spôsobím škodu
 • musí sa dokázať, že škodu spôsobil poistený
 • poškodený vznesie právny nárok voči poistenému
 1. zákonné- bez poistnej zmluvy
  poistenie škody spôsobené prevádzkovateľom motorového vozidla druhej osobe
  poistenie zamestnancov za škody spôsobené pracovnými úrazmi
 2. zmluvné- dobrovoľné - poistenie za škody spôsobené pri výkone povolania, poistenie zodpovednosti za škodu na výrobku (škody spôsobené spotrebiteľovi - lieky, poist. za škody zo znečistenia živ. prostredia ...)
  povinné - presne vymenované činnosti, kt. musia byť poistené - piloti, poľovníci, auditori, právnici ...

Zaisťovanie

 • s činnosťou poisťovne je spojené riziko dosiahnutia straty, zmenšenie rizika sa dá dosiahnuť jeho rozložením na viac poisťovní - zaistením
 • zaistenie =opakované poistenie, z ktorého plynie záväzok pre zaisťovateľa podieľať sa na náhrade škody, tým sa rozširuje vlastná kapacita poisťovne
 • podklad = zaisťovacia zmluva - výška poistného

Poistná ekonomika

 1. Ekonomika poistenia
 2. Ekonomika poisťovne

Ekonomika poistenia

 • tvorba nových poistení
 • ekonomická vyrovnanosť poistenia
 • poistený - platí poistné, očakáva, že dostane minimálne toľko, čo zaplatil na poistnom
 • poisťovateľ- chce splniť záväzky z poistných zmlúv a dosiahnuť zisk

- môže rozdeliť len toľko, koľko získa na poistnom a svojou podnikateľskou činnosťou

Poistné

 • z poistnej kalkulácie
 • poistného = brutto poistné  PB = Pn + PFZ + N + Z
 • Pn - netto poistné, kalkulované škody
 • PFZ - fond zábran
 • N - náklady
 • Z - zisk
 • ekonomická vyrovnanosť poistenia = dlhodobá vyrovnanosť medzi skutoč. úhradou škody a kalkulovanými nákladmi

skutočné náhrady škody (poistné plnenie) musí byť ≤ netto poistné
a) ak dlhodobo> strata, krach poisťovne
b) ak dlhodobo

 
Podobné referáty
Poisťovne SOŠ 3.0212 2037 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.